TILBAGE
Kan tage op til 5 min.

DSKIs Transfusionsmedicinske Standarder 1994-2022

INDLEDNING VERSION 5.3 2022

TMS findes på www.dski.dk. Her findes TMS i en pdf-udgave, som kan udskrives. Version 5.3 er primært revideret grundet rettelser til kapitel 6 om bivirkninger ved bloddonation. Derudover er der enkelte rettelser på baggrund af forslag fra brugere. Som altid findes en oversigt over alle revisioner bagerst i TMS i afsnittet Versionskontrol. Skriftlige kommentarer og forslag til ændringer af Transfusionsmedicinske Standarder kan sendes til formand@dski.dk. DSKIs Udvalg Vedrørende Transfusionsmedicinske Standarder 2022 Betina Sørensen, Aalborg, formand Jørgen Georgsen, Odense Morten Bagge Hansen, København

INDLEDNING VERSION 1.0

Transfusionsmedicin er den lægelige disciplin, der varetager hele forløbet mellem bloddonor og recipient, dvs. fra udvælgelse og tapning af donor i blodbanken, over bearbejdning og undersøgelse af blodet i laboratoriet, til korrekt transfusion af patienten på sengeafdelingen. Transfusionsmedicin er en del af det lægelige speciale, klinisk immunologi. Transfusionsmedicinske Standarder er udarbejdet af Dansk Selskab for Klinisk Immunologi og beskriver en række standardprocedurer, sikkerhedsregler og forhold, der anses for god praksis ved udøvelse af transfusionsmedicinsk virksomhed. Standarderne er bla. en bearbejdning, dvs. en præcisering og konkretisering af love, cirkulærer og vejledninger til landets sygehuse og blodbanker vedr. donortapning og blodtransfusion, men kan ikke erstatte disse. I følge Lægemiddellovens §8 har de ansvarlige ledere af blodbanker pligt til at holde sig orienteret om og rette sig efter ændringer, tilføjelser og evt. nye bestemmelser på området. Standardernes formål er at sikre en så risikofri tapning af bloddonorer som muligt og at sikre en ensartet, høj kvalitet af de fremstillede blodprodukter, således at risikoen for patienterne ved transfusionsbehandling gøres mindst mulig. Vedrørende detaljerede, tekniske beskrivelser af laboratorie- og produktionsprocedurer henvises til relevante håndbøger. Ved udarbejdelsen har sproglige og stilistiske hensyn måttet vige for kravet om klarhed og konsekvens. I Standarderne findes nogen redundans af hensyn til forståelse og anvendelighed. Ordene blod, blodkomponent og blodderivat er brugt i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens og fagets definitioner, når henvisningerne er éntydige, ellers anvendes ordet blodprodukt. Ved anvendelse af ordene skal og bør er søgt at skelne imellem obligatoriske minimumskrav og tilrådelige anbefalinger. Ordet skal er benyttet i sætninger, der beskriver forhold eller procedurer, som anses for obligatoriske minimumskrav for udøvelse af god blodbankvirksomhed, medens ordet bør er anvendt ved beskrivelse af forhold eller procedurer, hvis opfyldelse er ønskværdige, men hvor lokale omstændigheder og tilstedeværende ressourcer kan umuliggøre deres opfyldelse. Ved omtale af laboratorieundersøgelser er ordene serum og plasma benyttet, når anvendelse er metodestandard. Laboratorieteknisk kan serum erstattes med plasma, og plasma med serum, når der anvendes metoder, der er valideret til som minimum at have samme følsomhed som standardmetoderne. Med henblik på overskuelighed og éntydige referencer benyttes i Standardernes hovedtekst et nummersystem med 4 niveauer. Nummereringen er i ganske få til-fælde ikke logisk, idet fuldstændig stringens ville kræve et nummersystem med 6 niveauer. Hovedteksten i Transfusionsmedicinske Standarder må betragtes som autoritativ. Standarderne indeholder desuden en række appendiks, hvis indhold skal betragtes som oplysende og vejledende. Appendiks 1 indeholder bla. en fortegnelse over gældende bestemmelser og retningslinier for blodområdet pr. november 1994. Appendiks 11 indeholder en ordforklaring, medens de øvrige appendikser indeholder forslag til transfusionsmedicinsk praksis. Dette er første udgave af Transfusionsmedicinske Standarder. Redaktionen er afsluttet i november 1994. Indtil videre vil Standarderne blive udgivet i et løsbladsystem og vil blive revideret løbende. Kommentarer og forslag til ændringer af Transfusionsmedicinske Standarder kan sendes til formanden for DSKIs Transfusionsmedicinske Udvalg.

DANSK SELSKAB FOR KLINISK IMMUNOLOGI 1994

Transfusionsmedicinsk Udvalg Ole Drachmann, København Casper Jersild, Aalborg Jan Jørgensen, Århus Tom Kristensen, Odense Henning Sørensen, København, formand  

Transfusionsmedicinske Standarder

© 1994-2021 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi
Version 1.0, november 1994
Version 1.1, januar 1996
Version 1.2, september 1996
Version 1.3, april 1997
Version 1.4, oktober 1998
Version 2.0, november 1999
Version 2.1, juni 2001
Version 2.2, januar 2003
Version 2.3, november 2004
Version 3.0, januar 2007
Version 3.1, oktober 2008
Version 3.2, september 2012
Version 3.3, februar 2013
Version 3.4, februar 2014
Version 3.5, juni 2014
Version 4.0, maj 2016
Version 4.1, marts 2017
Version 4.2, september 2017
Version 4.3, november 2017
Version 4.4, januar 2019
Version 5.0, juli 2019
Version 5.1, marts 2020
Version 5.2, november 2021
Version 5.2.1, december 2021
Version 5.3, marts 2022

Redaktion Version 1.0:
Ole Drachmann, Casper Jersild, Jan Jørgensen, Tom Kristensen, Henning Sørensen

Redaktion Version 1.1:
Ole Drachmann, Jørgen Georgsen, Casper Jersild, Jan Jørgensen, Henning Sørensen

Redaktion Version 1.2 - 2.1:
Jørgen Georgsen, Casper Jersild, Jan Jørgensen, Henning Sørensen, Ellen Taaning

Redaktion Version 2.2:
Morten Dziegiel, Jørgen Georgsen, Casper Jersild, Jan Jørgensen, Ellen Taaning

Redaktion Version 2.3:
Morten Dziegiel, Jørgen Georgsen, Jan Jørgensen, Ellen Taaning, Kim Varming

Redaktion Version 3.0 - 3.1:
Jørgen Georgsen, Morten Bagge Hansen, Betina Sørensen, Ellen Taaning, Kim Varming

Redaktion Version 3.2 - 3.4:
Jørgen Georgsen, Morten Bagge Hansen, Frank Hinnerfeldt, Betina Sørensen, Ellen Taaning

Redaktion Version 3.5 – 5.3:
Jørgen Georgsen, Morten Bagge Hansen, Betina Sørensen

24. APPENDIKS 7: Danske blodbanker og deres ISBT 128 identifikationskoder

24. APPENDIKS 7: Danske blodbanker og deres ISBT 128 identifikationskoder
A7.100  Dette appendiks indeholder en revision af de oplysninger, der februar 1996 er sendt til International Council for Commonality in Blood Banking Automation (ICCBBA) med henblik på reservation af de fem første positioner i ISBT 128's tappenummer (se Appendiks 6). Danmark og Færøerne er tildelt V0000-V0199. Grønland er tildelt Y0400-Y0599. De danske bogstaver æ, ø og å er ikke anvendt, men er erstattet med henholdsvis ae, o og aa.
A7.110  De to sidste cifre svarer til den tocifrede blodbankskode, som tidligere er tildelt de danske blodbanker af Dansk Selskab for Klinisk Immunologi.
A7.120 Ændringer bedes meddelt til Transfusionsmedicinsk Udvalg mhp. rettelse af nedenstående liste. Efter registrering i ICCBBA (se appendiks 6) skal ændringer også meddeles dertil.
A7.200 Oplysningerne i listen er linie for linie: ISBT 128 Country/collection facility identification code assignment Afdelingsnavn Ansvarlige persons navn Ansvarlige persons titel Adresse 1 Adresse 2 Adresse 3 Postnummer og by Telefonnummer Telefaxnummer e-mail adresse Antal fuldblods/aferesetapninger pr. år (rundet op til nærmeste 1000)
 
V0011 (Rigshospitalet)
V0012 (Bispebjerg, currently not used)
V0013 (Hvidovre)
V0014 (Frederiksberg, currently not used)
V0015 (Gentofte, currently not used)
V0016 (Herlev)
V0017 (Glostrup, currently not used)
V0018 (GivBlod)
V0024 (Hillerod)
V0025 (Frederikssund)
V0026 (Helsingor, currently not used)
V0027 (Horsholm, currently not used)
V0040 (Bornholm)
V0116 (Herlev, tissues and cells)
H:S Blodbank
Medical director, MD, DMSc
Klinisk Immunologisk afd. 2031
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
DK-2100 Copenhagen
+45 3545 2030
+45 3545 2053
morten.bagge.hansen@rh.regionh.dk70.000/18.000
V0021 (Roskilde)
V0022 (Koge)
V0030 (Soro)
V0031(Holbaek)
V0032 (Slagelse)
V0033 (Kalundborg)
V0034 (Ringsted)
V0036 (Naestved)
V0038 (Fakse)
V0039 (Stege)
V0037 (Nykobing F)
V0077 (Nakskov)
Transfusionscenter & Klinisk Immunologisk Afdeling
Keld Mikkelsen Homburg
Medical director, MD, ph.d.
Klinisk Immunologisk afd.
Naestved Sygehus
Ringstedgade 61
DK-4700 Naestved
+45 5621 2261
+45 2461 8507
kmhm@regionsjaelland.dk
28.000/16.000
V0101 (Ikke-fynske KM-donorer, currently not used)
V0050 (Danfoss, currently not used)
V0051 (Sonderborg)
V0052 (Haderslev)
V0053 (Tonder)
V0054 (Aabenraa)
V0055 (Esbjerg)
V0155 (Esbjerg, tissues)
V0056 (Ribe)
V0057 (Varde)
V0058 (Grindsted)
V0151 (Sonderborg, tissues)
V0158 (Grinsted, tissues)
V0059 (Brorup)
V0060 (Vejle)
V0061 (Kolding)
V0062 (Brædstrup)
V0063 (Fredericia)
V0064 (Give)
Syddansk Transfusionsvæsen og Vævscenter
Jorgen Georgsen
Medical director, MD
Klinisk Immunologisk afd.
Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard 29
DK-5000 Odense C
+45 6541 3580
/
jorgen.georgsen@rsyd.dk
40.000/27.000
V0065 (Blod- og Vævscenter Midt)
V0066 (Holstebro, currently not used)
V0067 (Herning, currently not used)
V0068 (Tarm, currently not used)
V0069 (Ringkobing, currently not used)
V0099 (Lemvig, currently not used)
V0070 (Blod- og Vævscenter Midt)
V0071 (Viborg Sygehus, currently not used)
V0072 (Skive Sygehus, currently not used)
V0090 (Grenaa, currently not used)
V0091 (Odder, currently not used)
V0092 (Randers, currently not used)
V0093 (Silkeborg, currently not used)
V0094 (Skanderborg, currently not used)
V0095 (Blodcenter Midt)
V0096 (Aarhus Kommunehospital, currently not used)
V0097 (Aarhus Amtssygehus, currently not used)
V0098 (Samso, currently not used)
Blod- og Vævscenter Midt
Bjarne K. Moller
Medical director, MD
Blodbank og Immunologi
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N
+45 7845 5000
+45 7845 5170
bjmoel@rm.dk
46.000/21.000
V0073 (Thisted Sygehus)
V0074 (Nykobing Mors Sygehus)
V0080 (Skagen)
V0081 (Aalborg)
V0083 (Hjorring)
V0086 (Bronderslev)
V0084 (Hobro)
V0085 (Farso)
V0087 (Dronninglund)
V0088 (Frederikshavn)
V0089 (Brovst)
Klinisk Immunologisk afdeling, Aalborg Universitetsthospital
Betina Sørensen
Medical director, MD
Klinisk Immunologisk afd.
Aalborg Universitetshospital
Urbansgade 32-36
DK-9000 Aalborg
+45 2013 6168
+45 9932 1139
betina.soerensen@rn.dk
21.000/11.000
V0180
Stemcare A/S
Ursula Lindhard Love
M.Sc., Quality Manager
Sauntesvej 13
DK-2820 Gentofte
+45 7025 7121
/
info@stemcare.dk
/
V0190
Landssjúkrahúsið
Ann E. Ostero
Chief technician
Blodbankin, Rannsóknarstovan
/
FO-100 Torshavn, Faeroe Islands
+298 304 520
+298 304 601
bbank@lsh.fo
2.000
V0192
Klaksvikar Sjukrahúsið
Karin Jacobsen
Chief technician
Blodbankin, Rannsóknarstovan
/
FO-700 Klaksvikar, Faeroe Islands
+298 404 275
+298 457 021
blodlab@aks.fo
1.000
V0193
Suðuroyar Sjúkrahúsið
Sanna Mortensen
Chief technician
Blodbankin, Rannsóknarstovan
Suðuroyar Sjúkrahúsi
/
FO-800 Tvoroyri, Faeroe Islands
+298 343 270
+298 372 034
ss.lab@ahs.fo
1.000
V0194
Den Danske Hornhindebank
Jesper Hjortdal
Medical Director M.D.
Øjenafdelingen
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44
8000 Aarhus C
+45 7846 3242
/
info.hornhindebank@rm.dk
V0001
Statens Seruminstitut (currently not used)
 

52. ORDFORKLARING

 
52. ORDFORKLARING
Aferese Maskinel tappemetode, hvor en eller flere af blodets komponenter udvindes, mens resten ledes tilbage til donor. Ved plasmaferese udvindes plasma, ved cytaferese udvindes cellulære komponenter, fx trombocytter.
Albumin Protein, der findes i blodets plasma. Albumin har bla. betydning for trykforhold i kredsløbet.
Anonymisering Prøver eller data er komplet fri for personhenførbare data (fx navn, personnummer eller tappenummer). Der må ikke på nogen måde være muligt at få adgang til personhenførbare data. Dette gælder også, selvom adgangen kræver nøgle eller kode, og denne er i en andens varetægt.
Arkivprøve  Blodprøve fra hver tapning, som opbevares indtil et år efter udløbsdatoen for produktet med den længste lagertid. Anvendes i forbindelse med look-back.
Audit Det samme som selvinspektion.
BAC-test  Forkortelse for henholdsvis »Blodtype Antistofscreentest Computer test«. Synonym betegnelse for elektronisk forlig. Såfremt et computersystem efter installation er blevet valideret med henblik på ikke at kunne frigive AB0- uforligelige blodkomponenter, kan det anvendes forud for blodtransfusion i stedet for serologisk forligelighedsundersøgelse. Dette forudsætter: (1) At der foreligger 2 af hinanden uafhængige blodtypebestemmelser af patienten, hvoraf den ene skal være foretaget på en aktuelt udtaget blodprøve. Resultatet af den tidligere blodtypebestemmelse skal forefindes i IT-systemet, og systemet skal advare brugeren såfremt der er diskrepans imellem resultater på de 2 blodtypebestemmelser. (2) Computersystemet skal indeholde følgende oplysninger vedrørende den disponible blodportion: Tappenummer, blodkomponentens art, resultat af kontroltypebestemmelse. (3) Computersystemet skal være udformet på en sådan måde, at det sikrer korrekt indtastning af data og skal advare brugeren om diskrepans imellem blodkomponentens blodtypemærkning, resultat af kontroltypebestemmelse af blodportion og major AB0-uforligelighed imellem blodportion og recipient.
Batch En afgrænset mængde af en vare fremstillet i en samlet proces eller i en serie af processer på en sådan måde, at varen kan anses for at være homogen. Enkeltportioner af blod og blodkomponenter opfylder umiddelbart dette kriterium. En batch kan ligeledes opnås, når der foretages blanding af blod og blodkomponenter, hvor flere portioner sammenblandes.
Batchnummer En entydig betegnelse for en given batch. Tappenummeret på blodposen er en sådan entydig betegnelse.
BF-test Blodtypekontrol-forligelighedstest, analog til BAC-test. Anvendes hos patienter med irregulære antistoffer. Saltvandsforliget erstattes med blodtypekontrol og der foretages forligelighedsprøve med indirekte antiglobulinteknik ved 37 °C.
Bivirkning, alvorlig En utilsigtet komplikation hos donor eller modtager i forbindelse med tapning eller transfusion af blod eller blodkomponenter, der er dødelig, livstruende eller invaliderende eller medfører uarbejdsdygtighed, eller som udløser eller forlænger et hospitalsophold eller en sygdomstilstand. Skal indberettes til de kompetente myndigheder.
Blod Fuldblod tappet fra én enkelt donor og behandlet enten til transfusion eller til videreforarbejdning.
Blodbank En enhed, der udfører blodbankvirksomhed.
Blodbankvirksomhed Tapning og testning af humant blod og blodkomponenter uansetanvendelsesformål og/eller håndtering, opbevaring og distribution eller dele heraf, når anvendelsesformålet er transfusion.
Blodcenter En samling af blodbanker, der indgår i en struktur eller et organ, der står for tapning og testning af humant blod og blodkomponenter uanset anvendelsesformål og håndtering, opbevaring og distribution heraf, hvis anvendelsesformålet er transfusion.
Bloddepot En enhed på et hospitalsafsnit, hvor der udføres blodbankvirksomhed i form af opbevaring, distribution og eventuelt forligelighedsprøvning på blod og blodkomponenter udelukkende til hospitalets eget brug, herunder hospitalsbaserede transfusionsaktiviteter.
Blodderivater De industrielt fremstillede lægemidler, der kan udvindes af humant blod, fx faktorpræparater, humant albumin og immunglobulin fra frisk frosset plasma og interferon frem-stillet fra humane lymfocytter.
Blodkomponenter Blodets terapeutiske komponenter (røde blodlegemer, hvide blodlegemer, blodplader, plasma) som kan behandles ved centrifugering, filtrering og frysning ved anvendelse af traditionelle blodbankmetoder.
Blodprodukt Ethvert produkt til terapeutiske formål, fremstillet på basis af blod eller plasma fra mennesker. Et produkt, hvis fremstilling er baseret på blod som råvare. Fællesbetegnelse for blodderivater og blodkomponenter, se disse.
Buffy-coat Det lag, der adskiller plasma fra erytrocytter efter centrifugering af fuldblod. Laget indeholder mange trombocytter samt leukocytter og anvendes til viderefremstilling af trombocytkomponenter.
CE-mærkning Communautés Européeanne mærkning. Ce-mærket meddeler omverdenen, at produktet må markedsføres frit i hele EU, idet produktet er i overensstemmelse med alle relevante direktiver. Fabrikanten har underkastet sig alle de vurderingsprocesser, der er fastsat i EU-retten vedrørende produktet. Fabrikanten skal kunne fremlægge den tekniske dokumentation vedrørende produktet samt en fabrikanterklæring eller et overensstemmelsescertifikat. Blodposer og andre utensilier der anvendes ved blodkomponentfremstilling skal være CE-mærkede.
CPD Citrat Phosphat Dextrose
CMV Cytomegalovirus. Kan overføres ved transfusion. CMV befinder sig i leukocytterne, hvorfor smitteoverførsel kan hindres ved leukocytdepletering.
Dataansvarlig  Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed eller lignende, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger. Behandling omfatter enhver aktivitet eller række af aktiviteter som personoplysninger gøres til gengæld for. Det kan fx være indsamling, registrering, opbevaring, tilpasning, søgning, brug og videregivelse eller sletning af personoplysninger.
Databehandler  Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed eller lignende, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne. En databehandler, er altid en ekstern fysisk eller juridisk person, som ikke har et ansættelsesforhold hos den dataansvarlige. Databehandleren behandler dataoplysninger efter instruks fra dataansvarlige.Databehandleren bestemmer i modsætning til den dataansvarlige hverken hvordan eller med hvilke formål, der må behandles personoplysninger.
Databehandleraftale Skriftlig aftale mellem dataansvarlige og databehandler vedrørende behandling af data.
DART Dansk Regstrering af Transfusionsrisici, nationalt hæmovigilanceregister i DSKI regi.
Donor En person, som har et normalt helbred og en god sygehistorie, og som frivilligt afgiver blod eller plasma til terapeutisk brug.
Donor i pause En donor, der ikke må tappes i en nærmere fastlagt periode pga. risiko for eget eller patientens helbred.
Dosimeter Stråleindikator, der bla. anvendes til dokumentation for udført bestråling af blodkomponenter
DSKI Dansk Selskab for Klinisk Immunologi, www.dski.dk. Det videnskabelige selskab for klinisk immunologi. Udgiver bla. Transfusionsmedicinske Standarder (TMS). Organiserer et hæmovigilanceprogram: Dansk Registrering af Transfusionsricisi (DART) og sammen med Danske Regioner Dansk Transfusionsdatabase (DTDB). Formanden er repræsenteret i Sundhedsstyrelsens Transfusionsmedicinske Råd.
DVI  RhD type med partielt D-antigen. Ved transfusion med RhD positivt blod eller graviditet med RhD positivt foster kan individer med denne type danne anti-D rettet mod de D epitoper, som det pågældende individ mangler. Individer med typen DVI er som donorer RhD positive og som patienter RhD negative.
EDQM European Directorate for the Quality og Medicines and Healthcare. Bidrager til at sikre basale rettigheder i form af ligeværdig adgang til medicin og sundhedsvæsen af god kvalitet og promovere og beskytter menneskelig sundhed ved at udgive vejledninger og publikationer. Udgiver bla. Guide to the Preparation, Use and Quality Assurance of Blood Components (Blood Guide).
Ekstra materiale I forbindelse med tapningen udtages en samlet mængde blod (blodportion og blodprøver), der overstiger de grænser for tapning, som er anført i Vejledning om sikkerhed i forbindelse med bloddonation (500 ml for personer med en kropsvægt på 50-60 kg og 600 ml for personer med en vægt over 60 kg). Udtagning af ekstra materiale vil kunvære relevant i forskningssammenhænge (og dermed efter forudgående videnskabsetisk godkendelse og informeret samtykke), idet det ikke er tilladt at gå over grænserne i forbindelse med en tapning jf. vejledningen
Erstatningsdonor Donor, der rekrutteres af patienter, med henblik på en behandling, som indebærer blodtransfusion. Anvendes ikke i Danmark.
Erytrocytdiagnose Påvisning af A, B og RhD antigener på erytrocytten og indgår i en blodtype- og kontrolblodtypebestemmelse.
Erytrocytter Røde blodlegemer. Fremstilles af fuldblod ved centrifugering. Anvendes til transfusion for at erstatte blodtab fx efter ulykker og operation.
Erytrocytkomponenter Blodkomponenter, som indeholder erytrocytter.
Faktorpræparater Koagulationsproteiner som fx faktor VIII til behandling af hæmofili A, faktor IX til behandling af hæmofili B, og aktiveret faktor IX til behandling af hæmofilipatienter med antistof mod faktor VIII.
Flergangsdonor En person, som har afgivet blod eller plasma i Danmark inden for de seneste 5 år.
Forligelighedsprøve Undersøgelse hvis formål er at sikre, at transfunderede blodkomponenter er immunologisk forligelige med patienten.
Forskning, materiale til Udtag af materiale til forskning forstås projekter, der udføres for at besvare et videnskabeligt spørgsmål.
Frigivelse Den handling, hvorved en batch tillades anvendt til fremstilling, videreforarbejdning, udlevering eller salg. Blodbankens frigivelse vil sædvanligvis omhandle udlevering af blodkomponenter til bloddepoter, afdelinger eller til industriel blodderivatfremstilling.
Frigivelsesliste  Anvendes til registrering af resultaterne af blodtypebestemmelse og øvrige obligatoriske undersøgelser, der udføres på blodportioner. Listen danner grundlag for frigivelsen af blodportionerne.
Frisk frosset plasma (FFP)  Plasma fra donorblod, som enten er separeret og frosset senest 6 timer efter tapning eller er separeret op til 20 timer efter tapning, såfremt donorblod er afkølet og opbevaret ved 20 °C umiddelbart efter tapning. Indhold af koagulations- og plasmafaktorer er bevaret. Anvendes bla. til industriel fremstilling af faktorpræparater og albumin, og i mindre grad til direkte patientbehandling.
Frog-leap teknik Tappeteknik, der anvendes i forbindelse med autolog transfusion, hvor man infunderer de ældste portioner tilbage til patienten for at kunne tappe nye portioner.
GDP God distributionspraksis.
GDPR General Data Protection Regulation. På dansk anvendes databeskyttelsesforordningen (også kaldet persondataforordningen), som er en EU-forordning med det formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i Den Europæiske Union (EU).
GMP God fremstillingspraksis (Good Manufacturing Practices). Beskrevet i Vejledning om god fremstillingspraksis offentliggjort af Kommissionen i Regler for lægemidler gældende i Det Europæiske Fællesskab, bind IV.
GLP God laboratoriepraksis (Good Laboratory Practices).
HLA Human Leukocyt Antigen (Vævstype).
Hæmovigilance  Overvågning af transfusionsbehandlingen og dennes bivirkninger. Se også DART.
Immunmodulation  Indvirkning på immunapparatet.
ISBT 128 En standard for mærkning af blod og blodkomponenter. Udviklet af Working Party on Automation and Data Processing nedsat af International Blood Transfusion Society (ISBT). Anvender stregkoden Code 128. ISBT 128 er en beskyttet standard, der ejes af et non-for-profit firma: International Council for Commonality in Blood Bank Automation (ICCBBA). Der skal betales afgift for at benytte koden (10 øre per anvendt tappenuumer). Standarden er beskrevet i ISBT 128. Bar code symbology and application symbology for labeling of whole blood and blood components.
ISO International Standardization Organisation. Den internationale standardiseringsorganisation.
IVDR  In Vitro Diagnostic Medical Device Regulation. Er en forordning fra Den Europæiske Union om markedsføring og ibrugtagning af medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. Formålet er, at styrke patientsikkerheden og tilgængeligheden af nyt udstyr ved at understøtte markedsføringen og skærpe overvågningen af udstyret.
Karantæne Den situation, hvori en vare befinder sig, når den ikke er frigivet. Blod og blodkomponenter, for hvilke der endnu ikke foreligger resultater af de obligatoriske undersøgelser, skal holdes i karantæne.
Kassationsgrad  Antal enheder, der kasseres pga. tekniske fejl, uheld, positiv infektionsmarkørtest eller lignende, i forhold til det totale antal enheder fremstillet.
Kompetente myndighed Den myndighed som har ansvar for at overvåge blodbankerne i henhold til LOV nr. 295 af 27/04/2005 om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (Blodforsyningsloven).
Komponentterapi Transfusionsterapi, hvor man kun indgiver en enkelt eller flere blodbestanddele fx røde blodlegemer opslemmet i saltvand. Et terapeutisk fremskridt i forhold til traditionelle transfusioner med fuldblod, idet man kun indgiver de blodkomponenter, patienten har brug for. Desuden er holdbarheden af de separerede blodkomponenter bedre end fuldblod.
Konferering Manuel kontrol af identitet mellem to sæt data. Fx konferere patientidentitet, patientblodtypesvar, blodportion og følgeseddel ved transfusionsbehandling. En konferering skal normalt altid udføres af to personer og således, at person 1 læser de kritiske data fra datasæt 1 højt for person 2, der samtidig kontrollerer, at disse stemmer overens med oplysningerne i datasæt 2. Derefter læser person 2 de samme kritiske data op fra datasæt 2, idet person 1 samtidig kontrollerer, at de stemmer overens med data i datasæt 1.
Kontrolblodtypebestemmelse Obligatorisk undersøgelse af alle blodportioner. Bestemmelse omfatter som minimum erytrocytdiagnose med et anti-A, et anti-B og et anti-D.
Kryopræcipitatdepleteret plasma  Plasma depleteret for kryopræcipitat. Anvendes bla. til behandling af patienter med TTP (Trombotisk Trombocytopenisk Purpura).
Kvalitetshåndbog Indeholder en definition og beskrivelse af kvalitetstyringssystemet.
Kvalitetsansvarlig  Person med ansvar for kvalitetskontrollen. Personen skal have en tilstrækkelig grundlæggende naturvidenskabelig baggrund (akademiker) og praktisk erfaring.
Kvalitetskontrol Kvalitetskontrol af blodkomponenter er en del af kvalitetssikringen (QA = quality assurance) og indebærer regel-mæssig stikprøvekontrol af de fremstillede komponenter (QC = quality control). De øvrige elementer er beskrevet i kapitel 2 og omfatter: Validering af nye procedurer, opstilling af kvalitetskrav for produktet (Quality requirements), samt procedurekontrol/færdighedskontrol (proficiency testing).
Kvalitetskontroldata/-analyse Data fra kvalitetskontrol eller -analyse indsamlet ved stikprøvekontrol og som underkastes statistisk proceskontrol og præsenteres i en kvalitetskontrolrapport.
Kvalitetskontrolrapport  Resultaterne af kvalitetskontrolanalyserne skal samles og bearbejdes statistisk i en kvalitetskontrolrapport. Evt. tendenser til skred i analysetallene skal bemærkes og forslag til korrektioner i fremstillingsprocessen anføres. Den kvalitetskontrolansvarlige skal underskrive rapporterne og sikre, at de bliver forelagt den produktionsansvarlige.
Kvalitetssikring, materiale til Udtag af prøvemateriale fra tapning til kvalitetssikring forstås procedurer evt. som del af et projekt, der udføres for at validere, optimere, kvalitetskontrollere metoder, der anvendes eller påtænkes anvendt i klinisk drift, herunder udarbejdelse af referenceintervaller.
Kvalitetssikringssamtykke Samtykke indhentet i henhold til § 2 i Bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation.
Leukocytter Hvide blodlegemer. Det er leukocytter, der forårsager de fleste febrile transfusionskomplikationer.
Leukocytdepletering Fjernelsen af hovedparten (mere end 99,9 %) af de hvide blodlegemer.
LISS  Lav IonStyrke Saltvand.
Look-back undersøgelse Identifikation af patienter, der er transfusionsbehandlet med blod, der muligvis kan indeholde smittekim.
Lot  Ensartet produktionsserie (se Batch).
Masterfile Dokumentation for produktudviklingsprocessen for hver blodkomponent.
MDR Medical Device Regulation. Er en EU forordning omhandlende medicinsk udstyr. Formålet er at styrke patientsikkerheden og tilgængeligheden af nyt udstyr ved at understøtte markedsføringen og skærpe overvågningen af udstyret.
Medicinsk udstyr Produkter til diagnostik, behandling, lindring af sygdomme, skader og handicap. Utilsigtede hændelser med medi-cinsk udstyr skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen.
Modtagekontrol Ved modtagekontrol forstås en kontrol på en leverance af kritiske varer med henblik på at dokumentere, at leverancen indeholder den korrekte vare, at varen er holdbart en passende periode, intakt, at varen er frigivet til brug af leverandøren samt evt. kvalificering af varen mhp. at dokumentere, at varen lever op til den funktionalitet og kvalitet, som angivet af leverandøren samt virksomhedens egne krav til varen.
NAT Nukleinsyreamplifikationstest. En fælles betegnelse for forskellige testprincipper, der benytter sig af opformering af genetisk materiale (DNA eller RNA).
Ny donor Potentiel donor, der aldrig har givet blod eller plasma eller som ikke har givet blod eller plasma i Danmark inden for de sidste 5 år.
PCR Polymerase chain reaction. Et testprincip, der benytter sig af opformering af genetisk materiale (DNA eller RNA).
Personoplysninger Enhver form for information, der kan henføres til bestemte personer. Fingeraftryk, billeder eller biologisk materiale er også personoplysninger. Selv om oplysningerne er erstattet af et laboratorie- eller tappenummer, er det stadig per-sonoplysninger, hvis nummeret kan føres tilbage til den oprindelige personoplysning (pseudonymiserede oplysninger).
Personoplysninger, følsomme Personoplysninger, som vedrører race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige forhold samt behandling af genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysning om seksuel orientering.
Ph. Eur. European Pharmacopœia, jf. Danske Lægemiddelstandarder.
PFF Se Plasma til fraktionering.
Plasma til fraktionering  International betegnelse: Plasma For Fractionation (PFF). Plasma fra bloddonorer, som anvendes til at fremstille medicinske blodderivater, fx albumin og immunglobulin.
Plasmaekspander Betegnelse for en række præparater, der som albumin kan regulere trykforhold i blodet. Fremstilles bla. ud fra dextran, et sukkerprodukt.
Plasmaferese  Tappemetode til tapning af plasma. I forbindelse med tapning adskilles blodceller og plasma, og blodcellerne ledes tilbage til donor. Da donor således kun mister plasma, kan det tappes oftere og i større mængde.
Plasmakontrol Påvisning af anti-A og anti-B i plasma. Indgår i en blodtypebestemmelse.
Plasmodiumantistoffer Antistoffer mod malariaparaisitter.
Potentiel donor En person, som melder sig ved et blod- eller plasmaindsamlingscenter og erklærer sig villig til at afgive blod eller plasma.
Procedurekontrol  Den kontrol, der udføres under produktion af et lægemiddel for at sikre, at der opnås et produkt af den ønskede kvalitet (se også 9.220).
Produktionsansvarlig Person med ansvar for den samlede produktion. Personen skal have en tilstrækkelig grundlæggende naturvidenskabelig baggrund (akademiker) og praktisk erfaring. Den for blodbanken ansvarlige overlæge kan tillige fungere som produktionsansvarlig.
Pseudonymiseret Data mærket med et nummer, fx tappe- eller laboratorienummer, som kan føres tilbage til den oprindelige personoplysning uanset med hvilke midler. Pseudonymiserede oplysninger ligestilles med personlige oplysninger, modsat anonymiserede oplysninger, hvor man på ingen måde overhovedet har mulighed for at finde de oprindelige personoplysninger.
Reserveret bloddonation  Betegnes også målrettede donationer eller directed blood donation. Patienten anviser selv de donorer, han/hun ønsker at modtage blod fra. Reserveret bloddonation øger imidlertid ikke sikkerheden ved blodtransfusion og anvendes i Danmark kun på medicinsk indikation.
Råvare Enhver ingrediens, som anvendes ved produktion af en færdigvare, uanset om denne ingrediens indgår i færdigvaren eller ej. Blodbankens råvarer omfatter bla. poser til brug for tapning af blod. Donors fuldblod er også at betragte som en råvare.
SAG-M Erytrocytopbevaringsmedium indeholdende Saltvand tilsat Adenin, Glucose og Mannitol.
Intern audit En systematisk og uafhængig undersøgelse af om kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt og hensigtsmæssigt
SOP Standard Operation Procedure. Instruktion.
Statistisk proceskontrol Der findes forskellige typer af statistisk proceskontrol. Fælles for dem er, at det ud fra en given produktions størrelse defineres, hvilket antal stikprøver og med hvilken frekvens, der skal indsamles, samt det antal divergerende resultater, som skal fordre en nærmere undersøgelse af produktionsforholdene (fx en ny validering af materialer og procedure).
Søjlekort Fællesbetegnelse for søjler eller brønde med gel eller glaskugler, der anvendes til blodtypeserologiske undersøgelser. Princippet bygger på at gelen eller glaskuglerne er af en sådan beskaffenhed at de tilbageholder agglutinerede erytrocytter, medens de ikke agglutinerede erytrocytter sedimenteres.
Ta-GvH Transfusionsassocieret Graft versus Host komplikation.
Tappeliste Liste over de tappede og til blodbanken indkomne blodportioner, som befinder sig i blodbankens karantænelager, og på hvilke der endnu ikke er udført de obligatoriske undersøgelser.
Tappenummer Entydigt løbenummer på blodpose. Se også batchnummer.
Trombocytter  Blodplader. En bestanddel af blodets celler, der sikrer, at blødninger standser.
Trombocytaferese Se aferese.
TRALI  Transfusion Related Acute Lunge Injury. Alvorlig transfusionskomplikation, der hyppigst er forårsaget af leukocytantistoffer i donor plasma. Symptomer som ved ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome).
Uddateret plasma Plasma fremstillet ved separering af fuldblod, der har overskredet holdbarhedsperioden i blodbanken.
Uddateringsgrad Antal enheder produceret komponent, der er kasseret pgra. overskridelse af udløbsdatoen, i forhold til det totale antal enheder ført til lager.
Udløbsdato En for hver enkelt batch fastsat dato, der angiver udløb af den periode, hvori batchen må anvendes.
Udstyrskontrol Den kontrol der udføres for at sikre, at udstyr til enhver tid fungerer inden for de fastlagte normer. Blodbankens udstyrskontrol omfatter bla. tilsyn med temperatur til termostatregulerede skabe samt analyseudstyr og centrifuger.
Utilsigtet hændelse, alvorlig enhver utilsigtet tildragelse i forbindelse med tapning, testning, behandling, opbevaring eller distribution af blod og blodkomponenter, der kan være dødelig eller kan medføre forhold, der er livstruende, invaliderende eller medfører uarbejdsdygtighed for modtageren eller som udløser eller forlænger et hospitalsophold eller en sygdomstilstand. Skal indberettes til de kompetente myndigheder.
Validering  Undersøgelse af og dokumentering for, at en given proces vil føre til det ønskede resultat inden for fastlagte grænser.
Valideringsmasterplan  Instruktion for validering.
vCJ  Variant Creutzfeldt Jakobs Disease
Videnskabsetisk samtykke Samtykke indhentet i henhold til LBK nr. 1283 af 15/08/2017 om lovbekendtgørelse om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

53. DOKUMENTVERSIONSKONTROL

MAJ201653. DOKUMENTVERSIONSKONTROL

 
Version Tidspunkt Erstattet Kommentarer
1.0 NOV 1994 oprindelig version
1.1 JAN 1996 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 2 ændring i 2.100
Kapitel 5 ændring i 5.322
Kapitel 6 ændring i 6.610, 6.620, 6.640, 6.750
Kapitel 7 ændring i 7.230, 7.248, 7.281
Kapitel 8 ændring i 8.200
Kapitel 10 ændring i 10.116, 10.211
Kapitel 12 ændring i 12.370, 12.390
Appendiks 1 nye referencer tilføjet
Appendiks 2 tilføjelse vedr. væksthormon, revision af tekst
Appendiks 3 pp. A3.3 og A3.14; revision af skemaerfuld
Appendiks 9 stændig revideret
Appendiks 11 nytilkommet
Ordforklaring definitioner på kassations- og uddateringprocent bragt i overensstemmelse med de af Sundhedsstyrelsen anvendte i forbindelse med
Indeks statistik på blodområdet
1.2 SEP 1996 Forside
Indholdsfortegnelse Indledning
Appendiks 2 tilføjelse vedr. Creutzfeldt-Jakobs sygdom krævet af Sundhedsstyrelsen, revision af tekst pp. A3.5 - A3.8; tilføjelse vedr. Creutzfeldt
Appendiks 3  Jakobs sygdom
nytilkommet
Appendiks 12 nytilkommet
Appendiks 13
Indeks
1.3 APR 1997 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 2 ændring i 2.300, 2.320
Kapitel 3 ændring i 3.200, 3.300, 3.640; tilføjet 3.651, 3.655
Kapitel 4 ændring i 4.330, 4.340
Kapitel 5 ændring i 5.314, 5.315, 5.322
Kapitel 7 ændring af 7.244, 7.246, 7.281; tilføjet 7.248, 7.249
Kapitel 8 tilføjet 8.500
Kapitel 9 ændring af 9.210
Kapitel 10 ændring af 10.113, 10.114, 10.270, 10.410, 10.510; tilføjet 10.420, 10.421, 10.430, 10.511, 10.512, 10.513, 10.514
Kapitel 11 ændring af 11.400, 11.830, 11.870, 11.930, 11.960, 11.980
Kapitel 12 tilføjet 12.241
Appendiks 3 Personer, der ikke er født og opvokset i Danmark: Skandinavien ændret til Norden; HIV: regler for personer, der har haft sexuel kontakt til personer med risikoadfærd tilføjet; Malariaområder: Afrika ændret til Afrika syd for Sahara; nye kort over malariaområder; Medicinindtagelse: ændringer for acetylsalicylsyre og tilføjelse af NSAID i skema
Appendiks 14 nytilkommet
Appendiks 15 nytilkommet
Indeks
1.4 OKT 1998 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 3 3.685 tilføjet, 3.692
Kapitel 10 fjernet10.425
Kapitel 11 tilføjetændring af 11.971
Kapitel 12 12.235 og 12.236 tilføjet
Appendiks 1 nye referencer tilføjet
Appendiks 3 ændring af punkterne Allergiske lidelser, Borrelia, Creutzfeldt-Jacobs sygdom, Diabetes mellitus og Stofskiftesygdomme. Tilføjelse af Hæmokromatose, Skarifikation og Tyroidealidelser Revision af navne, adresser, tlf.nr. mv. i det
Appendiks 13 omfang ændringer har været redaktionen bekendt
Appendiks 16 nytilkommet
Indeks
2.0 NOV 1999 totalt omredigeret version
2.1 JUN 2001 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 6 6.312, 6.313 og 6.314
Kapitel 8 ændret8.440 og 8.510
Kapitel 10 ændret10.110 og 10.120
Kapitel 11 tilføjet11.131 tilføjet, 11.250 ændret, 11.260
Kapitel 12 fjernet12.770 tilføjet, 12.930 og 12.940
Kapitel 13 ændret13..10, 13.320 og 13.23
Appendiks 1 ændretrevision af spørgsmål, selvstændig underskrift vedrørende indhentning af helbredsoplysninger fra tredjepart
Appendiks 2 Autoimmune sygdomme, Katetre og endoskoper, Kræftlidelser og Malariaområder ændret, HTLV og Hash tilføjet
Appendiks 6 fejl rettet i tabellerne A6.1, A6.7 og A6.9 samt i A6.212, A6.122, A6.400, A6.521 og A6.792. Tabel A6.1, A6.216 og A6.217 ændret af hensyn til systemer med flere end 3 poser. A6.800 og A6.801
Appendiks 7 tilføjet
Appendiks 9 ændringer i navne m.v
Appendiks 15 A9.320, A9.330 og A9.34 ændret
Appendiks 16 nyt
Dokumentversionskontrol nyt
2.2 JAN 2003 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 11 11.220 og 11.250 ændret
Kapitel 13 13.130, 1320, 13.231, 13.250, 13.415, 13.430 og 13.406 ændret 13.135, 13.232 og 13.238
Kapitel 14 tilføjet14.100, 14,320, 14.530, 14.640, 14.820, 14.940 og Tabel 14.1 ændretTabel 14.2
Appendiks 1 tilføjet afsnit om, at donorernes blod kan anvendes til kvalitetssikring og forskning tilføjet afsnit om allergi samt tabellerne A2.1 og A2.2
Appendiks 2 ændret ændringer tilgået redaktionen
Appendiks 7 A9.120, A9.330, A9.370, A9.600 og A9.616
Appendiks 9 ændret A14.120, A14.401, Figur A14.1, Figur A14.2 og
Appendiks 14 Figur A14.3 ændret A14.421 og A14.422 tilføjet nytilkommetnytilkommet
Appendiks 17 nytilkommet
Appendiks 18 nytilkommet
Appendiks 19
Appendiks 20
Dokumentversionskontro
Indeks
2.3 NOV 2004 Kapitel 4 4.730 tilføjet
Kapitel 7 7.220, 7.320, 7.410, 7.420, 7.430 ændret
Kapitel 12 12.720, 12.730, 12.740, 12.760, 12.770, 12.820, 12.825, 12.830, 12.835, 12.840, 12.870
Kapitel 13 ændret
Appendiks 1 13.370 tilføjet Spørgsmål om ophold i Storbritannien tilføjet skema til førstegangsdonorer.Nordamerika strøget i spørgsmålet Har du rejst udenfor.... i
Appendiks 2 begge skemaer A2.135 tilføjet A2.300 ændringer vedrørende akupunktur, endoskopisk undersøgelse, epilepsi, HIV, huller til smykker, kokain, kræftlidelser, medicinindtagelse, operation, osteomyelitis, piercing, Qfeber, skarifikation, stiklæsion, svangerskab, syfilis, tandlægebehandling, tatovering, toksoplasmose, transfusion, vaccinationer, vCJD, West Nile Virus og xenotransplanatation Tabel A2.1 slettet. Tabel A2.2 ændret til A2.1 og vacciner tilføjet
Appendiks 3 Korrigeret i henhold til Kommissionens direktiv 2004/33/EF
Appendiks 6 2004/33/EF. A6.103, A6.121, A6.122, A6.123 ændret A6.124 tilføjet A6.200-A6.299 ændret Tabel A6.6-A6.9 og A6.12 nye Tabel A6.7-A6.13 (version 2.2) ændret nummer Tabel A6.13-A6.15 (version 2.3) ændret A6.410, A6.420, A6.430, A6.810
Appendiks 7 Ændringer tilgået redaktionen
Appendiks 9 Tabel A9.721 ændret
Appendiks 21 nytilkommet
Appendiks 22 nytilkommet
3.0 OKT2006 totalt omredigeret version
3.1 OKT2008 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 1 1.100
Kapitel 2 totalt ændret
Kapitel 3 3.500, 3.510, 3.520, 3.560
Kapitel 4 4.310
Kapitel 6 6.111, 6.124, 6.910
Kapitel 7 7.115, 7.120, 7.220, 7.280, 7.281, 7.282
Kapitel 9 9.110, 9.210, 9.310, 9420, 9.441
Kapitel 10 10.100, 10.105 (ny), 10.110, 10.120, 10.130, 10.140 (slettet), Tabel 10.1-4 (slettet)
Kapitel 11 11.100, 11.320, Tabel 11.1, 11.630, 11.720, Tabel 11.2, 11.820
Kapitel 12 totalt ændret
Kapitel 13 13.140, 13.510, 13.520, 13.560, 13.570
Kapitel 14 14.100, 14.150, 14.160, 14.210, 14.400
Kaptiel 15 15.240, 15.260, 15.422-427, 15.441, 15.600 (Autoimmune sygdomme, hepatitis, HIV-1/2, Malaria), Tabel 15.1, Tabel 15.3
Kapitel 17 17.625, 17.650, 17.660, 17.706, 17.714, 17.715, 17.719
Kapitel 18 18.100, 18,110, 18.130 (slettet), 18,140, 18.210, 18,230
Kapitel 19 19.800 [henvisning], 19.810, 19.811, 19.812, 19.821, 19.830
Kapitel 20 20.420, 20.430, 20.520, 20.540 (slettet), 20.700 (ny), 20.710 (ny)
Kapitel 21 21.100, 21.105 (ny), 21.206, 21.207, 21.208, 21.209, 21.210, 21.211, 21.410, 21.511, 21.521, 21.522, 21.523, 21.730, 21.800, 21.810, 21.811, 21.812, 21.813 (ny), 21.814, 21.815, 21.816, 21.817 21.818 (nyt nummer), 21.820 (slettet), 21.901, 21.912 (slettet), 21.913, 21.914, 21.920, 21.921, 21.922, 21.930, 21.932, 21.940, Fig, 21.1, Fig. 21.2 (nyt nummer)
Kapitel 22
Kaptiel 23 22.400, 22.720, 22.730, 22.830
23.110, 23.135, 23.140 (slettet), 23.260, 23.415, 23.430, 23.440, 23.446 (ny), 23.450,
Appendiks 2 23.460, 23.470, 23.490
Appendiks 3 A2.100, A2.200 A3.115 (ny), A3.450, A3.610, Tabel A3.2, Tabel
Appendiks 4 A3.3. Tabel A3.4, Tabel A3.5
Appendiks 5 A4.500 A5.100, Tabel A5.1, A5.310, A5.211, A5.223 (ny), A5.213 (ændret nummer), A5.221, A5.223, A5.224 (ny), A5.233, A5.242, A5.302,
Appendiks 7 A5.310, A5.400
Appendiks 10 A7.100, A7.500, A7.510
Appendiks 11 A10.111, A10.112, A10.121 A10.123, A10.124, A10.125, A10.126, A10.127, A10.128, A10.213, A10.298 (ny), Tabel A10.14 (ny), Tabel A10.15, Tabel A10.16, Tabel A10.17, Tabel A10.18 (ny), Tabel A10.19, Tabel A10.20, Tabel A10.21, Tabel A10.22 (ny), Tabel A10.23-A10.25 (nye numre)
Appendiks 12 ændringer tilgået redaktionen A12.000, A12.100, A12.304 (slettet), A12.305 (slettet), A12.310, A12.311, A12.311, A12.313, A12.314, A12.320, A12.343
Appendiks 14 elektronisk rekvisition udsat til version 3.2
Appendiks 15 A15.100, A15.400, A15.800 (ny), A15.9
Appendiks 16 90 (ændret nummer)
Referencer Nytilkommet R202, R203, R206, R300, R401, R490 (slettet)
Ordforklaring Albumin, Blodbank, DVI, Erytrocytkomponenter, Fast donor (slettet), Flergangsdonor, Fremstilling (slettet), Fremstiller (slettet), Førstegangsdonor, Karantæneret donor, Konferering, Kvalitetshåndbog, Look-back undersøgelse, Reserveret bloddonation, Trombocytter, Validering, ”Type & Screen” (slettet)
Versionkontrol
Indeks
3.2 SEP2012 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 1 Ingen ændringer
Kapitel 2 Ændringer i indledende afsnti
Kapitel 3 3.501, 3.510, 3.530 (slettet), 3.540 (slettet), 3.560
Kapitel 4 4.101, 4.310, 4.320 (nu 19.910), 4.325 (nu 19.920), 4.410, 4.420, 4.445, 4.450
Kapitel 5 5.210, 5.230
Kapitel 6 6.040, 6.110, 6.120, 6.130, 6.935, 6.970, Tabel 6.1 (ny), Tabel 6.2 (ny)
Kapitel 7 7.120, 7.131, 7.140, 7.170, 7.270
Kapitel 8 Ingen ændringer
Kapitel 9 9.110, 9.441
Kapitel 10 Omredigeret, DDKM tilføjet
Kapitel 11 Indledning ændret, 11.640, 11.720
Kapitel 12 Ændret titel, 12.130, 12.700 (ny)
Kapitel 13 13.560, 13.570, 13.590
Kapitel 14 Ingen ændringer
Kaptiel 15 15.180, 15.600 (Akupunktur, Allergiske lidelser, Autoimmune sygdomme, Botoxindsprøjtning, D-vitaminindsprøjtning, Diaré, Faktor V Leiden, Feber, Fiskespa, HIV-1/2, Kokain, Kønssygdomme, Malaria, Operation, Polycystisk ovariesyndrom, Tyroidealidelser), Tabel 15.3, Tabel 15.4, Tabel 15.5, Tabel 15.6
Kapitel 16 16.420
Kapitel 17 17.701, 17.702, 17.705, 17.706, 17.709, 17.713, 17.450, 17.540
Kapitel 18 18.101, 18.140
Kapitel 19 19.270, 19.811 (slettet), 19.820, 19.830, 19.910 (tidligere 4.320), 19.920 (tidligere 4.325), 19.840 (ny)
Kapitel 20 20.101, 20.170
Kapitel 21 21.101, 21.105, 21.120, 21.130, 21.201, 21.202, 21.203, 21.204, 21.207, 21.208, 21.211, 21.420, 21.440, 21.511, 21.520 21.603, 21.604, 21.720, 21.810, 21.812, 21.814,
Kapitel 22 21.901, 21.910, 21,911, 21.930, 21.931, Fugur
Kaptiel 23 21.1, Figur 21.2 22.301, 22.730, 22.760, 22.860, 22.980, 22.991
Kapitel 24 23.135, 23.231 (slettet), 23.232, 23.415,
Appendiks 1 23.446, 23.450, 23.470
Appendiks 2-16 24.118, 24.210, 24.510, 24.600, 24.610, 24.700
Referencer Udgået
Ordforklaring Ingen ændringer
Versionkontrol
Indeks
3.3 FEB2013 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 11 11.030-11.090 (tilføjet), 11.100, 11.120, 11.210,11.215, 11.220, 11.225, 11.310, 11.315, 11.320, 11.325, 11.335, 11.410, 11.415, 11.420, 11.530, 11.540 (ny), 11.640, 11.710, 11.715. 11.720, 11.730 (ny), 11.820, 11.900- 11.950 (slettet), Tabel 11.1 (slettet), Tabel 11.2 (slettet)
Kapitel 12
Kapitel 14 12.700-12.840 (ændret, tilføjet)
Kaptiel 15 Totalt ændret 15.312, 15.441, 15.600 Akupunktur, 15.600 Diabetes mellitus, 15.600 Feber, 15.600 Tyroidealidelser
Kapitel 19
Kapitel 20 19.370
20.200, 20.220, 20.230, 20.250, 20.310,
Kapitel 22 20.320, 20.520, 20.600, 20.710 22.201, 23.232, 22.301, 22.420 (ny), 22.770,
Kaptiel 23 22.991
Appendiks 2 23.445, 23.470 A2.101, A2.102 (ny), A2.103 (ny), A2.210,
Appendiks 3 A2.220, A2.400 (slettet) A3.112, A3.114, A3.115, A3.116, A3.117, A3.121, A3.122, A3.123, A3.124, A3.125, A3.126. A3.130, A2.440 (slettet), A3.200, A3.220, A3.300, A3.310, A3.540, Tabel A3.2,
Appendiks 4 Tabel A3.3, Tabel A3.4, Tabel A3.5
Appendiks 5 A4.200, A4.400 A5.211, A5.212, A5.221, A5.222, A5.232,
Appendiks 6 A5.242, A5.303, A5.304, A5.310, A5.400 A6.060 (slettet), A6.100, A6.120, A6.540,
Appendiks 7 A6.550 A7.200, A7.310, A7.320 (slettet), A7.340 (slettet), A7.410, A7.430, A7.440, A7.510,
Appendiks 8 A7.530, A7.610
Appendiks 9 A8.300 tilføjet A9.102 (ny), A9.103 (ny), A9.110, A9.305, A9310, A9.320, A9.330, A9.340, A9.350, A8.360, A9.370, A9.380, A9,400, A9.500,
Appendiks 10 A9,600, A9.700, Tabel A9.1 A10.105 (ny), A10.106 (ny), A10.111, A10.112, A10.123, A10.124, A10.128, A10.212, Tabel A10.3, A10.231, Tabel A10.12A (ny), A10.275, A10.276, A10.293, A10.298, Tabel A10.11, Tabel A10.15, Tabel 10.13A (ny), Tabel 10.13B (ny), Tabel 10.13C (ny), Tabel 10.13D (ny), Tabel 10.13E (ny), Tabel A10.19, Tabel 10.19A (ny), Tabel A10.17, Tabel A10.18, Tabel A10.20, Tabel 10.21, Tabel 10.21A (ny), A10.810
Appendiks 11 A11.200
Appendiks 14 Udgår
Referencer R.110, R.111, R.112, R.113, R.114, R.115, R.202, R203, R.204, R..205, R.207, R.208, R.210, R.211, R.212, R.213, R.214, R.215, R.216, R.300, R.402, R.450, R.502
Ordforklaring Audit (ny). DOSK (ny), DTDB (ny), Færdigvare (slettet), Hovedforskrift (slettet), Laboratorieark (slettet), Leukocytter, Udløbsdato
Versionkontrol 11.720 var ikke ændret i version 3.2, er ændret i version 3.3 19.270 findes ikke. Skulle have været 19.370, der ikke var ændret i version 3.2, er ændret i version 3.3 21.520 var ikke ændret i version 3.2, skulle have været 21.522 21.232 var ikke ændret i version 3.2, er ændret i version 3.3
24.210 var ikke ændret i version 3.2, skulle have været 24.110
Indeks
3.4 FEB2014 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 11 11.215 (ændret), 11.315 (ændret), 11.415 (ændret), 11.715 (ændret), 11.805 (slettet krav om pH måling)
Kapitel 15 om pH måling) 15.600 Cøliaki (ny), 15.600 blodpropper (link til karlidelser), 15.600 karlidelser, 15.600 hepatitis (tilføjet hepatitis E), 15.600 Kønssygdomme (tilføjet diagnosetidspunkt)
Appendix 5 Erstattet TRALS med TRALI, revideret i forhold til ISBT definitioner, A5.211, A5.213, A5.221, A5.222, A5.223, A5.241, A5.242, A5.304, A5.400 (nyt link)
Referencer R.204 tilføjet BEK 1249 af 17/10/2013, R.208 BEK 538 erstattet med BEK 1446 af 30/9/2013
Ordforklaring Produktkort (slettet)
Indeks
3.5 JUN2014 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 22 22.700, 22.710, 22.720, 22.730, 22.740
Kapitel 23 23.110 (tilføjet vejledning), 23.440, 23.441 ny, 23.442 ny, 34.443 ny
Appendix 11 Fyns Amts Transfusionsvæsen/Klinisk Immunologisk afsnit, Sydvestjysk Sygehus ændret til Syddansk Transfusionsvæsen og Vævscenter, V0116 (Herlev, tissues and cells) tilføjet
Referencer Vejledning om patientidentifikation (VEJ nr. 9808 af 13/12/2013) erstatter VEJ nr 60258 af 01/05/1998
4.0 MAJ2016 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 2 Tidligere kapitel 2. 2.011 (tidl 3.201, 3.210, 3.220), 2.012 (tidl 3.501), 2.032 (tidl 6.210- 6.230), 2.045 (tidl 8.601), 2.101 (tidl 9.500), 2.111 (tidl 9.500), 2.112 (tidl 9.500), 2.120 (tidl 9.500), 2.131 (tidl 6.020-6.040), 2.132 (tidl 6.010 og 6.050), 2.133 (tidl 6.060), 2.136 (tidl 6.110-6.112), 2.137 (tidl 6.120-6.125), 2.138 (tidl 6.130), 2.141 (tidl 10.101, 10.105, 10.110 og 10.115), 2.142 (tidl 10.103), 2.143 (tidl 10.120), 2.145 (tidl 2.43, 10.130), 2.146 (tidl 10.135), 2.147 (tidl 10.155), 2.149 (tidl 10.170), 2.161 (tidl 3.310), 2.163 (tidl 3.320 og 3.330), 2.171 (tidl 4.101), 2.178 (tidl 4.400), 2.181 (tidl 5.110, 5.120 og 5.130), 2.188 (tidl 5.210), 2.189 (tidl 5.230),
Kapitel 2 2.201 (tidl 12.100), 2.202 (tidl 12.120), 2.203 (tidl 12.130), 2.204 (tidl 12.140), 2.210 (tidl 12.310), 2.211 (tidl 12.320), 2.220 (tidl 12.410), 2.221 (tidl 12.420), 2.222 (tidl 12.430), 2.230 (tidl 12.510), 2.231 (tidl 12.515), 2.232 (tidl 12.515), 2.233 (tidl 12.520), 2.234 (tidl 12.525), 2.235 (tidl 12.530), 2.236 (tidl 12.535 og 12.540), 2.237 (tidl 12.545), 2.240 (tidl 12.610), 2.242 (tidl 12.620), 2.300 (tidl 12.700), 2.301 (tidl 12.710), 2.302 (tidl 12.720), 2.303 (tidl 12.740), 2.304 (tidl 12.750), 2.305 (tidl 12.760), 2.306 (tidl 12.770), 2.310 (tidl 12.800), 2.311 (tidl 12.820), 2.312 (tidl 12.830), 2.313 (tidl 12.840), tabel 2.1 (tidl 6.1), tabel 2.2 (tidl 6.2).
Kapitel 3 Tidligere kapitel 13. 3.350 ændret (tidl 13.350), 3.410 ændret (tidl 13.410), 3.620 ændret (tidl 13.620)
Kapitel 4 Tidligere kapitel 15 (15.170, 15.280, 15.311, 15.312 slettet). 4.230 ændret (tidl 15.230), 4.240 ændret (tidl 15.240), 4.270 ændret (tidl 15.270), 4.432 ændret (tidl 15.432).
Kapitel 5 Tidligere afsnit 15.450, 15.460 og 15.600. Tilføjet appendiks 15 om medicin. Undtagelser for plasma til fraktionering angivet i parentes. Slettet: Kontakt med hepatitis og AIDS patienter. Tilføjet: Abort, AIDS/hiv, Amning, Anæmi, Blokade, Kikkertundersøgelse, Ebola, Euforiserende stoffer, Slidgigt, Risikoadfærd, Rejsekarantæne, Herpes, Øjenssygdomme, Åreknuder.
Kapitel 6 Tidligere kapitel 17 (tabel 17.2, 17.670 og 17.708 slettet). 6.120 ny, 6.121 ny, tabel 6.2 ny, 6.331 ændret (tidl 17.330), 6.420 ændret (tidl 17.430), 6.421 og 6.422 ændret (tidl 17.445), 6.423 ny, 6.430 ny, 6.431 ændret (tidligere 17.420), 6.440 ny, 6.442 og 6.445 ændret (tidl 17.450), tabel 6.3 ny, 6.510 (tidl 6.130), 6.520 (tidl 6.320), 6.522 ændret (tidl 17.622), 6.530 (tidl 6.330), 6.540 (tidl 6.340), 6.613 ændret (tidl 17.713), 6.617 ændret (tidl 17.717), 6.618 ændret (tidl 17.718), 6.625 (tidl 4.201 og 4.210), 6.701 (tidl 16.110), 6.702 (tidl 16.130 og 16.131), 6.703 (tidl 16.150), 6.704 (tidl 16.151), 6.705 (tidl 16.160), 6.706 (tidl 16.180), 6.707 (tidl 16.181), 6.711 (tidl 16.295), 6.720 (tidl 16.230-16.250, 16.290), 6.721 (tidl 16.270), 6.722 (tidl 16.270), 6.730 (tidl 16.410), 6.731 (tidl 16.420), 6.732 (tidl 16.440), 6.733 (tidl 16.450), 6.734 (tidl 16.460), afsnit 6.800 ny
Kapitel 7 Tidligere kapitel 14 (14.260 slettet). 7.240 ændret (tidl 14.240), 7.250 ændret (tidl 14.250), 7.251 ny, tabel 7.1 ændret (tidl 14.1).Tidligere kapitel 18. 8.410 og 8.420 (tidl 6.410
Kapitel 8 og 6.905), 8.500 (tidl 6.600), 8.610 (tidl 6.610), 8.620 (tidl 6.620), 8.630 (tidl 6.630), inkl 4.300 Tidligere kapitel 19 (afsnit 19.300, 19.410,
Kapitel 9 Tidligere kapitel 19 (afsnit 19.300, 19.410, 19.750, 19.760, 19.780, tabel 19.1, 19.790, 19.810, 19.812, 19.820, 19.821, 19.830, 19.840 slettet). 9.210 ændret (tidl 19.210), 9.220 ændret (tidl 19.220), 9.500 ændret (tidl 19.800) Tidligere kapitel 20 (20.101 slettet). 10.110 ny,
Kapitel 10 10.131 ny Tidligere kapitel 21. 11.524 ny
Kapitel 11 Tidligere kapitel 7. 12.100 (tidl 6.700), 12.101
Kapitel 12 (tidl 6.710), 12.110 (tidl 6.720), 12.112 (tidl 6.730), 12.120 (tidl 21.208), 12.121 (tidl 21.209), 12.213 (tidl 6.830), 12.214 (tidl 5.130), 12.211 (tidl 5.150), 12.214 (tidl 16.510), 12.330 (tidl 19.910 og 19.920), 12.340 ændret (tidl 7.230), 12.341 ændret (tidl 7.782), 12.401 (tidl 9.210), 12.402 (tidl 19.610), 12.420 (tidl 6.820), 12.510 ændret (tidl 7.310), 12.800 ny, afsnit 12.900 (tidl afsnit 9.400)
Kapitel 13 Tidligere kapitel 22 (afsnit 22.400, afsnit 22.500, afsnit 22.600 slettet). 13.800 ny (tidl appendiks 3).
Kapitel 14 Tidligere kapitel 11
Kapitel 15 Tidligere kapitel 23 (23.240 slettet). 15.220 ændret (23.220), 15.232 ændret (tidl 23.235), 15.250 (tidl 6.910), 15.251 (tidl 6.920), 15.252 (tidl 6.930), 15.253 (tidl 6.935 og 6.960), 15.300 (tidl appendiks 8), 15.450 (tidl appendiks 3), 15.460 (tidligere appendiks 2)
Kapitel 16 Tidligere kapitel 23. 16.510 (tidl 6.970), 16.500 (tidl appendiks 5) Tidligere kapitel 24
Kapitel 17 Tidligere afsnit A3.100-A3.220
Appendiks 1 Tidligere appendiks 4
Appendiks 2 Tidligere appendiks 6
Appendiks 3 Tidligere appendiks 7
Appendiks 4 Tidligere appendiks 9
Appendiks 5 Tidligere appendiks 10
Appendiks 6 Tidligere appendiks 11
Appendiks 7 Tidligere appendiks 12
Appendiks 8 Tidligere appendiks 13
Appendiks 9 Tidligere appendiks 16
Appendiks 10 Opdateret
Referencer Tilføjet Plasma til fraktionering og modtagekontrol
Ordforklaring Opdateret
Index
4.1 MAR17 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 5 Allergi, autoimmune sygdomme, Bronkitis, Chagas sygdom, Caritin Transport Defekt (ny), Chikungunya (ny), diarré, fedmeoperaation (ny), gastric bypass (ny), genmutaion (ny), hepatitis, hæmokromatose, kontrastrøntgen/- skanning (ny), kronisk træthedssyndrom (ny), operation, risikoadfærd, Zika (ny)
Kapitel 10 10.110 revideret
Kapitel 13 13.720 revideret
Kapitel 15 ”ordination” tilføjet overskrift, 15.110, 15.230, 15.231, 15.236, 15.254, 15.301, Tabel 15.1 (erstatter 15.310-15.320)
Appendiks 3 A3.000
Appendiks 4 A4.310, A4.470 (slettet)
Appendiks 7 Tappetal opdelt i fuldblodstapninger og plasmaferseser V0070 og V0065ændret til Blod- og Vævscenter Midt
Appendiks 8 A8.201, A8.205 (slettet)
Referencer Opdateret
Index
4.2 SEP17 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 3 3.340 (ny)
Kapitel 5 Akupunktur (opdateret liste over autoriserede sundhedspersoner), risikoadfærd (ændret ordlyd i afsnit om partners hiv-status), vaccinationer (4 ugers karantæne for HBV), øjensygdomme(ændret karantæne for grøn stær),
Appendiks 6 Total revision, A 6.410, A6.420 og A6.430 (linkes til excel-ark)
Referencer Opdateret
Index
4.3 NOV17 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 3 3.201 (opdateret i forhold til pjecerne), 3.340 (omnummeret til 3.345)
Kapitel 5 Astma (ændret i forhold til systemisk behandling), cannabisolie (ny)
Appendiks 5 Total revision
Index
4.4 JAN19 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 2 Ny nummerering af 2.130 pga. duplikat af nummerserie 2.14x: 2.137 (tidligere 2.138), 2.138 (tidligere 2.139 og 2.140), 2.139 (tidligere 2.141), 2.142 (slettet, i stedet
Kapitel 3 3.520 ændret
Kapitel 4 4.424 (ændret), 4.426 (ændret), tabel 4.1 (ændret).
Kapitel 5 Akupunktur (tilføjet fodterapeut og osteopater), cannabisolie (tilføjet ikke-læge ordineret), galdesten (ny), gendefekt (omformuleret), kønssygdomme (tilføjet link til herpes), malariaområder (tilføjet link til rejsekarantæneliste), neurofibromatose (ny), rejsekarantæne (tilføjet link til rejsekarantæneliste)
Kapitel 6 6.130 (ny), tabel 6.1 (ny), tabel 6.2 (nyt nr., tidligere 6.1), tabel 6.3 (nyt nr., tidligere 6.2), tabel 6.4 (nyt nr., tidligere 6.3)
Appendix 7 Tilføjet Den Danske Hornhindebank
Referencer Opdateret
Index
5.0 JUL19 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 1 1.001
Kapitel 3 3.110, 3.120, 3.131 (tidligere 3.570), 3.140, 3.150 (slettet), 3.150 (ny), 3.213 (slettet), 3.216, 3.310 (tidligere 3.320), 3.311 (ny), 3.312 (tidligere 3.330), 3.313 (tidligere 3.330), 3.314 (tidligere 3.580), 3.320 (ny), 3.321 (ny), 3.322 (ny), 3.330, 3.340, 3.410 (tidligere 3.310), , 3.420 (tidligere 3.410), 3.430 (tidligere 3.420), 3.440 (tidligere 3.430), 3.450 (ny), 3.460 (tidligere 3.340), afsnit 3.500 (slettet), afsnit 3.600 (slettet)
Kapitel 4 4.125 (tidligere 4.110), 4.135 (tidligere 4.260), 4.150, 4.160 (slettet), 4.190, 4.210, 4.220 (tidligere 4.230, 4.250, 4.260), 4.220 (slettet), 4.230 (tidligere 4.270), 4.240 (tidligere 4.270), 4.250 (tidligere 4.240), 4.260 (tidligere 4.310), 4.311 (slettet), 4.312 (slettet), 4.411, 4.412 (tidligere 4.411), 4.431, 4.432 (tidligere 4.433), 4.433 (tidligere 4.432), 4.441
Kapitel 5 5.110 (tidligere 5.102), 5.102 (ny), 5.103 (ny), allergi/høfeber, blindhed (ny), blødningsdefekter, døvhed (ny), Ehlers-Danlos syndrom (ny), Familiær hyperkolesterolæmi (ny), GilbertMeulengrats syndrom (ny), handicappede donorer (ny), hypertension, klinisk forsøg (ny), kørestolsbrugere (ny), malaria, medicin, neufibromatose (ny), tandlægebehandling, thalassæmi (bærer af)
Kapitel 6 6.605, 6.526
Kapitel 7 7.710, 7.120, 7.400, 7.500
Kapitel 8 8.121 (slettet), 8.121 (ny), 8.122 (ny), 8.210, 8.301(ny), 8.341, 8.342 (slettet), 8.360, 8.420, 8.430 (tidligere 8.510), 8.440 (tidligere 8.610), 8.450 (ny), 8.460 (ny), 8.470 (ny), 8.480 (ny), 8.500 (slettet), 8.600 (slettet), 8.620 (slettet), 8.630 (slettet)
Kapitel 9 9.110
Kapitel 10 10.110, 10.150, 10.610
Kapitel 11 11.104 (tidligere 11.105), 11.113 (slettet), 11.330, 11.424
Kapitel 12 12.102 (tidligere 12.121), 12.103 (tidligere 12.120), 12.200 (overskrift ændret), 12.212 (tidligere12.280), 12.213-12.215 (ændret nummer tidligere 12.212-12.214), 12.220 (slettet), 12.220 (ny), l2.230 (tidligere 12.250), 12.230 (slettet), 12.240 (tidligere 12.330), 12.240 (slettet), 12.241 (slettet), 12.250 (tidligere 12.331), 12.260 (tidligere 12.340), 12.261 (tidligere 12.341), 12.262 (tidligere 12.350), 12.270 (flyttet til 12.220), 12.280 (flyttet til 12.212), 12.300 (slettet), 12.310 (slettet), 12.320 (sletet), 12.321 (slettet), 12.300-12.850 (ændret nummer tidligere 12.400-12.950), 12.840 (samme formulering som 11.330), tabel
Kapitel 13 12.1 (ny)
Kapitel 15 13.310, 13.311, 13.810 Opdelt 15.100 i to afsnit, 15.100 og 15.200 henholdsvis. Herved ændres nummereringen fremadrettet i hele kapitlet, 15.211, 15.220,
Kapitel 16 15.221 (ny), 15.222 (ny), 15.330, 15.401, 15.402 (ny), 15.464 (flyttet til 15.703), 15.703
Kapitel 17 16.240, 16.242, 16.243 (inkluderet i 16.242), 16.260 17.700 (slettet), 17.340 (ny), 17.430 (ny), 17.540 (ny), 17.700 (ny), 17.710 (ny), 17.720
Appendiks 1 (ny), 17.730 (ny), 17.740 (ny)
Appendiks 9 A1.122 Tidligere appendiks 10. Appendiks 9 om edbforlig er udgået
Appendiks 10 Ny
Referencer Opdateret
Ordforklaring Opdateret
Index Opdateret
5.1 MAR20 Forside
Kapitel 3 3.201
Kapitel 4 4.135, 4.230 (slettet), 4.423, tabel 4.1, 4.441
Kapitel 5 5.101, allergi (tilføjet afsnit om nældefeber), blødningsdefekter, borrelia, hjernerystelse (ny), hovedtraume (ny), kræftlidelser, risikoadfærd, tandlægebehandling, øjensygdomme
Kapitel 6 Overskrift, 6.420, 6.423, afsnit 6.700 (ny)
Kapitel 12 12.410, 12.412, 12.413 (ny), 12.700
Kapitel 13 13.100 (flyttet til kap 15), 13.200 (flyttet til kap 15), nummerering ændret tilsvarende. 13.504 (ændret, tidligere 13.704)
Kapitel 15 Følgende er flyttet fra kapitel 13 og ændret formulering: 15.400, 15.401, 15.500, 15.501. 15.502 (tidligere 15.401), 15.503 (ny), 15.600 (ny), 15.601 (ændret, tidligere 15.402), tabel 15.1, 15.700 (tidligere 15.500, nummering ændret tilsvarende fremefter).
Appendiks 4 Tekst om tranfusionsråd slettet. Tekst om autolog taping indsat (tidligere 6.700)
Appendiks 6 A6.307, A6.309
Appendiks 8 Reference
Appendiks 10 10.101, 10.322, tabel 10.1
Referencer Opdateret
Indeks Opdateret
5.2 NOV2021 Generelt Ændret skrifttype
Forside
Indholdsfortegnelse
Forord
Kapitel 1 Opdateret referencer
Kapitel 2 Opdateret referencer, 2.001 (opstillet alfabetisk), tabel 2.1 opdateret, tabel 2.2 (tabel numereret og navngivet)
Kapitel 3 3.500 (fejlagtigt slettet, indsat uændret fra tidligere)
Kapitel 4 4.424, 4.426, tabel 4.1 (aldersgrænse hævet til 75 år), 4.440 (overskrift ændret)
Kapitel 5 Akupunktur (link til liste over autoriserede sundhedspersoner), allergi/høfeber (peroral behandling giver ikke pause), blokade (slettet 4 ugers pause), borrelia (intet udslæt må tappes), Chagas (slettet lande fra afrika), CJD (omformuleret), feber – indsat feber efter vaccination, forkølelse (overensstemmelse med feber), knoglebrud (ny), kontrastrøntgen (må tappes), vaccination (tilføjet covid-19), svangerskab erstattet med graviditet.
Kapitel 6 Tabel 6.1 (slettet), 6.130 (slettet) Kapitlet er ændret så plasmaferesetapninger har særskilt afsnit. Det indebærer: 6.410 er ændret til 6.115, 6.421 (ny), 6.440-6.442 (nye), 6.500 nyt afsnit, dvs afsnit 6.600 er tidligere afsnit 6.500, afsnit 6.700 tidligere afsnit 6.600, afsnit 6.800 tidligere afsnit 6.700. Tekst uændret fraset 6.716 (ændret), 6.852 (ink til tabeller), tabel 6.6-6.8 (slettet).
Kapitel 7 7.120 (ændret), 7.270 (opdateret ref.), 7.320 (slettet).
Kapitel 10 10.110 (ændret)
Kapitel 11 11.511 (ændret), 11.512 (ændret), 11.630 (ændret)
Kapitel 13 13.130 (ændret), 13.540 (ændret), 13.700 (nyt afsnit)
Kapitel 15 15.210 (ændret), tabel 15.1 (ændret), 15.503 (ændret), 15.600 (ændret), 15.801 (ændret)16.293 (slettet), 16.270 (ændret)
Kapitel 16 17.111 (ændret), 17.320 (ændret), 17.410
Kapitel 17 (opdateret ref.) A1.121 (opdateret ref.)
Appendiks 1 A3.000 (opdateret ref.)
Appendiks 3 A5.800 (ændret)
Appendiks 5 A6.101, A6.102, A6.112 (e-mail ændret),
Appendiks 6 A6.121 (email og hjemmeside ændret), A6.123 (ændret), A6.128 (ændret), tabel A6.1 (ændret) Opdateret kontaktinfo og tappetal
Appendiks 7 A9.000 (ændret), A9.311 (slettet), Tabel 9.1
Appendiks 9 (ændret) Opdateret
Referencer GDPR, IVD, MDR
Ordforklaring Opdateret
Versionskontrol Opdateret
Indeks
5.2.1 DEC21 Kapitel 5 Thyroidealidelser (erstattet eltroxin med generisk navn og indsat eksmpler på handelsnavne), åreknuder (uændret, forsvundet ved en fejl i version 5.2)
5.3 MAR22 Kapitel 5 Allergi/desensibilisering (ændret), vaccination (tilføjet varicel-zoster som oprenset antigen)
Kapitel 6 Afsnit 6.800 (ændret)
Kapitel 11 Figur 11.1 (tilføjet bemærkning)
Kapitel 16 16.292 (ændret), 16.293 (ny)
Kapitel 17 17.118 (ændret)

