21. APPENDIKS 4: Autolog Tapning

A4.300 Testning

 

 

A4.300 Testning
A4.310  Der skal foretages samme undersøgelser på blodkomponenter
til autolog blodtransfusion som ved allogen tapning.

A4.200 Information, vurdering og tapning

 

A4.200 Information, vurdering og tapning
A4.210  Patienten skal give informeret samtykke til proceduren. Patienten skal informeres om mulige bivirkninger ved donationen,
om fordele og risici ved autolog og allogen blodtransfusion
samt specielt om muligheden for allogen transfusion ud over
blod tappet til autolog blodtransfusion.
A4.215  Patienten skal have samme skriftlige og mundtlige information
og udfylde de samme spørgeskemaer som allogene bloddonorer. Der skal herudover informeres om at ubrugte autologe
blodkomponenter kasseres, samt om årsagen hertil.
A4.220  Udvælgelse, vurdering og bedømmelse af patienter til autolog
blodtransfusion skal foretages af den læge, der har ansvar for
patienten ud fra følgende retningslinjer:

 • kan tilbydes patienter mellem 16 og 65 år og som skal
  have udført elektiv kirurg, som ikke har eventuelle kardiovaskulære, cerebrovaskulære og/eller respiratoriske
  sygdomme, der kan betragtes som kontraindikation
 • patienter over 65 år kan tappes, hvis deres almentilstand tillader det
 • patienter, der vejer mindre end 45 kg, kræver speciel
  vurdering. Det kan være hensigtsmæssigt at tappe et
  mindre volumen pr. donation end de sædvanlige 450 ml
 • patienter med ukontrolleret epilepsi i anamnesen samt
  bakteriel infektion hos patienter bør ikke tilbydes autolog blodtransfusion.
A4.230  Ved tapning til autolog blodtransfusion bør patientens hæmoglobinkoncentration hos mænd være højere end 7,5 mmol/l og
hos kvinder være højere end 7,0 mmol/l. Under graviditet bør
hæmoglobinkoncentrationen være højere end 6,5 mmol/l. Såfremt hæmoglobinkoncentrationen i forløbet bliver mindre
end 6,0 mmol/l, bør blod ikke tappes.
A4.240  Autolog blodtransfusion kan overvejes under graviditet, hvis
patienten er i god almentilstand og graviditeten ikke er kompliceret. Fx kan gravide med intrauterin væksthæmning, forårsaget af præeklampsi, have reduceret blodvolumen.
A4.250  Tapning og prædeponering af blod til autolog blodtransfusion
skal foregå under ansvar af et blodcenter, der er godkendt ifølge Blodforsyningslovens § 6. Tapning foregår efter samme retningslinjer som allogen tapning.
A4.260  Tidsrummet mellem de enkelte autologe tapninger bør almindeligvis ikke være mindre end 1 uge. Denne procedure vil tillade tapning af 4-5 enheder. I særlige tilfælde, fx hvis operationen udsættes, er det muligt at bruge frog-leap teknik, idet man
transfunderer de ældste enheder til patienten for at kunne
tappe nye.
A4.270  Alle patienter, der får foretaget tapning med henblik på autolog blodtransfusion, skal have jerntilskud i tabletform.
A4.280 Blod og blodkomponenter til autolog transfusion skal udover
mærkning med ISBT 128 standarder også mærkes med patientidentifikation (navn og personnummer) og med Kun til autolog
transfusion.

21. APPENDIKS 4: Autolog tapning

 

 

21. APPENDIKS 4: Autolog tapning
A4.000 Autolog blodtransfusion med prædeponering af blod udgør for
nogle patienter et alternativ til blod fra frivillige bloddonorer i
forbindelse med elektive kirurgiske procedurer, se A4.030.
A4.010 Reserveret blodtransfusion (directed blood donation), dvs.
blodtransfusion fra slægtninge eller andre motiverede, som patienter selv anviser til sig selv, anvendes ikke i Danmark (jf.
Sundhedsstyrelsens Vejledning om sikkerhed i forbindelse med
bloddonation), idet der ikke er bevis for, at proceduren er mere
sikker end almindelig blodtransfusion. En slægtning, der tilhører en risikogruppe og som er under pres for at donere blod, vil
kunne finde det svært eller umuligt at afslå donation.
A4.020  Det har været anført at autolog blodtransfusion er billigere end
anvendelsen af allogent blod. Denne vurdering er ikke rigtig,
idet omkostningerne til såvel blod, der bliver transfunderet,
som til blod, der ikke bliver transfunderet, skal medregnes. Beregningerne skal også inkludere antallet og arten af de undersøgelser, der skal udføres i forbindelse med proceduren og behovet for at håndtere autologe donationer uden for blodcentrenes rutineprocedurer.
A4.025  Det anbefales, at autolog blodtransfusion først tilbydes patienterne, når forbruget af ressourcer er fastlagt og prioriteret i afdelingens samlede udviklingsprogram.
A4.030 Autolog blodtransfusion anvendes kun i de sjældne tilfælde,
hvor autolog blodtransfusion er lægeligt indiceret, fx når patienten har multiple alloantistoffer mod hyppigt forekommende
erytrocytantigener, som gør næsten alle donorer uforligelige.
Skal kun tilbydes patienter, når der er en rimelig forventning
om, at blodtransfusion bliver nødvendig.
A4.035  Ved autolog blodtransfusion undgås risikoen for alloimmunisering og visse sygdomme, der kan overføres med blodtransfusion, men der er fortsat risiko for forbytning og kontaminering
fra donor selv eller eksternt, som er ikke ubetydelige risici. Information til patienterne om, at autolog transfusion er risikofrit
må derfor betegnes som fejlinformation.
A4.040  En beslutning om at vælge autolog blodtransfusion i stedet for
allogen blodtransfusion er et spørgsmål om afvejning af risici.
Patienten skal herunder informeres om den aktuelle smitterisi-ko med allogent blod i Danmark. Under alle omstændigheder
må det stå klart, at patienten ud over autolog blodtransfusion
kan behøve transfusion med allogent blod.