21. APPENDIKS 4: Autolog tapning
A4.000 Autolog blodtransfusion med prædeponering af blod udgør for
nogle patienter et alternativ til blod fra frivillige bloddonorer i
forbindelse med elektive kirurgiske procedurer, se A4.030.
A4.010 Reserveret blodtransfusion (directed blood donation), dvs.
blodtransfusion fra slægtninge eller andre motiverede, som patienter selv anviser til sig selv, anvendes ikke i Danmark (jf.
Sundhedsstyrelsens Vejledning om sikkerhed i forbindelse med
bloddonation), idet der ikke er bevis for, at proceduren er mere
sikker end almindelig blodtransfusion. En slægtning, der tilhører en risikogruppe og som er under pres for at donere blod, vil
kunne finde det svært eller umuligt at afslå donation.
A4.020  Det har været anført at autolog blodtransfusion er billigere end
anvendelsen af allogent blod. Denne vurdering er ikke rigtig,
idet omkostningerne til såvel blod, der bliver transfunderet,
som til blod, der ikke bliver transfunderet, skal medregnes. Beregningerne skal også inkludere antallet og arten af de undersøgelser, der skal udføres i forbindelse med proceduren og behovet for at håndtere autologe donationer uden for blodcentrenes rutineprocedurer.
A4.025  Det anbefales, at autolog blodtransfusion først tilbydes patienterne, når forbruget af ressourcer er fastlagt og prioriteret i afdelingens samlede udviklingsprogram.
A4.030 Autolog blodtransfusion anvendes kun i de sjældne tilfælde,
hvor autolog blodtransfusion er lægeligt indiceret, fx når patienten har multiple alloantistoffer mod hyppigt forekommende
erytrocytantigener, som gør næsten alle donorer uforligelige.
Skal kun tilbydes patienter, når der er en rimelig forventning
om, at blodtransfusion bliver nødvendig.
A4.035  Ved autolog blodtransfusion undgås risikoen for alloimmunisering og visse sygdomme, der kan overføres med blodtransfusion, men der er fortsat risiko for forbytning og kontaminering
fra donor selv eller eksternt, som er ikke ubetydelige risici. Information til patienterne om, at autolog transfusion er risikofrit
må derfor betegnes som fejlinformation.
A4.040  En beslutning om at vælge autolog blodtransfusion i stedet for
allogen blodtransfusion er et spørgsmål om afvejning af risici.
Patienten skal herunder informeres om den aktuelle smitterisi-ko med allogent blod i Danmark. Under alle omstændigheder
må det stå klart, at patienten ud over autolog blodtransfusion
kan behøve transfusion med allogent blod.