1.900 Tilsyn

1.900

Tilsyn

1.901 Den kompetente myndighed fører tilsyn med blodbankvirksomhed ved inspektioner, jf. blodforsyningslovens § 9.

1.800 Indberetning

   
1.800

 Indberetning

1.801 Et blodcenter/-bank/-depot skal til den kompetente myndighed indberette alvorlige utilsigtede hændelser i forbindelse med tapning, testning, håndtering, opbevaring og distribution af blod og blodkomponenter i overensstemmelse med kravene i Bekendtgørelse nr. 1016 af 9. oktober 2006 om indberetning og overvågning af bivirkninger og utilsigtede hændelser ved anvendelse af humant blod. Se kapitel 17.
1.810 Et blodcenter/-bank/-depot skal til den kompetente myndighed indberette alvorlige bivirkninger iagttaget under tapning af donor iht. Bekendtgørelse nr. 366 af 23. april 2012 om sikkerhed i forbindelse med bloddonation. Se kapitel 17.

53. DOKUMENTVERSIONSKONTROL

MAJ201653. DOKUMENTVERSIONSKONTROL

 
Version Tidspunkt Erstattet Kommentarer
1.0 NOV 1994 oprindelig version
1.1 JAN 1996 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 2 ændring i 2.100
Kapitel 5 ændring i 5.322
Kapitel 6 ændring i 6.610, 6.620, 6.640, 6.750
Kapitel 7 ændring i 7.230, 7.248, 7.281
Kapitel 8 ændring i 8.200
Kapitel 10 ændring i 10.116, 10.211
Kapitel 12 ændring i 12.370, 12.390
Appendiks 1 nye referencer tilføjet
Appendiks 2 tilføjelse vedr. væksthormon, revision af tekst
Appendiks 3 pp. A3.3 og A3.14; revision af skemaerfuld
Appendiks 9 stændig revideret
Appendiks 11 nytilkommet
Ordforklaring definitioner på kassations- og uddateringprocent bragt i overensstemmelse med de af Sundhedsstyrelsen anvendte i forbindelse med
Indeks statistik på blodområdet
1.2 SEP 1996 Forside
Indholdsfortegnelse Indledning
Appendiks 2 tilføjelse vedr. Creutzfeldt-Jakobs sygdom krævet af Sundhedsstyrelsen, revision af tekst pp. A3.5 - A3.8; tilføjelse vedr. Creutzfeldt
Appendiks 3  Jakobs sygdom
nytilkommet
Appendiks 12 nytilkommet
Appendiks 13
Indeks
1.3 APR 1997 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 2 ændring i 2.300, 2.320
Kapitel 3 ændring i 3.200, 3.300, 3.640; tilføjet 3.651, 3.655
Kapitel 4 ændring i 4.330, 4.340
Kapitel 5 ændring i 5.314, 5.315, 5.322
Kapitel 7 ændring af 7.244, 7.246, 7.281; tilføjet 7.248, 7.249
Kapitel 8 tilføjet 8.500
Kapitel 9 ændring af 9.210
Kapitel 10 ændring af 10.113, 10.114, 10.270, 10.410, 10.510; tilføjet 10.420, 10.421, 10.430, 10.511, 10.512, 10.513, 10.514
Kapitel 11 ændring af 11.400, 11.830, 11.870, 11.930, 11.960, 11.980
Kapitel 12 tilføjet 12.241
Appendiks 3 Personer, der ikke er født og opvokset i Danmark: Skandinavien ændret til Norden; HIV: regler for personer, der har haft sexuel kontakt til personer med risikoadfærd tilføjet; Malariaområder: Afrika ændret til Afrika syd for Sahara; nye kort over malariaområder; Medicinindtagelse: ændringer for acetylsalicylsyre og tilføjelse af NSAID i skema
Appendiks 14 nytilkommet
Appendiks 15 nytilkommet
Indeks
1.4 OKT 1998 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 3 3.685 tilføjet, 3.692
Kapitel 10 fjernet10.425
Kapitel 11 tilføjetændring af 11.971
Kapitel 12 12.235 og 12.236 tilføjet
Appendiks 1 nye referencer tilføjet
Appendiks 3 ændring af punkterne Allergiske lidelser, Borrelia, Creutzfeldt-Jacobs sygdom, Diabetes mellitus og Stofskiftesygdomme. Tilføjelse af Hæmokromatose, Skarifikation og Tyroidealidelser Revision af navne, adresser, tlf.nr. mv. i det
Appendiks 13 omfang ændringer har været redaktionen bekendt
Appendiks 16 nytilkommet
Indeks
2.0 NOV 1999 totalt omredigeret version
2.1 JUN 2001 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 6 6.312, 6.313 og 6.314
Kapitel 8 ændret8.440 og 8.510
Kapitel 10 ændret10.110 og 10.120
Kapitel 11 tilføjet11.131 tilføjet, 11.250 ændret, 11.260
Kapitel 12 fjernet12.770 tilføjet, 12.930 og 12.940
Kapitel 13 ændret13..10, 13.320 og 13.23
Appendiks 1 ændretrevision af spørgsmål, selvstændig underskrift vedrørende indhentning af helbredsoplysninger fra tredjepart
Appendiks 2 Autoimmune sygdomme, Katetre og endoskoper, Kræftlidelser og Malariaområder ændret, HTLV og Hash tilføjet
Appendiks 6 fejl rettet i tabellerne A6.1, A6.7 og A6.9 samt i A6.212, A6.122, A6.400, A6.521 og A6.792. Tabel A6.1, A6.216 og A6.217 ændret af hensyn til systemer med flere end 3 poser. A6.800 og A6.801
Appendiks 7 tilføjet
Appendiks 9 ændringer i navne m.v
Appendiks 15 A9.320, A9.330 og A9.34 ændret
Appendiks 16 nyt
Dokumentversionskontrol nyt
2.2 JAN 2003 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 11 11.220 og 11.250 ændret
Kapitel 13 13.130, 1320, 13.231, 13.250, 13.415, 13.430 og 13.406 ændret 13.135, 13.232 og 13.238
Kapitel 14 tilføjet14.100, 14,320, 14.530, 14.640, 14.820, 14.940 og Tabel 14.1 ændretTabel 14.2
Appendiks 1 tilføjet afsnit om, at donorernes blod kan anvendes til kvalitetssikring og forskning tilføjet afsnit om allergi samt tabellerne A2.1 og A2.2
Appendiks 2 ændret ændringer tilgået redaktionen
Appendiks 7 A9.120, A9.330, A9.370, A9.600 og A9.616
Appendiks 9 ændret A14.120, A14.401, Figur A14.1, Figur A14.2 og
Appendiks 14 Figur A14.3 ændret A14.421 og A14.422 tilføjet nytilkommetnytilkommet
Appendiks 17 nytilkommet
Appendiks 18 nytilkommet
Appendiks 19
Appendiks 20
Dokumentversionskontro
Indeks
2.3 NOV 2004 Kapitel 4 4.730 tilføjet
Kapitel 7 7.220, 7.320, 7.410, 7.420, 7.430 ændret
Kapitel 12 12.720, 12.730, 12.740, 12.760, 12.770, 12.820, 12.825, 12.830, 12.835, 12.840, 12.870
Kapitel 13 ændret
Appendiks 1 13.370 tilføjet Spørgsmål om ophold i Storbritannien tilføjet skema til førstegangsdonorer.Nordamerika strøget i spørgsmålet Har du rejst udenfor.... i
Appendiks 2 begge skemaer A2.135 tilføjet A2.300 ændringer vedrørende akupunktur, endoskopisk undersøgelse, epilepsi, HIV, huller til smykker, kokain, kræftlidelser, medicinindtagelse, operation, osteomyelitis, piercing, Qfeber, skarifikation, stiklæsion, svangerskab, syfilis, tandlægebehandling, tatovering, toksoplasmose, transfusion, vaccinationer, vCJD, West Nile Virus og xenotransplanatation Tabel A2.1 slettet. Tabel A2.2 ændret til A2.1 og vacciner tilføjet
Appendiks 3 Korrigeret i henhold til Kommissionens direktiv 2004/33/EF
Appendiks 6 2004/33/EF. A6.103, A6.121, A6.122, A6.123 ændret A6.124 tilføjet A6.200-A6.299 ændret Tabel A6.6-A6.9 og A6.12 nye Tabel A6.7-A6.13 (version 2.2) ændret nummer Tabel A6.13-A6.15 (version 2.3) ændret A6.410, A6.420, A6.430, A6.810
Appendiks 7 Ændringer tilgået redaktionen
Appendiks 9 Tabel A9.721 ændret
Appendiks 21 nytilkommet
Appendiks 22 nytilkommet
3.0 OKT2006 totalt omredigeret version
3.1 OKT2008 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 1 1.100
Kapitel 2 totalt ændret
Kapitel 3 3.500, 3.510, 3.520, 3.560
Kapitel 4 4.310
Kapitel 6 6.111, 6.124, 6.910
Kapitel 7 7.115, 7.120, 7.220, 7.280, 7.281, 7.282
Kapitel 9 9.110, 9.210, 9.310, 9420, 9.441
Kapitel 10 10.100, 10.105 (ny), 10.110, 10.120, 10.130, 10.140 (slettet), Tabel 10.1-4 (slettet)
Kapitel 11 11.100, 11.320, Tabel 11.1, 11.630, 11.720, Tabel 11.2, 11.820
Kapitel 12 totalt ændret
Kapitel 13 13.140, 13.510, 13.520, 13.560, 13.570
Kapitel 14 14.100, 14.150, 14.160, 14.210, 14.400
Kaptiel 15 15.240, 15.260, 15.422-427, 15.441, 15.600 (Autoimmune sygdomme, hepatitis, HIV-1/2, Malaria), Tabel 15.1, Tabel 15.3
Kapitel 17 17.625, 17.650, 17.660, 17.706, 17.714, 17.715, 17.719
Kapitel 18 18.100, 18,110, 18.130 (slettet), 18,140, 18.210, 18,230
Kapitel 19 19.800 [henvisning], 19.810, 19.811, 19.812, 19.821, 19.830
Kapitel 20 20.420, 20.430, 20.520, 20.540 (slettet), 20.700 (ny), 20.710 (ny)
Kapitel 21 21.100, 21.105 (ny), 21.206, 21.207, 21.208, 21.209, 21.210, 21.211, 21.410, 21.511, 21.521, 21.522, 21.523, 21.730, 21.800, 21.810, 21.811, 21.812, 21.813 (ny), 21.814, 21.815, 21.816, 21.817 21.818 (nyt nummer), 21.820 (slettet), 21.901, 21.912 (slettet), 21.913, 21.914, 21.920, 21.921, 21.922, 21.930, 21.932, 21.940, Fig, 21.1, Fig. 21.2 (nyt nummer)
Kapitel 22
Kaptiel 23 22.400, 22.720, 22.730, 22.830
23.110, 23.135, 23.140 (slettet), 23.260, 23.415, 23.430, 23.440, 23.446 (ny), 23.450,
Appendiks 2 23.460, 23.470, 23.490
Appendiks 3 A2.100, A2.200 A3.115 (ny), A3.450, A3.610, Tabel A3.2, Tabel
Appendiks 4 A3.3. Tabel A3.4, Tabel A3.5
Appendiks 5 A4.500 A5.100, Tabel A5.1, A5.310, A5.211, A5.223 (ny), A5.213 (ændret nummer), A5.221, A5.223, A5.224 (ny), A5.233, A5.242, A5.302,
Appendiks 7 A5.310, A5.400
Appendiks 10 A7.100, A7.500, A7.510
Appendiks 11 A10.111, A10.112, A10.121 A10.123, A10.124, A10.125, A10.126, A10.127, A10.128, A10.213, A10.298 (ny), Tabel A10.14 (ny), Tabel A10.15, Tabel A10.16, Tabel A10.17, Tabel A10.18 (ny), Tabel A10.19, Tabel A10.20, Tabel A10.21, Tabel A10.22 (ny), Tabel A10.23-A10.25 (nye numre)
Appendiks 12 ændringer tilgået redaktionen A12.000, A12.100, A12.304 (slettet), A12.305 (slettet), A12.310, A12.311, A12.311, A12.313, A12.314, A12.320, A12.343
Appendiks 14 elektronisk rekvisition udsat til version 3.2
Appendiks 15 A15.100, A15.400, A15.800 (ny), A15.9
Appendiks 16 90 (ændret nummer)
Referencer Nytilkommet R202, R203, R206, R300, R401, R490 (slettet)
Ordforklaring Albumin, Blodbank, DVI, Erytrocytkomponenter, Fast donor (slettet), Flergangsdonor, Fremstilling (slettet), Fremstiller (slettet), Førstegangsdonor, Karantæneret donor, Konferering, Kvalitetshåndbog, Look-back undersøgelse, Reserveret bloddonation, Trombocytter, Validering, ”Type & Screen” (slettet)
Versionkontrol
Indeks
3.2 SEP2012 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 1 Ingen ændringer
Kapitel 2 Ændringer i indledende afsnti
Kapitel 3 3.501, 3.510, 3.530 (slettet), 3.540 (slettet), 3.560
Kapitel 4 4.101, 4.310, 4.320 (nu 19.910), 4.325 (nu 19.920), 4.410, 4.420, 4.445, 4.450
Kapitel 5 5.210, 5.230
Kapitel 6 6.040, 6.110, 6.120, 6.130, 6.935, 6.970, Tabel 6.1 (ny), Tabel 6.2 (ny)
Kapitel 7 7.120, 7.131, 7.140, 7.170, 7.270
Kapitel 8 Ingen ændringer
Kapitel 9 9.110, 9.441
Kapitel 10 Omredigeret, DDKM tilføjet
Kapitel 11 Indledning ændret, 11.640, 11.720
Kapitel 12 Ændret titel, 12.130, 12.700 (ny)
Kapitel 13 13.560, 13.570, 13.590
Kapitel 14 Ingen ændringer
Kaptiel 15 15.180, 15.600 (Akupunktur, Allergiske lidelser, Autoimmune sygdomme, Botoxindsprøjtning, D-vitaminindsprøjtning, Diaré, Faktor V Leiden, Feber, Fiskespa, HIV-1/2, Kokain, Kønssygdomme, Malaria, Operation, Polycystisk ovariesyndrom, Tyroidealidelser), Tabel 15.3, Tabel 15.4, Tabel 15.5, Tabel 15.6
Kapitel 16 16.420
Kapitel 17 17.701, 17.702, 17.705, 17.706, 17.709, 17.713, 17.450, 17.540
Kapitel 18 18.101, 18.140
Kapitel 19 19.270, 19.811 (slettet), 19.820, 19.830, 19.910 (tidligere 4.320), 19.920 (tidligere 4.325), 19.840 (ny)
Kapitel 20 20.101, 20.170
Kapitel 21 21.101, 21.105, 21.120, 21.130, 21.201, 21.202, 21.203, 21.204, 21.207, 21.208, 21.211, 21.420, 21.440, 21.511, 21.520 21.603, 21.604, 21.720, 21.810, 21.812, 21.814,
Kapitel 22 21.901, 21.910, 21,911, 21.930, 21.931, Fugur
Kaptiel 23 21.1, Figur 21.2 22.301, 22.730, 22.760, 22.860, 22.980, 22.991
Kapitel 24 23.135, 23.231 (slettet), 23.232, 23.415,
Appendiks 1 23.446, 23.450, 23.470
Appendiks 2-16 24.118, 24.210, 24.510, 24.600, 24.610, 24.700
Referencer Udgået
Ordforklaring Ingen ændringer
Versionkontrol
Indeks
3.3 FEB2013 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 11 11.030-11.090 (tilføjet), 11.100, 11.120, 11.210,11.215, 11.220, 11.225, 11.310, 11.315, 11.320, 11.325, 11.335, 11.410, 11.415, 11.420, 11.530, 11.540 (ny), 11.640, 11.710, 11.715. 11.720, 11.730 (ny), 11.820, 11.900- 11.950 (slettet), Tabel 11.1 (slettet), Tabel 11.2 (slettet)
Kapitel 12
Kapitel 14 12.700-12.840 (ændret, tilføjet)
Kaptiel 15 Totalt ændret 15.312, 15.441, 15.600 Akupunktur, 15.600 Diabetes mellitus, 15.600 Feber, 15.600 Tyroidealidelser
Kapitel 19
Kapitel 20 19.370
20.200, 20.220, 20.230, 20.250, 20.310,
Kapitel 22 20.320, 20.520, 20.600, 20.710 22.201, 23.232, 22.301, 22.420 (ny), 22.770,
Kaptiel 23 22.991
Appendiks 2 23.445, 23.470 A2.101, A2.102 (ny), A2.103 (ny), A2.210,
Appendiks 3 A2.220, A2.400 (slettet) A3.112, A3.114, A3.115, A3.116, A3.117, A3.121, A3.122, A3.123, A3.124, A3.125, A3.126. A3.130, A2.440 (slettet), A3.200, A3.220, A3.300, A3.310, A3.540, Tabel A3.2,
Appendiks 4 Tabel A3.3, Tabel A3.4, Tabel A3.5
Appendiks 5 A4.200, A4.400 A5.211, A5.212, A5.221, A5.222, A5.232,
Appendiks 6 A5.242, A5.303, A5.304, A5.310, A5.400 A6.060 (slettet), A6.100, A6.120, A6.540,
Appendiks 7 A6.550 A7.200, A7.310, A7.320 (slettet), A7.340 (slettet), A7.410, A7.430, A7.440, A7.510,
Appendiks 8 A7.530, A7.610
Appendiks 9 A8.300 tilføjet A9.102 (ny), A9.103 (ny), A9.110, A9.305, A9310, A9.320, A9.330, A9.340, A9.350, A8.360, A9.370, A9.380, A9,400, A9.500,
Appendiks 10 A9,600, A9.700, Tabel A9.1 A10.105 (ny), A10.106 (ny), A10.111, A10.112, A10.123, A10.124, A10.128, A10.212, Tabel A10.3, A10.231, Tabel A10.12A (ny), A10.275, A10.276, A10.293, A10.298, Tabel A10.11, Tabel A10.15, Tabel 10.13A (ny), Tabel 10.13B (ny), Tabel 10.13C (ny), Tabel 10.13D (ny), Tabel 10.13E (ny), Tabel A10.19, Tabel 10.19A (ny), Tabel A10.17, Tabel A10.18, Tabel A10.20, Tabel 10.21, Tabel 10.21A (ny), A10.810
Appendiks 11 A11.200
Appendiks 14 Udgår
Referencer R.110, R.111, R.112, R.113, R.114, R.115, R.202, R203, R.204, R..205, R.207, R.208, R.210, R.211, R.212, R.213, R.214, R.215, R.216, R.300, R.402, R.450, R.502
Ordforklaring Audit (ny). DOSK (ny), DTDB (ny), Færdigvare (slettet), Hovedforskrift (slettet), Laboratorieark (slettet), Leukocytter, Udløbsdato
Versionkontrol 11.720 var ikke ændret i version 3.2, er ændret i version 3.3 19.270 findes ikke. Skulle have været 19.370, der ikke var ændret i version 3.2, er ændret i version 3.3 21.520 var ikke ændret i version 3.2, skulle have været 21.522 21.232 var ikke ændret i version 3.2, er ændret i version 3.3
24.210 var ikke ændret i version 3.2, skulle have været 24.110
Indeks
3.4 FEB2014 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 11 11.215 (ændret), 11.315 (ændret), 11.415 (ændret), 11.715 (ændret), 11.805 (slettet krav om pH måling)
Kapitel 15 om pH måling) 15.600 Cøliaki (ny), 15.600 blodpropper (link til karlidelser), 15.600 karlidelser, 15.600 hepatitis (tilføjet hepatitis E), 15.600 Kønssygdomme (tilføjet diagnosetidspunkt)
Appendix 5 Erstattet TRALS med TRALI, revideret i forhold til ISBT definitioner, A5.211, A5.213, A5.221, A5.222, A5.223, A5.241, A5.242, A5.304, A5.400 (nyt link)
Referencer R.204 tilføjet BEK 1249 af 17/10/2013, R.208 BEK 538 erstattet med BEK 1446 af 30/9/2013
Ordforklaring Produktkort (slettet)
Indeks
3.5 JUN2014 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 22 22.700, 22.710, 22.720, 22.730, 22.740
Kapitel 23 23.110 (tilføjet vejledning), 23.440, 23.441 ny, 23.442 ny, 34.443 ny
Appendix 11 Fyns Amts Transfusionsvæsen/Klinisk Immunologisk afsnit, Sydvestjysk Sygehus ændret til Syddansk Transfusionsvæsen og Vævscenter, V0116 (Herlev, tissues and cells) tilføjet
Referencer Vejledning om patientidentifikation (VEJ nr. 9808 af 13/12/2013) erstatter VEJ nr 60258 af 01/05/1998
4.0 MAJ2016 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 2 Tidligere kapitel 2. 2.011 (tidl 3.201, 3.210, 3.220), 2.012 (tidl 3.501), 2.032 (tidl 6.210- 6.230), 2.045 (tidl 8.601), 2.101 (tidl 9.500), 2.111 (tidl 9.500), 2.112 (tidl 9.500), 2.120 (tidl 9.500), 2.131 (tidl 6.020-6.040), 2.132 (tidl 6.010 og 6.050), 2.133 (tidl 6.060), 2.136 (tidl 6.110-6.112), 2.137 (tidl 6.120-6.125), 2.138 (tidl 6.130), 2.141 (tidl 10.101, 10.105, 10.110 og 10.115), 2.142 (tidl 10.103), 2.143 (tidl 10.120), 2.145 (tidl 2.43, 10.130), 2.146 (tidl 10.135), 2.147 (tidl 10.155), 2.149 (tidl 10.170), 2.161 (tidl 3.310), 2.163 (tidl 3.320 og 3.330), 2.171 (tidl 4.101), 2.178 (tidl 4.400), 2.181 (tidl 5.110, 5.120 og 5.130), 2.188 (tidl 5.210), 2.189 (tidl 5.230),
Kapitel 2 2.201 (tidl 12.100), 2.202 (tidl 12.120), 2.203 (tidl 12.130), 2.204 (tidl 12.140), 2.210 (tidl 12.310), 2.211 (tidl 12.320), 2.220 (tidl 12.410), 2.221 (tidl 12.420), 2.222 (tidl 12.430), 2.230 (tidl 12.510), 2.231 (tidl 12.515), 2.232 (tidl 12.515), 2.233 (tidl 12.520), 2.234 (tidl 12.525), 2.235 (tidl 12.530), 2.236 (tidl 12.535 og 12.540), 2.237 (tidl 12.545), 2.240 (tidl 12.610), 2.242 (tidl 12.620), 2.300 (tidl 12.700), 2.301 (tidl 12.710), 2.302 (tidl 12.720), 2.303 (tidl 12.740), 2.304 (tidl 12.750), 2.305 (tidl 12.760), 2.306 (tidl 12.770), 2.310 (tidl 12.800), 2.311 (tidl 12.820), 2.312 (tidl 12.830), 2.313 (tidl 12.840), tabel 2.1 (tidl 6.1), tabel 2.2 (tidl 6.2).
Kapitel 3 Tidligere kapitel 13. 3.350 ændret (tidl 13.350), 3.410 ændret (tidl 13.410), 3.620 ændret (tidl 13.620)
Kapitel 4 Tidligere kapitel 15 (15.170, 15.280, 15.311, 15.312 slettet). 4.230 ændret (tidl 15.230), 4.240 ændret (tidl 15.240), 4.270 ændret (tidl 15.270), 4.432 ændret (tidl 15.432).
Kapitel 5 Tidligere afsnit 15.450, 15.460 og 15.600. Tilføjet appendiks 15 om medicin. Undtagelser for plasma til fraktionering angivet i parentes. Slettet: Kontakt med hepatitis og AIDS patienter. Tilføjet: Abort, AIDS/hiv, Amning, Anæmi, Blokade, Kikkertundersøgelse, Ebola, Euforiserende stoffer, Slidgigt, Risikoadfærd, Rejsekarantæne, Herpes, Øjenssygdomme, Åreknuder.
Kapitel 6 Tidligere kapitel 17 (tabel 17.2, 17.670 og 17.708 slettet). 6.120 ny, 6.121 ny, tabel 6.2 ny, 6.331 ændret (tidl 17.330), 6.420 ændret (tidl 17.430), 6.421 og 6.422 ændret (tidl 17.445), 6.423 ny, 6.430 ny, 6.431 ændret (tidligere 17.420), 6.440 ny, 6.442 og 6.445 ændret (tidl 17.450), tabel 6.3 ny, 6.510 (tidl 6.130), 6.520 (tidl 6.320), 6.522 ændret (tidl 17.622), 6.530 (tidl 6.330), 6.540 (tidl 6.340), 6.613 ændret (tidl 17.713), 6.617 ændret (tidl 17.717), 6.618 ændret (tidl 17.718), 6.625 (tidl 4.201 og 4.210), 6.701 (tidl 16.110), 6.702 (tidl 16.130 og 16.131), 6.703 (tidl 16.150), 6.704 (tidl 16.151), 6.705 (tidl 16.160), 6.706 (tidl 16.180), 6.707 (tidl 16.181), 6.711 (tidl 16.295), 6.720 (tidl 16.230-16.250, 16.290), 6.721 (tidl 16.270), 6.722 (tidl 16.270), 6.730 (tidl 16.410), 6.731 (tidl 16.420), 6.732 (tidl 16.440), 6.733 (tidl 16.450), 6.734 (tidl 16.460), afsnit 6.800 ny
Kapitel 7 Tidligere kapitel 14 (14.260 slettet). 7.240 ændret (tidl 14.240), 7.250 ændret (tidl 14.250), 7.251 ny, tabel 7.1 ændret (tidl 14.1).Tidligere kapitel 18. 8.410 og 8.420 (tidl 6.410
Kapitel 8 og 6.905), 8.500 (tidl 6.600), 8.610 (tidl 6.610), 8.620 (tidl 6.620), 8.630 (tidl 6.630), inkl 4.300 Tidligere kapitel 19 (afsnit 19.300, 19.410,
Kapitel 9 Tidligere kapitel 19 (afsnit 19.300, 19.410, 19.750, 19.760, 19.780, tabel 19.1, 19.790, 19.810, 19.812, 19.820, 19.821, 19.830, 19.840 slettet). 9.210 ændret (tidl 19.210), 9.220 ændret (tidl 19.220), 9.500 ændret (tidl 19.800) Tidligere kapitel 20 (20.101 slettet). 10.110 ny,
Kapitel 10 10.131 ny Tidligere kapitel 21. 11.524 ny
Kapitel 11 Tidligere kapitel 7. 12.100 (tidl 6.700), 12.101
Kapitel 12 (tidl 6.710), 12.110 (tidl 6.720), 12.112 (tidl 6.730), 12.120 (tidl 21.208), 12.121 (tidl 21.209), 12.213 (tidl 6.830), 12.214 (tidl 5.130), 12.211 (tidl 5.150), 12.214 (tidl 16.510), 12.330 (tidl 19.910 og 19.920), 12.340 ændret (tidl 7.230), 12.341 ændret (tidl 7.782), 12.401 (tidl 9.210), 12.402 (tidl 19.610), 12.420 (tidl 6.820), 12.510 ændret (tidl 7.310), 12.800 ny, afsnit 12.900 (tidl afsnit 9.400)
Kapitel 13 Tidligere kapitel 22 (afsnit 22.400, afsnit 22.500, afsnit 22.600 slettet). 13.800 ny (tidl appendiks 3).
Kapitel 14 Tidligere kapitel 11
Kapitel 15 Tidligere kapitel 23 (23.240 slettet). 15.220 ændret (23.220), 15.232 ændret (tidl 23.235), 15.250 (tidl 6.910), 15.251 (tidl 6.920), 15.252 (tidl 6.930), 15.253 (tidl 6.935 og 6.960), 15.300 (tidl appendiks 8), 15.450 (tidl appendiks 3), 15.460 (tidligere appendiks 2)
Kapitel 16 Tidligere kapitel 23. 16.510 (tidl 6.970), 16.500 (tidl appendiks 5) Tidligere kapitel 24
Kapitel 17 Tidligere afsnit A3.100-A3.220
Appendiks 1 Tidligere appendiks 4
Appendiks 2 Tidligere appendiks 6
Appendiks 3 Tidligere appendiks 7
Appendiks 4 Tidligere appendiks 9
Appendiks 5 Tidligere appendiks 10
Appendiks 6 Tidligere appendiks 11
Appendiks 7 Tidligere appendiks 12
Appendiks 8 Tidligere appendiks 13
Appendiks 9 Tidligere appendiks 16
Appendiks 10 Opdateret
Referencer Tilføjet Plasma til fraktionering og modtagekontrol
Ordforklaring Opdateret
Index
4.1 MAR17 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 5 Allergi, autoimmune sygdomme, Bronkitis, Chagas sygdom, Caritin Transport Defekt (ny), Chikungunya (ny), diarré, fedmeoperaation (ny), gastric bypass (ny), genmutaion (ny), hepatitis, hæmokromatose, kontrastrøntgen/- skanning (ny), kronisk træthedssyndrom (ny), operation, risikoadfærd, Zika (ny)
Kapitel 10 10.110 revideret
Kapitel 13 13.720 revideret
Kapitel 15 ”ordination” tilføjet overskrift, 15.110, 15.230, 15.231, 15.236, 15.254, 15.301, Tabel 15.1 (erstatter 15.310-15.320)
Appendiks 3 A3.000
Appendiks 4 A4.310, A4.470 (slettet)
Appendiks 7 Tappetal opdelt i fuldblodstapninger og plasmaferseser V0070 og V0065ændret til Blod- og Vævscenter Midt
Appendiks 8 A8.201, A8.205 (slettet)
Referencer Opdateret
Index
4.2 SEP17 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 3 3.340 (ny)
Kapitel 5 Akupunktur (opdateret liste over autoriserede sundhedspersoner), risikoadfærd (ændret ordlyd i afsnit om partners hiv-status), vaccinationer (4 ugers karantæne for HBV), øjensygdomme(ændret karantæne for grøn stær),
Appendiks 6 Total revision, A 6.410, A6.420 og A6.430 (linkes til excel-ark)
Referencer Opdateret
Index
4.3 NOV17 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 3 3.201 (opdateret i forhold til pjecerne), 3.340 (omnummeret til 3.345)
Kapitel 5 Astma (ændret i forhold til systemisk behandling), cannabisolie (ny)
Appendiks 5 Total revision
Index
4.4 JAN19 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 2 Ny nummerering af 2.130 pga. duplikat af nummerserie 2.14x: 2.137 (tidligere 2.138), 2.138 (tidligere 2.139 og 2.140), 2.139 (tidligere 2.141), 2.142 (slettet, i stedet
Kapitel 3 3.520 ændret
Kapitel 4 4.424 (ændret), 4.426 (ændret), tabel 4.1 (ændret).
Kapitel 5 Akupunktur (tilføjet fodterapeut og osteopater), cannabisolie (tilføjet ikke-læge ordineret), galdesten (ny), gendefekt (omformuleret), kønssygdomme (tilføjet link til herpes), malariaområder (tilføjet link til rejsekarantæneliste), neurofibromatose (ny), rejsekarantæne (tilføjet link til rejsekarantæneliste)
Kapitel 6 6.130 (ny), tabel 6.1 (ny), tabel 6.2 (nyt nr., tidligere 6.1), tabel 6.3 (nyt nr., tidligere 6.2), tabel 6.4 (nyt nr., tidligere 6.3)
Appendix 7 Tilføjet Den Danske Hornhindebank
Referencer Opdateret
Index
5.0 JUL19 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 1 1.001
Kapitel 3 3.110, 3.120, 3.131 (tidligere 3.570), 3.140, 3.150 (slettet), 3.150 (ny), 3.213 (slettet), 3.216, 3.310 (tidligere 3.320), 3.311 (ny), 3.312 (tidligere 3.330), 3.313 (tidligere 3.330), 3.314 (tidligere 3.580), 3.320 (ny), 3.321 (ny), 3.322 (ny), 3.330, 3.340, 3.410 (tidligere 3.310), , 3.420 (tidligere 3.410), 3.430 (tidligere 3.420), 3.440 (tidligere 3.430), 3.450 (ny), 3.460 (tidligere 3.340), afsnit 3.500 (slettet), afsnit 3.600 (slettet)
Kapitel 4 4.125 (tidligere 4.110), 4.135 (tidligere 4.260), 4.150, 4.160 (slettet), 4.190, 4.210, 4.220 (tidligere 4.230, 4.250, 4.260), 4.220 (slettet), 4.230 (tidligere 4.270), 4.240 (tidligere 4.270), 4.250 (tidligere 4.240), 4.260 (tidligere 4.310), 4.311 (slettet), 4.312 (slettet), 4.411, 4.412 (tidligere 4.411), 4.431, 4.432 (tidligere 4.433), 4.433 (tidligere 4.432), 4.441
Kapitel 5 5.110 (tidligere 5.102), 5.102 (ny), 5.103 (ny), allergi/høfeber, blindhed (ny), blødningsdefekter, døvhed (ny), Ehlers-Danlos syndrom (ny), Familiær hyperkolesterolæmi (ny), GilbertMeulengrats syndrom (ny), handicappede donorer (ny), hypertension, klinisk forsøg (ny), kørestolsbrugere (ny), malaria, medicin, neufibromatose (ny), tandlægebehandling, thalassæmi (bærer af)
Kapitel 6 6.605, 6.526
Kapitel 7 7.710, 7.120, 7.400, 7.500
Kapitel 8 8.121 (slettet), 8.121 (ny), 8.122 (ny), 8.210, 8.301(ny), 8.341, 8.342 (slettet), 8.360, 8.420, 8.430 (tidligere 8.510), 8.440 (tidligere 8.610), 8.450 (ny), 8.460 (ny), 8.470 (ny), 8.480 (ny), 8.500 (slettet), 8.600 (slettet), 8.620 (slettet), 8.630 (slettet)
Kapitel 9 9.110
Kapitel 10 10.110, 10.150, 10.610
Kapitel 11 11.104 (tidligere 11.105), 11.113 (slettet), 11.330, 11.424
Kapitel 12 12.102 (tidligere 12.121), 12.103 (tidligere 12.120), 12.200 (overskrift ændret), 12.212 (tidligere12.280), 12.213-12.215 (ændret nummer tidligere 12.212-12.214), 12.220 (slettet), 12.220 (ny), l2.230 (tidligere 12.250), 12.230 (slettet), 12.240 (tidligere 12.330), 12.240 (slettet), 12.241 (slettet), 12.250 (tidligere 12.331), 12.260 (tidligere 12.340), 12.261 (tidligere 12.341), 12.262 (tidligere 12.350), 12.270 (flyttet til 12.220), 12.280 (flyttet til 12.212), 12.300 (slettet), 12.310 (slettet), 12.320 (sletet), 12.321 (slettet), 12.300-12.850 (ændret nummer tidligere 12.400-12.950), 12.840 (samme formulering som 11.330), tabel
Kapitel 13 12.1 (ny)
Kapitel 15 13.310, 13.311, 13.810 Opdelt 15.100 i to afsnit, 15.100 og 15.200 henholdsvis. Herved ændres nummereringen fremadrettet i hele kapitlet, 15.211, 15.220,
Kapitel 16 15.221 (ny), 15.222 (ny), 15.330, 15.401, 15.402 (ny), 15.464 (flyttet til 15.703), 15.703
Kapitel 17 16.240, 16.242, 16.243 (inkluderet i 16.242), 16.260 17.700 (slettet), 17.340 (ny), 17.430 (ny), 17.540 (ny), 17.700 (ny), 17.710 (ny), 17.720
Appendiks 1 (ny), 17.730 (ny), 17.740 (ny)
Appendiks 9 A1.122 Tidligere appendiks 10. Appendiks 9 om edbforlig er udgået
Appendiks 10 Ny
Referencer Opdateret
Ordforklaring Opdateret
Index Opdateret
5.1 MAR20 Forside
Kapitel 3 3.201
Kapitel 4 4.135, 4.230 (slettet), 4.423, tabel 4.1, 4.441
Kapitel 5 5.101, allergi (tilføjet afsnit om nældefeber), blødningsdefekter, borrelia, hjernerystelse (ny), hovedtraume (ny), kræftlidelser, risikoadfærd, tandlægebehandling, øjensygdomme
Kapitel 6 Overskrift, 6.420, 6.423, afsnit 6.700 (ny)
Kapitel 12 12.410, 12.412, 12.413 (ny), 12.700
Kapitel 13 13.100 (flyttet til kap 15), 13.200 (flyttet til kap 15), nummerering ændret tilsvarende. 13.504 (ændret, tidligere 13.704)
Kapitel 15 Følgende er flyttet fra kapitel 13 og ændret formulering: 15.400, 15.401, 15.500, 15.501. 15.502 (tidligere 15.401), 15.503 (ny), 15.600 (ny), 15.601 (ændret, tidligere 15.402), tabel 15.1, 15.700 (tidligere 15.500, nummering ændret tilsvarende fremefter).
Appendiks 4 Tekst om tranfusionsråd slettet. Tekst om autolog taping indsat (tidligere 6.700)
Appendiks 6 A6.307, A6.309
Appendiks 8 Reference
Appendiks 10 10.101, 10.322, tabel 10.1
Referencer Opdateret
Indeks Opdateret
5.2 NOV2021 Generelt Ændret skrifttype
Forside
Indholdsfortegnelse
Forord
Kapitel 1 Opdateret referencer
Kapitel 2 Opdateret referencer, 2.001 (opstillet alfabetisk), tabel 2.1 opdateret, tabel 2.2 (tabel numereret og navngivet)
Kapitel 3 3.500 (fejlagtigt slettet, indsat uændret fra tidligere)
Kapitel 4 4.424, 4.426, tabel 4.1 (aldersgrænse hævet til 75 år), 4.440 (overskrift ændret)
Kapitel 5 Akupunktur (link til liste over autoriserede sundhedspersoner), allergi/høfeber (peroral behandling giver ikke pause), blokade (slettet 4 ugers pause), borrelia (intet udslæt må tappes), Chagas (slettet lande fra afrika), CJD (omformuleret), feber – indsat feber efter vaccination, forkølelse (overensstemmelse med feber), knoglebrud (ny), kontrastrøntgen (må tappes), vaccination (tilføjet covid-19), svangerskab erstattet med graviditet.
Kapitel 6 Tabel 6.1 (slettet), 6.130 (slettet) Kapitlet er ændret så plasmaferesetapninger har særskilt afsnit. Det indebærer: 6.410 er ændret til 6.115, 6.421 (ny), 6.440-6.442 (nye), 6.500 nyt afsnit, dvs afsnit 6.600 er tidligere afsnit 6.500, afsnit 6.700 tidligere afsnit 6.600, afsnit 6.800 tidligere afsnit 6.700. Tekst uændret fraset 6.716 (ændret), 6.852 (ink til tabeller), tabel 6.6-6.8 (slettet).
Kapitel 7 7.120 (ændret), 7.270 (opdateret ref.), 7.320 (slettet).
Kapitel 10 10.110 (ændret)
Kapitel 11 11.511 (ændret), 11.512 (ændret), 11.630 (ændret)
Kapitel 13 13.130 (ændret), 13.540 (ændret), 13.700 (nyt afsnit)
Kapitel 15 15.210 (ændret), tabel 15.1 (ændret), 15.503 (ændret), 15.600 (ændret), 15.801 (ændret)16.293 (slettet), 16.270 (ændret)
Kapitel 16 17.111 (ændret), 17.320 (ændret), 17.410
Kapitel 17 (opdateret ref.) A1.121 (opdateret ref.)
Appendiks 1 A3.000 (opdateret ref.)
Appendiks 3 A5.800 (ændret)
Appendiks 5 A6.101, A6.102, A6.112 (e-mail ændret),
Appendiks 6 A6.121 (email og hjemmeside ændret), A6.123 (ændret), A6.128 (ændret), tabel A6.1 (ændret) Opdateret kontaktinfo og tappetal
Appendiks 7 A9.000 (ændret), A9.311 (slettet), Tabel 9.1
Appendiks 9 (ændret) Opdateret
Referencer GDPR, IVD, MDR
Ordforklaring Opdateret
Versionskontrol Opdateret
Indeks
5.2.1 DEC21 Kapitel 5 Thyroidealidelser (erstattet eltroxin med generisk navn og indsat eksmpler på handelsnavne), åreknuder (uændret, forsvundet ved en fejl i version 5.2)
5.3 MAR22 Kapitel 5 Allergi/desensibilisering (ændret), vaccination (tilføjet varicel-zoster som oprenset antigen)
Kapitel 6 Afsnit 6.800 (ændret)
Kapitel 11 Figur 11.1 (tilføjet bemærkning)
Kapitel 16 16.292 (ændret), 16.293 (ny)
Kapitel 17 17.118 (ændret)

52. ORDFORKLARING

 
52. ORDFORKLARING
Aferese Maskinel tappemetode, hvor en eller flere af blodets komponenter udvindes, mens resten ledes tilbage til donor. Ved plasmaferese udvindes plasma, ved cytaferese udvindes cellulære komponenter, fx trombocytter.
Albumin Protein, der findes i blodets plasma. Albumin har bla. betydning for trykforhold i kredsløbet.
Anonymisering Prøver eller data er komplet fri for personhenførbare data (fx navn, personnummer eller tappenummer). Der må ikke på nogen måde være muligt at få adgang til personhenførbare data. Dette gælder også, selvom adgangen kræver nøgle eller kode, og denne er i en andens varetægt.
Arkivprøve  Blodprøve fra hver tapning, som opbevares indtil et år efter udløbsdatoen for produktet med den længste lagertid. Anvendes i forbindelse med look-back.
Audit Det samme som selvinspektion.
BAC-test  Forkortelse for henholdsvis »Blodtype Antistofscreentest Computer test«. Synonym betegnelse for elektronisk forlig. Såfremt et computersystem efter installation er blevet valideret med henblik på ikke at kunne frigive AB0- uforligelige blodkomponenter, kan det anvendes forud for blodtransfusion i stedet for serologisk forligelighedsundersøgelse. Dette forudsætter: (1) At der foreligger 2 af hinanden uafhængige blodtypebestemmelser af patienten, hvoraf den ene skal være foretaget på en aktuelt udtaget blodprøve. Resultatet af den tidligere blodtypebestemmelse skal forefindes i IT-systemet, og systemet skal advare brugeren såfremt der er diskrepans imellem resultater på de 2 blodtypebestemmelser. (2) Computersystemet skal indeholde følgende oplysninger vedrørende den disponible blodportion: Tappenummer, blodkomponentens art, resultat af kontroltypebestemmelse. (3) Computersystemet skal være udformet på en sådan måde, at det sikrer korrekt indtastning af data og skal advare brugeren om diskrepans imellem blodkomponentens blodtypemærkning, resultat af kontroltypebestemmelse af blodportion og major AB0-uforligelighed imellem blodportion og recipient.
Batch En afgrænset mængde af en vare fremstillet i en samlet proces eller i en serie af processer på en sådan måde, at varen kan anses for at være homogen. Enkeltportioner af blod og blodkomponenter opfylder umiddelbart dette kriterium. En batch kan ligeledes opnås, når der foretages blanding af blod og blodkomponenter, hvor flere portioner sammenblandes.
Batchnummer En entydig betegnelse for en given batch. Tappenummeret på blodposen er en sådan entydig betegnelse.
BF-test Blodtypekontrol-forligelighedstest, analog til BAC-test. Anvendes hos patienter med irregulære antistoffer. Saltvandsforliget erstattes med blodtypekontrol og der foretages forligelighedsprøve med indirekte antiglobulinteknik ved 37 °C.
Bivirkning, alvorlig En utilsigtet komplikation hos donor eller modtager i forbindelse med tapning eller transfusion af blod eller blodkomponenter, der er dødelig, livstruende eller invaliderende eller medfører uarbejdsdygtighed, eller som udløser eller forlænger et hospitalsophold eller en sygdomstilstand. Skal indberettes til de kompetente myndigheder.
Blod Fuldblod tappet fra én enkelt donor og behandlet enten til transfusion eller til videreforarbejdning.
Blodbank En enhed, der udfører blodbankvirksomhed.
Blodbankvirksomhed Tapning og testning af humant blod og blodkomponenter uansetanvendelsesformål og/eller håndtering, opbevaring og distribution eller dele heraf, når anvendelsesformålet er transfusion.
Blodcenter En samling af blodbanker, der indgår i en struktur eller et organ, der står for tapning og testning af humant blod og blodkomponenter uanset anvendelsesformål og håndtering, opbevaring og distribution heraf, hvis anvendelsesformålet er transfusion.
Bloddepot En enhed på et hospitalsafsnit, hvor der udføres blodbankvirksomhed i form af opbevaring, distribution og eventuelt forligelighedsprøvning på blod og blodkomponenter udelukkende til hospitalets eget brug, herunder hospitalsbaserede transfusionsaktiviteter.
Blodderivater De industrielt fremstillede lægemidler, der kan udvindes af humant blod, fx faktorpræparater, humant albumin og immunglobulin fra frisk frosset plasma og interferon frem-stillet fra humane lymfocytter.
Blodkomponenter Blodets terapeutiske komponenter (røde blodlegemer, hvide blodlegemer, blodplader, plasma) som kan behandles ved centrifugering, filtrering og frysning ved anvendelse af traditionelle blodbankmetoder.
Blodprodukt Ethvert produkt til terapeutiske formål, fremstillet på basis af blod eller plasma fra mennesker. Et produkt, hvis fremstilling er baseret på blod som råvare. Fællesbetegnelse for blodderivater og blodkomponenter, se disse.
Buffy-coat Det lag, der adskiller plasma fra erytrocytter efter centrifugering af fuldblod. Laget indeholder mange trombocytter samt leukocytter og anvendes til viderefremstilling af trombocytkomponenter.
CE-mærkning Communautés Européeanne mærkning. Ce-mærket meddeler omverdenen, at produktet må markedsføres frit i hele EU, idet produktet er i overensstemmelse med alle relevante direktiver. Fabrikanten har underkastet sig alle de vurderingsprocesser, der er fastsat i EU-retten vedrørende produktet. Fabrikanten skal kunne fremlægge den tekniske dokumentation vedrørende produktet samt en fabrikanterklæring eller et overensstemmelsescertifikat. Blodposer og andre utensilier der anvendes ved blodkomponentfremstilling skal være CE-mærkede.
CPD Citrat Phosphat Dextrose
CMV Cytomegalovirus. Kan overføres ved transfusion. CMV befinder sig i leukocytterne, hvorfor smitteoverførsel kan hindres ved leukocytdepletering.
Dataansvarlig  Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed eller lignende, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger. Behandling omfatter enhver aktivitet eller række af aktiviteter som personoplysninger gøres til gengæld for. Det kan fx være indsamling, registrering, opbevaring, tilpasning, søgning, brug og videregivelse eller sletning af personoplysninger.
Databehandler  Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed eller lignende, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne. En databehandler, er altid en ekstern fysisk eller juridisk person, som ikke har et ansættelsesforhold hos den dataansvarlige. Databehandleren behandler dataoplysninger efter instruks fra dataansvarlige.Databehandleren bestemmer i modsætning til den dataansvarlige hverken hvordan eller med hvilke formål, der må behandles personoplysninger.
Databehandleraftale Skriftlig aftale mellem dataansvarlige og databehandler vedrørende behandling af data.
DART Dansk Regstrering af Transfusionsrisici, nationalt hæmovigilanceregister i DSKI regi.
Donor En person, som har et normalt helbred og en god sygehistorie, og som frivilligt afgiver blod eller plasma til terapeutisk brug.
Donor i pause En donor, der ikke må tappes i en nærmere fastlagt periode pga. risiko for eget eller patientens helbred.
Dosimeter Stråleindikator, der bla. anvendes til dokumentation for udført bestråling af blodkomponenter
DSKI Dansk Selskab for Klinisk Immunologi, www.dski.dk. Det videnskabelige selskab for klinisk immunologi. Udgiver bla. Transfusionsmedicinske Standarder (TMS). Organiserer et hæmovigilanceprogram: Dansk Registrering af Transfusionsricisi (DART) og sammen med Danske Regioner Dansk Transfusionsdatabase (DTDB). Formanden er repræsenteret i Sundhedsstyrelsens Transfusionsmedicinske Råd.
DVI  RhD type med partielt D-antigen. Ved transfusion med RhD positivt blod eller graviditet med RhD positivt foster kan individer med denne type danne anti-D rettet mod de D epitoper, som det pågældende individ mangler. Individer med typen DVI er som donorer RhD positive og som patienter RhD negative.
EDQM European Directorate for the Quality og Medicines and Healthcare. Bidrager til at sikre basale rettigheder i form af ligeværdig adgang til medicin og sundhedsvæsen af god kvalitet og promovere og beskytter menneskelig sundhed ved at udgive vejledninger og publikationer. Udgiver bla. Guide to the Preparation, Use and Quality Assurance of Blood Components (Blood Guide).
Ekstra materiale I forbindelse med tapningen udtages en samlet mængde blod (blodportion og blodprøver), der overstiger de grænser for tapning, som er anført i Vejledning om sikkerhed i forbindelse med bloddonation (500 ml for personer med en kropsvægt på 50-60 kg og 600 ml for personer med en vægt over 60 kg). Udtagning af ekstra materiale vil kunvære relevant i forskningssammenhænge (og dermed efter forudgående videnskabsetisk godkendelse og informeret samtykke), idet det ikke er tilladt at gå over grænserne i forbindelse med en tapning jf. vejledningen
Erstatningsdonor Donor, der rekrutteres af patienter, med henblik på en behandling, som indebærer blodtransfusion. Anvendes ikke i Danmark.
Erytrocytdiagnose Påvisning af A, B og RhD antigener på erytrocytten og indgår i en blodtype- og kontrolblodtypebestemmelse.
Erytrocytter Røde blodlegemer. Fremstilles af fuldblod ved centrifugering. Anvendes til transfusion for at erstatte blodtab fx efter ulykker og operation.
Erytrocytkomponenter Blodkomponenter, som indeholder erytrocytter.
Faktorpræparater Koagulationsproteiner som fx faktor VIII til behandling af hæmofili A, faktor IX til behandling af hæmofili B, og aktiveret faktor IX til behandling af hæmofilipatienter med antistof mod faktor VIII.
Flergangsdonor En person, som har afgivet blod eller plasma i Danmark inden for de seneste 5 år.
Forligelighedsprøve Undersøgelse hvis formål er at sikre, at transfunderede blodkomponenter er immunologisk forligelige med patienten.
Forskning, materiale til Udtag af materiale til forskning forstås projekter, der udføres for at besvare et videnskabeligt spørgsmål.
Frigivelse Den handling, hvorved en batch tillades anvendt til fremstilling, videreforarbejdning, udlevering eller salg. Blodbankens frigivelse vil sædvanligvis omhandle udlevering af blodkomponenter til bloddepoter, afdelinger eller til industriel blodderivatfremstilling.
Frigivelsesliste  Anvendes til registrering af resultaterne af blodtypebestemmelse og øvrige obligatoriske undersøgelser, der udføres på blodportioner. Listen danner grundlag for frigivelsen af blodportionerne.
Frisk frosset plasma (FFP)  Plasma fra donorblod, som enten er separeret og frosset senest 6 timer efter tapning eller er separeret op til 20 timer efter tapning, såfremt donorblod er afkølet og opbevaret ved 20 °C umiddelbart efter tapning. Indhold af koagulations- og plasmafaktorer er bevaret. Anvendes bla. til industriel fremstilling af faktorpræparater og albumin, og i mindre grad til direkte patientbehandling.
Frog-leap teknik Tappeteknik, der anvendes i forbindelse med autolog transfusion, hvor man infunderer de ældste portioner tilbage til patienten for at kunne tappe nye portioner.
GDP God distributionspraksis.
GDPR General Data Protection Regulation. På dansk anvendes databeskyttelsesforordningen (også kaldet persondataforordningen), som er en EU-forordning med det formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i Den Europæiske Union (EU).
GMP God fremstillingspraksis (Good Manufacturing Practices). Beskrevet i Vejledning om god fremstillingspraksis offentliggjort af Kommissionen i Regler for lægemidler gældende i Det Europæiske Fællesskab, bind IV.
GLP God laboratoriepraksis (Good Laboratory Practices).
HLA Human Leukocyt Antigen (Vævstype).
Hæmovigilance  Overvågning af transfusionsbehandlingen og dennes bivirkninger. Se også DART.
Immunmodulation  Indvirkning på immunapparatet.
ISBT 128 En standard for mærkning af blod og blodkomponenter. Udviklet af Working Party on Automation and Data Processing nedsat af International Blood Transfusion Society (ISBT). Anvender stregkoden Code 128. ISBT 128 er en beskyttet standard, der ejes af et non-for-profit firma: International Council for Commonality in Blood Bank Automation (ICCBBA). Der skal betales afgift for at benytte koden (10 øre per anvendt tappenuumer). Standarden er beskrevet i ISBT 128. Bar code symbology and application symbology for labeling of whole blood and blood components.
ISO International Standardization Organisation. Den internationale standardiseringsorganisation.
IVDR  In Vitro Diagnostic Medical Device Regulation. Er en forordning fra Den Europæiske Union om markedsføring og ibrugtagning af medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. Formålet er, at styrke patientsikkerheden og tilgængeligheden af nyt udstyr ved at understøtte markedsføringen og skærpe overvågningen af udstyret.
Karantæne Den situation, hvori en vare befinder sig, når den ikke er frigivet. Blod og blodkomponenter, for hvilke der endnu ikke foreligger resultater af de obligatoriske undersøgelser, skal holdes i karantæne.
Kassationsgrad  Antal enheder, der kasseres pga. tekniske fejl, uheld, positiv infektionsmarkørtest eller lignende, i forhold til det totale antal enheder fremstillet.
Kompetente myndighed Den myndighed som har ansvar for at overvåge blodbankerne i henhold til LOV nr. 295 af 27/04/2005 om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (Blodforsyningsloven).
Komponentterapi Transfusionsterapi, hvor man kun indgiver en enkelt eller flere blodbestanddele fx røde blodlegemer opslemmet i saltvand. Et terapeutisk fremskridt i forhold til traditionelle transfusioner med fuldblod, idet man kun indgiver de blodkomponenter, patienten har brug for. Desuden er holdbarheden af de separerede blodkomponenter bedre end fuldblod.
Konferering Manuel kontrol af identitet mellem to sæt data. Fx konferere patientidentitet, patientblodtypesvar, blodportion og følgeseddel ved transfusionsbehandling. En konferering skal normalt altid udføres af to personer og således, at person 1 læser de kritiske data fra datasæt 1 højt for person 2, der samtidig kontrollerer, at disse stemmer overens med oplysningerne i datasæt 2. Derefter læser person 2 de samme kritiske data op fra datasæt 2, idet person 1 samtidig kontrollerer, at de stemmer overens med data i datasæt 1.
Kontrolblodtypebestemmelse Obligatorisk undersøgelse af alle blodportioner. Bestemmelse omfatter som minimum erytrocytdiagnose med et anti-A, et anti-B og et anti-D.
Kryopræcipitatdepleteret plasma  Plasma depleteret for kryopræcipitat. Anvendes bla. til behandling af patienter med TTP (Trombotisk Trombocytopenisk Purpura).
Kvalitetshåndbog Indeholder en definition og beskrivelse af kvalitetstyringssystemet.
Kvalitetsansvarlig  Person med ansvar for kvalitetskontrollen. Personen skal have en tilstrækkelig grundlæggende naturvidenskabelig baggrund (akademiker) og praktisk erfaring.
Kvalitetskontrol Kvalitetskontrol af blodkomponenter er en del af kvalitetssikringen (QA = quality assurance) og indebærer regel-mæssig stikprøvekontrol af de fremstillede komponenter (QC = quality control). De øvrige elementer er beskrevet i kapitel 2 og omfatter: Validering af nye procedurer, opstilling af kvalitetskrav for produktet (Quality requirements), samt procedurekontrol/færdighedskontrol (proficiency testing).
Kvalitetskontroldata/-analyse Data fra kvalitetskontrol eller -analyse indsamlet ved stikprøvekontrol og som underkastes statistisk proceskontrol og præsenteres i en kvalitetskontrolrapport.
Kvalitetskontrolrapport  Resultaterne af kvalitetskontrolanalyserne skal samles og bearbejdes statistisk i en kvalitetskontrolrapport. Evt. tendenser til skred i analysetallene skal bemærkes og forslag til korrektioner i fremstillingsprocessen anføres. Den kvalitetskontrolansvarlige skal underskrive rapporterne og sikre, at de bliver forelagt den produktionsansvarlige.
Kvalitetssikring, materiale til Udtag af prøvemateriale fra tapning til kvalitetssikring forstås procedurer evt. som del af et projekt, der udføres for at validere, optimere, kvalitetskontrollere metoder, der anvendes eller påtænkes anvendt i klinisk drift, herunder udarbejdelse af referenceintervaller.
Kvalitetssikringssamtykke Samtykke indhentet i henhold til § 2 i Bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation.
Leukocytter Hvide blodlegemer. Det er leukocytter, der forårsager de fleste febrile transfusionskomplikationer.
Leukocytdepletering Fjernelsen af hovedparten (mere end 99,9 %) af de hvide blodlegemer.
LISS  Lav IonStyrke Saltvand.
Look-back undersøgelse Identifikation af patienter, der er transfusionsbehandlet med blod, der muligvis kan indeholde smittekim.
Lot  Ensartet produktionsserie (se Batch).
Masterfile Dokumentation for produktudviklingsprocessen for hver blodkomponent.
MDR Medical Device Regulation. Er en EU forordning omhandlende medicinsk udstyr. Formålet er at styrke patientsikkerheden og tilgængeligheden af nyt udstyr ved at understøtte markedsføringen og skærpe overvågningen af udstyret.
Medicinsk udstyr Produkter til diagnostik, behandling, lindring af sygdomme, skader og handicap. Utilsigtede hændelser med medi-cinsk udstyr skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen.
Modtagekontrol Ved modtagekontrol forstås en kontrol på en leverance af kritiske varer med henblik på at dokumentere, at leverancen indeholder den korrekte vare, at varen er holdbart en passende periode, intakt, at varen er frigivet til brug af leverandøren samt evt. kvalificering af varen mhp. at dokumentere, at varen lever op til den funktionalitet og kvalitet, som angivet af leverandøren samt virksomhedens egne krav til varen.
NAT Nukleinsyreamplifikationstest. En fælles betegnelse for forskellige testprincipper, der benytter sig af opformering af genetisk materiale (DNA eller RNA).
Ny donor Potentiel donor, der aldrig har givet blod eller plasma eller som ikke har givet blod eller plasma i Danmark inden for de sidste 5 år.
PCR Polymerase chain reaction. Et testprincip, der benytter sig af opformering af genetisk materiale (DNA eller RNA).
Personoplysninger Enhver form for information, der kan henføres til bestemte personer. Fingeraftryk, billeder eller biologisk materiale er også personoplysninger. Selv om oplysningerne er erstattet af et laboratorie- eller tappenummer, er det stadig per-sonoplysninger, hvis nummeret kan føres tilbage til den oprindelige personoplysning (pseudonymiserede oplysninger).
Personoplysninger, følsomme Personoplysninger, som vedrører race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige forhold samt behandling af genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysning om seksuel orientering.
Ph. Eur. European Pharmacopœia, jf. Danske Lægemiddelstandarder.
PFF Se Plasma til fraktionering.
Plasma til fraktionering  International betegnelse: Plasma For Fractionation (PFF). Plasma fra bloddonorer, som anvendes til at fremstille medicinske blodderivater, fx albumin og immunglobulin.
Plasmaekspander Betegnelse for en række præparater, der som albumin kan regulere trykforhold i blodet. Fremstilles bla. ud fra dextran, et sukkerprodukt.
Plasmaferese  Tappemetode til tapning af plasma. I forbindelse med tapning adskilles blodceller og plasma, og blodcellerne ledes tilbage til donor. Da donor således kun mister plasma, kan det tappes oftere og i større mængde.
Plasmakontrol Påvisning af anti-A og anti-B i plasma. Indgår i en blodtypebestemmelse.
Plasmodiumantistoffer Antistoffer mod malariaparaisitter.
Potentiel donor En person, som melder sig ved et blod- eller plasmaindsamlingscenter og erklærer sig villig til at afgive blod eller plasma.
Procedurekontrol  Den kontrol, der udføres under produktion af et lægemiddel for at sikre, at der opnås et produkt af den ønskede kvalitet (se også 9.220).
Produktionsansvarlig Person med ansvar for den samlede produktion. Personen skal have en tilstrækkelig grundlæggende naturvidenskabelig baggrund (akademiker) og praktisk erfaring. Den for blodbanken ansvarlige overlæge kan tillige fungere som produktionsansvarlig.
Pseudonymiseret Data mærket med et nummer, fx tappe- eller laboratorienummer, som kan føres tilbage til den oprindelige personoplysning uanset med hvilke midler. Pseudonymiserede oplysninger ligestilles med personlige oplysninger, modsat anonymiserede oplysninger, hvor man på ingen måde overhovedet har mulighed for at finde de oprindelige personoplysninger.
Reserveret bloddonation  Betegnes også målrettede donationer eller directed blood donation. Patienten anviser selv de donorer, han/hun ønsker at modtage blod fra. Reserveret bloddonation øger imidlertid ikke sikkerheden ved blodtransfusion og anvendes i Danmark kun på medicinsk indikation.
Råvare Enhver ingrediens, som anvendes ved produktion af en færdigvare, uanset om denne ingrediens indgår i færdigvaren eller ej. Blodbankens råvarer omfatter bla. poser til brug for tapning af blod. Donors fuldblod er også at betragte som en råvare.
SAG-M Erytrocytopbevaringsmedium indeholdende Saltvand tilsat Adenin, Glucose og Mannitol.
Intern audit En systematisk og uafhængig undersøgelse af om kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt og hensigtsmæssigt
SOP Standard Operation Procedure. Instruktion.
Statistisk proceskontrol Der findes forskellige typer af statistisk proceskontrol. Fælles for dem er, at det ud fra en given produktions størrelse defineres, hvilket antal stikprøver og med hvilken frekvens, der skal indsamles, samt det antal divergerende resultater, som skal fordre en nærmere undersøgelse af produktionsforholdene (fx en ny validering af materialer og procedure).
Søjlekort Fællesbetegnelse for søjler eller brønde med gel eller glaskugler, der anvendes til blodtypeserologiske undersøgelser. Princippet bygger på at gelen eller glaskuglerne er af en sådan beskaffenhed at de tilbageholder agglutinerede erytrocytter, medens de ikke agglutinerede erytrocytter sedimenteres.
Ta-GvH Transfusionsassocieret Graft versus Host komplikation.
Tappeliste Liste over de tappede og til blodbanken indkomne blodportioner, som befinder sig i blodbankens karantænelager, og på hvilke der endnu ikke er udført de obligatoriske undersøgelser.
Tappenummer Entydigt løbenummer på blodpose. Se også batchnummer.
Trombocytter  Blodplader. En bestanddel af blodets celler, der sikrer, at blødninger standser.
Trombocytaferese Se aferese.
TRALI  Transfusion Related Acute Lunge Injury. Alvorlig transfusionskomplikation, der hyppigst er forårsaget af leukocytantistoffer i donor plasma. Symptomer som ved ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome).
Uddateret plasma Plasma fremstillet ved separering af fuldblod, der har overskredet holdbarhedsperioden i blodbanken.
Uddateringsgrad Antal enheder produceret komponent, der er kasseret pgra. overskridelse af udløbsdatoen, i forhold til det totale antal enheder ført til lager.
Udløbsdato En for hver enkelt batch fastsat dato, der angiver udløb af den periode, hvori batchen må anvendes.
Udstyrskontrol Den kontrol der udføres for at sikre, at udstyr til enhver tid fungerer inden for de fastlagte normer. Blodbankens udstyrskontrol omfatter bla. tilsyn med temperatur til termostatregulerede skabe samt analyseudstyr og centrifuger.
Utilsigtet hændelse, alvorlig enhver utilsigtet tildragelse i forbindelse med tapning, testning, behandling, opbevaring eller distribution af blod og blodkomponenter, der kan være dødelig eller kan medføre forhold, der er livstruende, invaliderende eller medfører uarbejdsdygtighed for modtageren eller som udløser eller forlænger et hospitalsophold eller en sygdomstilstand. Skal indberettes til de kompetente myndigheder.
Validering  Undersøgelse af og dokumentering for, at en given proces vil føre til det ønskede resultat inden for fastlagte grænser.
Valideringsmasterplan  Instruktion for validering.
vCJ  Variant Creutzfeldt Jakobs Disease
Videnskabsetisk samtykke Samtykke indhentet i henhold til LBK nr. 1283 af 15/08/2017 om lovbekendtgørelse om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

R.502 Resolutioner og rekommandationer

R.502 Resolutioner og rekommandationer
Harmonisation of legislation of member States relating to removal, grafting and transplantation of human substanses. Resolution (78) 29. Transport and international exchange of substances of human origin. Recommendation No. (79) 5. On transplantation of kidneys from living donors who are not genetically related to the recipient. Resolution (2008)6. Blood products for the treatment of haemophiliacs. Recommendation No. R (80) 5. Antenatal administration of anti-D immunoglobulin. Recommendation No. R (81) 5. Assessment of the risks of transmitting infectious diseases by international transfer of blood, its components and derivatives. Recommendation No. R (81) 14. Preventing the possible transmission of acquired immune deficiency syndrome (AIDS) from affected blood to patients receiving blood or blood products. Recommendation No. R (83) 8. Prevention of the transmission of malaria by blood transfusion. Recommendation No. R (84) 6. Study on the current position of training programmes for future specialists in blood transfusion in Council of Europe member states and in Finland. Recommendation No. R (85) 5.On the Screening of blood donors for the presence of Aids markers. Recommendation No. R (85) 12. Guidelines for the preparation, quality control and use of fresh frozen plasma (FFP). Recommendation No. R (86) 6. Common European public health policy to fight the acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Recommendation No. R (87) 25. Responsibilities of health authorities in the field of blood transfusion. Recommendation No. R (88) 4. Ethical issues of HIV infection in the health care and social settings. Recommendation No. R (89) 14. Medical research on human beings. Recommendation No. R (90) 3. Plasma products and European self-sufficiency. Recommendation No. R (90) 9. Concerning clinical trials involving the use of components and fractionated products derived from human blood or plasma. Recommendation No. R (93) 4. Protection of the health of donors and recipients in the area of blood transfusion Recommendation No. R (95) 14. On the preparation, use and quality assurance in blood components. Recommendation No R (95) 15 On the acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Resolution 812 (1983). Documentation and record-keeping to guarantee the traceability of blood and blood products especially in hospital. Recommendation No. R (96) 11. Provision of haemotopoetic progenitor cells. Recommendation No. R (98) 2. The use of human red blood cells for preparation oxygen carrying substances. Recommendation No. R (98) 10.

R.500 Europarådet

     
R.500 Europarådet
R.501  Konventioner og aftaler
European Agreement on the Exchange of Therapeutic Substances of Human Origin (ETS no. 26, 1958). European Agreement on the Exchange of Blood Grouping Reagents (ETS no. 39, 1962). European Agreement on the Exchange of Tissue-Typing Reagents (ETS no. 84, 1974).

R.400 Det Europæiske Fællesskab

   
R.400 Det Europæiske Fællesskab
R.401 Gældende direktiver og bestemmelser vedr. lægemidler med relevans for blod- og vævscentre
Rådets afgørelse 87/67/EØF af 26/01/1987 om accept på Fællesskabets vegne af den europæiske overenskomst om udveksling af terapeutiske stoffer af menneskelig oprindelse. Rådets direktiv 89/381/EØF af 14/06/1989 om udvidelse af anvendelsesesområdet for direktiv 65/65/EØF og 75/319/EØF om tilnærmelse af lovgivning om farmaceutiske specialiteter, og om fastsættelse af særlige bestemmelser for lægemidler fremstillet på basis af blod eller plasma fra mennesker.
R.402 Gældende direktiver mv. for blod
Rådets henstilling 98/463/EF af 29/06/1998 om blod- og plasmadonorers egnethed og screening af donorblod i Det Europæiske Fællesskab. Rådets resolution 96/C 374/01 af 12/11/1996 om en strategi for sikkerhed på blodtransfusionsområdet og selvforsyning med blod i Det Europæiske Fællesskab.Rådets resolution 95/C 164/01 af 02/06/1995 om sikkerhed på blodtransfusionsområdet og selvforsyning med blod i Fællesskabet. Rådets konklusioner 94/C 15/03 af 13/12/1993 om selvforsyning med blod i Det Europæiske Fællesskab. Europaparlamentets og Rådets Direktiv 2002/98/EF af 27/01/ 2003 om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humant blod og blodkomponenter og om ændring af direktiv2001/83/EF. Kommissionens Direktiv 2004/33/EF af 22/03/ 2004 om gennemførelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF med hensyn til visse tekniske krav til blod og blodkomponenter. Kommissionens Direktiv 2005/61/EF af 30/09/2005 om gennemførelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF for så vidt angår sporbarhedskrav og indberetning af alvorlige bivirkninger og uønskede hændelser. Kommissionens Direktiv 2005/62/EF af 30/09/2005 om gennemførelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF for så vidt angår fællesskabsstandarder og - specifikationer vedrørende et kvalitetsstyringssystem for blodcentre. Kommissionens Gennemførelsesdirektiv 2011/38/EU af 11/04/2011 om ændring af bilag V til direktiv 2004/33/EF for så vidt angår maksimums-pH-værdiet for trombocytkoncentrater ved udløbet af holdbarhedsperioden. Kommissionens Direktiv 2014/110/EU af 17. december 2014 om ændring af direktiv 2004/33/EF for så vidt angår kriterier for midlertidig udelukkelse af allogene bloddonorer Kommissionens Direktiv 2016/1214 af 25/07/2016 om ændring af direktiv 2005/62/EF for så vidt angår standarder og specifikationer for kvalitetsstyringssystemer for blodcentre.
R.403 Gældende direktiver mv. for væv og celler
Europaparlamentets og Rådets Direktiv 2004/23/EF af 31/03/ 2004 om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerhe-den ved donation, udtagning, testning, behandling, præservering, opbevaring og distribution af humane væv og celler. Kommissionens Direktiv 2006/17/EF af 08/02/2006 om gennemførelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2004/23/EF for så vidt angår visse tekniske krav til donation, udtagning og testning af humane væv og celler. Kommissionens Direktiv 2006/86/EF af 24/10/2006 om gennemførelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2004/23/EF for så vidt angår krav til sporbarhed, indberetning af alvorlige bivirkninger og uønskede hændelser og visse tekniske krav til kodning, behandling, præservering, opbevaring og distribution af humane væv og celler. Kommissionens afgørelse af 3. august 2010 om retningslinjer for inspektioner og kontrolforanstaltninger og for uddannelse og kvalificering af embedsmænd på området humane væv og celler jf. EuropaParlamentets og Rådets Direktiv 2004/23/EF. Kommissionens Direktiv (EU) 2012/39 af 26/11/2012 om ændirng af direktiv 2006/17/EF for så vidt angår visse tekniske krav til testning af humane væv og celler. Kommissionens Direktiv (EU) 2015/565 af 08/04/15 om gennemførelse af Europaparlementets og Rådets direktiv 2006/86/EC for så vidt angår specielle tekniske krav til kodning af humane væv og celler. Kommissionens Direktiv (EU) 2015/566 af 08/04/2015 om gennemførelse af direktiv 2004/23/EF for så vidt angår procedurerne til kontrol af tilsvarende kvalitets- og sikkerhedsstandarder for importerede væv og celler. Kommissionens afgørelse af 3. juli 2015 om retningslinjer for en aftale mellem kommissionen og relevante organisationer for forudsætningerne for anvendelse af Single European Code.
R.404 Gældende direktiver mv. for medicinsk udstyr og in-vitro diagnostik
Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2017/746 af 05/04/2017 om medicinsk udstyr til in-vitro diagnostik og ophævelse af direktiv 98/79/EF og kommissionens afgørelse 2010/227/EU.Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2017/745 af 05/04/2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF Rådets direktiv 90/385/EØF af 20/06/1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktivt, implantabelt medicinsk udstyr. Rådets direktiv 93/42/EØF af 14/06/1993 om medicinsk udstyr. EuropaParlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27/10/1998 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik Kommissionens Forordning (EU) nr. 722/2012 af 08/08/2012 om særlige krav for så vidt angår kravene i Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF med hensyn til aktivt, implantabelt medicinsk udstyr og medicinsk udstyr, der er fremstillet af animalsk væv. Kommissionens Forordning (EU) nr. 207/2012 af 09/03/2012 om elektroniske brugsanvisninger til medicinsk udstyr.
R.405 Gældende direktiver for transplantation
Kommissionens Direktiv 2010/53/EU om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation Kommissionens Direktiv 2012/25/EU af 09/12)2012 om gennemførelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2010/53/EU om informationsprocedurer i forbindelse med udveksling af menneskelige organer til transplantation medlemstater imellem.
R.450 Øvrige initiativer
Protokol til den europæiske overenskomst om udveksling af terapeutiske stoffer af menneskelig oprindelse. EFT L 37 af 07/02/1987 s. 4. Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 af 27/04/2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)

R.300 Andre officielle danske bestemmelser

R.300 Andre officielle danske bestemmelser
LOV nr. 217 af 28/04/1993. Forslag til Lov om udbetaling af godtgørelse til umyndige HIV-positive blødere, transfusionssmittede m.fl. BEK nr. 914 af 19/11/1992. Bekendtgørelse om godtgørelse til HIV-positive blødere, transfusionssmittede m.fl. VEJ nr. 9079 af 12/02/2015. Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler (lægemiddelhåndterings vejledningen). Meddelelse til samtlige sygehuse vedrørende patienter, der afviser at modtage blodtransfusion. Sundhedsstyrelsen, 20/06/1994. Meddelelse om patienter der afviser at modtage blodtransfusion. Ugeskr Læger 1991; 153: 2583-2584. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for desinfektion i sundhedssektoren, Statens Seruminstitut, 1. udgave 2014.

R.206 Lov om brug af radioaktive stoffer

 
R.206 Lov om brug af radioaktive stoffer
LOV nr. 23 af 15/01/2018. Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven). BEK nr. 672 af 01/07/2019. Bekendtgørelse om grænseoverskridende overførsel af radioaktivt affald og brug af nukleart brændsel. BEK nr. 669 af 01/07/2019. Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesbekendtgørelsen). BEK nr. 671 af 01/07/2019. Bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer (strålingsgeneratorbekendtgørelsen) BEK nr. 670 af 01/07/2019. Bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer (radioaktivitetsbekendtgørelsen). BEK nr. 273 af 12/4/2018. Bekendtgørselse om ændring af bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer BEK nr. 272 af 12/4/2018. Bekendtgørelse om ændring af bekndtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse.
R.207 Patientforsikringsloven
LBK nr. 005 af 14/07/2018. Bekendtgørelse om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet. LOV nr. 314 af 25/04/2018. Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet (Udvidelse af patienterstatningsordningen, fredning af udbetalt erstatning m.v.) LOV nr. 706 af 25/06/2010. Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love (Et nyt patientklagesystem, mulighed for at klage over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed, forenkling af regler om tilsynsforanstaltninger m.v.). BEK nr. 1097 af 12/12/2003. Bekendtgørelse om dækningsområdet for lov om patientforsikring.
R.208 Lov om et videnskabsetisk komitésystem
LBK nr. 1338 af 01/09/2020. Bekendtgørelse af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter. BEK nr. 825 af 04/06/2020. Bekendtgørelse om anmeldelsespligtige sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter.
R.209 Transplantation
LOV nr. 151 af 28/02/2012. Lov om kvalitets- og sikkerhedskrav ved håndtering af menneskelige organer til transplantation. BEK nr. 578 af 23/05/2013. Bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved organdonation, udtagning og testning (humane organer). BEK nr. 1028 af 05/11/2012. Bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens behandling og videregivelse af oplysninger om alvorlige uønskede hændelser og bivirkninger ved håndtering af menneskelige organer ved transplantation.
R.210 Medicinsk udstyr
LBK nr. 139 af 15/02/2016. Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr. BEK nr. 1263 af 15/12/2008. Bekendtgørelse om medicinsk udstyr. BEK nr. 163 af 27/02/2020. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om medicinsk udstyr BEK nr. 1269 af 12/12/2005. Bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. BEK nr. 164 af 27/02/2020. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in-vitro diagnostik. BEK nr. 226 af 11/03/2011. Bekendtgørelse ændring af bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.BEK nr. 296 af 29/03/2011. Bekendtgørelse ændring af bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. BEK nr. 494 af 12/05/2012. Bekendtgørelse ændring af bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. BEK nr. 1154 af 22/10/2014. Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr. VEJ nr. 9368 af 21/05/2021. Bekendtgørelse til driftsansvarlige for sygehuse, sundhedspersoner og andre brugere af medicinsk udstyr om indbretning af hændelser med medicinsk udstyr.
R.211 Miljøbeskyttelsesloven
LBK nr. 241 af 13/03/2019. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven). BEK nr. 224 af 08/03/2019. Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). VEJ nr. 60178 af 01/08/1998. Vejledning om håndtering af klinisk risikoaffald.
R.212 Beredskab
BEK nr. 971 af 28/06/2016. Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet VEJ nr. 9321 af 01/04/2017. Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab
R.213  Svangreomsorg
VEJ nr 9423 af 17/08/2010. Vejledning om generel screening af gravide for infektion med hepattis B virus, human immundefekt virus (hiv) og syfilis. Til landets læger og jordemødre m.fl.
R.214 Arbejdsmiljøloven mv.
LBK nr. 1084 af 19/09/2017. Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven). CIS nr. 9092 af 04/02/2005. Cirkulæreskrivelse vedrørende vaccination mod hepatitis BVEJ nr. 9704 af 01/12/2004. At-vejledning C. 0.14 om AIDS og forebyggelse af HIV-infektion december 2004 VEJ nr. 23 af 28/01/1998. Vejledning for brugen af antiviral kemoprofylakse mod hiv-smitte efter erhvervsbetinget eksposition. LOV nr. 286 af 24/04/1996. Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet (helbredslov)
R.215 Epidemiloven
LBK nr. 1026 af 09/10/2019. Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme (Epidemiloven).
R.216 Lov om kemiske stoffer og produkter
LBK nr. 115 af 26/01/2017. Bekendtgørelse af lov om kemikalier (Kemikalieloven). BEK nr. 1389 af 25/11/2015. Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor.
R.250 Bekendtgørelser, internationale
BKI nr 29 af 12/08/1963. Bekendtgørelse af europæisk overenskomst om udveksling af reagenser til blodtypebestemmelse. BKI nr. 103 af 12/09/1996. Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse mv. af den europæiske overenskomst af 15.december 1958 om udveksling af terapeutiske stoffer af menneskelig oprindelse, samt om ikrafttrædelse af tillægsprotokol af 1.januar 1983. BKI nr. 105 af 12/09/1996. Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse mv. af den europæiske overenskomst af 14. maj 1962 om udveksling af reagenser til blodtypebestemmelse, samt bekendtgørelse om ikrafttrædelse af tillægsprotokol af 1. januar 1983.

R.200 Dansk lovgivning mv.

 
R.200 Dansk lovgivning mv.
R.201 Sundhedsvæsenets centralstyrelse
LBK nr. 903 26/08/2019. Bekendtgørelse af sundhedsloven LOV nr. 545 af 24/06/2005. Lov om ændring af forskellige love på sundhedsområdet og visse andre områder. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen). VEJ nr. 33 af 03/06/2005. Vejledning om affattelse af forslag til ændringslove m.v. VEJ nr. 15025 af 30/06/1996. Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet - vejledning. VEJ nr. 155 af 14/09/1998. Vejledning om aktindsigt mv. i helbredsoplysninger.
R.202 Diverse bekendtgørelse og vejledninger
LOV nr. 502 af 23/05/2018. Lov om supplerende bestemmelser om forordning til beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). LOV nr. 440 af 08/05/2018. Lov om krav til sikkerhed for net og informationssystemer inden for sundhedssektoren. LOV nr. 1436 af 17/1272019. Lov om om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lægemiddelloven. LBK nr. 731 af 08/07/2019. Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Autorisationsloven). BEK nr. 1225 af 08/06/2021. Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.). (Journalføringsbekendtgørelsen). BEK nr. 359 af 04/04/2019. Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse af helbredsoplysninger m.v. BEK nr 1067 af 29/06/2020. Bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger om enkeltpersoners helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger fra patientjournaler og andre systemer, der supplerer patientjournalen til brug for et konkret forskningsprojekt af væsentlig samfundsmæssig interesse, statistik eller planlægning BEK nr. 361 af 04/04/2019. Bekendtgørelse om Vævsanvendelsesregisteret. BEK nr. 360 af 04/04/2019. Bekendtgørelse om Nationalt Genom Centers indsamling af genetiske oplysninger. BEK nr. 881 af 26/06/2018. Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser. BEK nr. 277 af 14/04/2000. Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v.BEK nr. 458 af 25/04/2019. Bekendtgørelse om speciallæger. BEK nr. 693 af 03/07/2019. Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr. VEJ nr. 9038 af 15/01/2015. Vejledning om blodtransfusion. VEJ nr. 9808 af 13/12/2013. Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet. VEJ nr. 9207 af 31/05/2011. Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser. VEJ nr. 83 af 22/09/2004. Vejledning om biobanker indenfor sundhedsområdet: patientrettigheder og myndighedskrav (til sundhedsmyndighed og sundhedspersoner m.fl.). VEJ nr. 60 af 14/04/2000. Vejledning om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v.
R.203 Blodloven
LOV nr. 295 af 27/04/2005. Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven). BEK nr. 1458 af 11/12/2018. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed. BEK nr. 1016 af 09/10/2006. Bekendtgørelse om indberetning og overvågning af bivirkninger og utilsigtede hændelser ved anvendelse af humant blod. BEK nr. 1230 af 08/12/2005. Bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed. BEK nr. 1253 af 12/12/2005. Bekendtgørelse om tilladelse til og registrering af blodbankvirksomhed. BEK nr. 366 af 23/04/2012. Bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation. BEK nr. 46 af 20/01/2020. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation. BEK nr. 258 af 07/03/2016. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation. VEJ nr. 9013 af 20/12/2011. Vejledning om sikkerhed i forbindelse med bloddonation.
R.204 Vævsloven
LBK nr. 955 af 21/08/2014. Bekendtgørelse af lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven). LOV nr. 388 af 26/04/2017. Lov om ændring af lægemiddelloven og vævsloven (sikkerhedskrav til lægemidlers emballage og øget sikkerhed ved distribution og eksport af humane væv og celler m.v.). BEK nr. 459 af 10/05/2017. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse til og kontrol med håndtering af humane væv og celler. BEK nr. 58 af 18/01/2019. Bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler. BEK nr. 827 af 02/07/2015. Bekendtgørelse om tilladelse til og kontrol med håndtering af humane væv og celler. BEK nr. 1600 af 20/12/2013. Bekendtgørelse om gebyrer mv. for håndtering af væv og celler. VEJ nr. 9356 af 26/05/2015. Vejledning om kvalitet og sikkerhed ved donation og testning af væv og celler.
R.205 Lægemiddelloven
LBK nr. 99 af 16/01/2018. Bekendtgørelse af lov om lægemidler (Lægemiddelloven). BEK nr. 993 af 07/08/2007. Bekendtgørelse om håndtering m.v. af radioaktive lægemidler på sygehuse. LOV nr. 388 af 27/04/2017 om ændring af lægemiddelloven og vævsloven.

R.100 Oplysninger på internettet

   
R.100 Oplysninger på internettet
R.110 Love, bekendtgørelser og vejledninger: Retsinformation.
R.111 Regler for blod og væv, herunder henvisninger til relevant lovgivning på blod- og vævsområdet. Styrelsen for patientsikkerhed.
R.112 National klinisk retningslinje (NKR): Sundhedsstyrelsen.
R.113 Blodcentre og vævscentre: Styrelsen for patientsikkerhed.
R.114 Redegørelse for blodområdet: Styrelsen for patientsikkerhed.
R.115 Bivirkninger og utilsigtede hændelser ved blod og blodprodukter: Styrelsen for patientsikkerhed.
R.120 EU: retsforskrifter.
R.130 Europarådet: publikationer.

A10.300 Databehandleraftale

 
A10.300 Databehandleraftale
A10.310  Vurderingen af om en anden part er databehandler, og om der dermed skal udarbejdes en databehandleraftale, skal træffes på baggrund af to overordnede spørgsmål, se figur A10.1
 • hvem bestemmer formålet med behandlingen?
 • hvad drejer aftalen sig om?

Figur A10.1§

§ kilde: Region Syddanmark *Ikke alle regioner er enige om denne fortolkning (jf. Vejledning om dataansvarlige og databehandlere fra Data-tilsynet november 2017)
A10.320  Hvis formålet er at videregive data til en anden part, og denne part ikke skal behandle data på vegne af dataansvarlige, men derimod benytte data til egne formål uden instruks fra datansvarlige, foreligger der en ny selvstændig dataansvarlig. Der skal således ikke udarbejdes databehandleraftale. I denne situation har den oprindelige part ikke længere rådighed over data. Der skal foreligge lovhjemmel til at videregive personoplysningerne til en anden dataansvarlig. Det kan fx være informeret samtykke, eller at kravet kan henføres til en anden lovgivning.
A10.321  Hvis en aftale mellem den dataansvarlige og en anden part (databehandler) går ud på, at den anden part skal behandle personoplysninger efter instruks fra og på vegne af den dataansvarlige, foreligger der en databehandlersituation (fx indsamle, registrere, opbevare, videregive eller slette personoplysninger), og der skal i så fald foreligge en databehandleraftale, se tabel A10.1 for en vurdering af, i hvilke situationer dette gælder.
A10.322 Hvis aftalen først og fremmest drejer sig om levering af en anden ydelse end behandling af personoplysninger (fx en håndværkerydelse eller IT-support), hvor der ikke er behov for at give instruks om behandling af personoplysninger, vil den anden part ikke være databehandler, og der skal ikke oprettes en databehandleraftale jf. Vejledning om dataansvarlige og databehandlere fra Datatilsynet november 2017. Vær opmærksom på at ikke alle regioner er enige i denne fortolkning.

Tabel A10.1

Kategori Formål med behandling af data Implikation
Adgang for ansatte til ITsystemer med personnumre, testresultater samt transfusions- og transplantationsoplysninger Almindelig drift Der skal være en regelmæssig kontrol af personers adgang til ITsystemer eller laboratorieudstyr med personfølsomme data.
Adgang for leverandører til IT-systemer med personnumre, testresultater samt transfusions- og transplantationsoplysninger Servicering, opgradering, fejlløsninger af software fra leverandør on-site eller via sikker forbindelse. Aftalen vedrører leverance af anden ydelse end behandling af personoplysninger Om der skal foreligge fortrolighedserklæring eller databehandleraftale afhænger af den enkelte region (se også 10.322 og figur 10.1)
Adgang for leverandører til IT-systemer med personnumre, testresultater samt transfusions- og transplantationsoplysning Konvertering, migrering og anden databehandling on-site eller via sikker forbindelse Databehandleraftale omhandlende den specifikke aktivitet
Opkobling til analyseinstrumenter med pseudoanonymiserede data og analyseresultater Servicering, opgradering, fejlløsninger af apparatur og software fra leverandør on-site eller via sikker forbindelse. Aftalen vedrører leverance af anden ydelse end behandling af personoplysninger Om der skal foreligge fortrolighedserklæring eller databehandleraftale afhænger af den enkelte region (se også 10.322 og figur 10.1)
Adgang til analyseinstrumenter med pseudoanonymiserede data og analyseresultater for eksterne parter Reparationer og regelmæssige serviceringer samt opgradering af software. Aftalen vedrører leverance af anden ydelse end behandling af personoplysninger Om der skal foreligge fortrolighedserklæring eller databehandleraftale afhænger af den enkelte region (se også 10.322 og figur 10.1)
Registrering i Excel ark med personfølsomme oplysninger Anvendes internt på afdelingen under udredning af sygdomsforløb og hvor der ikke pt. findes andre egnede IT-systemer Det skal sikres, at data er beskyttet tilstrækkeligt mod risiko for at data stjæles, mistes, skades eller behandles ulovligt. Data bør slettes inden for 30 dage efter afsluttet patientforløb
Registrering i Excel ark med pseudoanonymiserede data Kvalitetskontrol af komponenter eller analyser internt på afdelingen Det skal sikres, at data er beskyttet tilstrækkeligt mod risiko for at data stjæles, mistes, skades eller behandles ulovligt. Data skal i henhold til blodforsyningsloven og vævsloven opbevares i 10 år (se også kapitel 2)
Opbevaring af biologisk materiale fra donorer Arkivglas til evt. smitteopsporing. DNA/celler fra stamcelle- og organdonorer til supplerende udredninger forud for transplantation eller efter specifik transplantation Hvis opbevaring sker eksternt, fx i frysehuse, skal der foreligge en databehandleraftale
Opbevaring af biologisk materiale fra patienter Biologisk materiale fra diagnostiske prøver Må opbevares og anvendes til behandlingsrelaterede formål herunder kvalitetssikring
Udførelse af analyser på donorprøver på andre laboratorier på pseudoanonymiserede data (laboratorienummer) Analyser som skal udføres rutinemæssigt i forbindelse med donationen eller på komponenten. Efter særskilt aftale med donor for at udrede et afvigende resultat Ingen databehandleraftale
Analyser på donorprøver i 3. lande på pseudoanonymiserede data Vævstyper udført på donorprøver fra stamcelledonorer Databehandleraftale
Kunder, der får foretaget patientanalyser på kliniske immunologiske afdelinger Udføres altid efter modtagelse af rekvisition, derfor led i patientbehandling Ingen databehandleraftale
Kunder, der får foretaget donoranalyser på klinisk immunologiske afdelinger (fx andre vævsbanker) Led i patientbehandlingen eller foretages som beskrevet i skriftlig aftale i henhold til blodforsyningsloven eller vævsloven og tilhørende bekendtgørelser Ingen databehandleraftale
Videregivelse af personfølsomme data på donor til andre blodbanker Flytning af bloddonorer fra blodbanker imellem regioner Videregivelse af data til ny dataansvarlig. Der skal foreligge samtykke fra donor
Videregivelse af personfølsomme data på patienter til andre hospitaler Overflytning af patienter til andre hospitaler i regionen og udenfor regionen og derfor led i patientbehandlingen Ingen databehandleraftale
Videregivelse af pseudoanonymiseret data til plasmaaftager Tilbagekaldelse af blodkomponenter ved afvigende analyseresultater på komponenten eller pga helbredsinformation fra donor (postdonations-information) Data videregives til en ny dataansvarlig. Ingen databehandleraftale
Videregivelse af pseudoanonymiseret data til eksterne databaser Overvågning af sikkerheden for patient og donor i forhold til blodkomponenter, celle/væv og organer, fx Dansk Register for Transfusionskomplikationer, Dansk Transfusionsdatabase, Bloddonorerne i Danmark (Patienterstatningen) Data videregives til en ny dataansvarlig. Der foreligger lovhjemmel i blodforsyningsloven og vævsloven
Videregivelse af pseudoanonymiserede data på patienter og stamcelledonorer til EU og 3. lande Søgning efter ubeslægtede stamcelledonorer til patienter som skal stamcelletransplanteres. Registrering af stamcelledonorer og patienter hos Search and Match, WMDA (Leiden) Data videregives til en ny dataansvarlig. Ingen databehandleraftale. Der skal foreligge informeret samtykke fra donor eller patient
Forsendelse inkl. rørpost inden for samme hospital af blodprøver med pseudoanonymiserede data (laboratorie- eller tappenummer) eller personnummer samt forsendelse af blodkomponenter celler/væv og organer med pseudonymiserede data (tappenummer eller ID-nr) eller personnummer Transport fra tappested/udtagningssted/prøvetagningssted til analysested/fraktioneringssted/opbevarin gssted/procederingssted/klinisk afdeling Ingen databehandleraftaler
Forsendelse til andre hospitaler inden for samme region af blodprøver med pseudoanonymiserede data (laboratorie- eller tappenummer) eller personnummer samt forsendelse af blodkomponenter celler/væv og organer med pseudoanonymiserede data (tappenummer eller ID-nr) eller personnummer Sikre forsyning af blodkomponenter, væv/celler og organer, sikre patientbehandling. Transport fra tappested/udtagningssted/prøvetagningssted til analysested/fraktioneringssted/opbevarin gssted/procederingssted/klinisk afdeling Transport fra blodbank/cellevævsbank til behandlende afdeling eller anden blodbank/cellevævsbank Ingen databehandleraftale Prøver, blod og væv betragtes som data. Det skal sikres, at data er beskyttet tilstrækkeligt mod risiko for at data stjæles, mistes, skades eller behandles fx ved anvendelse af plomberet transportkasse
Forsendelse til hospitaler i andre regioner af blodprøver med pseudoanonymiserede data (laboratorie- eller tappenummer) eller personnummer samt forsendelse af blodkomponenter celler/væv og organer med pseudoanonymiserede data (tappenummer eller ID-nr) eller personnummer Sikre forsyning af blodkomponenter, væv/celler og organer, sikre patientbehandling. Transport fra tappested/udtagningssted/prøvetagningssted til analysested/fraktioneringssted/opbevarin gssted/procederingssted/klinisk afdeling Transport fra blodbank/cellevævsbank til behandlende afdeling eller anden blodbank/cellevævsbank Ingen databehandleraftale Prøver, blod og væv betragtes som data. Det skal sikres at data er beskyttet tilstrækkeligt mod risiko for at data stjæles, mistes, skades eller behandles fx ved anvendelse af plomberet transportkasse
Forsendelse af blodkomponenter med pseudonymiserede data til lægemiddelfabrikant Fraktionering af plasma med henblik på at lave lægemidler til danske patienter og sikre forsyning af disse Videregivelse af data til ny dataansvarlig. Ingen databehandleraftale
Forsendelse af medlemsblad for Bloddonorerne i Danmark med PostNord Donorer giver accept ved tilmelding. Ingen databehandleraftale
Forsendelse af medlemsblad for Bloddonorerne i Danmark med PostNord Kvalitetssikring/validering af ITsystemer af ekstern partner Om der skal foreligge fortrolighedserklæring eller databehandleraftale afhænger af den enkelte region (se også 10.322 og figur 10.1)

A10.200 Personoplysninger og behandling af personoplysninger

   
A10.200 Personoplysninger og behandling af personoplysninger
A10.210  Personoplysninger er enhver form for information, der kan henføres til bestemte personer. Fingeraftryk, billeder eller biologisk materiale er også personoplysninger. Selv om oplysningerne er erstattet af et laboratorie- eller tappenummer, er det stadig personoplysninger, hvis nummeret kan føres tilbage til den oprindelige personoplysning (pseudonymiserede oplysninger).
A10.220 Følsomme personoplysninger er race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige forhold samt behandling af genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysning om seksuel orientering. Almindelige personoplysninger er fx navn og adresse.
A10.230 Behandling af personoplysninger må ske
 • når den person, der behandles oplysning om, har fået oplyst, hvem der er ansvarlig for behandlingen og formålet med denne
 • når formålet er beskrevet og sagligt velbegrundet
 • når det begrænses til det nødvendige for at opfylde formålet
 • når oplysningerne er rigtige og ajourførte
 • så længe, det er nødvendigt for at opfylde formålet. Data skal slettes eller gøres anonyme, når der ikke længere er etformål med data. Dette skal defineres af den dataansvarlige
 • når oplysningerne beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig adgang, og det sikres, at oplysningerne ikke kan gå tabt eller blive beskadiget
A10.240 Har man ret til at foretage en bestemt form for databehandling, fx indsamling af oplysninger, medfører det ikke nødvendigvis, at man også har ret til at foretage andre former for behandling fx videregivelse af de samme oplysninger. Dette skal vurderes særskilt.
A10.250 Brug og håndtering af personoplysninger skal foregå betryggende og med et passende niveau af sikkerhed og privatlivsbeskyttelse. Sikkerhedsniveauet skal afspejle den konkrete risiko for, at oplysningerne stjæles, mistes, beskadiges eller behandles ulovligt.
A10.260 Der skal foretages en konsekvensanalyse forud for databehandlinger, som kan indebære en høj risiko. Analysen skal omfatte
 • systematisk beskrivelse af aktiviteterne og formålet med disse
 • en vurdering af, om de er nødvendige og om formålene er rimelige
 • en vurdering af de risici, som behandlingen indebærer for de personer, der behandles oplysninger om
 • garantier, sikkerhedsforanstaltninger og mekanismer, der skal sikre beskyttelse af personoplysninger og sikre overholdelse af persondataforordningen.

A10.100 Baggrund

 
A10.100  Baggrund
A10.101 Beskyttelse af personfølsomme oplysninger er beskrevet i LOV nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). Loven gælder behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register. Behandlingen kan foregå automatisk eller ikke automatisk. Datatilsynet har på deres hjemmeside (www.datatilsynet.dk) udgivet vejledninger om databeskyttelse, bla. Vejledning om dataansvarlige og databehandlere fra Datatilsynet november 2017, Vejledning om persondataforordningen fra Datatilsynet oktober 2017. Dette appendiks kan anvendes som en vejledning til konsekvensanalyse af funktioner i klinisk immunologi. Regionale juridiske beslutninger underkender teksten i dette appendiks.
A10.110  Databeskyttelsesloven har til formål at beskytte den enkelte persons retsstilling bl.a. ved at skabe åbenhed omkring behandlingen af oplysningerne. Dette sikres ved retten til
 • at få besked om, at der behandles personoplysninger
 • at se oplysninger
 • at få oplysninger slettet eller rettet (hvis de ikke længere er nødvendige til at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet), idet der skal tages hensyn til lovgivningens krav om dokumentation, fx sundhedsloven, blodforsyningsloven og vævsloven
 • at modtage oplysningerne i et læsevenligt format og overføre til anden myndighed.
A10.120 Begrebet behandling defineres i databeskyttelsesloven meget bredt, og det omfatter enhver aktivitet eller række af aktiviteter, som personoplysninger gøres til gengæld for. Det kan for eksempel være indsamling, registrering, opbevaring, tilpasning, søgning, brug og videregivelse eller sletning af personoplysninger.
A10.130 En dataansvarlig er i databeskyttelsesloven defineret som den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed eller lignende, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.
A10.140 En databehandler er i databeskyttelsesloven defineret som den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed eller lignende, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne. En databehandler er altid en ekstern fysisk eller juridisk person, som ikke har et ansættelsesforhold hos den dataansvarlige. Databehandleren behandler dataoplysninger efter instruks fra den dataansvarlige. Databehandleren bestemmer i modsætning til den dataansvarlige, hverken hvordan eller med hvilke formål der må behandles personoplysninger.

A9.800 Udtagningrapport

A9.800 Udtagningrapport
A9.810 Et ekempel på en udtagningsrapport er vist i Figur A9.3.
     

Figur A9.1 Eksempel på vævsdonorspørgeskema

 

Figur A9.2 Eksempel på vævsdonorjournal

   

Figur A9.3 Eksempel på udtagningsrapport

   

A9.700 Donorjournal

A9.700 Donorjournal
A9.710  Et ekempel på en vævsdonorjournal er vist i Figur A9.2.

A9.600 Donorevaluering

A9.600 Donorevaluering
A9.610 Et ekempel på et vævsdonorspørgeskema er vist i Figur A9.1.

A9.300 Personer, der ikke er født og opvokset i Danmark

 
A9.300 Personer, der ikke er født og opvokset i Danmark
A9.310  Det skal være muligt at kommunikere direkte med donor på dansk uden brug af tolk, og donor skal være i stand til at forstå det udleverede informationsmateriale.
A9.312 Personer, der i løbet af de første 5 leveår har boet i et malariaområde, skal undersøges for antitstof mod malaria (Plasmodium antistoffer (IgG og IgM)) og må kun donore væv, såfremt testen er negativ. Hvis vævet fryses, kan der ses bort fra ovenstående.
A9.313  Chagas sygdom er ikke observeret overført ved organ- eller stamcellevævstransplantation. Donorer født og opvokset i områder hvor Chagas sygdom forekommer endemisk bør testes for antistoffer mod Chagas sygdom. Anvendeligheden af donor bør baseres på en individuel vurdering af et akut klinisk behov hos recipienten.
A9.315 Personer
 • født, opvokset eller boet i
 • børn af forældre fra
 • personer, der har haft sex med personer fra
områder hvor HTLV-I/II er endemisk, må kun bruges som vævsdonor, hvis en test for anti-HTLV-I/II er negativ.

A9.500 Samtykke og donoridentifikation

A9.500 Samtykke og donoridentifikation
A9.510  Inden der udtages væv, skal en til formålet udpeget sundhedsperson indhente og registrere informeret samtykke og sikkert identificere den potentielle donor.
A9.550  En samtykkeerklæring kan se således ud: Information og Samtykkeerklæring ved donation af [arten af væv]. Du er indstillet til operation, hvor noget af dit [arten af væv] skal fjernes og herefter normalt kasseres. Vi vil derfor bede digom tilladelse til, at dit udtagne [arten af væv] må gemmes i vores vævsbank. Det [arten af væv], der fjernes under operationen, vil være i stand til at hjælpe andre patienter. Det drejer sig om patienter med [beskrivelse af lidelser]. For at sikre, at vævet kan anvendes, skal lovgivningen overholdes. Det er et krav, at du udfylder et spørgeskema og deltager i et interview omkring dit helbred. Desuden skal der udtages blodprøver, således at man sikrer sig mod at overføre blodbårne sygdomme. Der skal kun tages et sæt blodprøver, som vil blive undersøgt for hepatitis B og C (smitsom leverbetændelse), hiv (human immundefekt virus) og syfilis. Dit væv vil blive anvendt anonymt og dine personlige oplysninger vil blive behandlet fortroligt. Såfremt du ikke ønsker at være vævsdonor, vil din operation og videre behandling naturligvis blive gennemført uafhængigt af dette. Du kan til en hver tid trække dit tilsagn om at være vævsdonor tilbage. Har du nogen spørgsmål, er du altid velkommen til at spørge en læge eller sygeplejerske. Med venlig hilsen [institutionens navn] Undertegnede erklærer sig efter ovenstående information indforstået med afgivelse af det udtagne [arten af væv] til vævsbanken. Donors navn Donors personnummer Dato og donors underskrift

A9.450 Generelle udelukkelse af allogene vævsdonorer

 
A9.450 Generelle udelukkelse af allogene vævsdonorer
A9.451 Sygdom/tilstande nævnt i tabel A9.1 udelukker fra vævsdonation.
Tabel A9.1 Udelukkelse af allogene vævsdonorer      
Sygdom af ukendt ætiologi Personer med sygdom af ukendt ætiologi eller personer med ukendt dødsårsag må ikke anvendes
Maligne sygdomme Personer, der har eller har haft en malign sygdom, kan ikke anvendes, dog undtaget basalcellekarcinom og karcinom i livmoderhalsen Præmaligne tilstande såsom fx Barretts oesophagus skal vurderes klinisk for at ekskludere malign tilstand
Risiko for overførsel af prioner Personer med Creutzfeldt-Jakobs sygdom (CJD) eller variant Creutzfeldt-Jakobs sygdom (vCJD), eller hvor der har været non-iatrogen CJD i den genetiske familie, eller anden form for overførbar spongioform sygdom kan ikke anvendes.Personer, der lider af hurtigt fremadskridende demens eller degenerative neurologiske lidelser af kendt eller ukendt oprindelse, kan ikke anvendes.Personer, der har været behandlet med hormoner udvundet af humane hypofyser (fx væksthormon) eller som er transplanteret med hornhinde, sclera, senehinde eller dura mater samt personer, der har gennemgået udokumenterede neurokirurgiske indgreb (hvor dura mater kan have været benyttet), må ikke anvendes.
Systemisk infektion Personer med en systemisk infektion (virus, bakterie, svamp, parasit), der ikke er under kontrol på udtagningstidspunktet, må ikke anvendes.
Lokal infektion Personer med en lokal infektion (virus, bakterie,svamp, parasit) i det væv, der skal doneres, må ikke anvendes.
Klinisk eller paraklinik påvisning af virusinfektioner Personer, der har eller har haft nedenstående viralle infektioner må ikke anvendes:• Heptatitis B • Hepatitis C• hiv-1/2 • HTLV-I/II
Risikogrupper/ risikoadfærd Se 5.200 under risikoadfærd
Autoimmune sygdomme, som kan have skadet vævet Personer med kronisk systemiske eller lokaliserede autoimmmunefølgende lidelser kan ikke anvendes, hvis det væv, der skal udtages, kan have lidt skade. For donorer af muskuloskeletal celler og væv gælder at følgende bør udelukkes: • Reumatoid artritis • Systemisk lupus erytromatosus • Sklerodermi • Goodpastures syndrom • Polymyalgia rheumatica • Ostitis deformans (Pagets knoglesygdom)
Vaccinationer Se 5.200
Immunsuppre- sivemidler Donorer i behandling med mmunsuppremerende medicin fx cytostatika eller binyrebarkhormon kan ikke anvendes
Toksiske stoffer Donorer, hvis væv indeholder toksiske stoffer som fx bly og kviksølv, kan ikke anvendes
Xenotransplan- tation Donorer, der er transplanteret med væv fra dyr, kan ikke anvendes

A9.440 Smitteforhold

   
A9.440 Smitteforhold
A9.441 Ved screening af smittemarkører er der en ret stor sikkerhed for at undgå smitte via blod/væv. Der er dog en vis risiko for smitte i »det test-negative vindue«, som er tidsrummet fra smitte er pådraget, indtil virusdetektion i blodet kan påvises. Denne risiko søges minimeret ved de øvrige sikkerhedsforanstaltninger indeholdt i donorudvælgelseskriterierne.

A9.420 Krav til donors alder

   
A9.420 Krav til donors alder
A9.422  Se A9.160.

A9.400 Specifikke myndighedskrav

A9.400 Specifikke myndighedskrav

A9.300 Generelle kriterier

A9.300 Generelle kriterier

A9.200 Øvrige principper

 
A9.200 Øvrige principper
A9.210  Ved afgørelse om en person egner sig til donor skal der tages hensyn til såvel donor som recipient. Hvis donation ikke ændrer ved donors behandling, vil hensyntagen til donor udelukkende dreje sig om informeret samtykke. Med henblik på hensyntagen til recipient udelukkes donorer som pga af sygdom eller anden afvigelse kan påføre recipienten ulemper eller ricisi.
A9.220 Som generelt princip gælder, at kun personer, som har en acceptabel medicinsk anamnese, accepteres som vævsdonorer. Herudover må man, så vidt det er muligt, undgå at anvende donorer, hvis væv mistænkes for at indeholde overførbare sygdomsfremkaldende faktorer eller relevant medicin i virksom mængde.
A9.230  Nedenfor bringes myndighedskrav (A9.300 og A9.400) samt beskrivelse af en række andre anvisninger som rettesnor for accept eller afvisning af vævsdonorer, specielt knogledonorer. Det skal præciseres, dels at disse anvisninger ikke dækker hele registret af problemer, man kan komme ud for, dels at adskillige grænser er trukket mere eller mindre vilkårligt uden sikkert videnskabeligt eller objektivt grundlag. Tvivlstilfælde skal afgøres af en læge og skal inkludere hensyntagen til arten af væv, risiko for patienten ved ikke at blive transplanteret samt risiko for donors helbred ved proceduren.
A9.240 Nyopståede situationer eller fænomener kan betyde, at nye donorkriterier må indføres meget hurtigt, som det fx var tilfældet under SARS epidemien i 2003 og COVID-19 i 2020. I sådanne tilfælde vil den kompetente myndighed udsende en meddelelse. DSKI’s udvalg for transfusionsoverførbare sygdomme vil som respons herpå umiddelbart udsende en rekommendation til alle vævscentre.
A9.250  Selv om nedennævnte anvisninger som hovedregel bør følges, vil man i en del tilfælde være nødsaget til at skønne under hensyntagen til de særlige forhold i det enkelte tilfælde.
A9.260 Det skal understreges, at det ikke er praktisk muligt under alle forhold - og derfor heller ikke er obligatorisk - at udspørge donor om alle de nedenfor nævnte »tilstande«. Anvisningerne er tænkt som rettesnor i tilfælde, hvor det på en eller anden måde oplyses for den der interviewer donoren, at en sådan »tilstand« foreligger. Et spørgeskema, hvorpå donor kan angive sin medicinske anamnese og øjeblikkelige helbredstilstand skal anvendes, se A9.600 Oplysningerne skal evalueres af en dertil kvalificeret person, som er uddannet til at anvende myndighedernes og lokale retningslinjer for udvælgelse af donorer. Denne person arbejder under en læges supervision.
A9.270 Kvalificerede personer til bedømmelse af donors egnethed og til udøvelse af klinisk skøn er læger, sygeplejersker samt andet sygehuspersonale efter oplæring.

A9.100 Generelle myndighedskrav

A9.100 Generelle myndighedskrav
A9.110  Det skal ved et klinisk skøn og udspørgen af donor afgøres, om der er noget til hinder for udtagning af væv.
A9.120  Den potentielle donor skal være i stand til at kunne give pålidelige og nøjagtige oplysninger om identitet samt om nuværende og tidligere helbredstilstand. Donor skal kunne forstå den til enhver tid givne information, herunder de relevante spørgeskemaer.
A9.130  Donor skal udspørges om helbredstilstanden, herunder tidligere og nuværende sygdomme, medicinindtagelse, vaccinationer og om ophold i geografiske områder med øget risiko for blodbårne smitsomme sygdomme.
A9.160 Hvis donor ikke er myndig, skal der foreligge en skriftlig tilladelse fra indehaveren af forældremyndigheden/værgen.
A9.180  Den for udtagningsstedet ansvarlige læge skal sikre, at der er procedurer for, at donor er egnet til donation af væv efter Sundhedsstyrelsen Bekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2019 om kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler samt Vejledning nr. 9365 af 26. maj 2015 om kvalitet og sikkerhed ved donation og testning af væv og celler (vævsbekendtgørelsen).

A9.000 Inledning

A9.000 Inledning
Allogene vævsdonorer kan omfatte levende beslægtede og ubeslægtede donorer, samt afdøde.

A8.300 IT-systemet

 
A8.300 IT-systemet
A8.301  Der bør være udarbejdet en detaljeret beskrivelse af systemet med diagrammer, hvor det er hensigtsmæssigt. Beskrivelsen skal holdes ajour. Beskrivelsen bør omhandle:- systemets principper, formål, sikkerhedsforanstaltninger og anvendelse - betjening af maskiner - interaktioner med andre systemer og procedurer - navn og indkøbsdato for både hardware og software
A8.302 Der skal findes en registergodkendelse.
A8.303 Inden IT-systemet tages i brug skal det være omhyggeligt afprøvet. Det skal dokumenteres, at det giver de ønskede resultater. Det skal være afprøvet for fejl, også fejl opstået ved utilsigtet betjening.
A8.310  Systemet skal registrere al anvendelse af systemet med personidentifikation, tid og tilføjelse eller ændring af data. Ligeledes skal forsøg på uautoriseret adgang registreres.
A8.311  Data skal ved fysiske og/eller elektroniske midler sikres mod forsætlig eller uforsætlig skade.
A8.312 Systemet skal anvende personlige adgangskoder. Der bør endvidere være mulighed for anvendelse af forskellige sikkerhedsniveauer med tilhørende adgangsnøgler.
A8.313 Der skal være en instruktion for udstedelse, tilbagetrækning og ændring af en bemyndigelse til at indlæse og ændre data, samt for ændring af personlige koder.
A8.314 Data skal beskyttes ved regelmæssig back-up. Kopien skal gemmes så længe som nødvendigt på et særskilt og sikkert sted.
A8.320  Hardware skal være placeret på en sådan måde, at der ikke er adgang til dem for uvedkommende. Vitale dele, fx servere bør være placeret i særligt beskyttede rum, som også er sikrede mod udefrakommende faktorer, der kan være ødelæggende, fx brand eller vandskade.
A8.330 Programmer bør være udarbejdet i overensstemmelse med et kvalitetssikringssystem for udarbejdelse af IT-programmer.
A8.331  Programmerne bør om muligt have indbyggede kontroller, der sikrer overensstemmelse mellem de indtastede data og sikrer korrekt databehandling.
A8.332  Ændringer i programmer skal udføres efter særlig instruktion og skal være beskrevet i en særlig rapport. Rapporten bør indeholde oplysninger om årsag til samt validering, kontrol, godkendelse og implementering af ændringen. Ændringen skal være godkendt af den for systemet ansvarlige person. Ved ændringer bør man sikre sig integriteten af de registrerede data.
A8.340  Manuel indlæsning af kritiske data bør udføres med en yderligere kontrol af rigtigheden af de indlæste data. Den yderligere kontrol kan udføres af en anden operatør eller med validerede elektroniske midler. Identiteten af en evt. anden kontrollerende operatør skal registreres.
A8.341 Ændring af data må kun udføres af brugere med særlig bemyndigelse. Ved ændring af kritiske data skal herudover årsagen til ændringen registreres.
A8.342 Det skal være muligt at få umiddelbart forståelige udskrifter af de registrerede data. Disse udskrifter skal bla. anvendes i forbindelse med validering af systemet.
A8.343 Fejl opdaget ved anvendelse af systemet skal registreres i afvigelsesrapporter.

A8.200 Validering

A8.200 Validering
A8.201  IT-systemer skal betragtes på lige fod med laboratorieudstyr og følge samme regler for validering (se kapitel 2). Det skal indgå i forbindelse med planlægning, specificering, programmering, afprøvning, godkendelse, dokumentation, drift, overvågning og ændring af systemet.
A8.203 Validering foretages ved indførelse af nye programmer og ved ændring af disse, samt ved fund og retning af fejl i data og/eller programmer.
A8.204 Lagre af data bør kunne kontrolleres med hensyn til tilgængelighed, holdbarhed og nøjagtighed. Dette bør specielt valideres ved ændring af programmer.

A8.100 Personale

A8.100 Personale
A8.101 Der skal være et tæt samarbejde mellem det sædvanlige personale fx via særlige superbrugere og det personale, der udvikler og implementerer IT.
A8.102  Personalet skal have passende uddannelse i anvendelse af terminaler og programmer inden for deres ansvarsområde. Det skal sikres, at der inden for blodbanken er personale, der er tilstrækkeligt uddannet til at kunne vurdere design og udføre validering af IT-programmer. Installation og drift skal varetages af personale med passende ekspertise.

25. APPENDIKS 8: IT-systemer i blodbankvirksomhed

 
25. APPENDIKS 8: IT-systemer i blodbankvirksomhed
Kravene til IT-systemer til blodbankvirksomhed svarer til de krav, der er beskrevet i Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 1230 om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed. Software, hardware og backup-procedurer skal kontrolleres regelmæssigt for at sikre deres pålidelighed, valideres før brug og holdes i valideret stand. Hardware og software skal beskyttes mod ikke-godkendt brug eller ændringer. Backup-proceduren skal forhindre tab af eller skader på data, hvis systemet planmæssigt eller utilsigtet er ude af drift, eller hvis der opstår funktionsfejl. Hertil kommer kravene i LOV nr. 502 af 23/05/2018 om supplerende bestemmelse til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (Databeskyttelsesloven).

24. APPENDIKS 7: Danske blodbanker og deres ISBT 128 identifikationskoder

24. APPENDIKS 7: Danske blodbanker og deres ISBT 128 identifikationskoder
A7.100  Dette appendiks indeholder en revision af de oplysninger, der februar 1996 er sendt til International Council for Commonality in Blood Banking Automation (ICCBBA) med henblik på reservation af de fem første positioner i ISBT 128's tappenummer (se Appendiks 6). Danmark og Færøerne er tildelt V0000-V0199. Grønland er tildelt Y0400-Y0599. De danske bogstaver æ, ø og å er ikke anvendt, men er erstattet med henholdsvis ae, o og aa.
A7.110  De to sidste cifre svarer til den tocifrede blodbankskode, som tidligere er tildelt de danske blodbanker af Dansk Selskab for Klinisk Immunologi.
A7.120 Ændringer bedes meddelt til Transfusionsmedicinsk Udvalg mhp. rettelse af nedenstående liste. Efter registrering i ICCBBA (se appendiks 6) skal ændringer også meddeles dertil.
A7.200 Oplysningerne i listen er linie for linie: ISBT 128 Country/collection facility identification code assignment Afdelingsnavn Ansvarlige persons navn Ansvarlige persons titel Adresse 1 Adresse 2 Adresse 3 Postnummer og by Telefonnummer Telefaxnummer e-mail adresse Antal fuldblods/aferesetapninger pr. år (rundet op til nærmeste 1000)
 
V0011 (Rigshospitalet)
V0012 (Bispebjerg, currently not used)
V0013 (Hvidovre)
V0014 (Frederiksberg, currently not used)
V0015 (Gentofte, currently not used)
V0016 (Herlev)
V0017 (Glostrup, currently not used)
V0018 (GivBlod)
V0024 (Hillerod)
V0025 (Frederikssund)
V0026 (Helsingor, currently not used)
V0027 (Horsholm, currently not used)
V0040 (Bornholm)
V0116 (Herlev, tissues and cells)
H:S Blodbank
Medical director, MD, DMSc
Klinisk Immunologisk afd. 2031
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
DK-2100 Copenhagen
+45 3545 2030
+45 3545 2053
morten.bagge.hansen@rh.regionh.dk70.000/18.000
V0021 (Roskilde)
V0022 (Koge)
V0030 (Soro)
V0031(Holbaek)
V0032 (Slagelse)
V0033 (Kalundborg)
V0034 (Ringsted)
V0036 (Naestved)
V0038 (Fakse)
V0039 (Stege)
V0037 (Nykobing F)
V0077 (Nakskov)
Transfusionscenter & Klinisk Immunologisk Afdeling
Keld Mikkelsen Homburg
Medical director, MD, ph.d.
Klinisk Immunologisk afd.
Naestved Sygehus
Ringstedgade 61
DK-4700 Naestved
+45 5621 2261
+45 2461 8507
kmhm@regionsjaelland.dk
28.000/16.000
V0101 (Ikke-fynske KM-donorer, currently not used)
V0050 (Danfoss, currently not used)
V0051 (Sonderborg)
V0052 (Haderslev)
V0053 (Tonder)
V0054 (Aabenraa)
V0055 (Esbjerg)
V0155 (Esbjerg, tissues)
V0056 (Ribe)
V0057 (Varde)
V0058 (Grindsted)
V0151 (Sonderborg, tissues)
V0158 (Grinsted, tissues)
V0059 (Brorup)
V0060 (Vejle)
V0061 (Kolding)
V0062 (Brædstrup)
V0063 (Fredericia)
V0064 (Give)
Syddansk Transfusionsvæsen og Vævscenter
Jorgen Georgsen
Medical director, MD
Klinisk Immunologisk afd.
Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard 29
DK-5000 Odense C
+45 6541 3580
/
jorgen.georgsen@rsyd.dk
40.000/27.000
V0065 (Blod- og Vævscenter Midt)
V0066 (Holstebro, currently not used)
V0067 (Herning, currently not used)
V0068 (Tarm, currently not used)
V0069 (Ringkobing, currently not used)
V0099 (Lemvig, currently not used)
V0070 (Blod- og Vævscenter Midt)
V0071 (Viborg Sygehus, currently not used)
V0072 (Skive Sygehus, currently not used)
V0090 (Grenaa, currently not used)
V0091 (Odder, currently not used)
V0092 (Randers, currently not used)
V0093 (Silkeborg, currently not used)
V0094 (Skanderborg, currently not used)
V0095 (Blodcenter Midt)
V0096 (Aarhus Kommunehospital, currently not used)
V0097 (Aarhus Amtssygehus, currently not used)
V0098 (Samso, currently not used)
Blod- og Vævscenter Midt
Bjarne K. Moller
Medical director, MD
Blodbank og Immunologi
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N
+45 7845 5000
+45 7845 5170
bjmoel@rm.dk
46.000/21.000
V0073 (Thisted Sygehus)
V0074 (Nykobing Mors Sygehus)
V0080 (Skagen)
V0081 (Aalborg)
V0083 (Hjorring)
V0086 (Bronderslev)
V0084 (Hobro)
V0085 (Farso)
V0087 (Dronninglund)
V0088 (Frederikshavn)
V0089 (Brovst)
Klinisk Immunologisk afdeling, Aalborg Universitetsthospital
Betina Sørensen
Medical director, MD
Klinisk Immunologisk afd.
Aalborg Universitetshospital
Urbansgade 32-36
DK-9000 Aalborg
+45 2013 6168
+45 9932 1139
betina.soerensen@rn.dk
21.000/11.000
V0180
Stemcare A/S
Ursula Lindhard Love
M.Sc., Quality Manager
Sauntesvej 13
DK-2820 Gentofte
+45 7025 7121
/
info@stemcare.dk
/
V0190
Landssjúkrahúsið
Ann E. Ostero
Chief technician
Blodbankin, Rannsóknarstovan
/
FO-100 Torshavn, Faeroe Islands
+298 304 520
+298 304 601
bbank@lsh.fo
2.000
V0192
Klaksvikar Sjukrahúsið
Karin Jacobsen
Chief technician
Blodbankin, Rannsóknarstovan
/
FO-700 Klaksvikar, Faeroe Islands
+298 404 275
+298 457 021
blodlab@aks.fo
1.000
V0193
Suðuroyar Sjúkrahúsið
Sanna Mortensen
Chief technician
Blodbankin, Rannsóknarstovan
Suðuroyar Sjúkrahúsi
/
FO-800 Tvoroyri, Faeroe Islands
+298 343 270
+298 372 034
ss.lab@ahs.fo
1.000
V0194
Den Danske Hornhindebank
Jesper Hjortdal
Medical Director M.D.
Øjenafdelingen
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44
8000 Aarhus C
+45 7846 3242
/
info.hornhindebank@rm.dk
V0001
Statens Seruminstitut (currently not used)
 

Download the PDF

Download the PDF

Download the PDF

Download the PDF

Download the PDF

Download the PDF

Download the PDF

Download the PDF

Download the PDF

Download the PDF

Download the PDF

Download the PDF

Download the PDF

Download the PDF

Download the PDF

Download the PDF

Download the PDF

A5.800 Identifikation

A5.800 Identifikation
Patienten er registreret med et [erstatningspersonnummer, katastrofenumer]. Så snart patientens navn og personnummer kendes, skal der tages nye prøver til blodtypebestemmelse og [BAC-/BF-test].

A5.700 Stamcelletransplantation

A5.700 Stamcelletransplantation
Patientens blodtype før stamcelletransplantation: [AB0 og RhD blodtype]. Donors blodtype: [AB0 og RhD blodtype]. Allogen stamcelletransplantation: [dato]. Ved transfusion gives erytrocytter af blodtype [AB0 og RhD blodtype], trombocytter af [AB0 og RhD blodtype] og plasma af [AB0 og RhD blodtype]. Autolog stamcelletransplantation: [dato].

A5.600 Trombocytter

A5.600 Trombocytter
Der er påvist trombocytantistof anti-HPA-[betegnelse]. Trombycyttype: HPA-[betegnelse]. Ved transfusion gives HPA-[betegnelse] negative trombocytter.

A5.560 Antenatal genomisk blodtypebestemmelse

A5.560 Antenatal genomisk blodtypebestemmelse
Fosteret er RHD [pos, neg]. Fosterets RHD type kan ikke bestemmes. RhD profylakse anbefales. Fosterets RHD type kan ikke bestemmes, da moderen har en RHD variant. RhD profylakse anbefales. Mand til [den gravides navn og personnummer] er fundet homozygot for RHD genet. Mand til [den gravides navn og personnummer] er fundet heterozygot for RHD genet. [betegnelse] gen er påvist på føtalt DNA i maternelt plasma. Der er risiko for hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødt. [betegnelse] gen er ikke påvist på føtalt DNA i maternelt plasma. Der er ikke risiko for hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødt. Analyser for [betegnelse] gen gav inkonklusivt resultat. Nye prøver [lokal rekvireringskode] på moderen udbedes.

A5.500 Mor-barn

   
A5.500 Mor-barn
A5.501 Irregulære erytrocytantistoffer, der kan forårsage HDFN, jf. tabel A5.2.
Påviste irregulære erytrocytantistoffer besvares som beskrevet i A5.241. Titer anti-[betegnelse]: [værdi]. Erytrocytantistoffet kan forårsage hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødt. Den gravide bør henvises til [betegnelse].
A5.502  Irregulære erytrocytantistoffer, der ikke kan forårsage HDFN, jf. tabel A5.2.
Påviste irregulære erytrocytantistoffer besvares, som beskrevet i A5.241. Erytrocytantistoffet kan ikke forårsage hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødt.
A5.503 Tidligere påviste erytrocytantistoffer i forbindelse med graviditet.
Tidligere påviste irregulære erytrocytantistoffer besvares som beskrevet i A5.242.
                   

Tabel A5.2

   
Antistoffet kan forårsage hæmolytisk sygdom hos barnet Antistoffet kan muligvis forårsage hæmolytisk sygdom hos barnet Antistoffet er uden betydningfor det ventede barn
Rh Kell Duffy Kidd PP1P k S, s, U Mia Diego Rd Wra A, B, H (Bombay) Lua M Wu Lub Colton Sc1 Lan Jra Vel Bg Chido/Rodgers Cost JMH Knops Lewis Xg A1 N P1 H LW Gerbich Dombrock Cartwright Cromer Sc2 Indian Ata Sda
A5.510 Tilført anti-D
Erytrocytantistof: Positiv. Der er påvist erytrocytantistof anti-D, som formentlig skyldes RhD immunprofylakse givet [DDMMÅÅÅÅ]. Der skal udføres BF-test eller BAC-test kan udføres (hvis RhD negativ antistofscreentest anvendes).
A5.520 AB0 immunisering
Titer anti-[betegnelse]: [værdi].
A5.530 Barnefar-prøve
Fænotype: [betegnelse]
A5.540 Barne-prøve
Barnet bør observeres for hæmolytisk sygdom hos nyfødte pga. anti-[betegnelse]. Den positive DAT skyldes formentlig, at moderen har fået RhD profylakse. Den positive DAT tyder på AB0 immunisering af moderen. Barnet er RhD [pos, neg]. AB0 typen kan ikke bestemmes. Blodprøven indeholder sandsynligvis en blanding af moderens og barnets blod.
A5.550 Øvrige svartekster i forbindelse med mor-barn
Følgende blodprøve udbedes på barnefar: [lokal rekvireringskode]. På rekvisitionen bedes henvist til [kvindens personnummer]. Ny blodprøve udbedes i graviditetsuge: [angiv uge]. Følgende blodprøve udbedes på mor: [lokal rekvireringskode]. Erytrocytantistoffer er af [IgG, IgM] karakter. RhD profylakse anbefales til moderen [moderens personnummer]. RhD profylakse skal ikke gives til moderen [moderens personnummer].Der er påvist en RhD variant. Den gravide skal betragtes som RhD neg. Der er påvist trombocytantistof [betegnelse]. Antistoffet kan forårsage alloimmun neonatal trombocytopeni hos fosteret/barnet.

A5.740 Hæmolyseundersøgelser

 
A5.740 Hæmolyseundersøgelser
Donath-Landsteiner test: [Positiv, Negativ]. Der er påvist et bifasisk, komplementaktiverende antistof med specificitet for P. Foreneligt med paroksystisk kuldehæmoglobinuri (PCH). Ved flowcytometrisk undersøgelse for ekspression af [CD55, CD59, CD16, CD14, CD58, CD24, CD 66] på [erytrocytter, monocytter, lymfocytter, trombocytter] er påvist [normal, nedsat ekspression]. Fundet er [forenligt med, understøtter ikke] diagnosen paroksystisk nokturn hæmoglobinuri (PNH). Ved flowcytometrisk undersøgelse er der fundet [normal, nedsat] binding af FLAER (muteret ikke lyserende form af proaerolysin) til granulocytter. Fundet er [forenligt med, understøtter ikke] diagnosen paroksystisk nokturn hæmoglobinuri (PNH).

A5.300 Transfusionskomplikation

   
A5.300 Transfusionskomplikation
A5.310 Akut hæmolytisk transfusionskomplikation (under 24 timer)
Der er ikke påvist uforlig eller anden blodtypeserologisk årsag til patientens transfusionskomplikation [DDMMÅÅÅÅ].
A5.320 Forsinket hæmolytisk transfusionskomplikation (24 timer – 28 døgn)
Der er påvist erytrocytantistof anti-[betegnelse]. Patienten er transfunderet med [betegnelse]-positive erytrocytkomponenter. Patienten bør observeres for hæmolytisk transfusionskomplikation. Der er påvist [betegnelse]-positive donorerytrocytter. Overlevelsen af disse er nedsat pga. anti-[betegnelse]. Patienten skal observeres for hæmolytisk transfusionskomplikation.
A5.330 Øvrige tekster i forbindelse med transfusionskomplikation
Undersøgelse for leukocytantistoffer er endnu ikke afsluttet. Endeligt svar følger. Der er ikke påvist [HLA eller leukocyt]-antistoffer. Der er påvist [HLA eller leukocyt]-antistoffer.Antistofferne har ingen transfusionsmæssig konsekvens. IgA indhold i plasma [koncentration]. Patienten har IgA mangel. Der kan ikke påvises anti-IgA. Der er påvist anti-IgA. Ved transfusion gives blodkomponenter uden IgA indhold.

A5.270 Direkte antiglobulintest (DAT)

A5.270 Direkte antiglobulintest (DAT)
Direkte antiglobulintest: [Positiv, Negativ]. Direkte antiglobulintest: anti-IgG [Positiv, Negativ] og anti-C3 [Positiv, Negativ]. Direkte antiglobulintest: anti-[valgfri] [Positiv, Negativ]. Der er påvist [IgG, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgA, IgM, C3d, C3b] på erytrocytterne. Positiv DAT kan bl.a. ses ved immunhæmolytisk anæmi, autoimmune sygdomme, medikamentel behandling og immundysregulatoriske tilstande.

A5.260 Kuldeagglutinintiter

 
A5.260          Kuldeagglutinintiter
Kuldeagglutinintiter: Ikke forhøjet. Kuldeagglutinintiter: Forhøjet. Titer: [værdi]. Ved kuldeagglutinintiter ≥ 256: Blodkomponenter skal gives gennem blodvarmer. Strikte 37° C anvendes som forligelighedsteknik (intern tekst).

A5.200 Blodtypeserologi

   
A5.200 Blodtypeserologi
A5.205 Blodtypebestemmelse (AB0 og RhD)
A RhD pos, A RhD neg, B RhD pos, B RhD neg, AB RhD pos, AB RhD neg, 0 RhD pos, 0 RhD neg Svag A blodtype: [A2, A3, Ax] (intern tekst). Svag B blodtype (intern tekst). AB0 type kan ikke bestemmes. Ved transfusion skal gives 0 erytrocytter og AB plasma. RhD type kan ikke bestemmes. Ved transfusion skal som hovedregel gives RhD neg erytrocytter. AB0 og RhD type kan ikke bestemmes. Ved transfusion skal gives 0 RhD neg erytrocytter og AB plasma. Der er påvist en RhD variant. Patienten skal betragtes som RhD [pos, neg]. Der er påvist en RhD variant [konventionel betegnelse] (intern tekst). Regulære erytrocytantistoffer kan ikke påvises.Patientens erytrocytter har udover A-antigener også Bantigenlignende strukturer. Fænomenet kan være forbigående (intern tekst). Patientens erytrocytter er polyagglutinable pga. [T eller Tn] omdannelse (intern tekst).
A5.210 Øvrige blodtyper
Fænotype: [konventionel betegnelse] (intern tekst). Erytrocytfænotype kan ikke bestemmes. Blodprøven indeholder en blanding af patient- og donorerytrocytter.
A5.220 Screentest for irregulære erytrocytantistoffer
Irregulære erytrocytantistoffer: [Positiv, Negativ].
A5.230 Forligelighedsundersøgelse/BAC-/BF-test
BAC-/BF-test gyldig til [TT:MM-DDMMÅÅÅÅ].
A5.240 Antistofidentifikation
A5.241 Specifikt irregulært erytrocytantistof
Irregulært erytrocytantistof: [Positiv]. Der er påvist irregulært erytrocytantistof anti-[betegnelse]. BF-test skal udføres.
A5.242 Tidligere påvist irregulært erytrocytantistof
Irregulært erytrocytantistof: [Negativ]. Anti-[betegnelse] kan ikke længere påvises. BAC-test skal udføres eller BF-test skal udføres jf. tabel 5.1.
A5.243 Irregulært erytrocytantistof med ukendt specificitet
Irregulært erytrocytantistof: [Positiv]. Der er påvist irregulært erytrocytantistof med ukendt specificitet. BF-test skal udføres.
A5.245 Øvrige tekster i forbindelse med irregulære erytrocytantistoffer
Forligelige erytrocytkomponenter er svære at fremskaffe. Forligelige erytrocytkomponenter kan ikke fremskaffes. Ved behov for transfusion kontaktes blodbanken.Erytrocytkomponenter skal bestilles minimum [antal] dage før transfusion.

Tabel A5.1

Antistoffet har klinisk betydning Antistoffet kan have klinisk betydning Antistoffet har klinisk betydning, hvis reaktivt ved 37 °C Antistoffet har ikke klinisk betydning
A, B, H (Bombay) Rh Kell Duffy Kidd P og PP1P k S, s, U Vel Diego Ata Colton Dombrock Gerbich Indian Jrb Lan LW Scianna Yt Wra A1 H Lea M, N P1 Sda LUa Bg Chido/Rodgers Cost JMH Knops Leb Xga
A5.250 Erytrocyt-autoantistof
Der er påvist erytrocyt-autoantistof. Uden kendt specificitet eller auto-anti-[betegnelse] (intern tekst). Der er forøget risiko for hæmolytisk transfusionskomplikation. Der er påvist antistof mod erytrocytbundet [medikament]. Foreneligt med medikamentielt betinget autoimmun hæmolytisk anæmi.

A5.100 Indledning

A5.100 Indledning
A5.101 Standardbesvarelser skal lette tolkningen af blodtypeserologiske undersøgelser, sikre enslydende svar på landsplan og dermed øge kvaliteten af patientbehandlingen.
A5.102  Indholdet i standardbesvarelser skal formuleres, så det er målrettet modtageren af svaret, dvs. lægen, sygeplejersken eller jordemoderen.
A5.103  Standardbesvarelserne er opbygget, så de enkelte sætninger kan sammensættes til et samlet svar.
A5.105  Tekster til internt brug i laboratoriet er markeret (intern tekst) nedenfor.

A4.300 Testning

   
A4.300 Testning
A4.310  Der skal foretages samme undersøgelser på blodkomponenter til autolog blodtransfusion som ved allogen tapning.

A4.200 Information, vurdering og tapning

 
A4.200 Information, vurdering og tapning
A4.210  Patienten skal give informeret samtykke til proceduren. Patienten skal informeres om mulige bivirkninger ved donationen, om fordele og risici ved autolog og allogen blodtransfusion samt specielt om muligheden for allogen transfusion ud over blod tappet til autolog blodtransfusion.
A4.215  Patienten skal have samme skriftlige og mundtlige information og udfylde de samme spørgeskemaer som allogene bloddonorer. Der skal herudover informeres om at ubrugte autologe blodkomponenter kasseres, samt om årsagen hertil.
A4.220  Udvælgelse, vurdering og bedømmelse af patienter til autolog blodtransfusion skal foretages af den læge, der har ansvar for patienten ud fra følgende retningslinjer:
 • kan tilbydes patienter mellem 16 og 65 år og som skal have udført elektiv kirurg, som ikke har eventuelle kardiovaskulære, cerebrovaskulære og/eller respiratoriske sygdomme, der kan betragtes som kontraindikation
 • patienter over 65 år kan tappes, hvis deres almentilstand tillader det
 • patienter, der vejer mindre end 45 kg, kræver speciel vurdering. Det kan være hensigtsmæssigt at tappe et mindre volumen pr. donation end de sædvanlige 450 ml
 • patienter med ukontrolleret epilepsi i anamnesen samt bakteriel infektion hos patienter bør ikke tilbydes autolog blodtransfusion.
A4.230  Ved tapning til autolog blodtransfusion bør patientens hæmoglobinkoncentration hos mænd være højere end 7,5 mmol/l og hos kvinder være højere end 7,0 mmol/l. Under graviditet bør hæmoglobinkoncentrationen være højere end 6,5 mmol/l. Såfremt hæmoglobinkoncentrationen i forløbet bliver mindre end 6,0 mmol/l, bør blod ikke tappes.
A4.240  Autolog blodtransfusion kan overvejes under graviditet, hvis patienten er i god almentilstand og graviditeten ikke er kompliceret. Fx kan gravide med intrauterin væksthæmning, forårsaget af præeklampsi, have reduceret blodvolumen.
A4.250  Tapning og prædeponering af blod til autolog blodtransfusion skal foregå under ansvar af et blodcenter, der er godkendt ifølge Blodforsyningslovens § 6. Tapning foregår efter samme retningslinjer som allogen tapning.
A4.260  Tidsrummet mellem de enkelte autologe tapninger bør almindeligvis ikke være mindre end 1 uge. Denne procedure vil tillade tapning af 4-5 enheder. I særlige tilfælde, fx hvis operationen udsættes, er det muligt at bruge frog-leap teknik, idet man transfunderer de ældste enheder til patienten for at kunne tappe nye.
A4.270  Alle patienter, der får foretaget tapning med henblik på autolog blodtransfusion, skal have jerntilskud i tabletform.
A4.280 Blod og blodkomponenter til autolog transfusion skal udover mærkning med ISBT 128 standarder også mærkes med patientidentifikation (navn og personnummer) og med Kun til autolog transfusion.

21. APPENDIKS 4: Autolog tapning

   
21. APPENDIKS 4: Autolog tapning
A4.000 Autolog blodtransfusion med prædeponering af blod udgør for nogle patienter et alternativ til blod fra frivillige bloddonorer i forbindelse med elektive kirurgiske procedurer, se A4.030.
A4.010 Reserveret blodtransfusion (directed blood donation), dvs. blodtransfusion fra slægtninge eller andre motiverede, som patienter selv anviser til sig selv, anvendes ikke i Danmark (jf. Sundhedsstyrelsens Vejledning om sikkerhed i forbindelse med bloddonation), idet der ikke er bevis for, at proceduren er mere sikker end almindelig blodtransfusion. En slægtning, der tilhører en risikogruppe og som er under pres for at donere blod, vil kunne finde det svært eller umuligt at afslå donation.
A4.020  Det har været anført at autolog blodtransfusion er billigere end anvendelsen af allogent blod. Denne vurdering er ikke rigtig, idet omkostningerne til såvel blod, der bliver transfunderet, som til blod, der ikke bliver transfunderet, skal medregnes. Beregningerne skal også inkludere antallet og arten af de undersøgelser, der skal udføres i forbindelse med proceduren og behovet for at håndtere autologe donationer uden for blodcentrenes rutineprocedurer.
A4.025  Det anbefales, at autolog blodtransfusion først tilbydes patienterne, når forbruget af ressourcer er fastlagt og prioriteret i afdelingens samlede udviklingsprogram.
A4.030 Autolog blodtransfusion anvendes kun i de sjældne tilfælde, hvor autolog blodtransfusion er lægeligt indiceret, fx når patienten har multiple alloantistoffer mod hyppigt forekommende erytrocytantigener, som gør næsten alle donorer uforligelige. Skal kun tilbydes patienter, når der er en rimelig forventning om, at blodtransfusion bliver nødvendig.
A4.035  Ved autolog blodtransfusion undgås risikoen for alloimmunisering og visse sygdomme, der kan overføres med blodtransfusion, men der er fortsat risiko for forbytning og kontaminering fra donor selv eller eksternt, som er ikke ubetydelige risici. Information til patienterne om, at autolog transfusion er risikofrit må derfor betegnes som fejlinformation.
A4.040  En beslutning om at vælge autolog blodtransfusion i stedet for allogen blodtransfusion er et spørgsmål om afvejning af risici. Patienten skal herunder informeres om den aktuelle smitterisi-ko med allogent blod i Danmark. Under alle omstændigheder må det stå klart, at patienten ud over autolog blodtransfusion kan behøve transfusion med allogent blod.

A3.500 Kritiske forbrugsartikler

 
A3.500 Kritiske forbrugsartikler
A3.510 Nedenfor er anført forskellige forbrugsartikler, der kan være nødvendige i katastrofe- og afskæringssituationer. Forbrugsartiklerne afhænger i øvrigt af de i blodbanken anvendte metoder.
A3.520 For en del af forbrugsartiklerne er det nødvendigt at indføre kontrolrutiner for at sikre udskiftning af artikler med overskredet holdbarhedsdato.
A3.530 Forbrugsartikler i forbindelse med tapning af donorer
 • tappeprotokoller, herunder protokoller til tapning af donorer med ukendt blodtype. Tappeprotokollen skal som minimum indeholde rubrikker til
  • donors navn
  • donors personnummer
  • donors adresse
  • donors signatur
  • tappers og kontrollants initialer
  • tappetidspunkt
 • nummeretiketter såfremt de ikke indgår i tappeprotokollen
 • blodposer
 • pilotglas (slangestykker kan anvendes)
 • middel til huddesinfektion
 • vatpinde/-tamponer
 • plaster
 • bind
 • staseslanger
 • mekaniske vægte
 • sakse
 • peaner
 • klips og klipsetænger til lukning af blodportioner (knuder kan anvendes).
A3.540 Forbrugsartikler til blodtypebestemmelse af donorportioner
 • anti-A, anti-B, anti-RhD (komplet/kompletterende) samt tilhørende kontrolreagenser
 • reagensglas inklusive stativer, eventuelt glasplader
 • ikke eldrevne pipetter/pipettespidser
 • fosfatbufferet saltvand
 • nummeretiketter.
A3.550  Forbrugsartikler til blodtypebestemmelse af patienter
 • anti-A, anti-B, anti-RhD (komplet/kompletterende) samt tilhørende kontrolreagenser
 • reagensglas, inklusive stativer evt. glasplader
 • ikke eldrevne pipetter/pipettespidser
 • fosfatbufferet saltvand
 • nummeretiketter.
A3.560  Forbrugsartikler til udførelse af AB0-forligelighedsundersøgelse
 • reagensglas, inklusive stativer evt. glasplader
 • ikke eldrevne pipetter/pipettespidser
 • fosfatbufferet saltvand
 • nummeretiketter.

A3.400 Manglende strøm

A3.400 Manglende strøm
A3.410 Her vil kun få funktioner kunne opretholdes i kort tid.

A3.300 Kun nødstrøm fungerer og blodbank-IT er eventuelt ude af drift

 
A3.300 Kun nødstrøm fungerer og blodbank-IT er eventuelt ude af drift
A3.310  De sædvanlige nødprocedurer tages i brug inklusive nødlister over tapbare donorer. Evt. overgang til manuelle teknikker. Dette kræver dog opretholdelse af et lager af testreagenser, glas, glasplader, etiketter etc. (se nedenfor) samt fortsat beherskelse af teknikken.
A3.320  Følgende bør være på nødstrøm • køleskabe, frysere og trombocytskabe, der indeholder blodkomponenter
 • køleskabe og frysere der indeholder reagenser
 • blodtypemaskine
 • udstyr til smittemarkørundersøgelse
 • centrifuge til blodprøver
 • centrifuge til søjlekort
 • centrifuge til mikrotiterplader
 • inkubatorer
 • fotokopimaskine
 • faxmaskine
 • rumbelysning
 • lys ved udvalgte arbejdspladser
 • udvalgte IT-arbejdsstationer
 • udvalgte printere
 • netservere
 • blodbank-IT server
 • alarmsystemer (CTS anlæg)
A3.330 Lommelygter med funktionsduelige batterier kan være nødvendige.
A3.340 Det er vigtigt at huske, at en hel del moderne blodbankudstyr er afhængig af strøm, fx
 • svejseapparater
 • blodmixere til anvendelse ved tapning
 • blodpressere
 • sterilsvejsere
 • automatpipetter
 • vandbade
 • plasmaoptøningsbade
 • vægte

A3.200 Alt fungerer i princippet, men kapaciteten er for lille

   
A3.200 Alt fungerer i princippet, men kapaciteten er for lille
A3.210 I denne situation fungerer strøm og IT, men behovet for blod er så stort, at de sædvanlige rutiner må ændres.
A3.220  Ved lokale katastrofer kontaktes andre sygehuse eller mobile tappeenheder med henblik på fremskaffelse af blod.
A3.230  De sædvanlige telekommunikationsmidler samt blodbank-IT kan være overbelastede, hvorfor det kan være nødvendigt at anvende de sædvanlige nødprocedurer for IT-nedbrud.
A3.240 De sædvanlige procedurer ændres til mere simple principper med stor kapacitet, men med fortsat acceptabelt sikkerhedsniveau. Undersøgelse for smittemarkører og antistofscreentestkan eventuelt undlades. Blodtransfusion kan evt. gives uden forudgående udførelse af BAC-test/forligelighedsundersøgelse, eventuelt efter udførelse af simpel AB0-forligelighedsundersøgelse (saltvandsforligelighedsundersøgelse).
A3.250 Potentielle donorer er alle, der opfylder de vanlige kriterier for bloddonorer, uanset tidligere donorvirksomhed. Donorerne tilkaldes via tv, radio, e-mails, sms, plakater, løbesedler etc. Tapningerne foregår eventuelt uden for sædvanlige tappesteder i lokaler på sygehuse, skoler etc. Den under normale omstændigheder anvendte komponentterapi kan evt. ikke opretholdes i fuldt omfang. I stedet kan der anvendes fuldblod. Fuldblod tappet i CPD i flerposesystemer kan opbevares i 21 dage i hovedposen ved sædvanlige opbevaringsbetingelser (2 til 6 °C).

A3.100 Alt fungerer i princippet, de sædvanlige rutiner anvendes, men aktiviteten skal kunne øges i forhold til behovet

   
A3.100 Alt fungerer i princippet, de sædvanlige rutiner anvendes, men aktiviteten skal kunne øges i forhold til behovet
A3.110 I denne situation maksimeres antallet af blodtapninger under fortsat anvendelse af sædvanlige procedurer samt fremstilling af sædvanlige blodkomponenter.
A3.120  Den maksimale kapacitet bestemmes af en række lokale faktorer:
 • antallet af tappebare donor. I områder, hvor donorerne tappes hyppigt, vil antallet af tapbare donorer efter de normalt gældende regler være beskedent. Det lokale donorkorps må medvirke til at donorkorpset får en passende størrelse (gennemsnitlig tappefrekvens cirka 1,5).
 • mængden af kvalificeret personale til donorindkaldelse, donormodtagelse etc.
 • antal tappelejer og antal kvalificeret tappepersonale.
 • mængden af kvalificeret personale til varetagelse af blodkomponentproduktion med dertil hørende analyser og procedurer.

20. APPENDIKS 3: Katastrofeberedskab

20. APPENDIKS 3: Katastrofeberedskab
A3.000 De overordnede regler om regioners og kommuners planlægning af sundhedsberedskabet findes i sundhedslovens § 169 og § 210 samt Bekendtgørelse nr. 9321 af 1. april 2017 om planlægning af sundhedsberedskabet samt Vejledning nr. 9025 af 9. januar 2016 om planlægning af sundhedsberedskab. Regioner og kommuner skal sikre, at sundhedsvæsenet kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet udover det daglige niveau ved beredskabshændelser fx større ulykker og ekstraordinære hændelser.
A3.010 Nedenfor angives forholdsregler for organisation af blodbankvirksomheden under katastrofe -og afskæringssituation (såvel under krigsforhold som ved fredsmæssige katastrofer).
A3.020  Ved katastrofer i fredstid sikres hospitalernes blodforsyning på normal vis i henhold til etableret tradition om gensidig støtte blodbankerne imellem. En overordnet koordination og styring af blodforsyningen iværksættes først, når behov herfor opstår. Behovet for blod ved katastrofer og under krig afhænger af antallet af syge og sårede med transfusionsbehov. Dette behov er uforudsigeligt og må vurderes i den konkrete situation. Massetapning af blod bør derfor først finde sted, når behovet herfor har manifesteret sig, idet det forudsættes, at normal lagerbeholdning er til stede i alle blodbanker.
A3.030  Det forudsættes desuden, at hvert hospital har en katastrofeplan/beredskabsplan indeholdende løsningsmodeller for transport for såvel personale, donorer og blod, og at blodbanken er udstyret med nødtelefonanlæg, samt at frigivet normal lagerbeholdning er til stede i alle blodbanker.
A3.040 Den enkelte blodbank bør sikre, at der stedse lagerføres utensilier, papirartikler og andre nødvendige materialer svarende til en kapacitet på 45 dages normalt forbrug til
 • indkaldelse af donorer
 • tapning af donorer
 • blodtypebestemmelse af donorer
 • fraktionering af blod
 • obligatoriske undersøgelser
 • blodtypebestemmelse af patienter
 • forligelighedsundersøgelser
A3.050  For blodposer eksisterer et særligt problem, idet disse ikke produceres i Danmark. I en situation, hvor forsyningsvejene kan være afspærrede, vil der ikke være mulighed for yderligere forsyninger (se nedenstående liste over kritiske forbrugsartikler).
A3.070  Nedenstående scenarier kan være aktuelle i forbindelse med evt. katastrofer og afskæringssituationer.

A2.700 Yderligere oplysninger

A2.700

Yderligere oplysninger

Du er altid velkommen til at spørge afdelingens personale eller kontakte en af blodbankens læger.

A2.600 Andre behandlingsmuligheder

A2.600

Andre behandlingsmuligheder

Trods den lave risiko for smitte og andre komplikationer kan der være grund til at overveje andre behandlingsmuligheder end blodtransfusion. Spørg lægen.

A2.500 Bivirkninger ved blodtransfusion

 
A2.500

Bivirkninger ved blodtransfusion

Som ved al anden behandling kan der ved blodtransfusion opstå forskellige bivirkninger. De fleste bivirkninger, som fx feber og kulderystelser, er kortvarige og harmløse. De alvorlige bivirkninger er sjældne. Risikoen for, at en blodtransfusion får alvorlige følger, er ca. 1 ud af tres tusinde (1: 60.000) transfusioner svarende til 6 alvorlige tilfælde om året i Danmark. Risikoen for at blive smittet med leverbetændelse af type B er ca. 1 ud af 1 million (1:1.000.000) transfusioner, mens risikoen for smitte med enten hiv eller leverbetændelse af type C er så lav som 1 ud af 25 millioner transfusioner (ca. 1 tilfælde pr. 50 år i Danmark). Dette skal sammenholdes med risikoen for at dø eller få alvorlig sygdom, hvis man undlader nødvendig transfusionsbehandling.
A2.510

Bivirkninger under og umiddelbart efter transfusion

Det er under og umiddelbart efter transfusionen vigtigt, at du er opmærksom på følgende symptomer: alment ubehag, feber, kvalme, opkastning, kulderystelser, smerter, åndenød, hjertebanken, hududslæt, diarre og rødfarvet urin. Ved sådanne symptomer skal du give besked til plejepersonalet.
A2.520

Bivirkninger efter transfusion

I op til 6 måneder efter transfusionen skal du være opmærksom på symptomer som feber, uforklarlig træthed, appetitløshed, kvalme, gulsot og mørkfarvet urin. Symptomerne kan skyldes overførsel af smitte ved blodtransfusion, eller at røde blodlegemer fra transfusionen ødelægges.

A2.400 Undersøgelser før blodtransfusion

A2.400

Undersøgelser før blodtransfusion

For at sikre en vellykket blodtransfusion skal blodet være forligeligt. Det er derfor nødvendigt, at der før blodtransfusion udtages to blodprøver. Den ene blodprøve anvendes til bestemmelse af blodtype (AB0 og RhD blodtype) samt undersøgelse for uventede antistoffer mod røde blodlegemer. Den anden blodprøve anvendes til kontrol af blodtypen og forligelighedsundersøgelse. De to blodprøver udtages uafhængigt af hinanden for at give den størst mulige sikkerhed for, at du modtager blod af korrekt blodtype.

A2.300 Hvornår anvendes blodtransfusion?

A2.300

Hvornår anvendes blodtransfusion?

Røde blodlegemer anvendes ved lav blodprocent (anæmi), som betyder, at kroppen ikke får ilt nok. Blodplader anvendes ved øget tendens til blødning på grund af mangel på blodplader. Gives ofte i forbindelse med kemoterapi. Blodplasma anvendes ved nedsat evne til at få blodet til at størkne fx. i forbindelse med store blødninger, idet blodplasma bl.a. indeholder proteiner (koagulationsfaktorer), der har betydning for blodets størkningsevne.

A2.200 Fakta om donorblod

A2.200

Fakta om donorblod

Blodet kommer fra frivillige, ubetalte danske bloddonorer. Den tappede fuldblod adskilles ved centrifugering i røde blodlegemer (erytrocytter), blodplader (trombocytter) og blodplasma (plasma). Du behøver derfor kun at blive transfunderet med den del af blodet, som du har behov for. For at nedsætte risikoen for overførsel af smitte ved blodtransfusion undersøges alle blodportioner for virus, der kan forårsage AIDS (hiv) samt leverbetændelse af type B og C.

A2.100 Samtykke

henhold til lovgivningen skal der fra patienten indhentes informeret samtykke til transfusionsbehandling. Teksten nedenfor kan anvendes i en folder og danne baggrund for det informerede samtykke.
A2.100

Samtykke

Før evt. blodtransfusion skal du have givet dit samtykke til behandlingen - så læs derfor folderen!

A1.200 Hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødt (HDFN)

   
A1.200

Hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødt (HDFN)

A1.210  Forårsages af moderens IgG erytrocytantistoffer, der passerer placenta og reagerer med fosterets/barnets tilsvarende erytrocytantigener. Hyppigste involverede erytrocytantistoffer anti-A/anti-B, antiD, anti-c, anti-E og anti-K.
A1.220 Diagnose stilles ved
 • påvisning af IgG erytrocytantistof hos mor eller barn
 • påvisning af korresponderende gen/antigen hos foster/barn (vurdering af homo/heterozygoti for antigenet hos faderen eller genotypebestemmelse af foster/barn)
 • DAT på barnet er positiv
 • eluat fra barnets erytrocytter indeholder moderens antistof

A1.120 RhD immunprofylakse

 
A1.120

RhD immunprofylakse

Formålet er at sikre RhD neg fertile kvinder mod RhD immunisering ved hjælp af anti-D immunglobulinbehandling.
A1.121 Prænatal eller antenatal RhD immunprofylakse er indført i henhold til Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for svangreomsorgen, 3. udgave, 2021. I forbindelse med undersøgelsen for irregulære antistoffer af alle RhD negative gravide i uge 25 udtages samtidig blodprøve til bestemmelse af fosterets RHD genotype (genotypen udføres på frit foster DNA i moderens plasma). Er fosteret RHD pos og den gravide ikke har dannet anti-D, behandles kvinden med 300 µg anti-D immunglobulin tidligst i uge 28.
A1.122  Postnatal RhD immunprofylakse tilbydes alle RhD negative kvinder, som ikke har dannet anti-D, og hvor foster er bestemt til RHD positiv, eller hvor der fødes et RhD positivt barn. Profylakse gives hurtigst muligt og senest inden for 72 timer efter fødslen med 250 – 300 µg anti- D immunglobulin.
A1.123 Der er ikke indikation for behandling med anti-D til og med uge 6, uanset om der er foretaget indgreb eller ej.
A1.124  Fra graviditetsuge 8 til og med uge 19 behandles alle RhD negative kvinder med 100-150 µg (evt. 250-300 µg) anti-D indenfor 72 timer efter nedenstående indgreb eller komplikationer Dette under forudsætning at kvinden ikke har dannet anti-D.
 • Spontan, ”missed” eller induceret abort
 • Ekstrauterin graviditet
 • Mola
 • Moderat til kraftig vaginal blødning eller abortus imminens efter 12 fulde graviditetsuger
 • Abdominal traume, som medfører indlæggelse med henblik på observation for placentaløsning
Ved blødning gives anti-D én gang. Ved gentagne blødningsepisoder gives ikke yderligere anti-D.
A1.125  Efter graviditetsuge 20 behandles alle RhD negative kvinder med 250-300 µg anti-D indenfor 72 timer efter nedenstående indgreb eller komplikationer, Dette under forudsætning at kvinden ikke har dannet anti-D.
 • Moderat til kraftig blødning før uge 29, hvis der ikke er givet anti-D tidligere
 • Foetus mortuus, så snart diagnosen er stillet
 • Abdomial traume, som medfører indlæggelse på mistanke om placentaløsning
 • Udvendig vending
A1.126  Bemærk, at der kan være andre indikationer for RhD immunprofylakse og at det ved større føtomaternelle blødninger (> 25 ml fuldblod) kan være nødvendigt at give højere doser af antiD immunglobulin.
A1.127  Alle gravide, som er RhD negative, partielle eller meget svage RhD varianter, skal tilbydes anti-D, medmindre barnet er RhD neg. Har kvinden påvist anti-D, og der er sikkerhed for, at det ikke skyldes anti-D immunprofylakse givet i løbet af graviditeten, skal der ikke tilbydes anti-D.
A1.130  RhD bestemmelse af moder og barn i forbindelse med RhD immunprofylakse udføres som beskrevet i kapitel 13

A1.115 Generel screening af gravide for hepatitis B, hiv og syfilis

   
A1.115

Generel screening af gravide for hepatitis B, hiv og syfilis

I henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning nr. 9423 af 17. august 2010 om generel screening af gravide for hepatitis B virus infektion skal alle gravide tilbydes screening for kronisk infektion med hepatitis B virus, hiv og syfilis, medmindre undersøgelserne aktivt fravælges.
A1.110  Formålet med screeningen er at sikre,
 • at alle nyfødte, født af kvinder med kronisk hepatitis B virusinfektion, bliver hepatitis B-vaccineret ved fødslen. Smitteoverførsel fra mor til barn kan effektivt forhindres, hvis der umiddelbart efter fødslen gives hepatitis B immunglobulin og påbegyndes hepatitis B vaccination, efterfulgt af yderligere tre vaccinationer, når barnet er hhv. 1, 2 og 12 måneder gammelt.
 • at alle hiv-inficerede kvinder tilbydes antiviral behandling under graviditet med henblik på reduktion af risiko for overførsel af infektionen til barnet
 • at gravide med syfilis tilbydes antibiotisk behandling, så abort, dødfødsel eller kongenitte handicaps undgås.
A1.117 Screeningen af gravide for hepatitis B, hiv og syfilis udføres i forbindelse med 1. graviditetsundersøgelse samtidig med blodtypebestemmelse og screening for irregulære blodtypeantistoffer. Svar fremsendes til den praktiserende læge. Desuden orienteres fødestedet af blodbanken, hvis den gravide er positiv for en eller flere smittemarkører.

A1.110 Blodtypebestemmelse og screening af gravide for irregulære blodtypeantistoffer

 
A1.110

Blodtypebestemmelse og screening af gravide for irregulære blodtypeantistoffer

A1.111  Blodtypebestemmelse og screentest udføres svarende til patientundersøgelse (se 13.400).
A1.112  Alle gravide tilbydes tidligt i graviditeten (6.-10. graviditetsuge) en blodtypebestemmelse, med henblik på RhD immunprofylakse og tidlig påvisning af irregulære erytrocytantistoffer, der kan give anledning til hæmolytiske sygdom hos foster og nyfødt (HDFN).
A1.113 RhD neg kvinder tilbydes desuden undersøgelse for irregulære antistoffer i 25. graviditetsuge med henblik på påvisning af RhD immunisering i graviditeten. Ligeledes tilbydes RHD bestemmelse af fosteretpå plasma fra moderen.
A1.114 Henvisning af gravide med irregulære antistoffer til fødsel på fødested med højt specialiseret funktion afhænger af
 • antistofspecificitet (se tabel A5.3)
 • immunglobulinklasse
 • antistoftiter
 • tidspunkt i graviditeten
 • tilstedeværelse/udvikling af antigen hos fosteret/barnet
 • anamnese med tidligere fødsel af barn med HDFN

17.700 Utilsigtede hændelser og ulykker med medicinsk udstyr

 
17.700

Utilsigtede hændelser og ulykker med medicinsk udstyr

17.710 Utilsigtede hændelser og ulykker med medicinsk udstyr skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen, jf. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Bekendtgørelse nr. 1263 af 15. december 2008 om medicinsk udstyr. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Bekendtgørelse nr. 1269 af 12. december 2005 om medicinsk udstyr til in-vitro diagnostik samt Vejledning nr. 9368 af 21. maj 2021 om vejledning til driftsansvarlige for sygehuse, sundhedspersoner og andre brugere af medicinsk udstyr om indberetning af hændelser med medicinsk udstyr.
17.720 Medicinsk udstyr er produkter til diagnostik, behandling, lindring af sygdomme, skader og handicap.
17.730 Eksempler på utilsigtede hændelser og ulykker, der skal indberettes er, dødsfald eller alvorlig forringelse af helbreddet hos patient, bruger eller tredje person og årsagen hertil skyldes medicinsk udstyr. Hændelser, som kunne have været sket, men som blev afværget, skal også indberettes.
17.740  Indberetningen skal ske elektronisk til Lægemiddelstyrelsen på www.laegemiddelstyrelsen.dk.

17.600 Screening af gravide for hepatitis B, human immundefektvirus og syfilis

     
17.600

Screening af gravide for hepatitis B, human immundefektvirus og syfilis

17.610 Alle gravide tilbydes screening for hepatitis B, hiv og syfilis jf. Sundhedsstyrelsens Vejledning nr. 9423 af 17. august 2010 om screening af gravide for infektion hepatitis B infektion, human immundefekt virus (hiv) og syfilis.
17.620 Screeningen udføres på prøven udtaget til blodtypebestemmelse i forbindelse med 1. graviditetsundersøgelse.
17.630 Indberetning skal ske elektronisk til Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Seruminstitut på www.ssi.dk.

17.500 Utilsigtede hændelser uden for blodcentret

   
17.500

Utilsigtede hændelser uden for blodcentret

17.510 Utilsigtede hændelser skal indberettes til Sundhedsstyrelsen, jf. Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 1 af 3. januar 2011 om rapportering af utilsigtede hændelser i Sundhedsvæsenet.
17.520 Eksempler på sådanne utilsigtede hændelser, der skal indberettes, er alvorlige bivirkninger på grund af en fejl, eller forveksling, der giver anledning til fejltransfusion.
17.530 Indberetning sker på www.dpsd.dk.
17.540 Hvis den utilsigtede hændelse har givet anledning til bivirkning hos recipienten af blodet, bør blodcenteret desuden indberette det til Dansk Registrering af Tranfusionsrisici (DART). Indberetningen skal ske elektronisk på www.dski.dk.

17.400 Utilsigtede hændelser i blodcentret

 
17.400

Utilsigtede hændelser i blodcentret

17.410 Blodcentret skal straks indberette utilsigtede hændelser i forbindelse med tapning, testning, håndtering, opbevaring eller distribution af blod og blodkomponenter til Sundhedsstyrelsen, jf. Indenrigs- g Sundhedsministeriets Bekendtgørelse nr. 1016 af 9. oktober 2006 om indberetning og overvågning af bivirkninger og utilsigtede hændelser ved humant blod.
17.420 bIndberetning skal ske elektronisk på www.stps.dk.
17.430 Hvis den utilsigtede hændelse har givet anledning til bivirkning hos recipienten af blodet, bør blodcenteret desuden indberette det til Dansk Registrering af Tranfusionsrisici (DART). Indberetningen skal ske elektronisk på www.dski.dk.

17.300 Bivirkninger hos recipienter

17.300

Bivirkninger hos recipienter

17.310 Sundhedspersonale skal straks indberette alvorlige bivirkninger iagttaget hos modtager i tilknytning til transfusion med blod eller blodkomponenter til blodcentret, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Bekendtgørelse nr. 1016 af 9. oktober2006 om indberetning og overvågning af bivirkninger og utilsigtede hændelser ved humant blod.
17.320 En vejledning til indberetninger kan findes på www.dski.dk
17.330 Blodcenteret skal foretage indberetning til kompetente myndighed. Indberetning skal ske elektronisk på www.stps.dk.
17.340 Blodcenteret bør desuden indberette bivirkninger hos recipienter til Dansk Registrering af Tranfusionsrisici (DART). Indberetningen skal ske elektronisk på www.dski.dk.

17.200 Screening af bloddonorer og look-back

     
17.200

Screening af bloddonorer og look-back

17.210 Den ansvarlige læge for blodcentrets skal sikre, at der er procedurer for, at den foretagne screening af donorer bliver indberettet månedligt og elektronisk til Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut, se 11.501.
17.220 Foretagne look-back undersøgelser skal ligeledes indberettes elektronisk til Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut. Konfirmatoriske undersøgelser heraf indberettes til Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut. Indberetning skal ske elektronisk på www.ssi.dk.

17.100 Alvorlige bivirkninger ved donortapning

   
17.100

Alvorlige bivirkninger ved donortapning

17.110 Den for blodcentret ansvarlige læge skal sikre, at der er procedurer for, at alvorlige bivirkninger hos donor under eller efter tapning bliver indberettet til de kompetente myndigheder efter regler fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 366 af 23.april 2012 om sikkerhed i forbindelse med bloddonation, Sundhedsstyrelsens Vejledning nr. 9013 af 20. december 2008 om sikkerhed i forbindelse med bloddonation samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets Bekendtgørelse nr. 1016 af 9. oktober 2006 om indberetning og overvågning af bivirkninger og utilsigtede hændelser ved humant blod.
17.111 Bivirkninger som kategoriseres som sværhedsgrad 3-5 jf. vejledning på www.dski.dk betragtes som alvorlige.
17.115 Indberetning skal ske elektronisk på www.stps.dk.
17.118 Alvorlige bivirkninger ved donortapninger bør også anmeldes som skade til Patienterstatningen. Dette gøres af donor selv via Patienterstatningens hjemmeside.

16.500 Komplikationer ved blodtransfusion

 
16.500

Komplikationer ved blodtransfusion

16.510 Ved transfusionskomplikationer forstås alle komplikationer, der kan henføres til behandling med blod og blodkomponenter.
16.520 Ved symptomer på indtrædende komplikation iværksættes følgende handlinger umiddelbart: transfusionen afbrydes, men den intravenøse adgang bevares og der opsættes isotonisk saltvand. Videre transfusionsbehandling udsættes, medmindre der foreligger vital indikation. Behandling er symptomatisk. Ved mistanke om hæmolytisk transfusionskomplikation undersøges for hæmoglobinuri og hæmolyse
16.530 Transfusionskomplikationer defineres i henhold til Proposed Standard Defintions of Surveillance of Noninfectious Adverse Transfusion Reactions 2015, ISBT Haemovigilance Working Group
16.540 En del komplikationer kan undgås ved god blodtransfusionsservice og iagttagelse af alle sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med opsætning af blod.
16.550 Der udtages blodprøver til blodbanken med henblik på udredning af komplikationen. Udredningen afhænger af type af komplikation (fx gentagelse af blodtype hos donor og recipient, forligelighedsundersøgelse, DAT, undersøgelse af patientens serum for irregulære erytrocytantistoffer, undersøgelse for HLA/trombocyt-/granulocytantistoffer). Ved symptomer på mikrobiel kontaminering (fx nytikommen sepsis eller septisk shock) foretages bloddyrkning på blodprøve fra patienten og hvis muligt resten af blodportionen.
16.560 Hvis et blodprodukt, der er leveret fra ekstern blodbank, har forårsaget transfusionskomplikation, skal dette sammen med tappenummeret meddeles den blodbank, som har leveret produktet. Recipientidentifikation skal udelades.
16.570 Transfusionskomplikationer anmeldes til Dansk Registrering af Transfusionskomplikationer (DART) via www.dski.dk og evt. de kompetente myndigheder jf. kapitel 17.

16.200 Kontrolforanstaltninger umiddelbart før transfusion

16.200

Kontrolforanstaltninger umiddelbart før transfusion

16.220 Der skal altid ved opsætning af en blodtransfusion og inden en blodtransfusion påbegyndes, dvs. ved patientens side, foretages endelig konferering for at sikre, at det rette blod transfunderes til den rette recipient. Konfereringen skal foretages manuelt eller elektronisk (se 16.242 eller 16.245). Foretages konfereringen manuelt, skal den så vidt muligt foretages af to personer (den der udfører transfusionen og en hjælper) og skal finde sted, uanset om tidligere konfereringer er foretaget, fx ved blodets udlevering.
16.230 Blodtransfusion skal gives af en autoriseret læge, sygeplejerske eller jordemoder. Som hjælper og kontrollant ved transfusionens opsætning kan anvendes andet sundhedspersonale, dersom den pågældende har modtaget instruktion i udførelse af blodtransfusion og de dertil knyttede kontrolforanstaltninger.
16.240 Ved opsætning af transfusionsblod er der risiko for forbytningsfejl, hvorfor proceduren for det kliniske personale skal sikre korrekt patientidentifikation, som angivet i Vejledning nr. 9808 af 13. december 2013 om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet.
16.241 Blodbanken har ansvar for at sikre, at blodkomponenten er den korrekte til patienten. Dette gøres ved udleveringen af blodkomponenten (se 15.341)
16.242 Ved manuel konferering umiddelbart før blodtransfusionens påbegyndelse skal den, der foretager transfusionen, sikre sig:
 • patientens identitet, ved at bede patienten selv sige sit navn og personnummer. Den ansvarlige for transfusionen og kontrollanten kontrollerer, at patientens identitet stemmer overens med oplysningerne på følgesedlen eller blodkomponenten. Hos bevidstløse, bevidsthedsslørede, utilregnelige eller små børn udføres det ved kontrol af identitetsarmbånd eller gennem en person, der kender patienten godt og kan sige patientens navn og personnummer.
 • både den ansvarlige for transfusionen og kontrollanten kontrollerer overensstemmelse af tappenummer mellem følgeseddel og blodkomponent, såfremt blodkomponenten ikke er mærket med patientens navn og personnummer.
16.245 Ovenstående kontrol kan udføres af én person såfremt der anvendes elektronisk aflæsning (stregkoder, radio frequency TAGs eller lignende) af de oplysninger, der i henhold til 16.242 skal kontrolleres samt af identiteten af den person, der udfører transfusionen. En forudsætning for elektronisk aflæsning er, at det dokumenteres, hvorfra de forskellige oplysninger er inddateret. Det vil fx sige, at personnummeret på armbåndet bør kunne skelnes fra personnummeret på følgesedlen. Dette kan ske ved hjælp af flag i datastrukturen for personnummeret.
16.246 En forenkling af transfusionsproceduren kan ske ved, at blodbanksvirksomheden får ansvaret for at påklæbe korrekt etiket med recipientens personnummer og navn på blodkomponenten, og for at blodkomponenten er den korrekte til patienten. Det foreslås, at en national standard anvendes med udgangspunkt i ISBT 128 standarden.
16.250 På følgesedlen angives tidspunktet for transfusionens start og der signeres for de udførte kontrolforanstaltninger af den for transfusionen ansvarlige samt kontrollanten. Denne procedure kan erstattes med en elektronisk procedure.
16.260  Blodportionens tappenummer og produktkode noteres i patientens journal sammen med tidspunktet for transfusionen og initialer for de personer, som har udført den. Oplysningerne i blodbankens IT-system kan være en del af patientens journal, hvorfor tappenummer/produktkode knyttet til patienten i dette system kan være tilstrækkeligt. Denne procedure kan erstattes med en elektronisk procedure.
16.270 Evt. bemærkninger vedr. transfusionskomplikationer bør noteres på følgesedlen, som derefter skal returneres til blodcentret, som opbevarer følgesedlen eller oplysningerne fra dette som dokumentation for blodkomponentens skæbne. Denne procedure kan erstattes med en elektronisk procedure.
16.280 Hvis samme person(er) skal give blodtransfusion til flere patienter samtidigt eller i rækkefølge, skal der tages særligt hensyn til forbytningsrisikoen. Kun blodkomponenter, der er bestemt for den pågældende recipient, bør medbringes til sygesengen under opsætning af blodtransfusion.
16.290 Blodet skal være transfunderet senest 4 timer efter udlevering. Hvis det opbevares i plomberet, valideret transportkasse skal blodet være transfunderet senest 4 timer efter anbrud af plomben.
16.291 Transfusionssæt (dråbekammer, filter, slange, eventuelle haner) skal udskiftes hver 6. time.
16.292 Transfusionssæt er medicinsk udstyr til engangsbrug (DS/EN ISO1135-4). I praksis betragtes kun transfusion af blodkomponenter af samme AB0 type som engangsbrug. Der må således transfunderes blodkomponenter af samme AB0 typer gennem samme transfusionssæt. Der må ikke transfunderes blodkomponenter med forskellige ABO typer gennem samme transfusionssæt. Derudover anbefales skift af transfusionssæt ved transfusion af trombocytkomponenter, idet trombocytterne – under de ikkefysiologiske betingelser i transfusionssættet (høj koncentration og lavt flow) – risikerer at aggregere ved kontakt med andre blodprodukter. Anbefalingen gives fra et forsigtighedsprincip, da der ikke foreligger direkte dokumentation for aggregationsrisikoen
16.293 Blodkomponenter må ikke tilblandes medicamina før eller under transfusionen.

16.100 Anvendelse af blod

 
16.100

Anvendelse af blod

16.101 Før iværksættelse af behandling med blodkomponenter skal lægen indhente patientens informerede samtykke jf. Lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 § 24. Informationen skal omfatte de forskellige behandlingsmuligheder med blod samt risikoen for komplikationer og bivirkninger ved blodtransfusion (se også 16.500).
16.102 Indikation, informeret samtykke, ordination samt evt. komplikationer i forbindelse med eller efter transfusionen skal journalføres jf. Vejledning nr. 9038 af 15. januar 2015 om blodtransfusion. Hvis der ordineres behandling uden for de anbefalede indikationsrammer, har lægen pligt til nærmere at begrunde indikationen herfor i journalen. Lægen har således en skærpet journalføringspligt i disse situationer
16.110 Anvendelsen af blod og blodkomponenter skal ske efter en generel skriftlig instruks, som er udarbejdet af blodcentret og de kliniske afdelinger jf. Vejledning nr. 9038 af 15. januar 2015 om blodtransfusion. Dette kan fx gøres i et lokalt eller regionalt transfusionsråd/-komite.2
16.111 Instruksen skal give retningslinjer for mærkning og identifikation af blodtype, patient og blodkomponent i forbindelse med alle faser af blodtransfusion, det vil sige prøvetagning til type og forligelighedsundersøgelse, rekvisition og ekspedition af blod, samt opsætning og tilkobling af transfusion. Det skal af instruksen klart fremgå, hvad der skal kontrolleres, og hvem der i den enkelte fase er ansvarlig for denne kontrol (se 16.200).
16.112 Instruksen skal angive, hvorledes blodkomponentens og patientens blodtype samt patientidentifikation anføres på blodkomponent, følgeseddel og på blodtypesvar. Ligeledes skal instruksen angive hvordan forekomst af irregulære blodtypeantistoffer angives på blodtypesvar og hvilke forholdsregler der skal tages.
16.114 Det skal af instruksen fremgå, at den der opsætter og tilkobler blodet er ansvarlig for blodtransfusionen (se også 16.230).

15.900 Udlevering af bestrålede blodkomponenter

 
15.900

Udlevering af bestrålede blodkomponenter

Ved transfusion af celleholdige blodkomponenter tilføres recipienten immunkompetente celler (lymfocytter). Hos recipienter med normalt immunforsvar destrueres de transfunderede lymfocytter hurtigt, medmindre der er stor HLA-lighed mellem donor og recipient (donor HLA-homozygot for haplotype, der deles med recipient). Hos immundefekte recipienter kan de transfunderede donorlymfocytter proliferere og reagere med uforligelige HLA-antigener på recipientens celler og forårsage en Transfusionsassocieret Graft Versus Host reaktion (TA-GvH). Komplikationen er beskrevet i forbindelse med erytrocyt-, trombocyt- og granulocyttransfusioner, men ikke ved transfusion med optøet frisk frosset plasma og kryopræcipitat. Anvendelse af γ-bestrålede celleholdige blodkomponenter forebygger effektivt TA-GvHD. Ved γ-bestråling af blodkomponen-ter med en dosis på min. 25 Gy sker en beskadigelse af cellernes DNA, hvorved lymfocytterne mister evnen til deling. Leukocytdepletering reducerer risikoen for TA-GvHD betydeligt, men ikke fuldstændigt.
15.901 Absolutte indikationer
 • HLA-udvalgte blodkomponenter
 • medfødt immundefekt
 • intrauterin transfusion
 • allogen stamcelletransplantation 14 dage før planlagt transplantation til mindst 1 år efter transplantation.
 • transfusion med blodkomponenter fra 1. eller 2. grads slægtninge
15.902 Relative indikationer
 • udskiftningstransfusion. Har barnet fået intrauterin transfusion, skal der gives bestrålet blod.
 • transfusion til præmature børn. Da oplysninger om præmaturitet sjældent tilgår blodcentret, kan det vælges at give bestrålet blod til alle børn < 3 mdr.
 • mb. Hodgkin og behandling med purinanaloger
 • erhvervet immundefekt (dog ikke AIDS, men massiv immunsuppressiv behandling, herunder behandling med purinanaloger (fludarabin, cladribin, clofarabin, deoxycoformicin), alemtuzumab (anti-CD52) og antitymocytglobulin (ATG).
 • autolog stamcelletransplantation. Under stamcellehøst og fra konditionering til mindst 3 måneder efter transplantation.
15.903  Bestrålingen beskadiger erytrocytterne, hvilket bla. medfører øget kaliumlækage fra erytrocytterne til opbevaringsvæsken. Opbevaringstiden på bestrålede erytrocytkomponenter er derfor nedsat:
 • der anvendes højst 14 døgn gamle erytrocytkomponenter, der opbevares højst 28 døgn efter tapningen.
 • til intrauterin transfusion og udskiftningstransfusion anvendes højst 5 døgn gamle erytrocytkomponenter, der opbevares i højst 1 døgn efter bestråling.
 • til transfusion af børn < 3 måneder anvendes højest 10 døgn gamle erytrocytkomponenter, der opbevares i højest 2 døgn efter bestråling.
15.905 Trombocytterne beskadiges noget mindre ved den angivne bestråling og er holdbare indtil normal uddateringsdato.
15.906  Som kontrol på korrekt bestråling anvendes en stråleindikator (dosimeter) påklæbet blodkomponenten. Indikatoren skifter farve eller tekst (fra NOT IRRADIATED til IRRADIATED) ved korrekt stråledosis.

15.800 Udlevering af blodkomponenter til børn

15.800

Udlevering af blodkomponenter til børn

15.801 Ved intrauterin transfusion og transfusion til neonatale og børn under 3 måneder bør det tages i betragtning at børn:
 • har et mindre blodvolumen. Transfusionshastigheden bør kontrolleres for at undgå store udsving i blod volumen
 • har reduceret metabolisk kapacitet
 • har højere hæmatokrit
 • har tendens til hyperkaliæmi
 • producerer sjældent regulære antistoffer (anti-A/antiB)
 • kan have anti-A eller anti-B (IgG) overført fra moderen
 • kan have antistofferne overført fra moderen, der er rettet mod erytrocytter, leukocytter eller trombocytter
 • kan have endnu ikke diagnosticeret sygdom, der medfører indikation for bestrålede blodkomponenter, se også 15.460.
15.802  Ved antistoffer i moderens blod skal blodkomponenterne være negative for de(t) aktuelle antigen(er).
15.803  Blodkomponenter til børn kan deles i mindre portioner (børneportioner).

15.700 Udlevering af blodkomponenter uden obligatoriske analyser

15.700

Udlevering af blodkomponenter uden obligatoriske analyser

15.701 I hastesituationer, hvor blod udleveres på vital indikation, uden at der er udført forligelighedsundersøgelse og/eller obligatoriske smittemarkørundersøgelser, skal det skriftligt oplyses på blodkomponenten, at blodet er udleveret uden forligelig-hedsundersøgelse resp. ikke er undersøgt for obligatoriske smittemarkører.

15.601 Akut udlevering af trombocyt- og plasmakomponenter

15.601

Akut udlevering af trombocyt- og plasmakomponenter

Her forstås udlevering af trombocyt- og plasmakomponenter til en recipient, for hvem der ikke foreligger blodtypebestemmelse. Ved akut udlevering uden at der foreligger blodtypebestemmelse på recipienten, kan udleveres trombocytkomponenter af alle blodtyper og plasmakomponenter af type AB eller type A med lavtitret anti-B. Der kan umiddelbart udleveres RhD positive komponenter, hvis recipienten er en mand eller kvinde over 50 år.

15.600 Akut udlevering af erytrocytkomponenter

15.600

Akut udlevering af erytrocytkomponenter

Her forstås udlevering af erytrocytkomponenter til en recipient, for hvem der ikke foreligger blodtypebestemmelse og gyldig BAC/BF-test. Hvis der hverken foreligger blodtypebestemmelse eller gyldig BAC/BF-test, bør der alene udleveres erytrocytkomponenter af typen 0 RhD negativ. Hvis der alene foreligger blodtypebestemmelse, bør der udleveres erytrocytkomponenter af type 0 med RhD type svarende til recipientens. I begge situationer kan der udleveres erytrocytkomponenter af typen RhD positiv til recipienter, som er RhD negative eller hvor RhD typen er ukendt, hvis recipienten er en mand eller en kvinde over 50 år. Det forudsætter at recipienten ikke har eller har haft immunt anti-D. Der skal for RhD negative recipienter foretages vurdering af erytrocytserologisk follow-up mhp. diagnostik og behandling af forsinket hæmolyse som følge af nydannelse af anti-D. Hvis recipienten er en pige eller en kvinde under 50 år, bør der om muligt udleveres erytrocytkomponenter af typen K negativ, hvis recipienten er K negativ eller recipientens K type er ukendt.

15.500 Udlevering af blodkomponenter af anden blodtype

   
15.500

Udlevering af blodkomponenter af anden blodtype

15.501 I akutte situationer eller ved lokal mangel på blodtypespecifikke blodkomponenter, kan det være nødvendigt at transfundere med blodkomponenter af anden AB0 og/eller RhD type end recipientens. Se tabel 15.1 for mulige kombinationer.
15.502  Hvis blodkomponenter af anden AB0 og/eller RhD blodtype end recipientens udleveres, skal blodcentret fagligt indestå for valget og gøre den transfusionsgivende læge eller sygeplejerske skriftligt opmærksom på, at den pågældende blodkomponent kan anvendes til recipienten. Undtaget herfra er erytrocyt- og trombocytkomponenter af type 0 RhD negativ og plasma af type AB, hvis disse blodkomponter udleveres akut eller afhentes fra decentralt lager (fx eksternt køleskab, ambulance).
15.503 Der opnås den største effekt (stigning i trombocyttal) ved behandling med trombocytkomponent, hvis denne er AB0 major forligeligt med recipienten. Major uforligelig trombocytkomponent udgør ikke i sig selv en transfusionsmæssig risiko.Transfusion af AB0 major uforligelige trombocytkomponent (fx A trombocytkomponent til recipient af blodtype B eller 0) bør således begrænses til situationer, hvor det er nødvendigt som følge af lagersituationen.
 

Tabel 15.1 Udlevering af blodkomponenter af anden blodtype

 
Recipientblodtype Komponentblodtype
Erytrocytkomponent Plasmakomponent Trombocytkomponent
O O O, A, B, AB Kan gives uafhængigt af AB0 blodtype. Bedste effekt opnås ved AB0 major forlig. Obs. aferesetrombocytter mht. indhold af plasma ved AB0 minor uforlig og recipienter under 7 år.
A A, O A, AB
B B, O B, AB
AB O, A, B, AB AB
RhD neg RhD neg Ved lavt lager: evt. RhD pos til mænd uanset alder og til kvinder over 50 år* - Plasma der har været frosset: RhD neg, RhD pos - Plasma der ikke har været frosset: RhD neg, RhD pos§ RhD neg, RhD pos§
RhD pos RhD pos, RhD neg
K neg/K ukendt K neg til kvinder under 50 år#
*Udlevering af RhD pos erytrocytkomponenter til RhD neg recipient kræver en vurdering af immuniseringsstatus. Hvis recipienten har eller har haft et immunt anti-D, udleveres kun RhD neg erytrocytkomponenter. Hvis recipienten har en nylig immuniseringsrisiko (fx tidligere udlevering af RhD pos produkter,) bør udleveringen af RhD pos erytrocytkomponenter, forudgås af en erytrocytantistofscreentest. Hvis der udleveres større mængder RhD pos erytrocytkomponenter skal opfølgning overvejes mhp. evt. forsinket hæmolytisk transfusionskomplikation. § Overvej RhD immunprofylakse ved transfusion af RhD pos trombocytkomponent eller plasma, der aldrig har været frosset til RhD neg recipient (immuniseringsrisiko < 5 %). Dette gælder især, hvis recipienten er kvinde og under 50 år. 250-300ug anti-D rækker til mindst 10 portioner plasma-/trombocytkomponenter. # Prioriteres lavere end RhD typen.

15.400 Udlevering af blodtypespecifikke blodkomponenter

15.400

Udlevering af blodtypespecifikke blodkomponenter

15.401 Det tilstræbes at transfundere blodkomponenter blodtypespecifikt. Det vil sige at recipientens og blodkomponentens AB0 og RhD type skal være overensstemmende.

15.300 Udlevering af blod og blodkomponenter

   
15.300

Udlevering af blod og blodkomponenter

15.310 Blodcenteret skal disponere og udlevere de til rådighed værende blodkomponenter alene ud fra lægelige kriterier. Der må således ikke tages hensyn til recipienternes nationalitet, race, religion, økonomiske forhold eller lignende.
15.320  Blod og blodkomponenter leveres til blodcentrets fremstillingspris (kostpris) – med tillæg af administrationsudgifter og evt. hospitalets overhead
15.330 Ved udlevering af blodkomponenter fra bemandet blodbank/bloddepot, hvor blodkomponenterne ikke er pakket i plomberet transportkasse, skal afhenter medbringe patientens navn og personnummer på skrift.
15.331 Ved udlevering til navngivne patienter på andre institutioner eller matrikler, hvor blodet ikke modtages og videreekspederes af en lokal blodbank, skal der anvendes plomberet transportkasse. Der kan medtages blod til flere patienter med samme transport forudsat, at der anvendes en plomberet transportkasse per patient.
15.332  Ved udlevering af blod til transportfirmaer (Falck, taxiselskaber, kurérfirmaer eller lignende), skal blodet være anbragt i plomberede transportkasser. Hvis chaufføren ikke er i uniform eller personligt kendt af det personale, der udleverer blodet, skal han/hun identificere sig.
15.333 Personalet, der transporterer blod skal være behørigt orienteret om, at blod skal leveres uden ophold til en person på den rekvirerende afdeling.
15.334  Normalt bør der kun udleveres blod til én patient af gangen, idet anden procedure erfaringsmæssigt øger risikoen for forbytninger. Hvis det sikres, at procedurer for korrekt identifikationskontrol ved opsætning af blod efterleves, kan der udleveres blod til flere patienter ad gangen.
15.335  Hvis afhentningen af reserverede blodkomponenter finder sted fra et ubemandet bloddepot, skal den, der afhenter, være specielt omhyggelig med sammenligningen af de medbragte recipientdata og data på de valgte blodkomponenter i bloddepotet. Den, der afhenter blodet, skal have modtaget undervisning i procedurerne. Undervisningen skal dokumenteres.
15.336 Udlevering kan foretages via Pneumatic Tube System (PTS; rørpost).
15.340  Blodbanken skal ved udleveringen registrere data på den patient, som blodet udleveres til, således at der sikres sporbarhed mellem donor og recipient.
15.341  Blodbanken skal ved udleveringen sikre, at blodkomponenten er den rigtige til patienten. Dette gøres ved at sikre, at:
 • der er overensstemmelse mellem identitet på patient, blodkomponent og følgeseddel
 • der er overensstemmelse mellem blodtype på patient og blodkomponent
 • der er fundet forligelighed mellem angivne patient og blodkomponent
 • holdbarheden på blodkomponenten ikke er overskredet
 • blodkomponenten svarer til det bestilte og de krav der måtte være til blodkomponenten (fx bestrålet).
15.342  Ved udleveringen af blodkomponenter, der skal anvendes til blodtransfusion, skal en følgeseddel være fastgjort til blodkomponenter. Den skal indeholde
 • patientens navn og personnummer
 • blodkomponentens navn
 • blodbankens identitet
 • tappenummer og komponentkode
 • udleveringstidspunkt
 • forligelighedsundersøgelsens konklusion
 • rubrik til underskrift for den, der er ansvarlig for transfusionen og for kontrollanten
 • rubrik til oplysninger om eventuel komplikation under eller efter transfusionen.
15.351  Blodkomponent og følgeseddel må ikke indeholde oplysninger, der umiddelbart kan identificere donor.
15.352 Følgeseddelen skal efter transfusionens afslutning sendes tilbage til blodbanken med angivelse af eventuelle komplikationer, så disse kan registreres i blodbanken.
15.353 Blodbanken bør have et system, der sikrer, at ikke-returnerede følgesedler efterspørges. Følgesedler fra andre blodbankers produkter må ikke tilbagesendes, når de er påført recipientdata. Recipientdata vedrørende portionernes anvendelse, trans-fusionsforløbet og evt. transfusionskomplikationer skal opbevares i den blodbank, i hvis regi transfusionen er foretaget og på en sådan måde, at der er sporbarhed mellem recipient, transfusionstidspunkt, blodkomponentens navn, tappenummer, komponentkode og producentens navn. Det påhviler den blodbank, som har leveret komponenten resp. halvfabrikata til komponenten at opbevare oplysninger, som kan identificere donor ud fra det originale tappenummer.
15.354  Returnering af følgesedlen kan erstattes af elektronisk udveksling af information.
15.380 Blodbanken skal opbevare en prøve af det udleverede blod (pilotglas) i mindst 24 timer efter transfusionen har fundet sted med henblik på eventuel efterundersøgelse af transfusionskomplikationer.

15.200 Rekvisition af blodkomponenter

15.200

Rekvisition af blodkomponenter

15.210 Rekvisition af blodkomponenter skal så vidt muligt foreligge skriftligt/elektronisk med angivelse af entydige persondata på den patient, som ønskes transfunderet, og de rekvirerede blodkomponenters art, mængde og evt. tidspunkt for deres anvendelse, samt oplysning om rekvirenten. Der skal anvendes sikker mundtlig kommunikation (afsender giver besked, modtager gentager besked, afsender lytter og sikrer sig at beskeden er korrekt forstået).
15.211  Hvis blodkomponenter rekvireres telefonisk fra blodbankens udlevering, skal blodbankens personale under telefonsamtalen notere patientens navn og personnummer, arten og mængden af det bestilte og tidspunkt for afhentning samt afdelingen, hvortil det rekvirerede skal leveres.
15.220 Der skal ved rekvisition af erytrocytholdige blodkomponenter foreligge en blodtypebestemmelse og en gyldig forligelighedsundersøgelse forud for transfusion (se kapitel 13).
15.221 Der skal ved rekvisition af trombocyt- og plasmakomponenter foreligge en blodtypebestemmelse forud for transfusion.
15.222 Ved akut rekvisition på vital indikation kan udlevering ske uden at der foreligger blodtypebestemmelse og en gyldig forligeligehedsundersøgelse, se 15.402.

15.100 Ordination af blodkomponenter

 
15.100

Ordination af blodkomponenter

15.110 Ordination af blod og blodkomponenter skal altid foreligge og er en lægelige opgave, der skal være baseret på en konkret vurdering af patientens transfusionsbehov. Ordination, indikation samt informeret samtykke af behandling med blod og blodkomponenter skal indføres i patientens journal jf. Vejledning nr. 9038 af 15. januar 2015 om blodtransfusion.

14.800 Saltvand, fosfatbufferet saltvand (PBS) og lav ionstyrke saltvand (LISS)

 
14.800

Saltvand, fosfatbufferet saltvand (PBS) og lav ionstyrke saltvand (LISS)

14.810 Krav til PBS
 • NaCl indhold (0,145-0,154 mol/l)
 • pH (6,6-7,6 ved 22 °C)
Krav til LISS
 • pH (6,5-7,0 ved 22 °C).
For kommercielt fremstillet PBS og LISS skal hvert lot ikke kvalificeres, såfremt der foreligger et frigivelsescertifikat fra producenten. Dette skal være tilgængeligt for laboratoriet. Ved egen fremstilling af PBS og LISS skal hvert lot kvalificeres før ibrugtagning.

14.700 Antiglobulinreagens

 
14.700

Antiglobulinreagens

14.720 For hver ny leverance foretages følgende kvalificering i forbindelse med modtagekontrol: Antiglobulinreagens til IAT:
 • Testreagenset skal give positiv reaktion med testerytrocytter, som er IgG-sensibiliserede.
 • Testreagenset skal give negativ reaktion med testerytrocytter, som er usensibiliserede.
Antiglobulinreagens til DAT:
 • Testreagenset skal give positiv reaktion med testerytrocytter, som er IgG-sensibiliserede.
 • Testreagenset skal give positiv reaktion med testerytrocytter, som er C3-sensibiliserede.
 • Testreagenset skal give negativ reaktion med testerytrocytter, som er usensibiliserede.

14.600 Erytrocytter til antistofidentifikation

   
14.600

Erytrocytter til antistofidentifikation

14.610 Erytrocytter, som anvendes til antistofidentifikation skal være af blodtype 0.
14.620 Til bestemmelse af nogle antistoffer kræves dog, at der suppleres med erytrocytter med blodtype A1 og A2.
14.630 Erytrocytter, som reagerer med HLA specifikke antistoffer (Bg), bør undgås.
14.640  Følgende antigener bør være repræsenteret på testerytrocytterne: C, Cw, c, D, E, e, K, k, Kpa, Kpb, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s, M, N, Lea, Leb og Lua. Distinkte reaktionsmønstre med de hyppigst forekommende antistoffer (fx anti-D, anti-E, anti-c, anti-K og anti-Fya) skal tilstræbes, ligesom det bør være muligt at identificere to hyppigt forekommende antistoffer, der optræder samtidigt (fx anti-D og anti-K). Om muligt, skal identifikationen af et erytrocytantistof bekræftes ved entydig positiv reaktion med minimum 2 antigen positive testerytrocytter og/eller negativ reaktion med minimum 2 antigen negative testerytrocytter.

14.500 Erytrocytter anvendt til screening for irregulære antistoffer

 
14.500

Erytrocytter anvendt til screening for irregulære antistoffer

14.510 Erytrocytter, der anvendes til screening for irregulære antistoffer skal være af blodtype 0.
14.520 Erytrocytter, som reagerer med HLA specifikke antistoffer (Bg), bør undgås.
14.530 Følgende antigener bør være repræsenteret på erytrocytterne: C, c, D, E, e, Cw K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S og s. Af disse skal følgende udtrykkes på baggrund af homozygoti for det bagvedliggende gen: Jka og Jkb. Desuden kan følgende med fordel udtrykkes på baggrund af homozygoti for det bagvedliggende gen: D, c, K, Fya, Fyb, S og s.

14.400 Øvrige testreagenser

14.400

Øvrige testreagenser

14.420 For hver ny leverance foretages følgende kvalificering i forbindelse med modtagekontrol:
 • Testreagenset skal give positiv reaktion med erytrocytter, som udtrykker antigenet på baggrund af heterozygoti for det bagvedliggende gen.
 • Testreagenset skal give negativ reaktion mod testerytrocytter, som er antigennegative mht. det korresponderende antigen.

14.300 Testreagenser anvendt til RhD erytrocytdiagnose

 
14.300

Testreagenser anvendt til RhD erytrocytdiagnose

14.310 Testreagenser med specificiteten anti-D skal anvendes.
14.320  For hver ny leverance foretages kvalificering i forbindelse med modtagekontrol, hvor det sikres, at følgende reaktion opnås:
 • Anti-D skal give min. 3+ med erytrocytter, der udtrykker D antigen.
 • Testreagenset skal give negativ reaktion mod testerytrocytter, som er antigennegative mht. det korresponderende antigen.
14.330 Til RhD bestemmelse af patienter skal der anvendes anti-D testsera, der giver negativ reaktion med varianten RhDVI. Se også 13.430.
14.335 Til RhD bestemmelse af bloddonorer og nyfødte af RhD neg mødre med henblik på RhD profylakse skal der anvendes anti-D testsera, der giver positiv reaktion med RhDVI. Se også 10.420 (donorer) og 13.435 (nyfødte).
14.340 Kvalificering kan suppleres, så der også skal være en positiv reaktion med korresponderende antigen, som er svagt udtrykt. Hvis flydende reagenser anvendes til rutine RhD typebestemmelse kan en kvalificering suppleres med titer bestemmelse overfor korresponderende antigen, som minimum bør være 16.

14.200 Testreagenser anvendt til AB0 erytrocytdiagnose

   
14.200

Testreagenser anvendt til AB0 erytrocytdiagnose

14.210 Testreagenser med specificiteterne anti-A og anti-B skal anvendes.
14.220 For hver ny leverance foretages kvalificering i forbindelse med modtagekontrol, hvor det sikres, at følgende reaktionstyrker opnås:
 • Anti-A skal give min. 3+ med erytrocytter, der udtrykker A antigen
 • Anti-B skal give min. 3+ med erytrocytter, der udtrykker B antigen.
 • Testreagenset skal give negativ reaktion mod testerytrocytter, som er antigennegative mht. det korresponderende antigen.
14.230 Kvalificering kan suppleres, så der også skal være en reaktion på minimum 3+ med korresponderende antigen, som er svagt udtrykt. Hvis flydende reagenser anvendes til rutine AB0 typebestemmelse kan en kvalificering suppleres med titer bestemmelse overfor korresponderende antigen, hvor titer minimum bør være 128 mod stærkt udtrykte antigener og 64 mod svagt udtrykte antigener.

14.100 Erytrocytter anvendt til AB0 plasmakontrol

 
14.100

Erytrocytter anvendt til AB0 plasmakontrol

14.110 Erytrocytter med typerne A og B skal anvendes.
14.120 Ved hver ny leverance foretages kvalificering i forbindelse med modtagekontrol og der undersøges for reaktionsstyrke (3-4 plus) og specificitet med de testreagenser, der anvendes til erytrocytdiagnose

14.000 Kvalificering af reagenser

   
14.000

Kvalificering af reagenser

14.010 Kommercielle blodtypereagenser skal iht. Bekendtgørelse nr. 1269 af 12. december 2005 om medicinsk udstyr til in-vitro diagnostik være CE-mærket. Disse reagenser er omfattet af bekendtgørelsens bilag II, liste A og liste B. Dette betyder, at fremstilleren må have et fuldt udbygget kvalitetsstyringssystem certificeret af et hertil bemyndiget organ.
14.020 Iht. bekendtgørelsens bilag A, Europaparlementets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik finder bekendtgørelsens regler ikke anvendelse på udstyr, dvs. blodtypeserologiske reagenser, som udelukkende fremstilles og anvendes inden for samme sundhedsinstitution på fremstillingsstedet, eller som anvendes i lokaler beliggende i umiddelbar nærhed heraf uden at blive overført til en anden juridisk enhed.
14.030  Ved hver leverance skal der foretages modtagekontrol, jf. 2.066 og 2.189 samt ordforklaring.
14.050 Ved anvendelse af CE-mærkede reagenser, søjleagglutinationskort, testerytrocytter mv. kan laboratoriet vurdere, at producentens procedurer i forbindelse med CE-mærkningen delvist kan erstatte en kvalificering. I så fald skal omfanget, arten og resultaterne af producentens interne kvalitetssikring kunne dokumenteres, og der skal være udstedt et frigivelsescertifikat for hvert lot.
14.060 Ved leverance af det samme lot til flere laboratorier omfattet af et fælles kvalitetsledelsessystem, er det tilstrækkeligt, at der foretages kvalificering af det pågældende lot i et af disse laboratorier.
14.070 I tilfælde, hvor der skiftes producent eller producenten ændrer i formuleringen af reagens, søjleagglutinationskort, testerytrocytter mv. (fx anvendte kloner i et søjleagglutinationskort), bør det enkelte laboratorium vurdere, om der på laboratoriet skal udføres en komplet validering af det pågældende produkt, en kvalificering af produktet, eller om dokumentation fra producentens validering helt eller delvist kan erstatte denne.
14.080  Forud for ibrugtagning af et nyt eller et ændret antiglobulinreagens eller søjleagglutinationskort med antiglobulinreagens bør det dokumenteres, at reagenset henholdsvis søjleagglutinationskortet kan påvise irregulære erytrocytantistoffer med en følsomhed der sikrer positiv reaktion med plasma indeholdende anti-D i en mængde, der ikke overstiger 10 nanogram/ml (0,05 IU/ml).
14.090 Det vurderes for den enkelte analyse/procedure, om der bør være kontrolforanstaltninger, der omfatter
 • apparaturets funktionaliteter, fx graduering af reaktionsstyrke
 • testerytrocytter identitet og kvalitet, fx ved antistofscreentest
 • opbevaring af reagenser og søjleagglutinationskort
 • manuelle afpipetteringer/procedurer
 • samtidig vurderes hvor hyppigt disse kontrolforanstaltninger skal foretages.
14.091 Umiddelbart før anvendelse inspiceres søjleagglutinationskort for uklarheder, udtørrede søjler og luftbobler. Flydende testreagenser inspiceres for uklarheder og bundfald.
14.095 Ved modtagelse af reagenser, søjleagglutinationskort, testerytrocytter mv. i en for laboratoriet kendt konfiguration udføres en kvalificering i forbindelse med modtagekontrol med de nedenfor angivne minimumskrav. Det enkelte laboratorium bør vurdere, om kvalificering skal være mere omfattende end minimumskravene angivet nedenfor.

13.700 Specielle forhold for patienter med kronisk transfusionsbehov

 
13.700

Specielle forhold for patienter med kronisk transfusionsbehov

13.701 Patienter kan udvikle kronisk transfusionsbehov som følge af fx thalassaemi, seglcelleanæmi, andre hæmolytiske tilstande og/eller på grund af varigt nedsat erytropoiese. Nogle af disse patienter må forventes at være transfusionskrævende livslangt.
13.702 Hos patienter med kronisk transfusionsbehov bør det tilstræbes at undgå udvikling af irregulære blodtypeantistoffer, idet disse kan:
 • vanskeliggøre fremtidig akut eller massiv transfusionsbehandling
 • medføre risiko for hæmolytisk transfusionskomplikation
 • medføre risiko for HDFN i forbindelse med graviditet
Patienterne bør derfor tilbydes blodtypeudvalgte erytrocytkomponenter. Dette er især vigtigt for den patientgruppe, der allerede har irregulære antistoffer, idet disse patienter vil have forøget risiko for dannelse af yderligere antistoffer. Andre faktorer, der øger risikoen for alloimmunisering er seglcelleanæmi, dannelse af autoantistoffer eller myelodyspla
13.704 Hvis patienten er aktuelt transfunderet (typisk mere end 6 x erytrocytkomponenter i de seneste tre måneder), bør der i stedet for serologisk fænotypebestemmelse, udføres genomisk blodtypebestemmelse. Der bør udføres bestemmelse for blodtypeantigenerne: C, c, E, e, K, k, Kpa, Jka, Jkb, Fya, Fyb
13.705 Ved transfusion gives så vidt muligt erytrocytkomponenter, der er dokumenteret negative for de blodtypeantigener, som patienten selv er fundet negativ for. Det anbefales, at man som minimum udvælger blod efter nedenstående anbefalinger. Patienter, der behandles med erytrocytaferese hører under gruppe II (nedenfor), idet immuniseringsrisikoen stiger med stigende antal transfusioner. Gruppe I. Patienter med kronisk transfusionsbehov, hvor der ikke er irregulære blodtypeantistoffer: D, c, C, E, e, og K Gruppe II. Patienter med kronisk transfusionsbehov og irregulære blodtypeantistoffer og/eller behandles med erytrocytaferese: D, c, C, E, e, K, Jkb, Jka, Fya, Fyb Det prioriteres højest, at der opnås serologisk forlig, hvor der er dannet irregulære antistoffer. Forebyggende blodtypematch har anden prioritet.
13.706 For alloimmuniserede patienter med seglcelleanæmi, autoantistoffer eller myelodysplasi bør Gruppe II match følges i videst muligt omfang (evt. matches tillige for Kpa, Cw, S eller s). Ved mangel på egnede donorer kan antigener prioriteres i følgende rækkefølge (prioriteret efter faldende immunogenicitet fra venstre mod højre):D, K, c, E, k, e, CW, Fya, C, Jka, S, Jkb, s, Fyb
13.707 For patienter, der allerede har udviklet antistof mod hyppigt forekommende antigen (fx Dia, Wrb, Kpb, Jsb, Ina, U, PP1pk, Vel) prioriteres match for antistoffet fremfor match for de øvrige blodtypeantigener. Ved Fy(a-b-) [forårsaget af genotype FY*02N.01] gives Fy(a-) erytrocytkomponenter.
13.708 Da målet er at optimere funktionstiden af erytrocytterne i recipienten, bør erytrocytkomponenterne være ≤ 10 dage gamle. Det er derfor hensigtsmæssigt at planlægge fremskaffelsen af portioner med den ønskede fænotypesammensætning i god tid, idet transfusion/erytrocytaferese som hovedregel sker elektivt. Det kan således sikres, at patienten kan transfunderes med erytrocytkomponenter, som er optimerede mht. både fænotypeprofil og alder.
13.709 Ved opstået akut transfusionsbehov bør ældre erytrocytkomponenter foretrækkes frem for komponenter, der medfører immuniseringsrisiko.

13.600 Specielle forhold for nyfødte og børn under 3 måneder

13.600

Specielle forhold for nyfødte og børn under 3 måneder

13.601 Nyfødte og børn under 3 måneder
 • producere sjældent egne antistoffer (anti-A/anti-B)
 • kan have anti-A eller anti-B (IgG) overført fra moderen
 • kan have antistoffer (IgG) overført fra moderen, der er rettet mod erytrocytter, leukocytter eller trombocytter
13.610 På børn op til 12 måneder kan AB0 blodtypebestemmelsen udføres som to gange erytrocytdiagnose uden plasmakontrol. RhD blodtypebestemmelse udføres som beskrevet i 13.230 og 13.235.
13.611 Forligelighedsundersøgelse på børn op til 3 måneder udføres som elektronisk forlig med mindre, der er påvist irregulære erytrocytantistoffer hos mor eller barn. Det elektroniske forlig er gyldigt indtil barnet er 3 måneder. Er der påvist irregulære erytrocytantistoffer hos mor eller barn, udføres serologisk forlig og afhængigt af situationen anvendes mors plasma eller barnets plasma, i forbindelse med forligelighedstest og transfusion til barnet.

13.500 Forligelighedsundersøgelse

 
13.500

Forligelighedsundersøgelse

13.501  s antistofscreentesten er negativ kan der udføres elektronisk forligelighedsundersøgelse som BAC test, der består af blodtypekontrol (erytrocytdiagnose), antistofscreentest og elektronisk kontrol i blodbankens IT-system, der sikrer overensstemmelse med tidligere blodtypebestemmelse.
13.502 Princippet i den elektroniske forligelighedsundersøgelse er, at et IT-system kan godkende en bestemt erytrocytholdig blodkomponent til en bestemt patient med så stor sikkerhed, at serologisk forligelighedsundersøgelse ikke er nødvendig.Forudsætninger herfor er, at IT-systemet indeholder oplysninger om:• blodkomponentens blodtype
 • patientens blodtype
 • patientens eventuelle irregulære blodtypeantistoffer
 • at undersøgelser i videst muligt omfang udføres automatiseret ved aflæsning af stregkoder med efterfølgende elektronisk overførsel af data
13.503 Ved afhentning af blodet skal patienten identificeres i ITsystemet ved at indtaste patientens personnummer (evt. erstatningspersonnummer eller katastrofenummer). Den udvalgte eller den af IT-systemet foreslåede og godkendte blodkomponent hentes fra lageret. Inden udlevering aflæses stregkoden med blodkomponentens tappenummer i IT-systemet, som derefter igen skal godkende den pågældende blodkomponent til den aktuelle patient.
13.504  De anvendte IT-programmer skal efter lokal installation være validerede for reservation/udlevering af blodkomponenter til en bestemt patient: Følgende må ikke være mulig
 • hvis der er uoverenstemmelse mellem to konklusioner af blodtypebestemmelse på donor eller recipient (herunder kontroltypebestemmelse på bloddonorer eller blodtypekontrollen i BAC/BF-test på recipienter).
 • hvis der er major AB0 uforlig mellem donor eller recipient ved udlevering af erytrocytkomponenter eller AB0 minor uforlig ved udlevering af plasmakomponenter.
 • hvis der kun foreligger én blodtypebestemmelse af donor
Følgende må ikke kunne ske uden advarsel
 • hvis der kun foreligger blodtypebestemmelse på recipienten.
 • hvis der er minor AB0 uforlig mellem donor og recipient.
 • hvis recipienten er RhD negativ (eller RhD typen er ukendt) og erytrocytkomponenten er RhD positiv.
 • hvis det er registreret, at recpienten har eller har haft irregulære antistoffer (undtaget kvinder, som dokumenteret har modtaget Rh-profylakse, og hvor det tilførte anti-D ikke længere kan detekteres)
13.510 I tilfælde hvor recipienten har klinisk betydningsfulde irregulære blodtypeantistoffer skal der udføres serologisk forligelighedsundersøgelse, fx BF test, der består af blodtypekontrol (erytrocytdiagnose), serologisk forligelighedsundersøgelse af donorerytrocytter overfor recipientens plasma og elektronisk kontrol i blodbankens IT-system, der sikrer overensstemmelse med tidligere blodtypebestemmelse.
13.520  Ved forligelighedsundersøgelse skal anvendes en teknik, der svarer til den, som anvendes til antistofscreentest. Teknikken skal kunne påvise klinisk betydende irregulære erytrocytantistoffer.
13.530 Blodprøver anvendt til forligelighedsundersøgelse bør opbevares ved 4 °C og i mindst et døgn udover forligets gyldighedsperiode.
13.540  Såfremt recipienten er transfunderet med erytrocytkomponenter eller har været gravid i de foregående 3 måneder, eller hvis oplysninger herom er usikre eller ikke kan tilvejebringes, bør der maksimalt gå op til fire døgn fra det tidspunkt, hvor blodprøven til forligelighedsundersøgelse er udtaget, til den påtænkte erytrocyttransfusion finder sted. I alle tilfælde, hvor forligelighedsundersøgelsens gyldighedsperiode forlænges, bør blodbanken sikre sig dokumentation for, at forudsætningerne herfor er til stede.
13.550  Følgeseddel til erytrocytkomponenter skal indeholde oplysninger om, at der er udført og fundet forligelighed mellem blodkomponent og den pågældende recipient.
13.560  I akutte situationer, hvor forligelighedsundersøgelse ikke kan udføres, skal der anvendes erytrocytkomponenter af blodtype 0. Hvis recipienten er kendt med irregulære erytrocytantistoffer, skal der i videst omfang tages hensyn til dette ved udvælgelse af erytrocytkomponenter. Er recipienten en pige eller kvinde under 50 år, hvis Kfænotype ikke er kendt, eller hvis hun er kendt som K-, skal der i videst muligt omfang udvælges K-negative erytrocytkomponenter.
13.561 Hvis erytrocyttransfusion har fundet sted uden at forligelighedsundersøgelse har været udført, bør denne gennemføres efterfølgende.

13.400 Blodtypesvar

   
13.400

Blodtypesvar

13.401 Der afgives et elektronisk eller skriftligt blodtypesvar indeholdende oplysninger om recipientens fulde navn, personnummer, AB0 og RhD blodtype, samt resultatet af antistofscreentesten.
13.402 Blodtypesvaret skal indeholde oplysninger om evt. påviste irregulære blodtypeantistoffer, hvis disse kræver, at der skal anvendes fænotypeudvalgte blodkomponenter ved transfusion. Se afsnit 13.500.
13.403 Recipientens blodtypesvar skal være tilgængelig i en elektronisk patientjournal. Anvendes papirjournal skal blodtypesvaret anbringes i denne.

13.300 Antistofscreentest

 
13.300

Antistofscreentest

13.310  Som led i AB0 og RhD blodtypebestemmelse bør recipientens plasma undersøges for irregulære erytrocytantistoffer. Dette er for at fastslå, om recipienten har behov for fænotypeudvalgte erytrocytkomponenter
13.320  Antistofscreentesten udføres ved at undersøge recipientens plasma overfor erytrocytter med kendt antigenprofil. Denne antigenprofil bør modsvare specificiteten på de blodtypeantistoffer, som hyppigst giver anledning til transfusionskomplikationer og hæmolytisk sygdom hos fostre og nyfødte (HDFN).

13.200 Blodtypebestemmelse af recipienter og gravide

13.200

Blodtypebestemmelse af recipienter og gravide

13.210 Blodtypebestemmelse før blodtransfusion skal indeholde AB0 og RhD blodtypebestemmelse. AB0 blodtypebestemmelsen skal indeholde både en erytrocytdiagnose og en plasmakontrol.
13.220 Erytrocytdiagnosen skal indeholde en undersøgelse for A, B og RhD antigener og kan udføres med ét anti-A, ét anti-B og ét anti-D. Plasmakontrollen skal indeholde undersøgelse for antistofreaktion med A og B erytrocytter.
13.221  Der er intet krav om, at der skal anvendes andre reagenser ved en eventuel kontrolblodtypebestemmelse.
13.225 Ved uoverensstemmelse mellem erytrocytdiagnose og plasmakontrol skal der udføres supplerende undersøgelser til udredning af uoverensstemmelsen.
13.230  Til RhD blodtypebestemmelse skal der anvendes anti-D testsera, der giver negativ reaktion med partiel RhDVI, idet transfusion af RhD pos erytrocytter til patienter med denne type kan resultere i dannelsen af anti-D. Se også undtagelsen 13.235 og 14.335.
13.235  RhD blodtypebestemmelse af nyfødt af RhD neg moder med henblik på RhD profylakse til moderen skal foretages med anti-D testsera, der giver positiv reaktion med RhDVI, idet der også skal gives RhD immunprofylakse til moderen, hvis barnet er RhDVI. RhD blodtypebestemmelse med henblik på transfusion til barnet skal følge retningslinjerne i 13.230.

13.100 Udtagning af blodprøver til transfusionsmedicinske laboratorieundersøgelser

 
13.100

Udtagning af blodprøver til transfusionsmedicinske laboratorieundersøgelser

13.101 Sikker patientidentifikation og korrekt mærkning af blodprøverør er en forudsætning for at den korrekte blodkomponent transfunderes til den rigtige recipient, jf. Vejledning nr. 9808 af 13. december 2013 om identifikation af patienter og anden sikring mod forveksling i sundhedsvæsenet.
13.110  Blodprøver fra recipienter til blodtypebestemmelse, antistofscreentest og forligelighedsundersøgelse med henblik på blodtransfusion skal mærkes med recipientens personnummer og eventuelt med navn. Mærkningen af prøverør skal finde sted inden blodprøvetagningen. Fosterprøver mærkes med maters personnummer og teksten ”foster af”.
13.111  Nyfødte tildeles personnummer lige efter fødslen eller erstatningspersonnummer efter gældende regler. Prøverør mærkes med personnummer og eventuelt barnets navn (fx Andersen, udøbt dreng).
13.120 Blodprøverne skal ledsages af en elektronisk/skriftlig rekvisition, der er mærket med recipientens identitet i overensstemmelse med prøverørenes mærkning. Prøvens udtagelsestidspunkt skal fremgå af rekvisitionen.
13.130 Ved blodprøvernes udtagning (dvs. ved patientens side) skal den person, som udfører prøveudtagningen, sikre sig patientens identitet ved at bede patienten oplyse sit navn og personnummer og samtidigt kontrollere, at oplysningerne stemmer overens med mærkningen på rekvisitionen og prøverør. Efterfølgende kontrolleres, at patientdata på prøverør og rekvisition stemmer overens. Identiteten af den person, som indestår for identitetssikringen, skal kunne dokumenteres enten elektronisk eller ved signatur på rekvisitionen, jf. Vejledning nr. 9808 af 13. december 2013 om identifikation af patienter og anden sikring mod forveksling i sundhedsvæsenet.
13.140 Hos bevidstløse patienter eller patienter, som af anden grund ikke kan medvirke for deres egen identitetskontrol, skal identiteten af patienten sikres ved af identitetsarmbånd.Data sammenholdes med mærkningen på prøverør og rekvisition. Påsætning af identitetsarmbånd skal ske i henhold til Vejledning nr. 9808 af 13. december 2013 om identifikation af patienter og anden sikring mod forveksling i sundhedsvæsenet.
13.150 Blodprøver fra uidentificerede patienter skal mærkes med en entydig identifikation fx et erstatningspersonnummer eller et katastrofenummer genereret iht. lokale regler.
13.160 Blodprøven til blodtypebestemmelse og blodprøven til forligelighedsundersøgelse skal være udtaget med 2 uafhængigt af hinanden prøveudtagninger og identitetskontroller (dog ikke nødvendigvis ved to separate indstik).
13.170  Såfremt der kun foreligger en blodprøve og blodtypen ikke er kendt fra tidligere, skal der normalt anvendes erytrocytter af blodtype 0 og plasma af blodtype AB subsidiært blodtype A med lavtiteret anti-B. Trombocytter kan gives major eller minor forligeligt afhængig af forsyningssituationen.

12.800 Tilbagekaldelse

 
12.800

Tilbagekaldelse

12.810  Blodcentre/-banker mv. skal have bemyndiget personale, der kan vurdere behovet for tilbagekaldelse af blod og blodkomponenter og iværksætte og koordinere de nødvendige foranstaltninger.
12.820 Der skal være en effektiv tilbagekaldelsesprocedure, der omfatter en beskrivelse af ansvar og foranstaltninger, der skal træffes. Proceduren skal også omfatte underretning af den kompetente myndighed og af en evt. aftager af plasma i henhold til skriftlig aftale med denne.
12.830  Der skal inden for et tidsrum, der på forhånd er fastsat, træffes foranstaltninger, der inkluderer sporing af alle relevante blodkomponenter, herunder eventuel tilbagesporing. Formålet med undersøgelsen er at identificere den donor, der kan have været den medvirkende årsag til transfusionsreaktionen, og tilbagekalde alle tilgængelige blodkomponenter fra den pågældende donor samt underrette modtagere af komponenter, der er tappet fra samme donor, om risikoen. Tilbagekaldelse kan herudover være forårsaget af fejl ved blodposer og andet medicinsk udstyr og fejl opstået ved fremstillingen m.v. af blod og blodkomponenter.
12.840 Fremstillere af blodderivater skal orienteres i henhold til skriftlig aftale.
12.841 Fremstillere af blodderivater skal altid kontaktes i tilfælde af, at en bloddonor er fundet positiv eller indeterminant ved en konfirmatorisk HBsAg-test, hiv-antistoftest eller HCV-antistoftest, samt i tilfælde af en positiv NAT test for HBV, HCV eller hiv. Fremstillere af blodderivater skal ligeledes kontaktes, såfremt en donor udvikler Creutzfeldt-Jakobs sygdom (også variant, vCJD). Henvendelsen skal bla. omfatte datoer samt tappenumre for de sidste tapninger fra pågældende donor. De kompetente myndigheder skal samtidig orienteres (se kapitel 11).
12.842 Fremstillere af blodderivater skal ligeledes kontaktes, hvis de fejlagtigt har modtaget blodkomponenter, der er fundet positive ved de obligatoriske smittemarkørundersøgelser (se 11.300).
12.843  Der skal foreligge en skriftlig instruktion for den procedure, der anvendes ved orientering af fremstillere af blodderivater.
12.850 De kompetente myndigheder skal underrettes om blodbankens tilbagekaldelser, hvis disse skyldes fejl opstået under fremstillingen af blodkomponenterne (se kapitel 17).

12.700 Leveranceaftaler

 
12.700

Leveranceaftaler

Ved formaliseret samarbejde mellem to blodcentre, hvor der regelmæssigt leveres blod og blodkomponenter (inklusive buffy-coats), skal der foreligge en underskrevet skriftlig aftale.

12.600 Forsendelse til andre blodbanker mv.

12.600

Forsendelse til andre blodbanker mv.

Ved forsendelse af blod og blodkomponenter til andre blodbanker mv. skal der medsendes en forsendelsesliste med tappenumre på de fremsendte portioner. Afsenderen skal opbevare kopi af forsendelseslisten (evt. elektronisk), som skal være mærket med modtager, samt dato og klokkeslæt for afsendelse.
12.610  Modtageren skal kvittere for modtagelsen af hver enkelt portion enten ved at tilbagesende kopi af forsendelseslisten, som er kontrolleret og afkrydset for modtagelse af hver enkelt portion og underskrevet af modtageren. Undtaget herfra er blodbanker og bloddepoter, der anvender fælles IT-system, hvori der redegøres for samtlige bevægelser af blod og blodkomponenter. Er der uoverensstemmelse mellem forsendelseslistens angivelser og det modtagne, skal det straks meddeles afsenderen, hvori uoverensstemmelsen består og denne skal dokumenteres.
12.611  Hvis modtager ometikketterer udefra kommende blod og blodkomponenter, skal der udfærdiges en liste (evt. elektronisk) over sammenhængen mellem de leverede komponenters tappenumre og de påførte nye numre. Komponenternes nye numre og de originale tappenumre skal kontrolleres af en anden person end den, der har foretaget ometiketteringen, medmindre indkodning i et IT-system af nummersættene foretages ved to af hinanden uafhængige indlæsninger, hvis resultater kontrolleres indbyrdes. Manuelt udførte nummerkonverteringlister skal underskrives af de personer, som har udført ometiketteringen og kontrollen.
12.620 Vedrørende transport af blod til navngivne patienter, se 15.331 til 15.333.

12.400 Transport

 
12.400

Transport

12.410  Ved transport af blod og blodkomponenter skal krav til opbevaring overholdes under transporten. Temperaturen skal dokumenteres.
12.411 Transportsystemer skal være validerede.
12.412 Temperaturen under transport af erytrocytkomponenter bør ikke på noget tidspunkt overstige 10 °C. Transporttiden bør ikke overstige 24 timer.
12.413 Transporttiden for trombocytkomponenter bør ikke overstige 8 timer.

12.500 Forsendelsesliste til industrien

 
12.500

Forsendelsesliste til industrien

12.510  Forsendelseslisten til industrien skal omfatte oplysninger om tappenumrene på frigivne plasmaportioner samt oplysninger om, at portionerne er testet og fundet negative for de obligatoriske undersøgelser. Oplysningerne dokumenteres ved at anvende elektronisk logget identifikation eller alternativ underskrift fra blodcenteret. Overførsel af plasma til forsendelsesemballagen skal foregå under tilsvarende kontrolforanstaltninger som ved frigivelse af blodkomponenter til transfusionsbrug (se 12.100). Fraktioneringsvirksomheder er undtaget fra reglen om returnering af forsendelseslister.

12.300 Kassation og uddatering

     
 12.300

 Kassation og uddatering

12.301 Blodkomponenter, der afviger fra de krav som er fastsat i bilag 2 til Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 1230 af 8. december 2005 om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed eller krav som er fastsat af blodcentret selv, skal kasseres og kan kun kunne frigives til transfusion under særlige omstændigheder og efter skriftlig aftale med den ordinerende læge og blodcentres læge.
12.302  Som led i procedurekontrollen udarbejdes fortegnelser over alle produkter, som kasseres pga. fejl, uheld, forkert mærkning mv eller fordi de ikke opfylder de opstillede kvalitetskrav samt rapporter over alle procedurer, som mislykkes (fx fejlstik ved donortapning, for langsom tapning, fejlmærkning mv). Fortegnelserne gennemgås regelmæssigt (fx kvartalsvis) for at optimere produktionssystemets sikkerhed.
12.310 Blod og blodkomponenter, der har overskredet opbevaringstiden betegnes som uddaterede og må almindeligvis ikke anvendes til transfusion.
12.311  Der bør foretages en systematisk udløbskontrol i alle lagre af frigivne blodkomponenter. Udløbskontrollen skal dokumenteres.
12.320 Uddaterede eller kasserede portioner, som ikke må anvendes til transfusion, skal være tydeligt mærkede. Årsagen til kassation skal registreres i IT-systemet.

12.200 Opbevaring

       
12.200

Opbevaring

12.210 Blod og blodkomponenter skal opbevares i specielt dertil indrettede skabe eller rum, hvor krav til temperatur m.m. er opfyldt. I disse skabe bør ikke opbevares andet end blod og blodkomponenter og eventuelle hertil hørende blodprøver.
12.211 Det skal kunne dokumenteres, at den korrekte opbevaringstemperatur har været til stede under hele opbevaringen. Regi-streringen kan ske kontinuerligt, og der skal være alarm, der udløses ved overskridelse af fastsatte temperaturgrænser. Kontrollen skal dokumenteres. Der skal være en tilstrækkelig ventilation i skabet/rummet til at sikre en ensartet temperatur.
12.212 Temperaturregistreringen skal med regelmæssige mellemrum kontrolleres over for et referencetermometer. Kontrollen skal anføres i logbogen.
12.213 De lokaler eller skabe, hvori blod og blodkomponenter opbevares, er omfattet af krav til validering, se 2.200.
12.214 Blod og blodkomponenter, der ikke må anvendes til transfusion eller videre forarbejdning, skal opbevares i et tydeligt mærket karantæneområde, som er klart adskilt fra området med portioner, der må anvendes. Det kan fx dreje sig om portioner, som ikke må anvendes pga. manglende undersøgelser for smittemarkører eller om uddaterede portioner.
12.215 Lagre af blod til autolog blodtransfusion skal være adskilt fra lagre med blod til allogen transfusion.
12.220 Opbevaringstemperaturer og –tider fremgår af tabel 12.1. Anvendes anden opbevaringstemperatur eller –tider, skal den enkelte blodbank kunne dokumentere egnetheden af de valgte temperaturer og/eller tider. De angivne opbevaringstemperaturer og –tider forudsætter at tapningen er forgået aseptisk, og at fremstilingen er foregået i lukkede systemer, se nedenfor.
12.230 Frisk frosset plasma til patientbehandling skal være separeret og frosset inden for en tidsgrænse, der tillader at kvalitetskontrolparametrene er opfyldt umiddelbart efter optøning.
12.240  Blod og blodkomponenter, der efter tapning fremstilles i åbne systemer skal anvendes hurtigst muligt efter anbrud. Anbrudte erytrocytkomponenter må maksimalt opbevares i 24 timer ved 2 °C til 6 °C. Anbrudte trombocytkomponenter må maksimalt opbevares i 6 timer ved 20 °C til 24 °C. Anvendes fuldt valideret udstyr til at samle komponenterne sterilt fx ved brug af sterile connection devices (SCD) eller under laminær flow beskyttelse (LAF) i lokaler, som er forsynet med ventilation og sluse fx AiC miljø, kan opbevaringstiden forlænges, som var de fremstillet i et lukket system.
12.250  Blod og blodkomponenter, som tappes under forhold, hvor man ikke kan garantere, at kravene til aseptik er overholdt (se også afsnit 6.700), kan kun undtagelsesvist og kun efter individuel lægelig vurdering anvendes til patientbehandling og skal da være transfunderet hurtigst muligt.
12.260  Blodkomponenter, som har opholdt sig mere end 60 minutter under ukontrollerede temperaturomstændigheder, må ikke indgå i blodbankens disponible lagerbeholdning.
12.261 Blodkomponenter skal være transfunderet senest 4 timer efter udlevering. Hvis det opbevares i plomberet, valideret transportkasse skal blodet være transfunderet senest 4 timer efter anbrud af plomben
12.262 Anvendes andre tidsfrister, skal det enkelte blodcenter kunne dokumentere egnetheden af de valgte tidsfrister.

Tabel 12.1 Opbevaringstemperaturer og - tider

     
Komponenter Opbevaringstemperaturer Opbevaringstider
Fuldblod 20 °C til 24 °C 24 timer
Erytrocytkomponenter 2 °C til 6 °C 35 døgn ved opbevaring i SAGM. Opbevaringstiden afhænger af antikoagulans og suspensionsmedie. Ved bestråling ændres opbevaringstiden, se 15.903
Trombocytkomponenter 20 °C til 24 °C i konstant bevægelse 5 døgn. Er der udført undersøgelse for vækst af bakterier og analysen er negativ på udleveringstidspunktet, kan de opbevares i 7 døgn
Frisk frosset plasma, kryopræcipitat og kryodepleteret plasma -25 °C eller lavere 36 måneder
-18 °C til -25 °C 3 måneder
Optøet frisk frosset plasma eller flydende plasma 2 °C til 6 °C Lokal defineret, idet den hæmostatiske aktivitet skal opfylde minimumskravene i den lokale deklaration

12.100 Frigivelse

   
12.100

Frigivelse

12.101 Frigivelse af de enkelte blodkomponenter sker ved anvendelse af et IT-system, der efter læsning af tappenummer og komponentkode kontrollerer, at resultatet af blodtypekontrollen stemmer med donors blodtype og samtlige obligatoriske smittemarkørundersøgelser er konkluderet negative. Frigivelsen udføres enten af laboratoriet, der har udført analyserne, eller af blodcentret.
12.102 Ved frigivelsesproceduren skal det sikres, at kun blodportioner og blodkomponenter, som er fundet negative for de udførte obligatoriske laboratorieundersøgelser, overføres fra karantænelageret til disponibelt lager.
12.103  Det skal være muligt i blodbankens IT system, at fremfinde og udskrive en frigivelsesliste, som skal indeholde samtlige tappenumre fra tappelisten. For hvert enkelt tappenummer skal det klart fremgå, om resultatet af de obligatoriske smittemarkørundersøgelser er negativt eller positivt. Desuden skal det klart fremgå, for hvilke tappenumre en eller flere af de obligatoriske undersøgelser ikke er udført.
12.110 Ved manuel registrering skal der anvendes en frigivelsesliste til registrering af resultaterne af kontrolblodtyper og de obligatoriske smittemarkørundersøgelser. Det skal af frigivelseslisten i klar tekst fremgå, at de undersøgte prøver er negative (neg) for de pågældende smittemarkører.
12.112 Alle manuelle afskrivninger og overførelse af undersøgelsesresultater, frigivelse mv. skal foretages under dobbeltkontrol. Dobbeltkontrollen skal dokumenteres.

11.800 Algoritmer

 
11.800

Algoritmer

11.801 Algoritmerne for udredning af initialt reaktive obligatoriske smittemarkører følger nationale faglige retningslinjer.
11.802 Anvendte forkortelser og begreber i figurerne 11.1 og 11.2: EIA              Enzyme-linked Immunosorbent AssayIB                Immunblot (WB, RIBA, LIA eller lign.)ID NAT       Individual Donation Nucleic Acid Amplification Testneg               negativpos               positiv ink                 inkonklusiv HBsAg         hepatitis B surface antigen anti-HBc     hepatitis B core antistofNy donor nye donorer og donorer, der kan sidestilles hermed, hvilket vil sige donorer, der har haft en pause i donorvirksomheden på mere end 5 år.
11.810 Algoritme ved undersøgelse for anti-hiv-1/2 fremgår af figur 11.1. Hvis anti-hiv reaktivitet i EIA er forårsaget af hiv-infektion, vil IB kun være negativ eller inkonklusiv i serokonversionsfasen. I denne fase er hiv p24Ag og hiv-RNA NAT positive og negativt udfald af en af disse undersøgelser (eller begge) er således diagnostisk evidens for, at anti-hiv reaktiviteten i EIA ikke er forårsaget af hiv-infektion.
11.811 Anvendes en såkaldt kombotest til detektion af både anti-hiv og hivAg, skal der ved positiv reaktion suppleres med en isoleret anti-hiv-1/2 test. Vær opmærksom på, at prøvematerialet kan blive for gammelt til at opnå et troværdigt resultat i hiv RNA NAT undersøgelsen. Er der tale om en nyligt pådraget hiv infektion vil reaktiviteten i hiv-RNA NAT være høj (> 10.000 kopier/ml). Er den isolerede anti-hiv-1/2 test samt enten immunblot eller hiv RNA NAT undersøgelsen positive, indkaldes og udmeldes donor.
11.813  En donor, hvis EIA (anti-hiv eller kombotest) og ID NAT er negative kan fortsat være donor, selvom IB var inkonklusiv ved et tidligere fremmøde.
11.814 Tendensen til at udvise gentagen positiv EIA screentest (antihiv eller kombotest) uden hiv-infektion kan være forbigående eller permanent. Donor kan derfor sættes i pause og indkaldes til fornyet undersøgelse efter et passende tidsrum.
11.820 Algoritme ved undersøgelse for anti-HCV fremgår ligeledes af figur 11.1. Vær opmærksom på, at prøvematerialet kan blive for gammelt til at opnå et troværdigt resultat i HCV NAT undersøgelsen.
11.821 En donor, hvis EIA (anti-HCV) og ID NAT er negative kan fortsat være donor, selvom IB var inkonklusiv ved et tidligere fremmøde.
11.822  Tendensen til at udvise gentagen positiv EIA screentest (antiHCV) uden HCV-infektion kan være forbigående eller permanent. Donor kan derfor sættes i pause og indkaldes til fornyet undersøgelse efter et passende tidsrum.
11.830 Algoritme ved undersøgelse for anti-HBc fremgår af figur 11.2. Diagrammet er et udtryk for den logik, der anvendes ved fortolkningen af resultaterne og ikke et udtryk for at undersøgelserne skal foretages sekventielt; det kan være fordelagtigt at udføre alle sekundære undersøgelser inklusive anti-HBc med en anden metode på en gang.
11.831  Anti-HBc undersøgelsen adskiller sig fra de øvrige smittemarkørundersøgelser, idet den er en diagnostisk test på donor og ikke som de øvrige en kvalitetskontrol af blodportionen. Blod fra en donor med reaktiv EIA kan derfor anvendes til transfusionsbehandling forudsat, at der foreligger resultat af konfirmatoriske tests, der viser, at donor ikke er inficeret med HBV.
11.832 De i 11.831 og i figur 11.2 nævnte konfirmatoriske tests er en kombination af serologiske metoder, der i alle tilfælde kan nå frem til en konklusiv diagnose.
11.840 Algoritme ved undersøgelse for HBsAg fremgår af figur 11.1. I diagrammet indgår kun analyser for HBsAg og anti-HBc. Dette er det minimale analyserepertoire for bedst mulig sikring af donorblod. Disse to undersøgelser giver ikke en nærmere diagnostisk afklaring af donors HBV infektionsstatus. Blodcentre, der kun betjener sig af det minimale analyserepertoire, må derfor sikre, at donor henvises til nærmere diagnostisk afklaring. Blodcentre, der har adgang til et større analyserepertoire, kan tilrettelægge deres initiale HBV algoritme i overensstemmelse hermed.
   

Figur 11.1 Algoritme ved undersøgelse for HBV, HCV og hiv-1/2

*Donor kan allerede på dette trin informeres om tekniske problemer og holde pause, jf. 11.630

 

Figur 11.2 Algoritme ved undersøgelse for anti-HBc

*Der kan med fordel undersøges for flere HBV-markører

11.700 Konfirmatorisk test og diskriminatorisk NAT

11.700

Konfirmatorisk test og diskriminatorisk NAT

11.710 Er screentesten for antistof mod hiv-1/2 eller antistof mod hepatitis C reaktiv, kan der som konfirmatorisk test anvendes undersøgelsesmetoder, der bygger på individuel visualisering af reaktivitet med en række forskellige specifikke antigener, som det for eksempel kan opnås i en immunblotting metode.
11.711  Den konfirmatoriske test for HBsAg kan foretages med en antistofneutralisationstest. En infektion med hepatitis B kan også konfirmeres med undersøgelser for øvrige HBV markører, specielt anti-HBc, men også HBeAg og anti-HBe.
11.712  I de tilfælde, hvor undersøgelsen for den obligatoriske smittemarkør tester kombinationer, fx hivAg, anti-hiv 1 og anti-hiv 2, skal den videre konfirmatoriske udredning tage hensyn hertil fx ved at inkludere en hivAg eller hiv RNA test og et immunblot specifikt for anti-hiv 2.
11.713 Er ID NAT gentaget reaktiv, jf.11.132, udredes der med diskriminatorisk NAT.
11.714  Hvis den konfirmatoriske test er negativ eller ikke-konklusiv samtidig med at ID NAT undersøgelsen er negativ, har donor med stor sandsynlighed ikke den pågældende smittemarkør i blodet. Ved undersøgelse af en lavprævalenspopulation vil reaktionsmønstret »EIA positiv/konfirmatorisk test negativ eller inkonklusiv/ID NAT negativ« oftest være udtryk for falsk EIA reaktivitet. Ligeledes vil reaktionsmønstret »ID NAT reaktiv/diskriminatorisk NAT negativ« i en lavprævalenspopulation oftest være udtryk for falsk reaktiv ID NAT. I usædvanlige tilfælde kan det være udtryk for en tidlig serokonvertering. Blodet fra donorer med sådanne reaktionsmønstre skal derfor kasseres.
11.715  Ved formodet falsk reaktivitet i EIA eller i ID NAT underrettes donor ikke umiddelbart, men resultatet noteres i donorjournalen. Blodet kasseres. Ved næste fremmøde undersøges blodet med EIA og ID NAT. Hvis der ved det første fremmøde var reaktivitet med en af testene for HBV (HBsAg eller ID NAT), undersøges desuden for anti-HBc. Er disse analyser negative, frigives blodet på normal vis.
11.716 Hvis EIA ved næste fremmøde stadig er reaktiv, skal der udredes på samme vis som ved første fremmøde. Ved negativ eller inkonklusiv konfirmatorisk test (og negativ ID NAT), betragtes resultatet som falsk positiv reaktivitet. Blodet skal kasseres og donor skal meddeles om problemer af analyseteknisk karakter. Donor sættes i pause eller ophører, jf. 11.630.
11.717  Hvis ID NAT ved næste fremmøde stadig er reaktiv og diskriminatorisk test fortsat, er negativ betragtes resultatet som falsk positiv reaktivitet. Blodet skal kasseres og donor skal meddeles om problemer af analyseteknisk karakter. Donor gives pause eller udmeldes, jf. 11.630.
11.718  Hvis den konfirmatoriske test og/eller diskriminatorisk NAT kan bekræfte forekomsten af den pågældende smittemarkør, betragtes donor som inficeret med det tilsvarende virus.

11.600 Information om testresultater

   
11.600

Information om testresultater

11.610 Den for blodcentret ansvarlige læge skal sikre, at der er procedurer for, at der foretages en vurdering af, hvorvidt et testresultat er af betydning for donors sundhed i en sådan grad, at donor skal informeres.
11.620 Hvis donor skal informeres om et positivt resultat af obligatoriske smittemarkører, skal den for blodcentret ansvarlige læge sikre, at der er procedurer for, at donor telefonisk indkaldes til en samtale. Forud herfor kan der, hvis der er tale om hiv infektion eller kronisk hepatitis B eller C infektion, træffes aftale med ambulatoriet ved en afdeling med infektionsmedicinsk ekspertise om eventuel rådgivning og supplerende undersøgelser. Den tid, der afsættes til at informere donor i blodcentret om undersøgelsesresultatet, bør være passende lang med henblik på en vurdering af, hvorledes donoren reagerer på oplysningen. Der skal gives relevant rådgivning, herunder konsekvenser af resultatet, samt hvordan undersøgelsen følges op og eventuelt behandles. Det vil ofte være hensigtsmæssigt, at donor efter konsultationen i blodcentret, hvis der er tale om hiv infektion eller kronisk hepatitis B eller C infektion og hvis donor ønsker det, umiddelbart kan blive modtaget på ambulatoriet ved en afdeling med infektionsmedicinsk ekspertise. Blodcentret bør i denne forbindelse have mulighed for at tilbyde transport til og fra det pågældende ambulatorium.
11.630 Hvis der ved mindst et fremmøder foreligger et af følgende reaktionsmønstre:
 • EIA reaktiv/konfirmatorisk test negativ eller inkonklusiv/ID NAT negativ
 • ID NAT reaktiv test, der er negativ i diskriminatorisk test
skal det vurderes, om donor skal informeres om de tekniske problemer med henblik på at give vedkommende pause og undlade tapning indtil videre. Ved informationen af donor er det vigtigt at understrege, at reaktionsmønstret i analyserne utvetydigt viser, at vedkommende ikke er smittet med den pågældende sygdom.

11.500 Anmeldelse

 
11.500

Anmeldelse

11.501 I henhold til Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 277 af 14. april 2000 om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme mv, Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 366 af 23. april 2012 om sikkerhed i forbindelse med bloddonation samt sundhedsstyrelsens Vejledning nr. 9013 af 20. december 2012 om sikkerhed i forbindelse med bloddonation, skal blodcenteret indberette nedenstående elektronisk til Statens Serum Institut, Epidemiologisk Afdeling via deres hjemmeside.
11.502  Månedlig indberetning over antallet af donorer, der er undersøgt for hiv, hepatitis B og hepatitis C samt hvor mange af disse, der er fundet positive. Formular Månedlig rapportering af bloddonorscreening anvendes.
11.503  For de bloddonorer, som findes positive (konfirmatorisk) for en af ovenstående virusmarkører, skal der indberettes individuelle oplysninger om donor. Formular Individuel indberetning af positiv donor anvendes.
11.504 Har donor afgivet blod, skal der foretages look-back (se 11.400) og resultatet skal indberettes særskilt. Formular Donationsindberetning ved positiv flergangsdonor (skema A) anvendes. Skema A udfyldes også hvis en donor findes positiv via en anden lægeinstans eller hvis en recipient findes positiv og donor efterfølgende findes positiv. Rapport over look-back ved situation beskrevet i 11.420 anmeldes ved at anvende skema B: Look-back fra patient. Indberetningen foretages efter telefonisk aftale med Afdeling for Infektionsepidemiologi, SSI.
11.510 I henhold af § 26 i Lovbekendtgørelse nr. 814 af 27. august 2009 om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme (Epidemiloven), samt Sundhedsstyrelsens Be-kendtgørelse nr. 277 af 14. april 2000 om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme mv. skal nedenstående indberettes til Statens Serum Institut, Epidemiologisk Afdeling.
11.511 Månedlig indberetning foretages af laboratoriet over antallet af udførte screeningsanalyser på patienter for hiv.
11.512 Ved konfirmeret hiv-positiv patient skal behandlende læge foretage skriftlig indberetning via en formular fra Sundhedsstyrelsen, som fremsendes fra laboratoriet. Laboratoriet skal sende kopi af indberetningsskemaet til Statens Serum Institut. Der skal sendes et skema pr. patient. Patienter med hepatitis B og C skal af den behandlende læge indberettes skriftlig til Statens Serum Institut, Epidemiologisk Afdeling samt Embedslægeinstitutionen.

11.400 Look-back

 
11.400

Look-back

11.410  Hvis blodbanken erfarer, at en donor er smittet med hiv, HCV eller HBV, skal det med udgangspunkt i en risikovurdering overvejes at undersøge recipienter af blodkomponenter fra tidligere tapninger, medmindre der kan fastlægges et sikkert smittetidspunkt for donor, der udelukker at tidligere donationer har været infektiøse.
11.411 Kan smittetidspunktet ikke fastlægges, skal man gå tilbage til 6 måneder før sidste negative undersøgelse. Giver kortlægningen anledning til en formodning om, at en recipient har modtaget inficeret blod eller blodkomponenter, drøftes den videre udredning med den transfusionsansvarlige kliniske afdeling, eventuelt også i samarbejde med den kliniske afdeling, hvortil bloddonor er henvist. Hvis der skal foretages videregående undersøgelser vedrørende recipienterne, skal disses samtykke hertil indhentes.
11.420  Modtages der meddelelse om, at en patient muligvis er smittet med hiv, HBV eller HCV gennem blodtransfusion, skal der indledes look-back. Forinden skal patientens smitte være konfirmeret ved mindst to uafhængige undersøgelser, og andre sandsynlige smittekilder skal vurderes.
11.421 Ved hiv-smitte skal der redegøres for donorerne til alle blodkomponenter, som kan have smittet patienten. Alle donorer skal være undersøgt for anti-hiv-1/2 og hiv-1 RNA på en blodprøve udtaget tidligst tre måneder efter, at donor gav blodet, der blev transfunderet til den smittede patient. Findes samtlige donorer anti-hiv-1/2 og hiv-1 RNA-negative ved en blodprøve udtaget tidligst tre måneder efter, at donor gav blodet, der blev transfunderet til den smittede patient, kan det konkluderes, at patienten ikke er smittet gennem de transfusioner, som det er dokumenteret, at patienten har modtaget.
11.422 Ved HCV-smitte skal der redegøres for donorerne til alle blodkomponenter, som kan have smittet patienten. Alle donorer skal være undersøgt for anti-HCV og HCV RNA på en blodprøve udtaget tidligst tre måneder efter at donor gav blodet, der blev transfunderet til den smittede patient. Findes samtlige donorer anti-HCV og HCV RNA negative ved en blodprøve udtaget tidligst tre måneder efter at donor gav blodet, der blev transfunderet til den smittede patient, kan det konkluderes, at patienten ikke er smittet gennem de transfusioner, som det er dokumenteret, at patienten har modtaget.
11.423  Ved HBV-smitte skal der redegøres for donorerne til alle blodkomponenter, som kan have smittet patienten. Ved næste fremmøde undersøges donor som minimum for HBsAg, antiHBc og HBV DNA. Findes alle donorer anti-HBc, HBsAg og HBV DNA negative på en blodprøve udtaget tidligst tre måneder efter, at donor gav blodet, der blev transfunderet til den smittede patient, kan det konkluderes, at patienten ikke er smittetgennem de transfusioner, som det er dokumenteret, at patienten har modtaget. Er én eller flere donorer anti-HBc positiv, må tilfældet analyseres nærmere. Som regel må det i sådanne tilfælde konkluderes, at det ikke kan udelukkes, at patienten er blevet smittet med HBV gennem de modtagne blodtransfusioner.
11.424 For øvrige patogener, hvor transfusionsoverførsel er påvist, kan look-back indledes, hvis det er relevant.

11.300 Tilbagekaldelse af plasma til fraktionering

 
11.300

Tilbagekaldelse af plasma til fraktionering

11.310  Er en smittemarkørundersøgelse for anti-hiv, anti-HCV eller HBsAg konstateret inkonklusiv eller positiv i den konfirmatoriske test eller ved diskriminatorisk NAT undersøgelse, kræves det, at FFP fra den pågældende donor sendt til fraktionering, skal tilbagekaldes. Dette fremgår også af aftalen med plasmaaftager.
11.315  Af aftalen med plasmaftager fremgår det også, hvilke tidligere donationer, der skal inkluderes i look-back undersøgelsen, aktuelt alle donationer inden for de sidste 6 måneder fra den sidste negative donation. Der skal spores 5 år tilbage for at finde den sidste negative donation.
11.320 Tilbagekaldelsen skal omfatte information om tappenummer og tappedato på leverede plasmaportioner, som er tappet fra donor indtil 6 måneder før den sidste negative donation.
11.330  Tilbagekaldelsen skal ske i henhold til skriftlig aftale med plasmaaftageren.

11.200 Procedurer ved positive smittemarkørundersøgelser

 
11.200

Procedurer ved positive smittemarkørundersøgelser

11.201 Ved fastlæggelse af perioder for tilbagekaldelse og look-back er der taget hensyn til serokonverteringsvinduet, som er tidsrummet fra en smittet donor er infektiøs til en blodprøve fra vedkommende giver et positivt signal i smittemarkørundersøgelsen for den pågældende infektion.

11.100 Indledning

   
11.100

Indledning

11.101 Alt blod og blodkomponenter, som anvendes til transfusion eller til fremstilling af blodderiverede lægemidler, skal stamme fra donorer, som gennem en samtidig med tapningen udtaget blodprøve er fundet negative i serologisk smittemarkørundersøgelse ved Enzyme-linked Immunosorbent Assay (EIA) for hepatitis B overfladeantigen (HBsAg), antistof mod hiv 1/2 og antistof mod hepatitis C samt fundet negativ ved individuel donations nukleinsyreamplifikations test (ID NAT) for HBV DNA, HCV RNA og hiv RNA (obligatoriske smittemarkører), jf. Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 366 af 23. april 2012 om sikkerhed i forbindelse med bloddonation samt Sundhedsstyrelsens Vejledning nr. 9013 af 20. december 2011 om sikkerhed i forbindelse med bloddonation.
11.104 Nye donorer og donorer, der kan sidestilles hermed (se 11.802), bør undersøges for hepatitis B core antistoffer (antiHBc) og findes negative herfor, før blodet må anvendes.
11.106 Der skal udføres kontroltypebestemmelse for AB0 og RhD på hver tappet blodportion til transfusion, se kapitel 10.
11.110 I henhold til Sundhedsministeriets Bekendtgørelse nr. 1269 af 12. december 2005 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik skal alle reagenser, der anvendes til ovennævnte undersøgelser være CE-mærkede. Reagenserne indgår i liste A i bilag II, hvorfor der stilles særlige krav til godkendelse.
11.111 Det skal af en instruks entydigt fremgå, hvilke kriterier der lægges til grund for, at en prøve anses for ikke-reaktiv.
11.112 Validiteten af de anvendte kit, herunder følsomhed og specificitet, skal være dokumenteret.
11.120 Der skal gemmes en arkivprøve fra hver tapning. Prøven skal opbevares indtil et år efter udløbsdatoen for produktet med den længste lagertid.
11.130 Det skal være muligt i det anvendte IT-system at fremfinde og eventuelt udskrive en liste over de tappede og til blodcentret indkomne fuldblodsportioner samt forarbejdede blodkomponenter, som befinder sig i blodcentrets karantænelager, og påhvilke der endnu ikke er foretaget de obligatoriske smittemarkørundersøgelser.
11.131 Efter obligatoriske undersøgelser er udført, skal det sikres, at alle indkomne blodportioner i karantænelageret er undersøgt. Det skal være muligt i det anvendte IT-system at fremfinde og eventuelt udskrive en liste over de donationsnumre, hvortil der ikke er knyttet en blodportion og/eller en blodprøve.
11.132 Findes blodprøven ikke-reaktiv i screentest (EIA eller ID NAT) for de obligatoriske smittemarkører, kan blodet anvendes til transfusion. Hvis blodprøven findes reaktiv ved en eller flere af obligatoriske undersøgelser for smittemarkører, foretages to nye uafhængige undersøgelser med samme teknik på samme blodprøve for den eller de pågældende smittemarkører. Er begge disse undersøgelsesresultater ikke-reaktive, kan blodprøven betragtes som negativ, og blodet fra donor kan anvendes, forudsat at de øvrige obligatoriske smittemarkørundersøgelser er ikke-reaktive. Er derimod blot den ene af de to nye undersøgelser reaktiv, må blodet ikke anvendes, og der skal foretages en konfirmatorisk henholdsvis diskriminatorisk test på blodprøven (se 11.800).
11.133 Hvis donorblodet i en eller flere af de obligatoriske smittemarkørundersøgelser er reaktivt, må hverken blodet eller dele deraf anvendes til transfusion eller fremstilling af blodderivater.
11.134 Resultatet af de obligatoriske laboratorieanalyser indgår som en væsentlig del af frigivelsen af blodkomponenter, se afsnit 12.100.
11.135 Blodportioner, som er fundet reaktive i en eller flere af de obligatoriske smittemarkørundersøgelser, skal sammen med evt. fremstillede blodkomponenter fra de pågældende blodportioner mærkes, således at det klart fremgår, at disse komponenter ikke må anvendes til blodtransfusion før yderligere undersøgelser foreligger og skal opbevares i et særligt afmærket område i karantænelageret indtil videre.
11.136 Blodportioner, som findes gentaget reaktive i EIA eller gentaget reaktive ved ID NAT undersøgelsen, skal sammen med de evt. fremstillede blodkomponenter omgående kasseres. Hvis særlige forhold taler for, at sådanne blodkomponenter kan anvendes til videnskabelige formål eller reagensfremstilling, skal komponenterne fjernes fra lagre, hvor blod og blodkomponen-ter til transfusionsbrug almindeligvis opbevares, og blodposen skal mærkes: Smittefare! Må ikke anvendes til transfusion. Sådanne blodportioner/blodkomponenter må kun opbevares i blodcentre i dertil indrettede køleskabe/frysere, som er mærket med betegnelsen: Smittefarligt materiale.

10.700 Kontrolblodtypebestemmelse af blodportioner

 
10.700  

Kontrolblodtypebestemmelse af blodportioner

10.710  Når der foreligger mindst en AB0 og RhD blodtypebestemmelse kan kontrolblodtypebestemmelse udføres som  erytrocytdiagnose jf. 10.320. Resultatet sammenholdes og skal findes identisk med tidligere udført blodtypebestemmelse, før blodkomponenter fremstillet af blodportionen kan frigives, se 12.100.

10.600 Svarafgivelse til blodbank i anden region

10.600

Svarafgivelse til blodbank i anden region

10.610 Det fremsendte svar skal indeholde oplysninger om laboratorienumre og dato for prøvetagning samt oplysninger om bloddonors fulde navn og personnummer, AB0 og RhD blodtype, evt. om der er påvist svag ekspression af A, B eller D antigen, samt svar på antistofscreentest.

10.500 Screentest for erytrocytantistoffer

 
10.500

Screentest for erytrocytantistoffer

10.510 De anvendte teknikker skal kunne påvise irregulære erytrocytantistoffer med klinisk betydning og med en følsomhed som beskrevet i kapitel 14.
10.520 Påvisning af klinisk betydningsfulde irregulære erytrocytantistoffer ved 37 °C IAT udelukker, at blodet kan anvendes til fremstilling af aferesetrombocytter og plasma til transfusionsbrug.
10.540 Screentesten for irregulære erytrocytantistoffer skal gentages i forbindelse med første tapning efter at donor har været gravid eller er blevet transfunderet med blodkomponenter.

10.300 AB0 og RhD blodtypebestemmelse

10.300

AB0 og RhD blodtypebestemmelse

10.310 AB0 og RhD blodtypebestemmelsen skal indeholde både en erytrocytdiagnose og en plasmakontrol.
10.320  Erytrocytdiagnosen skal omfatte undersøgelse for A, B og D og kan udføres med ét anti-A, ét anti-B og ét anti-D. Plasmakontrollen skal indeholde undersøgelse for reaktion med A og B erytrocytter.
10.330 Ved uoverensstemmelse mellem erytrocytdiagnose og plasmakontrol skal der udføres supplerende undersøgelser til udredning af uoverensstemmelsen.
10.340 AB0 blodtypebestemmelsen skal udføres således, at varianter af blodtype A med svag ekspression af A antigener, til og med Ax, kan påvises.
10.350 Er der påvist A antigen selv i ringe mængde, skal donorblodtypen angives som blodtype A respektive blodtype AB for at hindre immunisering af recipienterne.
10.420 Ved negativt udfald af den initiale RhD undersøgelse skal der efterfølgende udføres RhD bestemmelse med anti-D reagenser og med en teknik, der kan påvise D varianter med svag D ekspression og med udtryk af partielt D antigen inklusive RhDVI. Ved anvendelse af inkomplette antistoffer til påvisning af RhD typen, skal der tillige udføres DAT mhp. kontrol for in vivo sensibilisering af donors erytrocytter.
10.430 RhD positiv betegnes alle bloddonorer, der reagerer positivt med et eller flere af de anvendte anti-D reagenser og teknikker, eller ved påvisning af tilstedeværelse af funktionelt RHD gen. Alle øvrige donorer betegnes som RhD negative.

10.100 Alment om blodtypebestemmelse

   
10.100

Alment om blodtypebestemmelse

10.110 Ved donors første fremmøde skal der foretages blodtypebestemmelse jf. 10.300. Når der foreligger mindst en ABO og RhD blodtypebestemmelse, kan der foretages kontrolblodtypebestemmelse jf. 10.700. Blodtypebestemmelse og kontrolblodtypebestemmelse kan udføres på prøver taget fra samme indstik, men med 2 uafhængige identitetskontroller. Resultatet sammenholdes og skal findes identisk med udført blodtypebestemmelse, før blodkomponenter fremstillet af blodportionen kan frigives, se 12.100 Frigivelse. Kontrolblodtypebestemmelse kan udelades ved tapning af plasma til fraktionering.
10.120 Blodprøver og tilhørende tappeformular skal være entydigt mærkede med navn og personnummer. Identitetskontrol skal dokumenteres.
10.130 Undersøgelsesresultatet skal være baseret på undersøgelse af 2 prøver (ikke nødvendigvis to indstik) med to af hinanden uafhængige identitetskontroller.
10.131 For førstegangsdonorer, kan identitetskontrollen i forbindelse med prøvetagning til blodtypebestemmelse foretages ved anvendelse af fingeraftryk og ved en afsluttende kontrol af tapningen.
10.140 En af undersøgelserne skal indeholde en AB0 og RhD blodtypebestemmelse samt en screentest for erytrocytantistoffer.
10.150 De anvendte reagenser skal være CE-mærkede og opfylde kravene beskrevet i kapitel 14.
10.170 Analyseresultaterne skal registreres og arkiveres som angivet i tabel 2.1.

9.500 Minimale kvalitetskontrolparametre på blodkomponenter

 
9.510

Minimale kvalitetskontrolparametre på blodkomponenter

9.510 Alle komponenter skal testes som anført i kapitel 10 og 11
9.511  Bakteriologisk kontrol af tappe- og fremstillingsprocedurerne skal sikres fx ved at foretage regelmæssig bakteriologisk dyrkning af trombocytkomponenterne.
9.520 Minimale kvalitetskontrolparametre for de enkelte komponenter er angivet Bekendtgørelse nr. 1230 af 8. december 2005 om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbanksvirksomhed samt i Europarådets Guide to preparation, use and quality assurance of blood components (Component monographs).
9.530 Stikprøvekontrol skal foretages med den hyppighed som er angivet i Europarådets Guide to preparation, use and quality assurance of blood components (Component monographs).
9.535 For at reducere risikoen for transfusion related acute lung injury (TRALI) bør plasma til transfusionsbehandling være fra ikketransfunderede mænd eller det bør screenes for leukocytantistoffer og kun anvendes, hvis der ikke findes sådanne.

9.400 Statistisk proceskontrol

 
9.400

Statistisk proceskontrol

9.410 For at dokumentere, at de producerede blodkomponenter lever op til specifikationerne, og at produktionen er under kontrol, skal kvalitetskontroldata indsamlet ved stikprøvekontrol underkastes statistisk proceskontrol.
9.420 Med statistisk proceskontrol kan der tages rationelle beslutninger vedrørende kvalitetsstyringen af blodkomponentproduktionen.
9.430 Generelt skal der udarbejdes planer for indsamlingen af kvalitetskontroldata, samt planer for situationer, hvor produktionen på basis af statistisk proceskontrol bedømmes som værende ude af kontrol. Ved planlægningen skal det sikres, at da-ta er repræsentative (skal repræsentere skiftende personale, forskelligt apparatur mv.) og mulighederne for bias skal vurderes.
9.440 Der findes forskellige typer af statistisk proceskontrol. Fælles for dem er, at det ud fra en given produktions størrelse defineres, hvilket antal stikprøver og med hvilken frekvens, der skal indsamles, samt det antal divergerende resultater, som skal fordre en nærmere undersøgelse af produktionsforholdene (fx en ny validering af materialer og procedure).
9.470 Europarådets Guide to preparation, use and quality assurance of blood components angiver forskellige metoder til statistisk proceskontrol.

9.300 Den løbende kvalitets- og procedurekontrol

9.300

Den løbende kvalitets- og procedurekontrol

9.310 Blodcentret er forpligtet til ved en løbende stikprøvekontrol (QC) at påse, at de rutinemæssigt producerede komponenter overholder de deklarerede specifikationer og løbende kontrollere, at fremstillingsprocessen ikke skrider dvs. kontrollere, at evt. skiftende personale nøje følger vejledningen som beskrevet i standardforeskriften (procedurekontrol, proficiency testing).
9.320 Resultaterne af kvalitetskontrolanalyserne skal samles og bearbejdes statistisk i en kvalitetskontrolrapport. Evt. tendenser til skred i analysetallene skal bemærkes og forslag til korrektioner i fremstillingsprocessen anføres. Den kvalitetskontrolansvarlige skal underskrive rapporterne og sikre, at de bliver forelagt den produktionsansvarlige.

9.200 Deklaration

   
9.200

Deklaration

9.210 Et blodcenter skal deklarere indholdet i de komponenter, som udleveres. De enkelte komponenter skal mærkes så type af indhold er entydigt identificeret som angivet i Bekendtgørelse nr. 1230 af 8. december 2005 om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbanksvirksomhed. I praksis anvendes ISBT 128 label med en produktkode, som iht. ISBT 128 standarden definerer indholdet, se også appendiks 6. Blodcenteret bør udarbejde engenerel vejledning til blodcentrets brugere fx i form af information på hjemmeside, hvori indholdet af aktive stoffer og volumen for de forskellige komponenter nærmere specificeres.
9.220 Indholdet i blodkomponenter af de aktive substanser/celler varierer afhængig af donorkilden og de metoder, der anvendes til fremstillingen. Samme komponenttype fra forskellige blodcentrer har derfor ikke nødvendigvis samme specifikation, dog skal visse minimumsgrænser, som nærmere fastsat i det følgende overholdes. Når specifikationen er fastlagt, skal blodbanken sikre ved den løbende kvalitetskontrol (stikprøver), at de producerede blodkomponenters indhold er i overensstemmelse med de deklarerede specifikationer.

9.100 Indledning

   
9.100

Indledning

9.110 Transfusion af blodkomponenter anvendes for at opfylde et eller flere af følgende kliniske formål hos patienten:
 • at opretholde en passende ilttransport
 • at korrigere blødnings- og koagulationsforstyrrelser
 • at korrigere en mangeltilstand
Blodkomponenter skal derfor fremstilles og opbevares på en sådan måde, at produkterne med hensyn til sterilitet, indhold af aktiv komponent, cellernes levedygtighed og funktionsduelighed er egnede til at opfylde disse formål i praksis og medføre så få bivirkninger hos recipienten som muligt, når de anvendes efter deres hensigt og i passende mængde.
9.120 Kvalitetssikringen i transfusionsvæsnet omfatter alle procedurer i blodcentret fra udvælgelsen af bloddonoren gennem tapning, fraktionering, typebestemmelse, screening, mærkning mv. til blodet er transfunderet til patienten og tilbagemelding - herunder af eventuelle bivirkninger - har fundet sted (hæmovigilance). Desuden indgår kontrol af tilførte råmaterialer eller halvfabrikata, som indgår i produktionen. Ved indgåelse af leveranceaftaler om produkter fra andet blodcenter, skal der foreligge en skriftlig aftale som bl.a. angiver, hvem der er ansvarlig for kvalitetskontrollen og med hvilke specifikationer.
9.130 Kvalitetskontrol af blodkomponenter er en del af kvalitetssikringen (QA = quality assurance) og indebærer regelmæssig stikprøvekontrol af de fremstillede komponenter (QC = quality control). De øvrige elementer er beskrevet i kapitel 2 og omfatter: Validering af nye procedurer, opstilling af kvalitetskrav for produktet (Quality requirements), samt procedurekontrol/færdighedskontrol (proficiency testing).

8.400 Dokumentation i forbindelse med fremstilling

 
8.400

Dokumentation i forbindelse med fremstilling

8.410 Blodkomponenter mærkes med anvendelse af ISBT 128 standarden, se appendiks 6.
8.420 I forbindelse med produktion af blod og blodkomponenter skal nedenstående registreres elektronisk og med tidspunkt. I tilfælde af IT-nedbrud skal der foreligge en nødprocedure, så de samme registreringer kan ske på papir. Ved genoprettelse af IT-funktionen skal oplysningerne registreres elektronisk. Nødproceduren skal være en del af kvalitetsstyringssystemet.
8.430 Dokumentation for separation af fuldblod og split af blodkomponenter, skal ske i IT-systemet, idet tappenumre/batchnumre og produktkoder for de anvendte og de resulterende blodkomponenter registreres. Desuden registreres anvendt kritisk udstyr og utensilier samt medarbejderen.
8.440 Dokumentation for fremstilling af en enkelt batch, som er fremstillet ud fra flere portioner (pool) eller anden videregående præparation (bestråling, vask mv.), skal ske i IT-systemet, idet tappenumre/batchnumre og produktkoder for de anvendte og resulterende blodkomponenter registreres. Desuden registreres anvendt kritisk udstyr og utensilier samt medarbejderen. Batchen skal tildeles et entydigt batchnummer.
8.450 Dokumentation for frigivelse på baggrund af udførte obligatoriske analyser skal ske i IT-systemet, idet tappenummer og produktkode for hver enkelt blodkomponent registreres. Desuden registreres anvendt kritisk udstyr og utensilier samt medarbejderen ved udførelsen af de obligatoriske test, samt medarbejderen, der udfører frigivelsen.
8.460 Dokumentation for flytning af blodkomponenter mellem lagre og matrikler sker i IT-systemet, idet tappenummer og produktkode for hver enkelt blodkomponent registreres. Desuden registreres eksport og import samt medarbejderen.
8.470 Dokumentation for salg af blodkomponenter sker i IT-systemet, idet tappenummer og produktkode for hver enkelt blodkomponent registreres. Desuden registreres medarbejderen og køberen. Der skabes en forsendelsesliste, der kan være elektronisk eller på papir.
8.480 Dokumentation for køb af blodkomponenter sker i IT-systemet, idet tappenummer og produktkode for hver enkelt blodkomponent registreres. Desuden registreres medarbejderen og sælgeren.

8.300 Hygiejne

8.300

Hygiejne

8.301 Generelle retningslinjer for hygiejne i sundhedsvæsenet er beskrevet i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om generelle forholdsregler i sundhedssektoren, SSI 2017.
8.310 Fremstilling af blodprodukter skal ske under anvendelse af en teknik, der reducerer risikoen for kontamination.
8.320 Der skal foreligge detaljerede skriftlige instruktioner vedrørende hygiejne. Instruktionerne skal bl.a. omfatte rengøring af lokaler og udstyr, håndtering af blod og blodprodukter samt personalets hygiejnepraksis, adfærd og påklædning. Instruktionerne skal fastlægge krav til personalets helbredstilstand. Rengøring skal dokumenteres.
8.330 Personale med lidelser, der påvirker produkternes kvalitet eller frembyder smitterisiko for donorerne (akut diaré, bylder, inficerede sår mv.), må ikke være beskæftiget i blodcentrets produktion. Ved sår eller eksem på hænderne skal blodcentrets læge vurdere om vedkommende må deltage i fremstillingen.
8.340 Hænderne skal holdes rene og velplejede med korte negle. Fingerringe, ure og armbånd umuliggør god håndhygiejne og må ikke bæres under arbejdet.
8.341 Håndhygiejne skal udføres som vask eller desinfektion. Håndvask har til formål at fjerne synlig forurening. Hånddesinfektion har til formål at mindske forekomsten af bakterier på huden. Procedurerne for anvendelse af håndhygiejnemetoder og – procedurer skal være beskrevet og følge Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om håndhygiejne, SSI 2017.
8.343 Håndvask eller hånddesinfektion skal udføres
 • umiddelbart inden hver blodtapning
 • inden produktion eller håndtering af blodkomponenter
 • efter situationer, hvor det er sandsynligt, at hænderne er mikrobielt forurenede
 • efter aftagning af handsker
8.350 Spisning, drikning og rygning, samt opbevaring af fødevarer, konfekture, drikkevarer og cigaretter må ikke forekomme i lokaler, hvor blodkomponenter fremstilles eller opbevares.
8.360 Personale beskæftiget med blodtapning og fremstilling af blodkomponenter skal være iført hensigtsmæssig uniform, som skal dække privat tøj. Uniformen må ikke have lange ærmer. Skift og vask af arbejdsdragt/uniform bør ske dagligt samt ved forurening.
8.370 Der skal anvendes handsker i situationer, hvor der er risiko for direkte kontakt med blod.
8.380 Personale, der ved uheld kommer i direkte kontakt med potentielt smitteførende affald, skal hurtigst muligt foretage en grundig afvaskning og desinfektion af området. Ved stik, snitlæsioner eller sprøjt/stænk på slimhinder, hvor der er kontakt med blod eller vævsvæsker, kan der være risiko for smitte med hepatitis B, hepatitis C, hiv og andre blodbårne virus. Der skal foreligge en instruktion for, hvorledes man skal forholde sig ved sådanne uheld.

8.200 Fremstillings- og opbevaringslokaler

8.200

Fremstillings- og opbevaringslokaler

8.201 Fremstilling af blodkomponenter, væv og celler skal foregå i GMP-kontrollerede områder, dvs. lokaler, som er placerede og indrettede, således at de er velegnede til formålet, se også 2.170.
8.210 Rummene skal være rengøringsvenlige og af passende størrelse med passende temperatur- og ventilationsregulering. Rummene skal indrettes så de er isolerede fra almindelig trafik og uvedkommende aktiviteter.
8.220 Adgang til lokalerne skal være kontrolleret, dvs. skal sikres mod uvedkommende og uautoriseret adgang.

8.100 God fremstillingspraksis

   
8.100

God fremstillingspraksis

8.101 Produktion af blodkomponenter (separation, indfrysning, opbevaring og transport) som råmateriale til fremstilling af medicin skal i henhold til Volume 4 EU Guidelines for Good Manufacturing Practice for Medicinal Products for Human and Veterinary Use Annex 14 Manufacture of Medicinal Products Derived from Human Blood or Plasma følge almindelige principper for GMP (engelsk: Good Manufacturing Practices, god fremstillingspraksis) og skal underkastes systematisk kvalitetskontrol (se Kapitel 9) og være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler fastsat af den kompetente myndighed. Dette er nødvendigt for at sikre tilstrækkelig klinisk effekt af de fremstillede og oplagrede produkter, som skal bruges i klinikken til at korrigere forskellige mangeltilstande i blodet hos patienter.
8.110 Rationel komponentterapi fordrer, at blodkomponenternes indhold er veldefineret, og at der er fastsat kriterier for indhold, se 9.200.
8.120 Inden metoder eller apparatur til blodkomponentfremstilling tages i rutinemæssig anvendelse, skal de valideres, se 2.200.
8.121 Fremstilling af blodkomponenter skal, så vidt det overhovedet er muligt, fremstilles lukkede systemer.
8.122 Anvendes validerede sterilsvejsere og steril connector kan det betragtes som et lukket system
8.140 Rutinemæssig blodkomponentproduktion skal varetages af personale, som har erfaring i dette gennem regelmæssig deltagelse i en produktion af en sådan størrelse, at den tilhørende kvalitetskontrol med sikkerhed dokumenterer produktionens kvalitet.
8.150 Fremstilling af blodkomponenter omfattes af intern audit, se 2.140.

7.800 Forslag til tekst til informationsmateriale

   
7.800

Forslag til tekst til informationsmateriale

7.810 Donorblod til kvalitetssikring og forskning. Analyser på blodprøver er en vigtig del af de undersøgelser, der foretages på patienter i sundhedsvæsenet. For at sikre kvaliteten af analyserne (dvs. sikre at analyserne måler det korrekte) er det ofte nødvendigt at anvende blodprøver fra raske personer. Disse prøver kan blive anvendt som kontrolmateriale til at angive normalområder eller de kan blive anvendt til forskning. Uanset formålet kan det dreje sig om en enkelt ekstra blodprøve, der udtages i forbindelse med en almindelig tapning, eller det kan dreje sig om hele den portion blod, du får tappet.Bloddonorerne i Danmark har godkendt nedenstående retningslinjer for anvendelse af dit blod til disse formål. Retningslinjerne afhænger af om du afgiver blodprøven anonymt eller ej.
7.820 Du afgiver prøven anonymt. Det betyder at, alle dine personlige data slettes fra blodprøven eller blodportionen efter tapning. Således vil det ikke være muligt for blodbanken efterfølgende at finde frem til disse oplysninger. Dit blod kan blive anvendt til fastsættelse af normalområder for en analyse, som kontrolmateriale eller anvendt til forskning. Blodbanken skal i hvert tilfælde opbevare en kort beskrivelse af anvendelsen af dit blod. Ved dit første besøg i blodbanken bliver du informeret om muligheden for, at dit blod anonymt kan blive anvendt til disse formål. På spørgeskemaet, som du altid udfylder inden en tapning, vil du blive spurgt om du accepterer dette. Hvis du svarer ja, skal du underskrive som accept.
7.830 Du afgiver prøven ikke-anonymt. I dette tilfælde vil dine personlige data enten fremgå direkte af blodprøven/blodportionen, eller det vil på et senere tidspunkt være muligt at finde frem til dine data via et nummer på blodprøven. Når din prøve skal afgives ikke-anonymt, vil du altid inden tapningen blive spurgt, om du ønsker at deltage, og du vil altid få grundig information om, hvad vi ønsker at bruge dit blod til. Hvis du accepterer at deltage, vil vi bede dig om at skrive under på, at du er informeret, og at du har accepteret at deltage (informeret samtykke). Du vil også blive spurgt, om du vil informeres om et unormalt resultat. Ønsker du ikke at deltage, skal du blot meddele dette til personalet i blodbanken. Du vil i så fald blive tappet almindeligt.Der kan være situationer, hvor vi ønsker at anvende dit blod til forskning, hvor der er en risiko for at resultatet af undersøgelsen af din blodprøve kan påvise sygdom hos dig. Hvis dette er tilfældet, skal forskningsprojektet altid være forelagt og godkendt af en videnskabsetisk komite. Du vil altid få grundig information om projektet og spurgt om din deltagelse inden tapningen. Hvis du accepterer at deltage, vil vi bede dig om at skrive under på, at du er informeret og, at du har accepteret at deltage (informeret samtykke). Du vil også blive spurgt, om du vil informeres om et unormalt resultat. Ønsker du ikke at deltage, skal du blot meddele dette til personalet i blodbanken. Du vil i så blive tappet almindeligt.

7.700 Information til bloddonorerne

 
7.700

Information til bloddonorerne

7.710 Blodcentrene skal udforme informationsmateriale, der er tilgængeligt for alle bloddonorer. I materialet oplyses donorerne om, at deres blod kan blive anvendt til kvalitetskontrol, udvikling og forskning. Det skal desuden fremgå, at i de tilfælde hvor blodet anvendes til forskning, vil det – hvis prøvematerialet ikke håndteres anonymiseret – være påkrævet, at forskningsprojektet indbringes for en videnskabsetisk komite, der herefter vil vurdere om projektet kan godkendes, og at der vil blive indhentet informeret samtykke i det specifikke tilfælde.

7.600 Kvalitetssikringssamtykke

7.600

Kvalitetssikringssamtykke

7.610 Nedenfor gives et eksempel på et kvalitetssamtykke ved udtagning af ikke anonymiseret prøvemateriale fra donor. Ordlyden tilpasses det konkrete formål.
7.620 Kære bloddonor [Afdeling, institution] har brug for en blodprøve til kvalitetssikring af en rutineundersøgelse [eller: reagensfremstilling, udarbejdelse af referencemateriale]. Undersøgelsens navn er [navn] og den anvendes til [kort beskrivelse af, hvad analysen anvendes til].Ønsker du ikke at afgive en blodprøve til dette formål, vil du selvfølgelig blive tappet alligevel og dit blod vil alene blive anvendt til patientbehandling.
 • Jeg accepterer, at der bliver udtaget blod til ovenstående formål
 • Jeg ønsker ikke, at der bliver udtaget en blodprøve til ovenstående formål
Hvis du accepterer, at blodbanken tager en blodprøve til dette formål, kan du blive orienteret i løbet af [tidsperiode], hvis resultatet af undersøgelsen er unormalt.
 • Jeg ønsker at blive orienteret ved et unormalt resultat
 • Jeg ønsker ikke at blive orienteret ved et unormalt resultat
Du vil ikke blive kontaktet, hvis undersøgelsen viser et normalt resultat. Dato/Underskrift      

7.500 Samarbejdsaftale for udlevering af prøvemateriale m.v.

   
7.500

Samarbejdsaftale for udlevering af prøvemateriale m.v.

7.510 En samarbejdsaftale for udlevering af prøvemateriale m.v. kan indeholde følgende punkter
 • projektnavn
 • projektansvarlige institution
 • blodcenteret
 • projektets formål
 • den projektansvarliges ansvar (overholdelse af myndighedskrav om håndtering af donorblod, overholdelse af retningslinjerne i dette kapitel, overholdelse af arbejdsmiljøregler, etisk forsvarlig håndtering af donorprøver og –oplysninger, destruktion af ikke anvendt materiale i henhold til gældende regler for biologisk af-fald, godkendelser hos myndigheder, videnskabetisk  komite, Datatilsynet og andre relevante instanser
 • blodcentrets ansvar er at anonymiserede prøver ikke er personhenførbare og at betinge sig at nødvendige tilladelser er til stede
 • generelle forudsætninger, fx at blodet er medicinfrit i henhold til www.pro.medicin.dk, prøvernes friskhed, donoroplysninger m.v.
 • specifikke forudsætninger, fx mængder, art, tidspunkt,  udleveringssted
 • forbehold, fx for manglende mulighed for at levere blodprøver som ønsket
 • kontaktperson (telefon, e-mail) for den projektansvarlige
 • kontaktperson (telefon, e-mail) for blodcentret
 • ikrafttrædelse
 • regler for opsigelse (kun levering – øvrige del af aftalen gælder for altid)
 • håndtering af konflikter (hospitalsledelse, værneting afhængig af aftalens parter og omfang)
 • dato og underskrifter for projektansvarlige og § 6 ansvarlige overlæge eller dennes stedfortræder.
Aftalen kan underskrives i to eksemplarer, en til hver af aftalens parter.

7.400 Skabelon til godkendelse for udlevering af prøvemateriale m.v.

   
7.400

Skabelon til godkendelse for udlevering af prøvemateriale m.v.

7.410 En skabelon til godkendelse af et projekt med udlevering af prøvemateriale mv. kan indeholde følgende punkter
 • projektets navn
 • projektets formål
 • navn på projektets ansvarlige
 • en angivelse af projektets art, fx ved at indsætte et skema som i tabel 7.1 og afkrydse den aktuelle art
 • prøvematerialets art og mængde samt evt. interval, hvis flere prøver
 • oplysninger om evt. andre donoroplysninger (fx alder og køn), som skal følge prøvematerialet
 • tidsrum, hvori projektet forudses at løbe
 • pris per prøve
 • godkendelsesnummer ved krav om videnskabsetisk godkendelse (vedlægges sagen som bilag)
 • angivelse af om godkendelse fra Datatilsynet foreligger (vedlægges sagen som bilag)
 • angivelse af om samarbejdsaftale foreligger (vedlægges sagen som bilag)
 • angivelse af om samtykkeerklæringer er udarbejdet (vedlægges sagen som bilag)
 • angivelse af udleveringssted(er)
 • dato og underskrift for den § 6 ansvarlige overlæge eller dennes stedfortræder

7.300 Procedure for udlevering af prøvemateriale m.v.

 
7.300

Procedure for udlevering af prøvemateriale m.v.

7.310 Den § 6 ansvarlige overlæge skal sikre, at der findes skriftlige procedurer for udlevering af prøvemateriale fra donorer.
7.330 Procedurerne skal omfatte
 • regler for håndtering, bedømmelse og godkendelse af henvendelser om nye projekter
 • skabelon for et godkendelsesskema, se 7.400
 • sikring af om nødvendige tilladelser fra videnskabsetisk komite og Datatilsyn er til stede
 • sikring af at samtykket følger gældende regler, jf. tabel 7.1
 • udarbejdelse af samarbejdsaftale (se 7.500) med den projektansvarlige (gælder også interne projekter). Samarbejdsaftalen skal beskrive hvor, hvornår, hvorledes og til hvem prøvemateriale og andre donoroplysninger udleveres, hvilke donoroplysninger, der skal udleveres. Hvis prøverne skal anonymiseres, skal det også fremgå af samarbejdsaftalen, hvorledes dette sikres
 • sikring af information til tappested og –personale og/eller det laboratorium, hvorfra materialet skal udleveres
 • regler for registrering og arkivering – herunder arkiveringstidsrum for samarbejdsaftalerne (se 2.130)

7.200 Krav ved forskelligt prøvemateriale

 
7.200

Krav ved forskelligt prøvemateriale

Se tabel 7.1 for en oversigt over krav til samtykke for prøvemateriale i forskellige situationer.
7.210 Ved forskning forstås projekter, der udføres for at besvare et videnskabeligt spørgsmål. Retningslinjerne fra Den Nationale Videnskabsetiske Komite skal følges, se www.dnvk.dk.
7.230 Ved kvalitetssikring forstås procedurer evt. som del af et projekt, der udføres for at validere, optimere, kvalitetskontrollere metoder, der anvendes eller påtænkes anvendt i klinisk drift og til udarbejdelse af referenceintervaller. Undervisning og lig-nende formål hidrører til dette punkt. Resultater fra kvalitetssikring kan indgå i publikationer.
7.240 Ved anonymisering forstås, at blodet leveres til et projekt komplet fri for personhenførbare data (fx navn, personnummer og tappenummer). Der må ikke på nogen måde være muligt at få adgang til personhenførbare data. Dette gælder også, selvom adgangen kræver nøgle eller kode, og denne ikke er i den projektansvarliges varetægt. Ikke-personhenførbare oplysninger så som donors køn, alder og blodtype må gerne remgå.
7.250 Ved ekstra materiale forstås, at der i forbindelse med tapningen udtages en samlet mængde blod (blodportion og blodprøver), der overstiger de grænser for tapning, som er anført i Vejledning om sikkerhed i forbindelse med bloddonation (500 ml for personer med en kropsvægt på 50-60 kg og 600 ml for personer med en vægt over 60 kg). Udtagning af ekstra materiale vil kun være relevant i forskningssammenhænge (og dermed efter forudgående videnskabsetisk godkendelse og informeret samtykke), idet det ikke er tilladt at gå over grænserne i forbindelse med en tapning jf. vejledningen.
7.251 Donor bør inden tapningen orienteres hvis:
 • der udtages blodprøver (ekstra rør) ud over det, som almindeligvis udtages ved en tapning og/eller
 • hele den tappede portion skal anvendes til kontrolmateriale eller reagensfremstilling
Hvis donor ikke ønsker, at blodet anvendes til det pågældende formål, skal dette respekteres, og donor skal i stedet tappes på vanlig vis. Indhentning af regelret informeret samtykke afhænger af om prøvematerialet anonymiseres eller ej.
7.270 Ved videnskabsetisk samtykke forstås samtykke indhentet i henhold til LBK nr 1338 af 01/09/2020 om lovbekendtgørelse om om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter.
7.280 Ved kvalitetssikringssamtykke forstås samtykke indhentet i henhold til § 2 i Bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation, se også 7.600.

Tabel 7.1

   
Formål Anonymisering se 7.240 Ekstra Materiale se 7.250 Samtykke
Forskning Nej Ikke relevant Videnskabsetisk samtykke se 7.270
Ikke relevant Ja
Ja Nej Ingen
Kvalitetssikring Nej Ikke relevant Kvalitetssikringssamtykke, se 7.600
Ja Ikke relevant Donorspørgeskema

7.100 Baggrund

 
7.100

Baggrund

Bloddonorerne i Danmark har godkendt nedenstående retningslinjer for anvendelse af donorblod til fastsættelse af referenceområder, som kontrolmateriale, til kvalitetssikring, til undervisningsbrug, til forskningsformål eller til andre formål, fx til træning af politihunde.
7.110 Udlevering eller brug af donorblod (eller dele deraf) til de i 7.100 nævnte formål kan opfattes som en del af transfusionsvæsenets samfundsforpligtigelse, idet blod i henhold til lovgivningen kun må tappes af blodbanker tilknyttet det offentlige sygehusvæsen jf. blodforsyningslovens § 3.
7.120 Blodcenteret skal opbevare en kort beskrivelse omhandlende anvendelse af donorblodet. Ved anvendelse af ikke anonymiserede prøver skal der foreligge en egentlig projektbeskrivelse. Blodcenteret skal endvidere betinge sig, at de nødvendige og krævede samtykkeerklæringer (jf. tabel 7.1) for deltagende donorer foreligger, at projektet i øvrigt overholder gældende love og regler, samt at blodet behandles videnskabs og donoretisk forsvarligt.
7.130 Den for blodcenteret ansvarlige overlæge skal sikre, at blodcenteret har procedurer således, at bestemmelserne i 7.120 overholdes, fx som beskrevet i 7.300.

6.800 Bivirkninger ved donortapning

     
6.800

Bivirkninger ved donortapning

6.801 Når en bivirkning opstår, er der 4 vigtige områder, der skal håndteres:
 • vurdering af bivirkningen og evt. behandlingsbehov
 • information til donor og kommunikation mellem blodbankspersonale og donor
 • registrering af bivirkningen i blodbankens IT og evt. anmeldelse til kompetent myndighed.
 • donor kan have ret til erstatning for sin bivirkning. Blodbanken bør opfordre donor til at søge om erstatning hos Patienterstatningen
Uddybende information om håndtering af bivirkninger og symptomatologi ved de forskellige bivirkninger kan læses i DSKI's Vejledning for bivirkninger hos donorer.

6.700 Praktisk udførelse af tapning

   
6.700

Praktisk udførelse af tapning

6.701 Ved tapning af blod til transfusionsbrug og til videre forarbejdning til medicin skal følgende sikkerhedsforanstaltninger til forebyggelse af registreringsfejl, forbytninger o.l. overholdes:
6.702 Der skal i umiddelbar tilslutning til hvert tappeleje findes et bord eller anden rimelig afsætningsflade til blodprøveglas, tappeformularer o.l., som anvendes ved tapningen. Der skal anvendes en praksis, der minimerer risiko for forbytning.
6.703 Inden en ny donor anbringes på tappelejet, skal den, der udfører tapningen, efterse og sørge for, at der ikke på det tilhørende bord er efterladt blodprøveglas, tappeformularer, papirer, etiketter eller blodposer fra en tidligere blodtapning.
6.704 Den, der tapper, skal, inden tapningen påbegyndes, sikre sig, at anvendte tappenumre til blodprøveglas, blodposer og evt. papirer er overensstemmende. Dette kan ske elektronisk. Etikettering af blodposer og blodprøveglas skal foretages ved tappelejet.
6.705 Den, der tapper, skal under selve tapningen (dvs. mens blodet løber) sikre sig donors identitet. Dette kan ske ved anvendelse af donors fingeraftryk, ved at bede donor sige sit fulde navn og sit personnummer, og kontrollere, at donors data er korrekt registreret på tappeformular. Kontrollen skal dokumenteres. Som alternativ til at bede donor sige sit personnummer, kan man bede donor sige sin fødselsdato, fremvise skriftlig identifikation med personnummer eller skrive personnummer ned på et stykke papir som tilføjelse til, at donor siger sit fulde navn.
6.706 I forbindelse med tapningen skal tappenummeret være påført:
 • donorspørgeskema (medmindre det er elektronisk)
 • blodposerne
 • alle blodprøveglas
 • eventuelle registreringspapirer
6.707 Blodprøveglas til blodtypebestemmelse af donor skal foruden blodportionens tappenummer mærkes med donors navn og personnummer.
6.708 Hvis der forefindes en udskrift fra blodbankens IT-system, kan donors blodtype umiddelbart påføres blodposen og de tilhørende papirer. Den, der tapper, skal ved sammenligning af de relevante papirer efterse, at den pågældende identificerede donors data og blodtype er korrekt overført.
6.710 Etikettering og mærkning skal være fuldført, inden blodposer, blodprøveglas, tappeformular og papirer fjernes fra tappelejet og tilhørende afsætningsplads.
6.711 Hvis der under en tappeprocedure konstateres forbytningsfejl, uoverensstemmelser i etikettering, nummerering eller andre fejl, som er mere end blot ubetydelige stavefejl, bør en anden, kvalificeret person tilkaldes til udredning og korrektion af det indtrufne. En afvigerapport om hændelsesforløbet skal udarbejdes. De involverede blodportioner skal kasseres.
6.712 Der skal foretages en desinfektion af huden inden venepunkturen (jf. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion i Sundhedssektoren, Statens Serum Institut, 1. udgave 2014). Er huden synligt snavset, bør den først vaskes med sæbe og vand. Hvis der er tegn på aktiv hudinfektion, eksem eller sårdannelse ved indstiksstedet, bør donor afvises.
6.713 Huden skal være synligt ren. Huden på indstiksstedet desinficeres i et område på ca. 5 x 5 cm. Huden desinficeres to gange og midlet tørrer mellem de to påføringer. Desinfektionsmidlet skal tørre, inden huden perforeres. Efter desinfektion må indstiksstedet ikke berøres.Man må anvende enten fabriksfremstillede injektionsservietter, steriliserede gaze eller vattamponer. Som desinfektionsmiddel anvendes klorhexidinsprit (0,5 % klorhexidin i alkohol 70-85 % v/v).Jodsprit frarådes generelt til huddesinfektion på grund af risiko for allergi og jodforbrænding, men kan anvendes i særlige tilfælde som fx ved allergi overfor klorhexidin. Donor skal altid forinden udspørges om eventuel jodallergi. Efter tapningen er det vigtigt, at jodet afrenses fx med 70 % alkohol for at undgå hudreaktioner (jf. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion i Sundhedssektoren, Statens Serum Institut, 1. udgave 2014).
6.714 Tappeposen undersøges for utætheder ved forsigtigt at klemme på posen og indholdet inspiceres for tilstedeværelse af krystaller. Inden hætten fjernes fra tappekanylen, skal tappeslangen afklemmes for at hindre, at der suges luft ind i tappeslangen.
6.715 Tappekanylen skal indsættes ved første forsøg i en konstant fremadglidende bevægelse med kanyleskæret opad gennem huden og ind i venen. Efter indstikket må der ikke rettes på kanylen. Hvis indstikket mislykkes eller der opstår smerter udenfor indstiksstedet, skal tapningen straks afbrydes og punkturstedet altid komprimeres i mindst 5 minutter med armen eleveret. Ved smerter skal armen desuden holdes i ro et par timer. En ny venepunktur kan forsøges i den anden arm med et nyt tappesæt og ny kanyle, hvis donor indvilger heri.
6.716 Under hele fuldblodstapningen skal der ske en omhyggelig blanding af blodet med antikoagulans. Dette foregår med automatiske mixere. Man skal være særlig opmærksom på, at blodet øjeblikkeligt kommer i kontakt med antikoagulans, når det begynder at løbe. Blodet skal løbe konstant og med rimelig hastighed. Ideelt bør en fuldblodstapning ikke vare længere end 10 minutter fra blodet begynder at løbe. Hvis tapningen varer længere end 12 minutter, bør portionen ikke anvendes til fremstilling af trombocytprodukter. Blodposen vendes hver 30. - 45. sekund, hvis manuel blandning af blod og antikoagulans udføres.
6.717 Under tapningen skal der være personale i umiddelbar nærhed af donor. Hvis donor viser tegn på ildebefindende, skal tapningen omgående standses.
6.718 Tapningen afbrydes ved at tappeslangen afklemmes. Stasen om donors arm løsnes. Venekanylen tages ud, samtidig med at en ren tampon presses mod punkturstedet. Herefter rettes donors arm ud og indstiksstedet komprimeres med eleveret arm. Der bør komprimeres i mindst 5 minutter.
6.719 Blodprøvetagning kan også udføres i begyndelsen af tappeproceduren ved anvendelse af tappesæt med præsamplingspose beregnet til opsamling af de første 30-50 ml blod, der anvendes til analyser. Posen må ikke åbnes før slangen til det øvrige tappesæt er forsvarligt lukket. En sådan deviation af det første blod er vist at reducere risikoen for bakteriel kontamination betydeligt og anbefales derfor.
6.720 Hvis donors tilstand herefter er tilfredsstillende, må donor gå til et vente-/hvileområde under passende opsyn. Donor bør hvile i 10 minutter efter blodtapningen, og der skal herunder gives donor rigeligt at drikke, ligesom donor skal være under passende opsyn.
6.722 Personale i tapperummet skal være kvalificeret til at iagttage donors kliniske tilstand efter tapningen og kunne observere tegn på evt. forestående ildebefindende så som manglende koncentrationsevne hos donor, bleghed, hurtigt åndedræt eller svedudbrud, og skal kunne yde den øjeblikkelige førstehjælp i tilfælde, hvor donor bliver dårlig. Tappepersonalet er ansvarligt for at donor hjemsendes i helbredsmæssig god almentilstand.
6.723 Donorer, der besvimer eller frembyder andre symptomer på utilpashed i tilslutning til tapningen, skal efter at være fuldt restituerede befordres i bil til deres bestemmelsessted (ikke som fører), og de skal være under ledsagelse, indtil tilsynet kan varetages af andre.
6.725 Der bør hengå mindst 12 timer mellem en blodtapning og optagelse af arbejde eller fritidsaktivitet, som indebærer særlig risiko, fx førere af offentlige massetransportmidler (tog, fly, busser), kranførere, stilladsarbejdere, faldskærmsudspringere, dykkere.

6.600 Tapning af bloddonorer

 
6.600

Tapning af bloddonorer

6.610 Tapning af bloddonorer ved fuldblodstapning, ved plasmaferese eller cytaferese skal foregå i blodcentre tilknyttet det offentlige sygehusvæsen eller ved mobile blodtapninger arrangeret i disse blodcentres regi.
6.620 Ved blodtapningen skal følgende generelle regler iagttages:
6.621 Blodtapningen skal foregå under ansvar af en autoriseret læge (se 2.010).
6.622 Når blodtapningen finder sted, skal adgang til lægelig telefonkonsultation være sikret.
6.623 Inden blodtapning finder sted, skal blodcentret sikre sig bedst muligt mod, at donorer med sygdomme eller mistanke om sygdomme, der kan overføres med blod, udelukkes (se kapitel 5).
6.624 Der skal foreligge en instruktion for blodtapning omfattende donorudvælgelseskriterier, registrering og opskrivning af bloddonorer, detaljeret beskrivelse af selve blodtapningsteknikken og de til blodtapningen hørende registrerings- og kontrolforanstaltninger. Der skal foreligge instruktioner på dansk for betjening af apparatur.
6.625 Blodtapning (såvel stationære som mobile) skal finde sted i dertil egnede lokaler med en passende hygiejnisk standard. Der skal være mulighed for venteplads, opskrivningsplads og hvileplads for donorerne efter tapningen. Der skal være adgang til drikkevarer før og efter tapningen. Donorinterview, lægelige samtaler og undersøgelser skal finde sted i lokaler, der opfylder kravene til diskretion.
6.626 Permanente tappelokaler skal være lette at rengøre. Gulvene skal være vaskbare med tilgængelige hjørner. Ventilation og temperaturregulering bør være dimensioneret, så der opnås et behageligt indeklima, idet vinduer ikke må åbnes. Opbevares blodposer og andre utensilier i lokalet skal temperaturen kunne kontrolleres, overvåges og dokumenteres. Lokalerne bør være placeret og indrettet, så unødvendig færdsel i lokalerne undgås. Der skal være tilstrækkelig plads og let adgang til tappelejer og arbejdsborde. Der skal være adgang til håndvask i tappelokalet.
6.627 r skal foreligge en skriftlig instruktion for rengøring af blodcentrets lokaler og udstyr (se 2.170). Rengøringen skal dokumenteres.
6.630 Umiddelbart før tapningen skal det ved et klinisk skøn af en kvalificeret person (se 4.240) og ved udspørgen af donor afgøres, om der er noget til hinder for tapningen.
6.631 Det kliniske skøn indebærer en vurdering af donors almentilstand og omfatter iagttagelse af dyspnø, cyanose, usædvanlig bleghed, ikterus, tegn på spirituspåvirkning, medicinpåvirking eller psykisk uligevægt.
6.640 Donortapning skal foretages af personale, der er oplært i udførelse af venepunktur og tapning af fuldblod.
6.650 Såfremt maskinel blodtapning finder sted fx plasmaferese skal personalet, der udfører disse tapninger, være oplært i anvendelsen og funktionen af det anvendte apparatur og i observation af donors kliniske tilstand.
6.660 Ved donortapning skal de anvendte systemer til opsamling af donorblod være af en sådan beskaffenhed, at det i videst muligt omfang sikrer donor imod bivirkninger ved tapningen. Dette indebærer bla. at det anvendte tappeudstyr skal være steriliseret, CE-mærket og valideret. Når det tappede blod eller dele deraf skal anvendes til transfusion, skal der anvendes lukkede blodposesystemer med fleksibel væg uden luft i systemet, så donor sikres imod luftemboli.

6.500 Cytafereser: Hyppighed, antal og mængde

 
6.500

Cytafereser: Hyppighed, antal og mængde

6.510 Der bør gå mindst 3 døgn mellem to på hinanden udførte trombocytafereser eller leukafereser.
6.511 Der bør gå mindst 2 uger fra en fuldblodstapning har fundet sted til trombocyt- eller leukocytaferese udføres.
6.512 Fuldblodstapning kan finde sted 2 uger efter sidste trombocyteller leukocytaferese. Ved en mislykket trombocyt- eller leukocytaferese, hvor erytrocytterne ikke er returneret til donor, kan fuldblodstapning først finde sted efter en pause, der svarer til forholdet mellem størelsen på det aktuelle tab af erytrocytter og tabet af erytrocytter ved en fuldblodstapning ganget med 90 dage.
6.513 Der bør gå mindst 3 måneder fra en fuldblodstapning har fundet sted, til der udføres erytrocytaferese. Der bør gå mindst 6 måneder efter en dobbelt erytrocytaferese, før der atter udføres tapning af erytrocytter.
6.520 Det donerede volumen (ekskl. antikoagulant) må ikke overstige 16 % af donors totale blodvolumen. I Vejledning nr. 9013 af 20. december 2011 om sikkerhed ved bloddonation, angives at, ved aferese må maks. 13 % af donors blodvolumen befinde sig ekstrakorporalt under aferesen. Snarlig revision af vejledningen afventes, hvor dette ændres.
6.530 Ved dobbelt erytrocytaferese bør donors vægt være mindst 70 kg svarende til et blodvolumen på mindst 5 l og hæmoglobinkoncentrationen bør være mindst 8,7 mmol/l før tapning.
6.540 I tilslutning til trombocytafereser skal donors trombocytkoncentration måles, idet den bør være minimum 150 x 10 9 /l, se tabel 4.2.

6.400 Plasmaferesetapninger: Hyppighed, antal og mængde:

 
6.400

Plasmaferesetapninger: Hyppighed, antal og mængde:

6.410 Der bør gå mindst 11 døgn mellem to plasmafereser.
6.411 Der bør gå mindst 2 uger fra en fuldblodstapning har fundet sted til plasmaferese udføres.
6.412 Fuldblodstapning kan finde sted 2 uger efter sidste plasmaferese. Ved en mislykket aferese, hvor erytrocytterne ikke er returneret til donor, kan fuldblodstapning først finde sted efter en pause, der svarer til forholdet mellem størrelsen af det aktuelle tab af erytrocytter og tabet af erytrocytter ved en fuldblodstapning ganget med 90 dage.
6.413 nor må maksimalt plasmafereres 33 gange på et år, dog fratrukket evt. antal fuldblods- og trombocytaferesetapninger. I Vejledning nr. 9013 af 20. december 2011 om sikkerhed ved bloddonation, angives at hyppigheden af plasmaferesetapninger ikke bør overstige 4 gange årligt. Snarlig revision af vejledningen afventes, hvor dette ændres.
6.420 Tappevolumen ved hver plasmaferese skal estimeres ud fra donors totale blodvolumen (TBV). En af følgende algoritmer kan anvendes:
 • Blodvolumen > 3900 ml: Der kan tappes 600 ml plasma (inkl. citrat)
 • Blodvolumen > 4500 ml: Der kan tappes 700 ml plasma (inkl. citrat)
 • Blodvolumen > 5000 ml: Der kan tappes 800 ml plasma (inkl. citrat)
Alternativt:
 • Donor vejer 60 kg: Der kan tappes 600 ml plasma (inkl. citrat)
 • Donor vejer 70 kg: Der kan tappes 700 ml plasma (inkl. citrat)
 • Donor vejer 80 kg: Der kan tappes 800 ml plasma (inkl. citrat)
6.421 Det samlede volumen ved en plasmaferese må ikke overstige 880 ml inkl. antikoagulant.
6.422 Den i alt udtagne plasmamængde (ekskl. antikoagulant) bør ikke overstige 16 % af donors totale blodvolumen. I Vejledning nr. 9013 af 20. december 2011 om sikkerhed ved bloddonation, angives at, ved aferese må maks. 13 % af donors blodvolumen befinde sig ekstrakorporalt under aferesen. Snarlig revision af vejledningen afventes, hvor dette ændres
6.430 For donorer, som udelukkende tappes ved plasmaferese, skal hæmoglobinkoncentration måles mindst 1 gang årligt. Donorer, som hyppigt plasmafereres, kan risikere at blive jerndepleterede, idet der mistes ca. 60 ml fuldblod pr. plasmaferese. Som vejledning for hæmoglobingrænser kan anvendes samme retningslinjer som ved fuldblodstapning, se tabel 6.2. Dog kan hæmoglobinkoncentrationer ned til 7,2 mmol/l for kvinder og 7,8 mmol/l for mænd accepteres, hvis anæmi er udelukket (normal MCC og MCV), donor har habituelt lav normal hæmoglobinkoncentration, er sund og rask og at det er godkendt af læge. I Bekendtgørelse nr. 366 af 23. april 2012 om sikkerhed i forbindelse med bloddonation angives at hæmoglobinkoncentration skal måles i tilslutning til hver tapning. Snarlig revision af bekendtgørelsen afventes, hvor dette ændres.
6.432 I tilslutning til plasmaferese skal der en gang årligt måles total proteinkoncentration. Proteinkoncentrationen skal være min. 60 g/l hos donorer, som plasmafereres. Der mistes 40-50 g protein pr. plasmaferese, hvilket stiller krav til et øget indtag af protein hos donor, hvis donor hyppigt plasmafereres. Hvis proteinkoncentrationen hos donor er udenfor normalområdet, kan anbefalingerne i tabel 6.4 følges.50-60 g/l
Total protein
50-60 g/l Proteinkoncentrationen kontrolleres ved næste tapning.
< 50 g/l Donor anbefales at søge egen læge. Hvis donor erklæres rask, kan donor plasmafereres under forudsætning at totalprotein er mindst 60 g/l
> 100 g/l Donor henvises til egen læge
6.440 Serum IgG bør måles ved første plasmaferese og herefter gentages mindst en gang årligt
6.441 Serum IgG skal ligge indenfor referenceintervallet og må ikke være lavere end 6 g/l. Er serum IgG < 6 g/l ændres tappefrekvensen til min. 3 uger. Hvis serum IgG er < 6 g/l på 3 på hinanden følgende målinger, udelukkes donor fra plasmatapninger.
6.442 Frekvensen af plasmafereser skal bestemmes ud fra donors niveau af serum IgG. Niveauet af IgG falder med 2-3 g/l ved regelmæssig donation og er ca. 2-3 uger om at gendannes til oprindeligt niveau. Dette er dog meget individafhængig.

6.300 Fuldblodstapning: Hyppighed og mængde:

 
6.300

Fuldblodstapning: Hyppighed og mængde:

6.310 Der skal almindeligvis gå mindst 3 måneder imellem to fuldblodstapninger. For kvinder i den fertile alder bør der dog almindeligvis tilstræbes et længere interval for at nedsætte risikoen for jernmangel. Det bør desuden tilstræbes, at lokale donorkorps dimensioneres således, at de maksimale tappefrekvenser for donorer kun forekommer kortvarigt.
6.320 Ved en fuldblodstapning tappes donor for 450 ± 45 ml fuldblod. Derudover udtages blod i blodprøveglas til de nødvendige laboratorieundersøgelser. Den samlede blodmængde bør ikke overstige 13 % af personens skønnede blodvolumen. Dette indebærer, at personer med legemsvægt under 50 kg almindeligvis ikke bør være bloddonorer. Fra personer med legemsvægt mellem 50 og 60 kg bør der maksimalt tappes 500 ml pr. gang inklusive de nødvendige laboratorieblodprøver. Ingen donor må tappes for mere end 600 ml fuldblod pr. gang inklusive laboratorieprøver.
6.330 For at opspore anæmi hos donor og samtidigt sikre en rimelig kvalitet af den tappede erytrocytkomponent skal donors hæmoglobinkoncentration måles i tilslutning til hver fuldblodstapning og hver erytrocytaferese.
6.331   Måling på blodprøve udtaget ved tapningens påbegyndelse og målt senere er i almindelighed mest praktisk, men ved mistanke om anæmi hos donor, bør hæmoglobinkoncentrationen kontrolleres i blodprøve udtaget inden tapning finder sted. Når målingen foretages på blodprøve udtaget før tapningen, bør hæmoglobinkoncentrationen ligge inden for grænseværdierne i tabel 6.2  
Før tapning Hæmoglogin g/l minimum Hæmoglobin mmol/l minimum
Mænd 135 8,4
Kvinder 125 7,8
 
6.340 For personer, som regelmæssigt donorer blod, bør oplysningen om hæmoglobinkoncentrationen ved forrige tapning foreligge, før fuldblodstapning finder sted.
6.350 Bloddonorer bør henvises til nærmere undersøgelse hos egen læge, hvis de har abnormt høje eller lave hæmoglobinværdier eller hvis hæmoglobinværdierne imellem to på hinanden følgende tapninger falder mere end 1,3 mmol/l. Ved for lave hæmoglobinværdier kan anbefalingerne i tabel 6.3 følges:
Hæmoglobinkoncentration Konsekvens
Mænd: 8,0-8,4 mmol/l Kvinder: 7,0-7,8 mmol/l Hæmglobinkoncentration skal måles før donation ved næste tapning. Donor tappes kun, hvis hæmoglobinkoncentrationen opfylder værdierne i tabel 6.2
Mænd: 7,0-8,0 mmol/l Kvinder: 6,0-7,0 mmol/l Donor anbefales at gå til egen læge. Tid til næste tapning forlænges
Mænd: < 7,0 mmol/l Kvinder: < 6,0 mmol/l Donor kontaktes pr. telefon og anbefales at gå til egen læge. Tid til næste tapning forlænges

6.200 Registrering af tapninger

     
6.200

Registrering af tapninger

6.210 Blodcentret skal føre optegnelser over de anvendte bloddonorer med angivelse af entydig personidentifikation, dato og tappenummer for hver blodtapning. Uregelmæssigheder ved tapningen og eventuelle bivirkninger skal dokumenteres.
6.220 Blodcentrets optegnelser skal ligeledes omfatte resultater af de udførte obligatoriske laboratorieundersøgelser.
6.230 Hvis registrerede donorer afvises pga. uegnethed, skal årsagen til afvisningen noteres.
6.240 Blodcentret har journalpligt med hensyn til disse oplysninger og med hensyn til oplysninger om anvendelsen af det tappede donorblod og de deraf fremstillede komponenter. Oplysningerne skal opbevares i mindst 15 år. Oplysninger vedrørende sporbarhed mellem donor og recipient skal opbevares i mindst 30 år, se 2.130.
6.250 Blodcentret skal ved registreringen sikre, at anonymiteten i donor-recipient forholdet bevares.
6.260 Helbredsoplysninger, smittemarkøroplysninger og andre følsomme oplysninger må ikke udleveres til tredjepart. Ved overflytning af donor til et andet blodcenter kan oplysningerne udleveres fra blodcenteret med donors samtykke.

6.120 Plasma til fraktionering

   
6.120

Plasma til fraktionering

6.121 Ved plasma til fraktionering (PFF) forstås plasma til fremstilling af lægemidler til patientbehandling, fx albumin og immunglobulin. Plasma kan stamme fra fuldblod eller fra plasmaferese.

6.110 Aferesetapning

6.110

Aferesetapning

6.111 Ved aferese afgives dele af blodet ved maskinel tapning.
6.112 Ved plasmaferese afgives plasma fra donor og blodlegemerne tilbagegives under selve tapningen.
6.113 Ved cytaferese afgives blodceller fra donor og blodets øvrige bestanddele (fx plasma eller røde blodlegemer) tilbagegives til donor under selve tapningen. Cytaferese kan udføres som erytrocytaferese, dvs. tapning af røde blodlegemer, trombocytaferese, dvs. tapning af blodplader (trombocytter) eller leukaferese (leukocytaferese), dvs. tapning af hvide blodlegemer.
6.114 Opsamlingen af celler kan i nogle tilfælde øges efter administration af særlig medicin. Dette kræver skriftligt informeret samtykke fra donor
6.115 Ved plasmafereser og trombocytafereser kan intervallerne mellem donationerne afkortes, da der ikke er behov for den samme restitutionsfase til gendannelse af de afgivne dele af blodet.

6.100 Fuldblodstapning

 
6.100

Fuldblodstapning

6.101 Ved almindelig tappeteknik afgives fuldblod.

5.200 Alfabetisk liste over donorkriterier

   
5.200

Alfabetisk liste over donorkriterier

Abort Se graviditet
AIDS/hiv Må ikke tappes, donor udmeldes. Har man været udsat for mulig smitte: pause i 4 måneder. Se også hiv 1/2.
Akupunktur Akupunktur udført med sterile engangsnåle af autoriseret sundhedsperson: må tappes. Man skal dog være opmærksom på, at årsagen til behandlingen kan medføre pause. Udført i andet regi: pause i 4 måneder, pga. risiko for overførsel af hepatitis. Se liste over autoriserede sundhedspersoner her.
Allergi Insektstikallergi IgE rettet mod insektgifte (bi og hveps) kan medføre anafylaksi. Imidlertid er forekomsten af disse relativt sjældne og risikoen for insektstik er kun til stede i sommerhalvåret. Alvorlig allergi (astma, anafylaksi, nældefeber, Quinckes ødem, angioødem): må ikke tappes, donor udmeldes. Ved negativt udfald af provokationstest: må tappes. Almindelig stor hævelse efter insektstik: må tappes.Latexallergi Alvorlig allergi (astma, anafylaksi, nældefeber, akut hævelse, Quinckes ødem, angioødem): må ikke tappes, donor udmeldes. Ved negativt udfald af provokationstest: må tappes. Milde symptomer som eksem: må tappes.Lægemiddelallergi Alvorlig allergi (astma, anafylaksi, nældefeber, akut hævelse, Quinckes ødem, angioødem): må ikke tappes, donor udmeldes. Ved negativt udfald af provokationstest: må tappes. Milde symptomer som eksem eller diarré, hvor det er sandsynligt, at det ikke skyldes allergi: må tappes.Nikkelallergi Donorer med nikkelallergi: må ikke tappes, hvis der er opblussen af symptomer i forbindelse hermed (nikkel i tappekanyle).Medicinsk behandling Farmakologisk behandling af donors allergiske sygdom har i de fleste tilfælde ingen eller beskeden betydning ved transfusion, se www.pro.medicin.dk.
Amning Der bør gives pause, så længe der ammes regelmæssigt.
Amøbedysenteri Pause i 4 uger efter raskmelding
Anæmi Se 4.430 og Tabel 4.2 vedrørende hæmoglobinundersøgelse. Generelt vil pause eller udmeldelse afhænge af årsagen til anæmi. Perniciøs anæmi: må ikke tappes, donor udmeldes. Lægeordineret behandling med B-12 vitamin: pause i 6 måneder efter afsluttet behandling. Donor skal være rask og have ennormal hæmoglobinværdi. Thalassæmi og seglcelleanæmi: må ikke tappes, donor udmeldes. Bærere af thalassæmi: må tappes til PFF.
Apopleksi Må ikke tappes, donor udmeldes.
Astma Se allergi.
Autoimmune sygdomme Alvorlig aktiv eller kronisk sygdom eller alvorlig sygdom med tilbagefald: må ikke tappes, donor udmeldes (fx reumatoid artrit, lupus erytematosus, sklerodermi, Sjögrens sygdom, myasteni, Goodpasture, Crohns sygdom, colitis ulcerosa). Autoimmue tyroidealidelser: se tyroideasygdomme. Sarkoidose: pause 1 år efter raskmelding og hvis sygdommen ikke har givet blivende skader på vitale organer som hjerte, lunger eller lever.
Babesiosis Må ikke tappes, donor udmeldes (PFF: må tappes).
Beruselse Tydeligt berusede personer tappes ikke (dels på grund af forøget risiko for tilskadekomst efter tapningen, dels fordi de ikke kan forventes at give korrekte oplysninger).
Besvimelse Gentagne besvimelsestilfælde: må ikke tappes, donor udmeldes.
Blindhed Se handicappede donorer.
Blodmangel Midlertidig eller permanent pause afhængig af årsagen, se også 4.430 og anæmi.
Blodprop Se under karlidelse.
Blodsygdomme Alvorlig aktiv eller kronisk sygdom eller alvorlig sygdom med tilbagefald: må ikke tappes, donor udmeldes.
Blodtransfusion Se transfusion.
Blodtryk Se hypertension eller hypotension.
Blokade I led eller muskler: pause som angivet på www.pro.medicin.dk. Kender donor ikke præparatet: pause i 7 dage. Donor skal være uden følgevirkninger af blokaden
Blødningsdefekter Blødersygdom (hæmofili): må ikke tappes, donor udmeldes. Koagulationsdefekter, hvis donor har symptomer: må ikke tappes, donor udmeldes. Se også gendefekt.
Borrelia Ved insektbid, hvor der er mistanke om infektion med Borrelia:
 • Intet lokalt udslæt: må tappes.
 • Lokalt udslæt, penicillinbehandlet: må ikke tapps, pause i 4 uger fra afsluttet behandling.
 • Lokalt udslæt, ikke penicillinbehandlet: må ikke tappes, donor henvises til egen læge.
 • Fremskredne stadier af borreliose (herunder multipelt udslæt, neuroborreliose, hjerteborreliose eller borreliaudløst ledsymptomer): må ikke tappes, pause i 4 uger efter raskmelding.
Botoxindsprøjtning Udført af autoriseret sundhedsperson: pause i 1 døgn. Udført i andet regi: pause i 4 måneder, pga. risiko for overførsel af hepatitis.
Bronkitis KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, rygerlunger): Symptomfrie på inhalationsbehandling: må tappes. Symptomer eller systemisk behandling: må ikke tappes, donor udmeldes. Asbetose: må ikke tappes, donor udmeldes.
Brucellose (springfeber) Pause i 2 år efter fuld helbredelse (PFF: må tappes).
Cancer Se kræftlidelser.
Cannabisolie Se www.pro.medicin.dk. Ikke-læge ordineret: pause i 4 uger, se også hash. Vær opmærksom på om tilgrundliggende sygdom giver længere pause/udelukkelse.
Caritin Transport Defekt (CTD) Må tappes.
Centralnervesystemet En sygehistorie med alvorlig sygdom i centralnervesystemet: må ikke tappes, donor udmeldes.
Chagas' sygdom Må ikke tappes, donor udmeldes (PFF: må tappes). Personer, der har boet i endemiske områder i en sammenlagt periode på mere end 6 måneder (specielt landdistrikter i Syd og Mellemamerika): må ikke tappes, donor udmeldes (PFF: må tappes).
Chikungunya Pause i 6 måneder efter ophør af symptomer (PFF: må tappes).
Creutzfeldt-Jakobssygdom Personer, der er behandlet med hormonekstrakt fra humane hypofyser, har fået dura mater eller hornhindetransplantat: må ikke tappes, donor udmeldes Personer med familiær risiko for CJD: må ikke tappes, donor udmeldes. Familiær risiko for CJD defineres som:
 • Hvis det er påvist ved genetisk undersøgelse
 • Personer med et enkelt tilfælde af CJD blandt søskende, forældre, forældres søskende eller bedsteforældre, hvor donor med sikkerhed ved, at der er tale om den familiære form fCJD
 • Personer, der har oplyst om mere end ét tilfælde af CJD i den genetiske familie (uanset hvor fjernt beslægtede tilfældende måtte være) eller på anden vis er orienteret om øget risiko for CJD i den genetiske familie.
Personer, hvor der har været ét (sporadisk) non-familiært tilfælde i den genetiske familie og som ikke opfylder nogen af de ovenstående kriterier: må tappes Se også vCJD.
Cøliaki Hvis donor er symptomfri på glutenfri diæt: må tappes hvis hæmoglobinkoncentration er inden for donorkriterierne.
D-vitaminindsprøjtning Må tappes (dog obs. årsag til behandling).
Denguefeber Pause i 6 måneder.
Desensibilisering Se allergi.
Diabetes mellitus Hvis donor behandles med insulin: må ikke tappes, skal udmeldes. Hvis donor behandles med tabletter: se www.pro.medicin.dk
Diarré Varighed < 24 timer: pause i 1 uge fra ophør af diarré. Varighed > 24 timer: pause i 4 uger, hvis diarréen skyldes akut infektion hos en i øvrigt rask person. Diarréen kan være forårsaget af Yersenia, der kan overføres med transfusion. Colitis ulcerosa eller Crohns sygdom: se autoimmune sygdomme.
Dura mater transplantation Må ikke tappes, donor udmeldes.
Døvhed  Se handicappede donorer
Ebola  Personer der har været i områder med forekomst af ebola: pause i 2 måneder efter hjemkomst, medmindre rejser til landet giver pause i 6 måneder, se rejser. Personer, der har været overvåget efter eksponering for ebola: pause i 2 måneder fra overvågningens start. Personer, der er blevet raske efter smitte med ebola: pause i 12 måneder efter helbredelse og negativ (NAT) test for ebola virus.
Ehlers-Danlos syndrom Må ikke tappes, donor udmeldes.
Endoskopiskundersøgelse Se kikkertundersøgelse.
Epilepsi Krampeanfald, eller forebyggende behandling for epilepsi: må ikke tappes, donor udmeldes. Hvis donor har været medicinfri i 3 år uden anfald kan vedkommende tappes.
Euforiserende stoffer Stoffer, som indsprøjtes: må ikke tappes, donor udmeldes. Stoffer, som sniffes: pause i 4 måneder. Ved gentagelsestilfælde udmeldes donor. Stoffer, som spises eller ryges: pause i 1 døgn efter indtagelse ved enkeltstående tilfælde. Ved gentagelsestilfælde: pause i 4 uger. Ved kronisk misbrug: må ikke tappes, donor udmeldes. Se også hash, kokain eller narkomaner.
Faktor V Leiden Se gendefekt.
Familiær hyperkolesterolæmi Se kolesterol.
Farligt arbejde eller fritidsbeskæftigelse Bør normalt medføre et interval på mindst 12 timer mellem bloddonationen og genoptagelse af det farlige arbejde eller den farlige fritidsbeskæftigelse. Eksempler: piloter, bus- eller togførere, kranarbejdere, personer, der arbejder på stiger eller stilladser, bjergbestigere og dykkere.
Feber Feber > 38 oC i mindre end 2 uger: pause i 2 uger efter feberens ophør. Feber > 38 oC i mere end 2 uger: pause i 4 måneder efter feberens ophør. Feber efter ophold i malariaområde: pause i 4 måneder efter feberens ophør samt negativ IFAT. Feber i foorbindelse med vaccination: må tappes når feberen er ophørt
Fedmeoperation Uanset hvilken type operation: må ikke tappes, donor udmeldes. (Fedmeoperation medfører livslangt behov for jernbehandling)
Fibromyalgi Må tappes, hvis donor er velbefindende og uden medicinsk behandling.
Fiskespa Hvis donor havde sår på fødderne før eller under behandlingen eller hvis der var tegn på blod i vandet før eller under behandlingen: pause i 4 måneder.
Flåtbid Se borrelia.
Forkølelse Forkølelse og infektioner i de øvre luftveje (halsbetændelse): pause er af praktiske årsager et skøn. Donor bør ikke tappeshvis der er en forkølelse i rivende optræk eller donor har feber. Har donor haft feber (> 38 oC), må der tappes 2 uger efter feberens ophør. Ved banale forkølelser må man af praktiske grunde skønne, idet donor ikke må tappes, hvis donor har feber, eller hvis der er en forkølelse i rivende optræk.
Forkølelsessår Se herpes.
Galdesten Galdestensanfald: må tappes, hvis donor ikke har symptomer. Operation for galdesten: se operation
Gastric bypass Se fedmeoperation.
Gendefekt Personer, som er bærere af gendefekter og som ikke har eller har haft symptomer på sygdom: må tappes. Faktor V Leiden, Protrombin mutation G2021A: heterozygote, der aldrig har haft blodpropper: må tappes. Heterozygote, der har haft blodprop, samt homozygote: må ikke tappes, donor udmeldes. Ved genetiske forhold forbundet med trombocyt-, erytrocyteller koagulationsfunktion, kan der være andre udelukkelsesforhold afhængig af mutationen.
Gigtfeber Pause i 2 år efter ophør af symptomer, hvis der ikke er tegn på kronisk hjertelidelse. Ved kronisk hjertelidelse: må ikke tappes og donor udmeldes.
Gilbert-Meulengrachts syndrom  Må tappes.
Glutenallergi Se under cøliaki.
Graviditet Pause i 6 måneder efter barsel eller abort. Gravide bør ikke tappes.
Gul feber Pause i 4 uger efter raskmelding.
Gulsot Tidligere gulsot: må tappes, hvis årsagen ikke skyldes infektion med hepatitis B eller C virus. Se også hepatitis. Gulsot efter mononukleose: pause i 6 måneder efter raskmelding.
Handicappede donorer Den person, som skal være bloddonor, må kunne forstå den til enhver tid givne information samt spørgeskemaer, se også kapitel 3 og kapitel 4. Det er tilladt, at personale i blodbanken hjælper donor med at udfylde spørgeskemaet. Det er tilladt under interviewet at kommunikere på skrift fremfor mundtligt. Er der behov for at anvende 3. person under udfyldelse af spørgeskema og interview, fx tolk er dette tilladt såfremt vedkommende har tavshedspligt og ikke er familiært relateret til donor. Kørestolsbrugere kan ikke være donorer af hensyn til deres sikkerhed. Hvis de besvimer efter donationen og er alene, kan de risikere hjerneskade, da de bliver siddende oprejst og dermed får mindre ilt til hjernen.
Hash  Enkeltstående tilfælde: pause i 1 døgn efter indtagelsen. Kronisk misbrug eller regelmæssigt brug: pause i 4 uger efter misbrugets ophør. Cannabisolie, se cannabisolie.
Hepatitis Infektion med hepatitis B eller C: må ikke tappes, donor udmeldes. Infektion med hepatitis A: er donor testet og fundet positiv for anti-HAV (total) og negativ for anti-HAV(IgM): pause i 6 måneder efter raskmelding. Infektion med hepatitis E: pause i 1 år efter raskmelding. Nær kontakt (samme husstand, seksuelt samvær, deling af toiletgrej) til en person med hepatitis B: pause i 4 måneder efter ophør af husstandsfællesskab. Donorer med nuværende eller tidligere gulsot: må ikke tappes, donor udmeldes, hvis årsagen skyldes infektion med hepatitis virus (B og C). Se også gulsot. Sygehuspersonale, der er i kontakt med hepatitispatienter: må tappes. Donorer med risikoadfærd: se risikoadfærd. Donorer, som har givet blod til en recipient, der får transfusionsassocieret hepatitis: donor skal indkaldes og undersøges for markører for hepatitis. Findes der intet påfaldende hos donor (anamnestisk, klinisk, paraklinisk), må donor fortsat give blod, dog skal donor udmeldes, hvis dette har fundet sted to gange.
Herpes  Ved synlig skorpe: må tappes. Hvis såret er åbent: må ikke tappes.
hiv-1/2 Infektion med hiv: må ikke tappes, donor udmeldes. Donorer med risikoadfærd: se risikoadfærd.
Hjerneblødning Se karlidelser. Er årsagen til blødning slag mod hovedet, fx fald, eller ulykker, se hovedtraume.
Hjernerystelse Må tappes 4 uger efter ophør af symptomer (fx hovedpine, kvalme, svimmelhed).
Hjertesygdomme  Tidligere eller aktiv hjertesygdom, specielt hjertekarsygdomme, angina pectoris (hjertekrampe) eller uregelmæssig hjerteaktion: må ikke tappes, donor udmeldes. Personer med medfødte hjertefejl, som er opererede og fuldstændig symptomfri og afsluttet fra kardiologisk kontrol, kan være bloddonorer efter vurdering af blodbankens læge.
Hornhinde-transplantation Må ikke tappes, donor udmeldes.
Hortons hovedpine  Må tappes, medmindre evt. medicinsk behandling giver pause som angivet på www.pro.medicin.dk.
Hospitalpersonale  Må tappes.
Hovedtraume  Må tappes 4 uger efter ophør af symptomer (fx hovedpine, kvalme, svimmelhed)
HTLV-I/II Infektion med HTLV I/II: må ikke tappes, donor udmeldes. Donorer med risikoadfærd: se risikoadfærd.
Hudsygdomme Venepunktur ved donortapning må ikke foretages på eller i nærheden af et sted, hvor der er en aktiv hudlidelse (fx eksem, infektion etc). Se også allergi.
Huller til smykker Pause i 4 måneder pga. risiko for hepatitis mv.
Hypertension Aktiv eller tidligere alvorlig hjerte-kar-sygdom: Må ikke tappes, donor udmeldes. Personer, som behandles med blodtryksnedsættende medicin, må tappes, hvis behandlingen ikke har været ændret de seneste 3 måneder, og de er velbehandlede. Det er tilstrækkeligt, hvis donor selv oplyser, at de er velbehandlede. Kontrol måling af blodtryk i blodbanken er ikke nødvendig.
Hypotension Personer, der har et diastolisk blodtryk under 50 mmHg eller et systolisk blodtryk under 100 mmHg, tappes normalt ikke.
Hæmokromatose Er hæmokromatose påvist tilfældigt, fx i forbindelse med ferritinmåling: må tappes, hvis donor er uden symptomer og ikke har behov for hyppigere tapninger end den maksimale tappehyppighed for bloddonation. Hvis donor har symptomer eller har behov for hyppigere tapning: må ikke tappes, donor udmeldes.
Høfeber Se allergi.
Immunsygdomme Alvorlig aktiv eller kronisk sygdom eller alvorlig sygdom med tilbagefald: må ikke tappes, donor udmeldes.
Infektionssygdomme Pause i mindst 2 uger efter symptomernes ophør. Der er dog undtagelser herfor, se amøbedysenteri, babesiosis, borrelia, brucellose, chagas sygdom, chikungunya, dengue sygdom, ebola, forkølelse, gigtfeber, gul feber, hepatitis, hiv, leismaniasis, malaria, mononukleose, ornithose, osteomyelitis, Q-feber, syfilis, toxoplasmose, tuberkulose, vestnilvirus, zika. MRSA, se dette. Har donor haft kontakt med patienter med infektionssygdom: pause = sygdommens inkubationstid, eller - hvis ukendt - 4 uger. Situationer med nyopståede infektionssygdomme (særlige epidemiologiske situationer) kan betyde at nye donorkriterier må indføres hurtigt, se også 4.250.
Kala-Azar Se leishmaniasis.
Karlidelse Aktiv eller tidligere alvorlig hjerte-kar-sygdom: må ikke tappes, donor udmeldes. Blodpropper (arterielle eller venøse) eller hjerneblødning: må ikke tappes, donor udmeldes. Dyb venetrombose (DVT) udløst af immobilitet, fx flyrejser eller operation: pause i 6 måneder efter afsluttet medicinsk behandling. DVT, der ikke er udløst af immobilitet: må ikke tappes, donor udmeldes.Overfladisk årebetændelse (flebitis) eller åbent bensår (ulcus cruris): må ikke tappes, pauselængden fastsættes af blodbankens læge. Personer, der tager receptordineret hjertemagnyl: må ikke tappes. Hvis donor tager hjertemagnyl på eget initiativ og uden forudgående sygdom kan vedkommende tappes, dog pause som anført på www.pro.medicin.dk. Se også åreknuder.
Kikkertundersøgelse  Anvendelse af bøjelige instrumenter (fleksibelt endoskop): pause i 4 måneder.
Kirurgi  Se operation.
Klinisk forsøg Indebærer forsøget, at donor skal tage medicin, må donor ikke tappes så længe vedkommende deltager i forsøget.
Knoglebrud Må tappes medmindre der er åbne sår, en infektion eller donor bærer gips (kan skjule et sår)
Knogleskørhed (osteoporose) Må tappes, medmindre der har været spontane brud. Ved spontane brud: må ikke tappes, donor udmeldes.
Kokain  Kokainsnifning: pause i 4 måneder.
KOL Se bronkitis.
Kolesterol Forhøjet kolesterol inkl. familiær hyperkolesterolæmi: må tappes hvis asymptomatisk.
Kontrastrøntgen/-skanning  Må tappes medmindre årsagen til undersøgelsen giver pause eller udmelder donor.
Kronisk træthedssyndrom Må tappes, hvis donor er velbefindende og uden medicinsk behandling.
Kræftlidelser  Personer, som har eller har haft malign svulst eller malign blodsygdom: må ikke tappes, donor udmeldes, undtagen:
 • donorer behandlet for basalcellecarcinom: må tappes 1 år efter afsluttet behandling.
 • celleforandringer på livmoderhalsen: må tappes, så længe der kun er fundet celleforandringer/forstadier til kræft.
 • keglesnit (livmoderhalsen): pause i 4 uger.
Kyssesyge Se mononukleose.
Kønssygdomme Klamydia, gonoré, ulcus molle, lymfogranuloma venereum, kønsvorter: pause i 4 måneder fra diagnosetidspunkt pga. risikoadfærd, som også kan give anledning til smitte med hiv og hepatitis. Se dog syfilis og herpes.
Kørestolsbrugere Se handicappede donorer.
Leishmaniasis (kala-azar)  Visceral leishmaniasis: Må ikke tappes, donor udmeldes (PFF: må tappes). Kutan leishmaniasis: pause i 1 år efter raskmelding (PFF: må tappes). Rejser til områder med leishmaniasis (identisk med malariaområder): pause i 6 måneder (PFF: må tappes). Personer, der har haft symptomer på leishmaniasis i pauseperioden: må ikke tappes, før diagnosen er afklaret.
Luftvejssygdomme Alvorlig aktiv eller kronisk sygdom eller alvorlig sygdom med tilbagefald: må ikke tappes, donor udmeldes. Se også astma og kronisk bronkitis.
Malaria Personer, som har haft malaria: må ikke tappes, donor udmeldes (PFF: må tappes). Rejser og ophold i malariaområder, se malariaområder:
 • Personer, som i løbet af de første 5 leveår har boet i et malariaområde: pause i 3 år efter seneste besøg i malariaområde, forudsat donor er symptomfri (PFF: må tappes).
 • Personer, som ikke er født eller opvokset i malariaområde: pause i 6 måneder efter seneste besøg, hvis donor er symptomfri (PFF: må tappes).
Boet i malariaområde defineres som ophold i mere end 6 måneder. Bemærk, at pausen udløses efter sidste (det vil sige ethvert nyt) ophold i malariaområde uanset opholdets varighed. Perioden for pause kan ikke nedsættes, selvom undersøgelse for Plasmodium antistoffer (IgG og IgM) test er negativ eller en molekylær genomisk test er negativ. Feber af ukendt årsag under eller efter ophold i malariaområde eller inden for 6 måneder efter hjemkomst: pause i 4 måneder efter feberens ophør samt negativ test for antistoffer mod ma-laria (IgM og IgG). Foreligger denne analyse ikke, da pause i 3 år (PFF: må tappes).
Malariaområder Oversigt over områder, der giver pause, fremgår af liste over pause efter rejser på www.bloddonor.dk.
Mavesår Påvist mavesår (kikkertundersøgelse eller påvisning af Helicobacter-bakterier): pause i mindst 6 uger efter medicinsk behandling er afsluttet. Operation for mavesår: må ikke tappes, donor udmeldes. Donorer, som tager mavesårsmedicin, tappes efter pause, som anført på www.pro.medicin.dk, hvis donor er velbefindende.
Mave-tarm-sygdomme Alvorlig aktiv eller kronisk sygdom eller alvorlig sygdom med tilbagefald: må ikke tappes, donor udmeldes. Colitis ulcerosa og morbus Crohn: se autoimmune sygdomme. Se også diarré.
Medicinindtagelse  Pauseperioden afhænger af arten af medicin, dens virkemåde, og den sygdom der behandles. På www.pro.medicin.dk er det for alle registrerede lægemidler angivet, om donor må tappes, og hvis ikke, hvor lang pause, der skal gives. Generelt er medicinmængderne i blodkomponenter under et niveau, der kan udgøre en fare for recipienten. For størstedelen af præparaterne, skyldes de angivne perioder for pause, den tilgrundliggende sygdom hos donor fremfor præparatet i sig selv. Donorer, som tager medicin, kan ofte tappes, medmindre årsagen til at præparatet tages, er i strid med helbredskriterierne i dette kapitel.

Naturlægemidler, kosttilskud og stærke vitamin- og mineralpræparater

Donor må tappes, blot præparatet indtages i doser og med en hyppighed, som er lig med eller mindre end foreskrevet på pakningen.

Dopingmidler

Er præparatet indtaget ved injektion (i.m. eller i.v.): må ikketappes, donor udmeldes. Drejer det sig om et lægemiddel, som kan identificeres (hvis fx lægemidlet er købt i Danmark, eller donor medbringer pakning) og som indtages i anbefalet dosering, kan donor tappes, medmindre andet er angivet på pro.medicin.dk. Kan lægemidlet ikke identificeres (lægemidlet er fx købt i udlandet eller donor kender ikke præparatnavnet): pause i 1 år fra seneste indtagelse. Ved gentagelsestilfælde: må ikke tappes, donor udmeldes.  
Mononukleose

Vurdering af præparat og indikation, der ikke er nævnt på medicin.dk

Hvis det vurderes, at præparatet selv i mindre mængder kan udgøre en risiko for recipienten, anvendes præparatets farmakokinetik til beregning af længden af pausen ud fra følgende retningslinjer:
 • det tilstræbes at videreføre maksimalt 1 % af en døgndosis af lægemidlet. Med en tappet portion (ca. 500 ml) fuldblod er det i praksis nok at sikre sig, at lægemidlets koncentration er faldet til under 10 % af udgangspunktet. Dette opnås med en rimelig sikkerhedsmargin ved at sætte pausen til 5 halveringstider. Dermed er der i de fleste tilfælde tillige taget højde for tid til absorption af lægemidlet
 • for antibiotika og lægemidler, hvor der er kendskab til, at det kan udløse alvorlige allergiske reaktioner, skal lægemidlets koncentration svare til, at der med en tappet portion videreføres under 1/1.000.000 af en døgndosis. Dette svarer til en pause på 17 halveringstider

Rettelser og forslag til ændringer

Forslag eller spørgsmål til længden af pauser kan sendes per mail til ulrik.sprogoe@rsyd.dk med overskriften: Bloddonortekst.
Mononukleose Pause i 6 måneder efter raskmelding.
Mutation (genetisk) Se gendefekt.
MRSA Donorer, der er raske smittebærere af MRSA, må tappes. Efter evt. sygdomsudbrud må donor tappes, når medicinpauseperioden er overstået og donor er rask.
Narkomaner Personer, som er eller har været stiknarkomaner: Må ikke tappes, donor udmeldes.
Narkotika Se euforiserende stoffer.
Neurofibromatose Se gendefekt.
Nyrelidelser Personer med alvorlig aktiv eller kronisk sygdom eller alvorlig sygdom med tilbagefald: må ikke tappes, donor udmeldes. Akut pyelonefritis (nyrebækkenbundsbetændelse): pause i 3 måneder efter ophør af symptomer. Akut glomerulonefritis: pause i 2 år efter helbredelse. Kronisk glomerulo- eller pyelonefritis: må ikke tappes, donor udmeldes.
Operation Pausen bør i almindelighed bero på individuel afgørelse, idet der tages hensyn til indgrebets art og rekonvalescensens forløb. Som hovedretningslinje gælder:
 • komplikationer eller infektion i forbindelse med operation medfører oftest længere pause
 • transfusion af blodkomponenter i forbindelse med operation: pause i 4 måneder
 • større operationer, herunder kosmetisk brystoperation eller fedtsugning: pause i 4 måneder
 • mindre operationer og operation i lokal anæstesi (fx sterilisation af mænd): pause i 4 uger
 • ukompliceret laseroperation af øjne: pause i 1 uge
 • se også tandlægebehandling
 • blokade, se blokade
Ornithose (papegøjesyge) Pause i 6 måneder efter raskmelding.
Osteomyelitis Pause i 2 år efter helbredelse.
Piercing Pause i 4 måneder, pga. risiko for hepatitis mv.
Polycystisk ovariesyndrom Må tappes, medmindre donor tager medicin, der giver pause i henhold til pro.medicin.dk.
Polycythaemia vera Må ikke tappes, donor udmeldes.
Psykisk sygdom Tappes ikke, hvis det vurderes at der kan være en risiko forbundet hermed (bl.a. af hensyn til mindre troværdige oplysninger fra donors side).
Q-feber Pause i 2 år fra helbredelse (PFF: må tappes).
Rejser Oversigt over områder, der giver pause, fremgår af listen over pause efter rejser på www.bloddonor.dk.
Risikoadfærd Personer, som på grund af deres adfærd eller aktivitet er udsat for risiko for at påføre sig en infektion eller sygdom, der kan overføres ved en blodtransfusion. Personer med følgende risikoadfærd må ikke tappes:
 • personer, som er eller har været stiknarkoman
 • personer, som tager eller har taget doping som indsprøjtninger.
Personer med følgende risikoadfærd: pause 4 måneder fra risikoadfærden har fundet sted:
 • personer, som har haft seksuel kontakt med en person, som har eller har haft hiv, HTLV I/II, hepattis B eller hepatitis C.
 • personer, som har haft seksuel kontakt med en stiknarkoman eller person som har taget doping som indsprøjtning.
 • personer, som har haft seksuel kontakt med en sexarbejder.
 • mænd, som har haft anal eller oral sex med en anden mand.
 • kvinder, som har haft seksuel kontakt med en mand, som har eller har haft anal eller oral sex med en anden mand.
 • personer, som har seksuel kontakt med en person behandlet for blødersygdom før 1988.
 • personer, som har seksuel kontakt med en person fra lande, hvor hiv og hepatitis B og C fremkommer hyppigt.
 • Det gælder hele Asien, Syd- og Mellemamerika samt hele Afrika
 • personer, som er eller har været sexarbejder
I de tilfælde, hvor donor svarer bekræftende på spørgsmålet: Har du inden for de sidste 6 måneder haft sexuel kontakt med en person fra Afrika, Asien, Syd- eller Mellemamerika? Skal følgende ekstra spørgsmål stilles: Ja Nej
Seksuel adfærd Er du bekendt med, at din seksualpartner fra □ □disse områder er testet negativ for hiv og hepatitis B?................................................................ Hvor er testen foretaget?.................................. __________ Hvornår er testen foretaget?............................. __________ Baggrunden for de ekstra spørgsmål: Hvis en person svarer ja til at have haft seksuel kontakt med en person inden for de sidste 6 måneder, hvis baggrund eller adfærd kan udgøre en smitterisiko (fx har levet >1 år i områder, hvor hiv eller hepatitis B forekommer udbredt i befolkningen), skal personen spørges om, hvorvidt vedkommende efter bedste overbevisning er bekendt med, om dennes seksualpartner er testet negativ for hiv eller hepatitis B ved et anerkendt laboratorium tidligst 4 måneder efter risikoadfærden. Donor kan accepteres som bloddonor, hvis donor svarer ja herpå. Hvis donor svarer, at partneren så vidt vides ikke er testet, eller at donor ikke har kendskab hertil, skal der ske en konkret lægelig vurdering af donors egnethed. Blodbanken kan i den sammenhæng eventuelt tilbyde, at partneren, hvis denne ønsker det, kan testes for hiv og hepatitis B ved blodbankens hjælp. Seksualpartnerens identitet må under ingen omstændigheder fremgå af donorjournalen. Donor skal oplyses om baggrunden for de uddybende spørgsmål.
Seksuel adfærd Se hiv, kønssygdomme, hepatitis, risikoadfærd.
Skarifikation Pause i 4 måneder pga. risiko for hepatitis mv.
Slidgigt Må tappes, medmindre donor tager medicin, der giver pause i henhold til www.pro.medicin.dk.
Smitteområder Se rejser.
Spedalskhed Må ikke tappes, donor udmeldes.
Stiknarkomani Se narkomaner.
Stikskader Pause i 4 måneder, hvis der har været kontakt med materiale, der indeholder blod eller legemesvæske.
Stofskiftesygdomme  Alvorlig aktiv eller kronisk sygdom eller alvorlig sygdom med tilbagefald: må ikke tappes, donor udmeldes. Se også diabetes mellitus og tyroidealidelser.
Stær Se øjensygdomme.
Svangerskab Se Graviditet
Syfilis Pause i 1 år efter bekræftet helbredelse (PFF: må tappes).
Talassæmi Må ikke tappes, donor udmeldes. Asymptomatisk bærer af talassæmi: må ikke tappes, donor udmeldes (PFF: må tappes).
Tandlægebehandling Mindre behandling hos tandlæge eller tandplejer: pause i 1 døgn (PFF: må tappes). Ukompliceret tandudtrækning, rodbehandling, tandimplantat, påsætning af krone: pause i 1 uge (PFF: må tappes).
Tatovering  Pause i 4 måneder pga. risiko for hepatitis mv. Laserfjernelse af tatovering giver pause, indtil huden er helet.
Toxoplasmose Pause i 6 måneder fra helbredelse. Derefter kun tapning, hvis almentilstanden er god (PFF: må tappes).
Transfusion  Har donor modtaget blodkomponenter eller blodderivater: pause i 4 måneder.
Transplantation Transplantation med humane væv eller celler: pause i 4 måneder, medmindre sygdommen udelukker permanent. NB: dura mater transplantation: må ikke tappes, donor udmeldes.
Trypanosomiasis Se Chagas’ sygdom
Tuberkulose Pause i 2 år efter raskmelding. Nye donorer med permanente store lungeforandringer: må ikke tappes, donor udmeldes.
Tyroidealidelser For højt stofskifte (Graves sygdom): må ikke tappes, donor udmeldes. For højt stofskifte med ikke autoimmun baggrund: må tappes hvis donor har stabilt stofskifte Diffus struma og godartede knuder: må tappes. Ved behandling med radioaktivt jod for forhøjet stofskifte gives minimum 6 måneders pause. Donor skal have et stabilt stofskifte før tapning kan genoptages. For lavt stofskifte (myxødem, inkl. autoimmun årsag hertil): må tappes uanset dosering af Levothyroxin (fx Eltroxin, Euthyrox og Tirosint), hvis donor er i stabil dosering.
Vaccinationer Vaccination med levende, svækkede bakterier eller virus medfører 4 ugers pause, medens alle andre vaccinationer ikke medfører pause. Donor skal dog være symptomfri.

4 ugers pause:

BCG = Calmette (vaccinationsstedet skal være lukket) Fåresyge Gul feber Kopper Mæslinger Polio Røde hunde Tyfus (kapsler til peroral administration) Varicel-zoster (levende svækket)  

Ingen pause:

Anthrax (miltbrand) Centraleuropæisk encephalitis Covid-19 Difteri Hepatitis A Hepatitis B (4 uges pause anbefales pga risiko for reaktion i HBsAg test) Human papilloma virus (HPV) Influenza Intramuskulær gammaglobulin Japansk encephalitis Kighoste Kolera Meningokokker Pneumokokker Rabies (1 års pause efter eksposition) Tetanus (stivkrampe) Tickborne encephalitis (skovflåt) Tyfus (injektion) Varicel-zoster (oprenset antigen) Vaccination mod allergi (desensibilisering): se allergi.
vCJD  Donorer, der i perioden 1. januar 1980 til 31. december 1996 har opholdt sig mere end sammenlagt 12 måneder i alt i Storbritannien (England, Nordirland, Skotland, Wales, Isle of Man, Kanaløerne, Gibraltar, Falklandsøerne): må ikke tappes, donor udmeldes.
Vestnilvirus Rejser til områder, hvor der er spredning af vestnilvirus: pause i 4 uger efter hjemkomst (PFF: må tappes). For områder i Europa og Nordamerika gælder pausen fra 1. april til 30. november, mens den gælder hele året for resten af verden. Har donor har haft influenzalignende symptomer inden for en periode på 14 dage efter hjemkomsten: pausen forlænges til 4 uger efter at symptomerne er ophørt (PFF: må tappes). Oversigt over områder, der giver pause, fremgår af listen over pause efter rejser på www.bloddonor.dk.
Væksthormon Behandling med væksthormon af human oprindelse: må ikke tappes, donor udmeldes på grund af risiko for CJD. Er behandlingen påbegyndt efter den 1. januar 1994, drejer det sig med stor sandsynlighed om rekombinant (ikke humant deriveret) præparat og donor må tappes.
Xenotransplantation Må ikke tappes, donor udmeldes. Gælder også efter implantation af knogledele fra andre arter.
Zika Rejser til områder med spredning af Zika virus: pause i 4 uger efter hjemkomst (PFF: må tappes). Har donor haft Zika infektion: pause i 4 uger efter ophør af symptomer (PFF: må tappes).
Øjensygdomme Kun undtagelsesvist vil øjensygdomme udelukke fra tapning med mindre donor er alment påvirket af tilstanden, fx ved akut øjenbetændelse. Ukompliceret laseroperation fx for nærsynethed eller grå stær: pause i 1 uge. Grå stær: må tappes. Grøn stær: • Akut grøn stær: må ikke tappes, donor udmeldes. • Kronisk grøn stær: må tappes, medmindre donor får medicin som giver pause. Nethindeløsning: pause i 3 måneder.
Åreknuder Behandling med injektioner (skum): pause i 4 uger. Behandling med stripping (fjernelse af åreknuderne ved snit i lysken og neden for knæet): pause i 4 uger Behandling med laserkateter: pause i 4 måneder.

5.100 Indledning

5. KAPITEL 5: Alfabetisk liste over donorkriterier

5.100

Indledning

5.101 Nedenfor angives en alfabetisk oversigt over donorkriterier, som er baseret på specifikke myndighedskrav i henhold til Bekendtgørelse nr. 366 af 23. april 2012 om sikkerhed i forbindelse med bloddonation, Bekendtgørelse nr. 46 af 20. januar 2020 om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation, Vejledning nr. 9013 af 20. december 2011 om sikkerhed i forbindelse med bloddonation, Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, EDQM, Council of Europe samt en række andre anvisninger fra DSKI.
5.102 Donorer, som går til regelmæssig kontrol eller er henvist til udredning, tappes normalt ikke, medmindre årsagen til henvisningen eller kontrolforløbet ikke udelukker fra at blive tappet.
5.103 Liste over tappepause ved rejser udarbejdes af DSKIs Udvalg for Transfusionsoverførbare Sygdomme ud fra nationale og internationale anbefalinger.
5.110 Anvendt forkortelse i listen: PFF Plasma til fraktionering

4.440 Donorer som har holdt pause

     
4.440

Donorer som har holdt pause

4.441 Har donor holdt pause i mere end 5 år, skal donor håndteres som ny donor.

4.430 Hæmoglobinkoncentration mv. i donors blod

 
4.430

Hæmoglobinkoncentration mv. i donors blod

4.431 Donors hæmoglobinkoncentration skal måles i tilslutning til hver fuldblodstapning for at sikre mod udvikling af blodmangel.
4.432 Hæmoglobinkoncentrationen fra forrige tapning bør foreligge, inden donor kan tappes til en fuldblodstapning.
4.433 Ved mistanke om anæmi bør hæmoglobinkoncentrationen undersøges i blodprøve, udtaget inden fuldblodstapning finder sted. Hvis hæmoglobinkoncentrationen afviger fra kravene, eller hvis den falder mere end 1,3 mmol/l (20 g/l) imellem to på hinanden følgende tapninger, skal donor som udgangspunkt undersøges nærmere.
4.434 Krav til hæmoglobinkoncentration, proteinkoncentration og trombocytkoncentration fremgår af Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hæmoglobin-, protein- og trombocytkoncentration

Hæmoglobinkoncentration, >= 8,4 mmol/l (før tapning) >= 7,8 mmol/l (efter tapning) Gælder for allogene fuldblodsdonorer
Hæmoglobinkoncentration, >= 7,8 mmol/l (før tapning) >= 7,0 mmol/l (efter tapning)
Proteinkoncentration >= 60 g/l Proteinanalysen for plasmaferesedonorer skal foretages mindst 1 gang årligt, se 6.442
Trombocytkoncentration >= 150 x 109 /l Niveaukrav for trombocytaferesedonorer

4.420 Krav til donors alder og kropsvægt

4.420

 Krav til donors alder og kropsvægt

4.421  Krav til donors alder og kropsvægt fremgår af Tabel 4.1.
4.422  Donor skal være fyldt 17 år. For 17-årige skal der foreligge en skriftlig tilladelse fra indehaverne af forældremyndigheden.
4.423  Personer, der er fyldt 65 år, accepteres ikke som førstegangsdonorer. Førstegangsdonorer, som er fyldt 60 år, skal ved første fremmøde svare på ekstra spørgsmål med fokus på kardiovaskulære symptomer, se 4.425.
4.424  Registrerede donorer tappes normalt ikke efter det fyldte 75. år. Ved første tapning efter donor har fyldt 65 år og herefter hver gang donor har fyldt år indtil det fyldte 75. år, skal donor svare på ekstra spørgsmål med fokus på kardiovaskulære symptomer, se 4.425. Derudover foretages rutinemæssigt ved hver tapning et klinisk skøn af donor, se 4.110.
4.425  De ekstra spørgsmål, der skal stilles, er følgende. Donor skal svare nej for at kunne tappes: Har du inden for de sidste 12 måneder haft Ja Nej - trykken eller smerter i brystet? ........................... - tendens til svimmelhed, besvimelser, føleforstyrrelser, nedsat kraft eller hukommelsesbesvær?.................................. - smerter i benene ved gang, som forsvinder i hvile? .................................................................. - øget tendens til hævede ben? .............................
4.426  I særlige tilfælde kan tapning efter det fyldte 75. år finde sted efter afgørelse af den for blodtapningen ansvarlige læge.
4.427  Man bør tilsigte, at der ved en tapning ikke tappes mere end 13 % af det skønnede blodvolumen. Blodvolumenet kan beregnes ud fra donors vægt og højde. Standardmængden ved en tapning er 450 ml ± 45 ml. Donorer, der vejer mindre end 50 kg, tappes derfor ikke rutinemæssigt.

Tabel 4.1 Alder og kropsvægt

 
Alder 0-17 årige og andre umyndige Tappes kun på medicinsk indikation og kun med skriftligt samtykke fra forældre eller juridisk værge i henhold til gældende lov
17 Med skriftligt samtykke fra forældre eller juridisk værge i henhold til gældende lov
18-65 år Nye donorer over 60 år kun ved tilfredsstillende besvarelse af ekstra spørgsmål med fokus på kardiovaskulære symptomer ved første fremmøde
65-75 år Tilfredsstillende besvarelse af ekstra spørgsmål med fokus på kardiovaskulære symtomer
Efter det fyldt 75. år Tappes normalt ikke
Nye donorer over 65 år Tappes normalt ikke
Kropsvægt  > 50 kg for fuldblods- og aferesedonorer

4.410 Puls og blodtryk

   
4.410

Puls og blodtryk

4.411 Der er intet krav om rutinemæssig blodtryksundersøgelse ved tapning.
4.411 Hvis blodtryk måles, skal pulsen være regelmæssig. Frekvensen bør være mellem 50 og 110 pr. minut. Blodtrykket bør ikke overstige 180 mmHg systolisk eller 100 mmHg diastolisk og bør ikke være under 100 mmHg systolisk eller 50 mmHg diastolisk.

4.400 Specifikke myndighedskrav

     
4.400

Specifikke myndighedskrav

4.200 Øvrige generelle principper

   
4.200

Øvrige generelle principper

4.210 Ved afgørelse af, om en person egner sig som donor, skal der tages hensyn til såvel donor som recipient. Donor skal kunne tappes uden risiko og der må ikke være risiko for at overførelse af sygdomsfremkaldende faktorer eller medicin i virksom mængde til recipienten.
4.220 I kapitel 5 angives myndighedskrav samt beskrivelse af en række andre anvisninger som rettesnor for vurdering om donor kan tappes eller ej. Det skal understreges, at det ikke er praktisk muligt eller obligatorisk at udspørge donor om alle de i kapitel 5 nævnte tilstande. Anvisningerne er tænkt som rettesnor i de tilfælde hvor tappepersonalet eller lægen bliver bekendt med, at sådan en tilstand foreligger. Man vil i en del tilfælde være nødsaget til at skønne under hensyntagen til de særlige forhold i det enkelte tilfælde. Er man i tvivl, er det mest rigtigt at undlade at tappe donor (midlertidigt eller permanent) for at komme donor eller recipient til gode. Tvivlstilfælde bør afgøres af en læge. Det skal præciseres, dels at disse anvisninger ikke dækker hele registret af problemer, man kan komme ud for, dels at adskillige grænser er trukket mere eller mindre vilkårligt uden sikkert videnskabeligt eller objektivt grundlag. At det alligevel er rimeligt at trække sådanne grænser, hænger blandt andet sammen med, at donorerne kan forvente, at acceptvilkårene nationalt er ensartede og konsekvente.
4.240 Kvalificerede personer til bedømmelse af donors egnethed og til udøvelse af klinisk skøn er læger og andre personalegrupper, der har deltaget i specialkurser vedrørende donorudvælgelse og førstehjælp efterfulgt af praktisk oplæring.
4.250 Nyopståede situationer eller fænomener kan betyde, at nye donorkriterier må indføres meget hurtigt. I sådanne tilfælde vil den kompetente myndighed udsende en meddelelse. DSKI’s Udvalg for Transfusionsoverførbare Sygdomme vil som respons herpå umiddelbart udsende en rekommandation til alle blodcentre med kopi til den kompetente myndighed.
4.260 Donor skal være i stand til at forstå spørgsmålene i spørgeskemaet, det udleverede informationsmateriale og deltage i et donorinterview på dansk.
 

4.100 Generelle myndighedskrav

 
4.100

Generelle myndighedskrav

4.110 Umiddelbart før tapningen skal det ved et klinisk skøn og interview af donor afgøres, om der er noget til hinder for tapningen. Der skal lægges vægt på almentilstand, ansigtskulør, dyspnø, usædvanlig bleghed, tegn på spirituspåvirkning, medicinindtagelse eller psykisk uligevægt (se også 6.500).
4.120 Den potentielle donor skal være i stand til at kunne give pålidelige og nøjagtige oplysninger om identitet samt om nuværende og tidligere helbredstilstand.
4.125 Donor skal kunne forstå den til enhver tid givne information, herunder de relevante spørgeskemaer (se også kapitel 3).
4.130 Donor skal udspørges om helbredstilstanden, herunder tidligere og nuværende sygdomme, medicinindtagelse, vaccinationer og om ophold i geografiske områder med øget risiko for blodbårne smitsomme sygdomme (se også 3.300).
4.135 Spørgeskemaerne fra Bekendtgørelse nr. 366 af 23. april 2012 om sikkerhed i forbindelse med bloddonation samt Bekendtgørelse nr. 46 af 20. januar 2020 om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation til nye donorer og flergangsdonorer skal anvendes. Herved sikres, at donor angiver sin nuværende og tidligere helbredstilstand og eventuel. risikoadfærd. Oplysningerne skal evalueres af en dertil kvalificeret person (se 4.240). Denne person arbejder som den ansvarlige læges medhjælp.
4.140 Der er i Danmark normalt ikke behov for udførelse af egentlig lægelig helbredsundersøgelse af donorer af blod eller blodkomponenter.
4.150 Hvis den person, der er ansvarlig for at udøve det kliniske skøn og indhente oplysninger om donor, er i tvivl om, hvorvidt en donor opfylder de gældende udvælgelseskriterier, skal det forelægges den for tapningen ansvarlige læge til afgørelse af donors tappeegnethed. Årsag til, at donor ikke kan tappes, skal forklares donor. Vurderingen og årsag skal dokumenteres. I de tilfælde, hvor det vurderes, at donor ikke kan tappes, skal dertages stilling til, om perioden, hvor donor ikke kan tappes, er permanent eller midlertidig (dage, uger eller måneder).
4.180 Den for blodcenteret ansvarlige læge skal sikre, at der er procedurer for donation af blod eller blodkomponenter i henhold til kriterierne i Bekendtgørelse nr. 366 af 23. april 2012 om sikkerhed i forbindelse med bloddonation.
4.190 Den for blodcenteret ansvarlige læge kan på medicinsk indikation give tilladelse til enkelte donationer fra donorer, som ikke opfylder disse betingelser. Alle sådanne tilfælde skal dokumenteres klart og i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1230 af 8. december 2005 om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbanksvirksomhed. Hvis donor ikke er myndig, skal der foreligge skriftlig tilladelse fra indehaver af forældremyndigheden.
 

3.500 Overflytning af bloddonorer

 
3.500

Overflytning af bloddonorer

3.510 Ved overflytning af en bloddonor fremsendes oplysninger om donors helbredsforhold og andre relevante oplysninger direkte fra det ene blodcenter til det andet. Har det nye blodcenter ikke donors helbredsoplysninger, skal donor betragtes som ny.
3.520 Foreligger der skriftlig oplysning om blodtype, der er udført i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 10, kan denne anvendes som grundlag for blodtypemærkningen. Inden frigivelse af blodet skal foretages rutineblodtypebestemmelse af donor, og resultatet skal stemme overens med den tidligere blodtype.
3.530 Hvis resultatet af de obligatoriske smittemarkørundersøgelser var uden anmærkninger ved donors foregående besøg, kan der på overflytningsdokumentet anføres Obligatoriske smittemar-kørundersøgelser: uden anmærkninger, så donor kan tappes ved første besøg i det nye blodcenter

3.400 Registrering af bloddonorer

 
3.400

Registrering af bloddonorer

3.410 Bloddonorer skal identificeres og registreres med navn og personnummer og der skal registreres oplysninger om, hvorledes donor kan kontaktes.
3.420 Som donationsidentifikationssystem og registreringssystem (tappenummersystem), skal ISBT 128 anvendes ( se appendiks 6).
3.430 Oplysninger om bloddonorer skal registreres i et elektronisk system, der giver mulighed for kontrol hver gang der afgives blod
3.440 Der skal føres journal over bloddonorer på en måde, der sikrer entydig identifikation og beskytter mod uautoriseret adgang til personhenførbare og anden fortrolige oplysninger. Det skal sikres, at der er sporbarhed mellem donor, blodprodukter og recipienter samt omvendt i mindst 30 år.
3.450 Årsagerne til at en person ikke kan tappes, enten midlertidigt eller permanent skal dokumenteres.
3.460 Afvigelse, utilsigtede hændelser og komplikationer i forbindelse med blodtapningen skal dokumenteres. Alvorlige bivirkninger og uønskede hændelser skal indberettes til den kompetente myndighed (se Kapitel 17).

3.300 Information fra bloddonorer

 
3.300

Information fra bloddonorer

3.310 Oplysninger fra donor herunder helbredsoplysninger skal indhentes ved anvendelse af spørgeskema fra kompetente myndigheder suppleret med interview i enrum.
3.311 Fingeraftryk kan anvendes som identitetskontrol
3.312 Nye donorer skal udspørges særligt grundigt om eventuel tidligere og nuværende sygdomme, vaccinationer, eventuel medicinindtagelse, samt om ophold i områder med øget risiko for smitsomme sygdomme (malaria, hepatitis B og C, hiv, etc.). Dette gøres ved hjælp af kompetente myndigheders spørgeskema for førstegangsdonorer.
3.313 Besvarelsen af spørgeskemaer skal vurderes af en dertil kvalificeret person som beskrevet i kapitel 4. Det skal dokumenteres, hvem der har vurderet spørgeskemaet, og hvem der har foretaget interviewet.
3.314 Det er vigtigt, at personen er frit stillet, så mulighed for selveksklusion foreligger efter at have læst pjecen fra Styrelsen for Patientsikkerhed og således at personen ikke tilbageholder relevant oplysning, som er af betydning for donorudvælgelsen.
3.320 Under donorinterview er det interviewerens vigtigste opgave at få donorer til at forstå, at bloddonation er et tillidshverv. Interviewer skal ved hjælp af tillægsspørgsmål få donor til at åbne sig, specielt med henblik på afdækning af eventuel smitterisiko. Interviewet skal foregå som en samtale. Under donorinterviewet vurderer interviewer, om donor er egnet som donor ved en vurdering af almen tilstand, medicin- eller alkoholpåvirkning og om donor forstår dansk. Såfremt donors fremtræden giver tvivl om egnethed, skal vedkommende afvises.
3.321 Følgende spørgsmål kan stilles til nye donorer:• Har du spørgsmål til de sygdomme/tilstande, som er nævnt i spørgeskemaet? • Har du spørgsmål til informationsmaterialet? • Kan du være smittet med hiv eller smitsom leverbetændelse? • Har du andre spørgsmål?
3.322 Følgende spørgsmål kan stilles til flergangsdonorer: • Hvordan har du haft det siden sidste tapning? • Har du haft infektioner eller maveproblemer? • Kan du være smittet med hiv eller smitsom leverbetændelse? • Har du spørgsmål vedrørende din tapning?
3.340 Tvivlstilfælde om donors egnethed vurderes og dokumenteres som beskrevet i kapitel 4.
3.345 Er der behov for at indhente yderligere information til vurdering af donors tappeegnethed, kan der indhentes oplysninger om donors helbredsforhold ved opslag i elektroniske systemer, hvis dette gøres af autoriseret sundhedsperson jf. LBK nr. 903 af 26/08/2019 om lovbekendtgørelse af lov om Sundhedsloven § 42 og § 42a. Dette skal forudgås af mundtligt samtykke, som skal dokumenteres og formålet skal alene være at vurdere helbredsmæssige forhold, der kan have betydning for afgivelse af blodet eller anvendelse af blodet til patientbehandling.
3.350 Inden blodtapning finder sted skal donor med sin signatur (kan være i form af et elektronisk fingeraftryk) bekræfte følgende: • at have modtaget information • at have læst og forstået det udleverede oplysningsmateriale • at der har været mulighed for at stille spørgsmål og at der er givet tilfredsstillende svar på eventuelle spørgsmål • at have givet informeret samtykke til at gå videre med donationsprocessen • at de oplysninger, donor har afgivet, efter vedkommendes bedste overbevisning, er korrekte

3.200 Information til bloddonorer

 
3.200

Information til bloddonorer

3.201 Alle bloddonorer skal informeres om punkterne 3.211-3.224, jf. Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 366 af 23. april 2012 om sikkerhed i forbindelse med bloddonation. Dette gøres ved at bede bloddonoren læse den gældende version af Styrelsen for Patientsikkerheds pjece Til dig der skal donere blod – Bloddonation og sikkerhed ved tapning. Pjecen er tilgængelig på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.
3.211 Information om blodets sammensætning, egenskaber om de produkter, der fremstilles på basis af blod, og om donorblods betydning for patientbehandlingen.
3.212 Oplysning om procedurerne i forbindelse med blodtapning og de dermed forbundne risici.
3.214 Information om fordelene ved at modtage blod.
3.215 Information om, at personoplysninger vedrørende donor beskyttes, og at alle helbredsoplysninger vil blive behandlet fortroligt.
3.216 Information om betydningen af informeret samtykke, herunder tilbagekaldelse af samtykket, og i hvilke situationer donor ikke kan tappes, enten midlertidig eller permanent.
3.217 Oplysning om, at det er nødvendigt at foretage et klinisk skøn i forbindelse med donationer og årsagerne hertil.
3.218 Begrundelse for, at det er nødvendigt at indhente oplysninger om sygehistorie og årsagerne hertil.
3.219 Oplysning om, at der foretages testning af donorblod, risikoen for infektionssygdomme, som kan overføres med blod samt tegn og symptomer på hiv/AIDS og hepatitis.
3.220 Oplysning om, at donor vil blive underrettet, hvis testresultaterne viser tegn på sygdom, og at blodet i så fald ikke vil blive anvendt.
3.221 Oplysning om, i hvilke situationer man bør afstå fra at give blod, fordi det kan indebære risiko for recipienten, fx risikofyldt sexuel adfærd, hiv/AIDS, hepatitis og misbrug af narkotiske stoffer.
3.222 Oplysning om, at det er vigtigt, at donor oplyser blodbanken om forhold, som kan gøre tidligere tapninger uegnede til transfusion.
3.223 Oplysning om, i hvilke situationer donor bør afstå fra at give blod, fordi det kan være skadeligt for eget helbred eller indebære en risiko for patienten.
3.224 Oplysning om, at der er mulighed for at stille spørgsmål når som helst. Oplysning om, at man har mulighed for at afstå fra at give blod på et hvilket som helst tidspunkt i processen.

3.100 Definition

 
3.100

Definition

3.110 En bloddonor er en person, der i landets blodbanker, herunder mobile blodbanker, tappes for blod eller blodkomponenter, som skal anvendes til patientbehandling eller fremstilling af blodderivater eller reagenser til diagnostiske eller andre formål.
3.120 Igennem registreringen ved blodtapningen er den pågældende medlem af bloddonorernes organisation, Bloddonorerne i Danmark (BiD) og hermed omfattet af Patienterstatningens og BiDs sikringsfonds erstatningsregler i tilfælde af skader forvoldt i forbindelse med tapningen.
3.130 Ifølge Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål må tapning af humant blod kun ske fra frivillige og ubetalte bloddonorer.
3.131 Kun personer, der henvender sig af egen fri vilje og uden mulighed for gruppepres eller anden form for pression, må accepteres som frivillige bloddonorer.
3.140 Der skal sikres fuld anonymitet mellem bloddonor og recipient. Der gives således ingen oplysninger til patienter eller andre om donors persondata, ligesom donor ikke oplyses om patienternes persondata. Der anvendes ikke donorer, som recipienten selv vælger, jf. Sundhedsstyrelsens Vejledning om sikkerhed i forbindelse med bloddonation (se 6.702).
3.150 Ved udvælgelse af donorer skal donors egnethed vurderes. Det vil sige, at donor er rask og risikofrit kan give blod, samt at recipienten sikres mod overførsel af sygdomsfremkaldende stoffer og medicin i virksomme mængder. Dette gøres ved at sikre fyldestgørende information til donor, se 3.200, samt ved at sikre relevant information fra donor, se 3.300).

2.360 Rapportering af resultater

 
2.360

Rapportering af resultater

2.361 Virksomhedens analysesvar skal overholde fastsatte standarder og rekvirentens behov. De skal være letlæselige, uden fejl og skal afgives til personer, der er bemyndiget til at modtage og anvende resultaterne. Der skal lokalt besluttes, hvordan analysesvar skal udformes. Analysesvar kan indeholde følgende • undersøgelsesidentifikation • undersøgelseslaboratorium • entydig patientidentifikation • entydig rekvirentidentifikation • prøvetagningsdato • analysedato • svardato • resultat(er). Hvor det er relevant og muligt opgives resultatet i SI-enheder • tappenummer/donationsnummer og ISBT 128 produktkode hvor dette er relevant • fortolkning af resultat(er), hvor dette er relevant herunder eventuelle bemærkninger vedrørende forhold, der kan have haft indflydelse på analyseresultatet • underskrift for den person der frigiver resultatet, hvis det er relevant. • ved positive resultater af konfirmatoriske smittemarkørundersøgelser bør svaret indeholde forholdsregler, der skal træffes med hensyn til oplysning til do-nor/rekvirent og hvilke opfølgningsprocedurer, der skal iværksættes. • ved afvigende resultater og positive smittemarkørundersøgelser på blod-, vævs- og celledonorer bør svaret indeholde en beskrivelse af håndteringen af produkter samt eventuel tilbagekaldelsesprocedure.
2.362 Virksomheden skal have en procedure for ændring og tilbagekaldelse af analysesvar. Samtlige ændringer og tilbagekaldelser skal kunne dokumenteres. Ved tilbagekaldelse af svar skal rekvirenten have entydig information om, hvilket svar virksomheden tilbagekalder.
2.363 For at reducere fejl og misforståelser ved mundtlig svarafgivelse skal modtageren gentage det oplæste. Virksomhedens medarbejder skal notere modtagerens navn, dato samt eget navn på svaret. Mundtlige svar følges altid op med et skriftligt svar.
2.364 På midlertidige svar skal det tydeligt fremstå, at svaret er midlertidigt og at endeligt svar fremsendes efterfølgende
2.365 Der skal forefindes en procedure for svarafgivelse til kunder uden for de til virksomhedens tilknyttede hospitaler.
2.366 Virksomheden have en procedure, der sikrer, at svar ved henvendelser fra privatpersoner, praktiserende læger, politi og tilsvarende kun afgives til den, som personen udgiver sig for at være.

2.350 Procedurer til efterundersøgelse

 
2.350

Procedurer til efterundersøgelse

2.351 Produkter må kun frigives til udlevering, når alle obligatoriske undersøgelser er udført med et tilfredsstillende resultat. Frigivelse skal være et veldefineret skridt, hvor alle optegnelservedrørende produktet gennemgås for at sikre, at de specificerede krav overholdes. Ansvaret for den endelige frigivelse påhviler den person, der foretager frigivelsen. Det skal være valideret, at det med det anvendte IT-system ikke er muligt uden advarsel at frigive ikke-testede eller defekte blodkomponenter, væv eller celler.
2.352 Der skal være etableret nødprocedurer til frigivelse af blodkomponenter, væv og celler i de situationer, hvor IT-systemet ikke fungerer.
2.353 Bemyndiget personale skal systematisk gennemgå og vurdere resultaterne af udførte undersøgelser og derefter godkende, at resultaterne frigives.
2.354 Sikker bortskaffelse af prøver, der ikke længere skal anvendes, skal være beskrevet i instruktioner.

2.340 Kvalitetssikring af undersøgelsesprocedurer

     
2.340

Kvalitetssikring af undersøgelsesprocedurer

2.341 Virksomheden skal udforme interne kvalitetskontrolsystemer til bekræftelse af, at den fastsatte kvalitet bliver nået.
2.342 Virksomheden skal fastlægge acceptkriterier for analyseresultater, hvor dette er relevant og muligt.
2.343 Virksomheden skal deltage i relevante laboratoriesammenligninger fx eksterne præstationsprøvninger. Resultaterne fra disse skal overvåges og vurderes, og der skal eventuelt gennemføres korrigerende handlinger. Dersom det ikke er muligt at deltage i et laboratoriesammenligningsprogram, skal blodbankvirksomheden udvikle et system til bestemmelse af, om procedurerne kan accepteres.
2.344 Relevante statistiske metoder skal anvendes til at måle og styre aktiviteterne dækket af blodbankens kvalitetsstyringssystem. Antallet af kvalitetskontrolundersøgelser sættes på baggrund af statistisk proceskontrol, se 9.400. Principperne for statistisk processtyring eller proceskontrol kan anvendes til at sikre at kvalitetskontrolparametre forbliver inden for definerede grænser og dermed reducere tab. Statistiske metoder kan også anvendes til at retfærdiggøre eller ændre antallet af inspektioner og undersøgelser samt til at analysere resultatet af donorrekrutteringskampagner, til analyse af undersøgelsesresultater og kliniske data osv.
2.345 Virksomheden skal udarbejde et program for kalibrering af målesystemer. På ethvert stadium af produktionsprocessen kan produkter findes uegnede til videre bearbejdning eller udlevering. Virksomheden skal have et system, der på et ethvert stadium giver mulighed for at registrere, identificere og udskille afvigende produkter. Optegnelser vedrørende disse produkter skal regelmæssigt gennemgås, så eventuelle trends kan registreres, og passende korrigerende handlinger foretages. Afvigende produkter kan, hvis det er relevant, autoriseres til anvendelse efter godkendelse af en dertil bemyndiget person. Eksempler på situationer, hvor det kan være relevant, er autologe donationer, produkt dedikeret til immuniseret patient mv.

2.330 Undersøgelsesprocedurer

 
2.330

Undersøgelsesprocedurer

2.331 Virksomheden skal anvende egnede og veldokumenterede undersøgelsesprocedurer, der opfylder virksomhedens kvalitetskrav samt kundernes behov. Foretrukne undersøgelsesprocedurer er procedurer offentliggjort i anerkendte/autoritative lærebøger eller tidsskrifter eller i internationale og nationale eller regionale retningslinjer.
2.332 Alle undersøgelsesprocedurer skal valideres før ibrugtagning og regelmæssigt evalueres for at sikre tilfredsstillende resultater.
2.333 Oversigt over anvendte undersøgelsesprocedurer skal være tilgængelig for rekvirenter i brugerhåndbog. Ved ændring af en undersøgelsesprocedure skal der foretages en vurdering af hvilken information, der skal gives til rekvirenterne.
2.334 Alle undersøgelsesprocedurer skal være beskrevet i instruktioner i henhold til retningslinjer for dokumentstyring og skal være tilgængelig for relevant personale. Instruktionerne bør indeholde relevante elementer bl.a følgende • undersøgelsesprocedurens navn • formål og anvendelse • princip • krav til prøvemateriale • beskrivelse af reagenser, utensilier og udstyr • beskrivelse af fremgangsmåde/trin i proceduren • kvalitetssikringsprocedurer • fejlkilder • resultatvurdering og svarafgivelse/frigivelse • måleusikkerhed • referenceintervaller • sikkerhedsforanstaltninger.
2.335 Undersøgelsesresultaterne på prøvemateriale fra blodkomponenter, væv og celler skal sikre, at disse på relevant vis viderehåndteres, karantæneres eller kasseres.

2.320 Procedurer til præeksamination

 
2.320

Procedurer til præeksamination

2.321 Rekvisitioner kan foreligge i papirform eller elektronisk. De skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at patienten og rekvirenten kan identificeres og samtidig give de nødvendige relevante kliniske data for den rekvirerede analyse. Der bør forefindes felter til følgende oplysninger • entydig patientidentifikation herunder entydig adresse hvortil svaret skal sendes • type af primær prøve • rekvirerede analyser • relevante kliniske data tilknyttet patient eller donor • dato og tidspunkt for udtagning af prøvematerialet • dokumentation/underskrift for identifikation mellem patient, rekvisition og prøvemateriale samt for korrekt prøvetagning, hvor dette er påkrævet • indikation, hvor det er påkrævet • svartidspunkt • dato og tidspunkt, for modtagelse af prøven i virksomheden.
2.322 Virksomheden skal have instruktioner for korrekt prøvetagning og håndtering af prøvemateriale. Disse oplysninger skal være tilgængelige for brugerne i form af versionsstyrede vejlednin-ger (papir eller elektronisk). Vejledningerne bør desuden indeholde • en liste over de ydelser der tilbydes og deres anvendelse • krav til prøvemateriale og mærkning af prøver, og evt. tidsfrist for modtagelse i virksomheden • anvendte undersøgelsesprocedurer • forventede svartider • vejledning i udfyldelse af rekvisitioner og prøvetagning • krav til patientidentifikation, prøvemateriale, prøvemængde samt prøvetagning og prøvehåndtering • oplysning om rekvirering af flere analyser på samme prøvemateriale • prøveforsendelse
2.323 Prøvematerialet skal være sporbart til et individ og en prøvetagning ud fra oplysninger på rekvisition og glas, tappenummer eller andet donationsnummer. For blodkomponenter, celler og væv skal der være sporbarhed fra donor til patient og omvendt.
2.324 Der skal udarbejdes og dokumenteres kriterier for accept eller afvisning af prøvemateriale. Prøvemateriale uden sikker sporbar til et individ og en prøvetagning må ikke accepteres eller anvendes af virksomheden. Dersom der accepteres prøvemateriale, der ikke lever op til kravene, skal der være beskrevet en procedure for dette, herunder hvem der er bemyndiget til at tage beslutning om anvendelse af sådant materiale og hvorledes der gøres opmærksom på det inadækvate prøvemateriale i svaret.
2.325 Alt prøvemateriale, der modtages bør registreres. Virksomheden skal have en dokumenteret procedure for modtagelse, etikettering og behandling af prøvemateriale.
2.326 Prøvemateriale opbevares i et fastsat tidsrum og under forhold, der sikrer stabiliteten af de af prøvematerialets egenskaber, der er af betydning for de(n) pågældende analyse(r).
2.327 Kvaliteten af blodkomponenter, celler og væv afhænger af de procedurer, der anvendes ved selektion af donorer. Disse procedurer skal være dokumenterede og passende optegnelser skal føres for at dokumentere, at de er udført.

2.300 Change control

 
2.300

Change control

2.301 Kvalitetsledelsessystemet skal omfatte en beskrevet procedure til at styre planlagte ændringer på en sådan måde, at den validerede tilstand i systemet opretholdes. Betydning af enhver planlagt ændring i forhold til lokaler, systemer, udstyr og analyser skal evalueres med udgangspunkt i en risikovurdering. Behov for validering eller revalidering og omfang af denne skal bestemmes.
2.302 Anskaffelse af nyt apparatur af samme type eller flytning af apparatur bør ligeledes forudgås af change control.
2.303 Enhver ændring skal være planlagt og dokumenteret, så hvert trin i processen kan følges op og godkendes, inden man går videre til næste trin. Når hele processen er afsluttet, foretages en samlet vurdering og formel godkendelse, inden ændringen implementeres.
2.304 Ændringer, som kræver change control, kan variere betydeligt i omfang, men bør altid dokumenteres ved anvendelse af standardformularer, og processen og dokumenterne skal være en integreret del af kvalitetsledelsessystemet.
2.305 Dokumentation af en change control proces skal som minimum indeholde følgende: • anmodning om ændring, inklusive titel og referencenummer • baggrunden for ændringen • beskrivelse af ændringen • vurdering af, hvilke konsekvenser ændringen kan have inklusive en risikovurdering.
2.311 Som del af en change control foretages en risikovurdering. En given risiko er en kombination af faren ved en begivenhed og sandsynligheden for, at den indtræffer. Ved fare skal her forstås situationer, som potentielt kan være skadelige for donorer, patienter, personale eller omgivelser.
2.312 I praksis udfærdiges en liste over, hvad der kan gå galt, hvad sandsynligheden er for at dette vil ske samt hvad konsekvensen vil være, hvis det sker, det vil sige, hvor alvorligt er det.
2.313 En risikovurdering bør derfor bestå af følgende: • risikoidentifikation, hvor man ved systematisk brug af tilgængelig information søger at identificere farer og sikkerhedsproblemer ved en given ændring. • en analyse af, hvor ofte en risikobegivenhed forventes at indtræffe og med hvilke konsekvenser. • dokumentation af vurderingen og foreslåede tiltag til risikokontrol eller -reduktion. • revurdering og opdatering efter behov.

2.200 Validering

 
2.200

Validering

2.201 Begrebet validering anvendes generisk og dækker både kvalificerings- og valideringsaktiviteter. Ved validering forstås den proces, hvorved data indsamles og vurderes med henblik på dokumentation af, om en given funktion (metode, laboratorieudstyr eller lokale) opfylder forud definerede krav før ibrugtagning til rutineformål.
2.210 Fremgangsmåden ved en validering, herunder valideringsmasterplanen, skal beskrives i en instruktion. Valideringsmasterplanen er den skabelon, som alle valideringer skal følge. Alle valideringsaktiviteter skal planlægges og hovedtrækkene skal beskrives i en valideringsmasterplan.
2.211 Før igangsættelse af valideringsaktiviteter, skal der udarbejdesen valideringsprotokol. Valideringsprotokollen skal godkendes (underskrives) iht. virksomhedens bestemmelser, inden valideringen påbegyndes.
2.212 Valideringsaktiviteter skal udføres i henhold til valideringsprotokollen, Valideringsrapporten skal konkluderes og godkendes (underskrives) iht. virksomhedens bestemmelser, inden funktionen anvendes til rutineformål.
2.220 Virksomheden skal beskrive en valideringsmasterplan, som kan indeholde følgende punkter: • formålet med validering • afdelingens valideringspolitik • princip/baggrund for validering • fremgangsmåde ved validering • dokumentstyringssystemet for valideringsprotokoller og -rapporter skal beskrives • skabeloner for valideringsprotokol og -rapport. Heraf skal det fremgå, hvem der kan og skal godkende valideringsprotokoller og -rapporter.
2.221 Valideringsprotokollen kan indeholde følgende: • formål • baggrund for indkøb, implementering, udskiftning eller ændring • beskrivelse af det, der skal valideres (systembeskrivelse) • lovgrundlag i relation til myndigheder etc. • ansvarlig for oprettelse af protokol • ansvarlig for godkendelse af protokol • nødvendige ressourcer (instruktioner, personale, materiale, lokaler etc.) • ansvarlig for praktisk udførelse af validering • teknologivurdering inkl. arbejdsmiljø, evt. med involvering af medicoteknisk afdeling, IT-afdeling etc. • økonomisk grundlag for valideringen • opstilling af tidsfrister for validering • beskrivelse af kritiske trin og opstilling af acceptkriterier for valideringen eller kravspecifikation med mål og ønsker for funktionens præstationer (fx fastlæggelse af kontrolværdier og cut-off, sensitivitet, specificitet, kendte falske positive, antal invalide test runs) • praktisk udførelse. Overvågning af forløbet (hvem informeres ved uforudsete hændelser/resultater) • risikovurdering • ansvarlig for udarbejdelse af rapport • ansvarlig for godkendelse af rapport • implementering (hvem informerer relevant personale, hvilken form for information skal gives, hvornår træder funktionen i kraft etc.) • kvalitetssikring af processen (hvilke forholdsregler skal tages under valideringen, fx anvendelse af godkendte termometre, valide kontroller og analyser etc.) • plan for revalidering (vurdering af, hvornår funktionen skal revalideres) • godkendte tilladelser (fx Videnskabsetisk Komité, de kompetente myndigheder, Arbejdstilsynet, akkrediteringsorgan mv.)
2.222 Valideringsrapporten kan indeholde følgende: • kort beskrivelse af det, der er valideret (systembeskrivelse) • afvigelser i forhold til valideringsprotokollen • præsentation af resultater og statistisk bearbejdelsediskussion (er acceptkriterier overholdt, er lovgrundlag overholdt, hvilke konsekvenser angiver resultatet, skærpet overvågning, ændringer i forhold til andre metoder, laboratorieudstyr eller lokaler etc.) • konklusion (kan den validerede funktion anvendes til formålet, er valideringen dækkende eller skal der supplerende validering til, er der særlige forhold der skal iværksættes inden implementeringen etc.) • redegørelse for implementeringsproces (kommunikation (hvem, hvad) til personale og eksterne samarbejdspartnere, uddannelsesplaner, instruktioner mv.) • dateret godkendelse til ibrugtagning • ansvarlig for udarbejdelse af rapport • ansvarlig for godkendelse af rapport
2.233 Omfanget af og formålet med valideringen vil afhænge af en risikovurdering af funktionen. Her vurderes hvilke elementer, som vil være kritiske for sikkerheden og kvaliteten af produkterne eller analyserne.
2.234 En validering kan indeholde følgende kvalificeringsaktiviteter bestemt ud fra risikovurderingen (hvis det skønnes mest praktisk kan visse kvalificeringskriterier slås sammen fx IQ/OQ, OQ/PQ eller PQ/PV): • Design Qualification - DQ: Dokumentation for at funktionen opfylder det ønskede formål. • Installation Qualification - IQ: Dokumentation for at funktionen er installeret korrekt efter specifikationer og lovgrundlag (mht. sikkerhed og miljø) i henhold til manual, indlægsseddel, leverandøroplysninger osv. • Operational Qualification - OQ: Dokumentation for at funktionen driftmæssigt fungerer som specificeret, dvs. en undersøgelse af korrekt funktion (fx virker betjeningsknapperne) • Performance Qualification - PQ: En dokumentation for at funktionens funktionelle elementer afprøves med "placebomateriale" (vand, uddateret blod, testprøver) som var det rutinemæssig produktion. Herved undersøges de mest ugunstige forhold, dvs. worst case (fx minimal/maksimal belastning, min/max temperatur osv.). Formålet er at eftervise funktionens robusthed og egnethed til opgaven, før den tages rutinemæssigt i brug. I nogle tilfælde (fx, afereseudstyr) er det nødvendigt at anvende materiale der indgår i produktionen. Proces Validation - PV: Dette er den egentlige validering, hvor funktionens præstation afprøves med rutineprøver, fx rutinemæssig produktion under skærpet overvågning. Inden PV påbegyndes skal funktionen være beskrevet i en godkendt instruktion.
2.235 Skal en funktion erstatte en hidtil anvendt, skal der, hvis det er muligt, foretages en sammenligning mellem de to i en opsætning, som svarer til den rutinemæssige anvendelse. Fraviges dette, skal det noteres og begrundes.
2.236 Ved validering af udstyr, metoder, kits eller lignende til fx virusscreening, antistofscreening, BAC-test, hvor et stort antal negative og få positive resultater kan forventes ved den rutinemæssige anvendelse, er parallelkørsel mellem de to produkter utilstrækkelig. Derfor sammensættes et testpanel af positive og negative prøver, der afprøves blindt. Det udvalgte panel bør indeholde passende kvaliteter (fx forskellige specificiteter) og kvantiteter (fx fortynding af sera). Der tages stilling til relevante eksterne og interne kontroller, antal analyserør, prøvemængder, prøverørs type (størrelse, antikoagulans, serum etc.), donorprøver, patientprøver og statistisk behandling af data. Procedurens sensitivitet (antal fundne positive x 100/antal sande positive) og specificitet (antal fundne negative x 100/antal sande negative) udregnes.
2.237 For metoder eller laboratorieudstyr, som indeholder automatisk prøveidentifikation, afprøves identitetssikkerheden ved at forsøge at stresse systemet med prøveombytninger, dårligt læsbare stregkoder og forkert påsatte etiketter på forskellige prøveglas, hvis det skønnes relevant. For systemer med mikrotiterplader eller racks undersøges mulighederne for ombytning og rotation af pladerne i apparaturet. Systemets reaktioner overfor disse handlinger beskrives og noteres i valideringsrapporten.
2.238 Indebærer ændringer i en fremstillingsprocedure tilsætning af stoffer til en blodkomponent, er der tale om et nyt lægemiddel, som kræver anmeldelse og registreringsansøgning til lægemiddelstyrelsen, klinisk afprøvning og projektansøgning til den lokale Videnskabsetisk Komité inden anvendelse.
2.240 Alle funktioner (metoder, laboratorieudstyr eller lokaler) skal revalideres efter en på forhånd fastsat tidsperiode. Har der ikke været ændringer til funktionen, vil dokumentation for at de/den opfylder de fastsatte definerede krav til rutineproduktion være tilstrækkelig.
2.241 Når en funktion har været taget ud af drift eller er blevet ændret/repareret, skal der udføres revalidering, før de/den må genanvendes i produktionen. En revalidering er ikke så omfattende som den først udførte validering; her undersøges blot udvalgte kritiske dele af kvalificeringsaktiviteterne (se 2.234).

2.180 Laboratorieudstyr og kritiske varer

 
2.180

Laboratorieudstyr og kritiske varer

Før indkøb af udstyr opstilles en kravsspecifikation med mål og ønsker til funktionens præstationer. Ved indkøb af laboratorieudstyr eller lign., som kræver EU-udbud, skal kravspecifikationen udformes som en del af udbudsmaterialet. Vær opmærksom på myndighedskrav (fx CE-mærkning, krav i den Europæiske Farmakopé, national lovgivning mv.)
2.181 Laboratorieudstyr skal vedligeholdes og kontrolleres systematisk (dvs. faste regelmæssige serviceeftersyn). Serviceeftersyn skal dokumenteres i laboratorieudstyrets logbog.
2.182 Alt laboratorieudstyr skal valideres, kalibreres og vedligeholdes, så det svarer til det tiltænkte formål. Validering, kalibrering og vedligeholdelse skal dokumenteres. Laboratorieudstyr skal valideres ved installation og med regelmæssige mellemrum for at eftervise at kravene til ydeevne og nøjagtighed (sandhed og præcision) er opfyldt, samt at laboratorieudstyret er i overensstemmelse med de relevante og krævede specifikationer. IT-programmer og -apparatur og systemer integreret dermed skal ligeledes valideres.
2.183 Der skal foreligge et program, der regelmæssigt overvåger og beviser korrekt kalibrering og funktion af laboratorieudstyr. Laboratorieudstyr skal vedvarende generere præcise og reproducerbare resultater. Der skal være etableret procedurer til beskyttelse af udstyr og data, så disse bevares intakte til enhver tid. IT-programmer og -apparatur skal beskyttes for at forhindre utilsigtet anvendelse, som kan ændre eller ødelægge disse.
2.184 Virksomheden skal have et dokumenteret program til forebyggende vedligeholdelse og rengøring, så arbejdet kan udføres sikkert. Programmet skal som minimum følge leverandørens anbefalinger. Afvigelser skal valideres og dokumenteres. Når laboratorieudstyr er blevet repareret, eller der er gennemført service, skal det sikres, at det har en tilfredsstillende og korrekt funktion, inden det igen anvendes.
2.185 Hvert enkelt laboratorieudstyr skal entydigt kunne identificeres, fx ved forsyning med en etikette. Der skal for hvert laboratorieudstyr opretholdes og vedligeholdes registreringer, der mindst skal omfatte følgende • udstyrets identitet • leverandørens identitet og kontaktperson, udstyrets typeidentifikation og serienummer, leverandøranvisninger eller oplysninger om, hvor disse opbevares • dato for modtagelse og ibrugtagning • tilstand ved modtagelse (nyt/brugt/istandsat) • placering • valideringsprotokoller og valideringsrapporter eller oplysninger om, hvor disse opbevares • dokumentation for gennemført og planlagt vedligeholdelse herunder servicerapporter og kalibreringscertifikater • dokumentation/registrering af beskadigelser, fejlfunktion, ændringer eller reparation • kalibrerings- eller verifikationsstatus samt dato for næste foreskrevne kalibrering eller verifikation Registreringerne skal være umiddelbart tilgængelige i hele laboratorieudstyrets levetid eller i den periode, der fremgår af lovgivningen eller af virksomhedens kvalitetsledelsessystem.
2.186 Anvendelse af laboratorieudstyr skal fremgå af en instruktion. Instruktionerne skal være opbygget iht. virksomhedens kvalitetsledelsessystem. Laboratorieudstyr må kun betjenes af bemyndiget personale. Opdaterede instruktioner og manualer skal være tilgængelige for virksomhedens medarbejdere.
2.187 Når det konstateres, at laboratorieudstyr er defekt, skal det tages ud af brug, tydeligt mærkes og opbevares på passende måde, indtil det er repareret og efterfølgende eftervist, at det atter opfylder specificerede acceptkriterier. Virksomheden skal have procedurer for passende dekontaminering, inden udstyr tages i brug, sendes til reparation eller tages ud af drift. En liste over de foranstaltninger, der er truffet for at reducere kontaminering, skal gives til den person, der arbejder med udstyret. Virksomheden skal have procedurer for apparatur, der permanent tages ud af drift
2.188 Kritiske varer skal være CE(Conformité Européenne)-mærket.
2.189 Ved hjemkøb af kritiske varer, skal virksomheden føre en liste med angivelse af dato for modtagelsen af varen, modtagekontrol, antal enheder, produkt- og batchnummer samt leverandørens navn, så virksomheden kan spore hjemkøbte kritiske varer. Det skal ligeledes sikres, at varerne opfylder på forhånd definerede krav af virksomheden. Der skal være sporbarhed mellem varens batchnummer og tappenummeret/laboratorienummeret.

2.170 Fysiske omgivelser og miljøforhold

 
2.170

Fysiske omgivelser og miljøforhold

2.171 Virksomhedens lokaler omfatter lokaler til donormodtagelse, donortapning, udtagning af væv og celler, fremstilling og opbevaring af blodkomponenter, væv og cellepræparater. Generelt skal disse være dimensioneret, så de er egnede til formålet således at driften bliver effektiv. Lokalerne skal være lette at rengøre. Lokalerne skal desuden være isoleret fra uvedkommende aktiviteter.
2.172 Indretning og miljø skal være tilpasset de opgaver, der skal udføres. Miljøet må således ikke have en ugunstig indvirkning på kvaliteten af virksomhedens målinger og/eller produkter. Fx skal belysning og ventilation være tilstrækkelig. Virksomheden bør have procedurer til kontrol af, at miljøet ikke har ugunstig indflydelse på prøvetagning eller produkter. Virksomheden skal tillige overvåge, registrere og styre miljøforhold (fx temperatur, støv og stråling) i henhold til gældende lovgivning eller når forholdene kan indvirke på kvaliteten af produkterne. Der bør tillige anvendes passende teknikker til påvisning af, at det ønskede niveau er opnået fx bakteriel monitorering, hvor dette er af relevans.
2.173 Lokalerne skal være indrettet med et godt arbejdsmiljø, så brugernes velbefindende optimeres og risikoen for arbejdsbetingede skader og sygdomme minimeres.
2.174 Lokalernes indretning og faciliteter skal tage hensyn til patienters og donorers velbefindende og krav på diskretion i forbindelse med fx interview, prøvetagning og tapning.
2.175 Der skal være opbevaringsområder til sikker og adskilt opbevaring af forskellige kategorier af produkter samt materialer, herunder materialer i karantæne og frigivne materialer og produkter, der er tappet eller er udtaget under særlige betingelser. Integritet og kvalitet, herunder identifikation og emballering skal sikres under intern håndtering, opbevaring, transport samt udlevering.
2.176 Arbejdsområder skal være rene og vedligeholdt. Der skal foreligge skriftlige rengøringsinstruktioner for alle områder, og det skal dokumenteres at instruktionerne er fulgt. Der bør anvendes passende teknikker til påvisning af, at det ønskede rengøringsniveau er opnået.
2.177 Bortskaffelse af sygehusaffald, potentielt infektiøst og farligt materiale skal være beskrevet i relevante instruktioner.
2.178 Adgang til områder i virksomheden, hvor det kan påvirke produkternes kvalitet skal være kontrolleret, dvs. skal sikres mod uvedkommende og uautoriseret adgang. Personale skal bære navneskilt/ID kort og adgang til lokalerne bør sikres med nøgle eller ID kort med magnetstrimmel eller chip. Studerende og forskere med daglig gang men løsere tilknytning skal ligeledes udstyres med navneskilt/ID kort og skal kunne dokumentere deres adgangstilladelse. Institutionens øvrige personale har ligeledes adgang til lokalerne i lovligt ærinde (levering af varer og post, udførelse af reparationer, deltagelse i møder), forudsat at det bærer ID kort med billede. Øvrige besøgende, der færdes på egen hånd i afdelingen (eksterne håndværkere, reparatører, konsulenter, firmarepræsentanter) bør registreres med navn, firmatilknytning, besøgets formål, ankomst- og udgangstidspunkt. Hvis den besøgende ik-ke lades alene, men under hele besøget ledsages af en ansat, kan registreringen udelades. Ovenstående gælder ikke lokaler, hvor der foregår tapning af donorer.

2.160 Personale

 
2.160

Personale

2.161 Alle medarbejdere skal have ajourførte jobbeskrivelser, som nøje fastsætter deres opgaver og ansvar.
2.162 Medarbejdere, der udfører arbejde, som har indflydelse på produktets kvalitet, skal være kompetente på grundlag af relevant uddannelse, træning og erfaring.
2.163 Behovet for uddannelse/træning af personale skal identificeres, og der skal fastlægges og vedligeholdes dokumenterede procedurer for at sørge for denne uddannelse/træning. Uddannelse, træning og personalets kompetencer skal dokumenteres løbende. Uddannelsesprogrammernes indhold evalueres regelmæssigt og personalets kompetencer vurderes løbende. Gentagelse af uddannelse og træning skal defineres af virksomheden. Dokumentation for personalets kompetencer, herunder kursusbeviser skal være tilgængelig for virksomheden.
2.164 Alt personale skal være uddannet/trænet i de procedurer og færdigheder, der kræves, for at de kan udføre deres opgaver
2.165 Virksomheden skal have tilstrækkeligt personale til at udføre aktiviteterne.
2.166 Personalet skal have specifik uddannelse/træning i virksomhedens kvalitetsledelsessystem

2.150 Ledelsens evaluering

   
2.150

Ledelsens evaluering

2.151 Virksomheden skal have en dokumenteret procedure for gennemgang af kvalitetsledelsessystemet. Formålet med gennemgangen er at sikre, at virksomhedens kvalitetsledelsessystem er sufficient og effektivt. Med regelmæssige mellemrum evaluerer ledelsen kvalitetsledelsessystemet fx på basis af • den regelmæssige gennemgang af rekvisitioner samt procedurers egnethed og krav til prøver • vurdering af tilbagemeldinger fra brugere • forslag fra medarbejdere • interne audits • risikoledelse • anvendelse af kvalitetsindikatorer • gennemgang foretaget af eksterne parter • resultater af deltagelse i laboratoriesammenligningsprogrammer • overvågning og behandling af klager • leverandørers præstation • identifikation og styring af afvigelser • resultater af løbende forbedring, herunder aktuel status på korrigerende handlinger og forebyggende handlinger • opfølgning på tidligere ledelsesevalueringer • ændringer i mængde og type af arbejde, personale og lokaler, som kan påvirke kvalitetsledelsessystemet • anbefalinger om forbedring, herunder tekniske krav.
2.152 Evalueringen skal resultere i en konklusion, der skal formidles til virksomhedens personale.

2.140 Intern audit

 
2.140

Intern audit

2.141 Ved intern audit forstås en systematisk og uafhængig gennemgang af kvalitetsledelsessystemet eller konkrete elementer af dette for at verificere, at arbejdsprocesserne fortsat opfylder kravene i kvalitetsledelsessystemet. Virksomheden skal have et dokumenteret program for regelmæssig intern audit. Generel information om intern audit findes i DS/EN ISO 19011:2018. Auditering af ledelsessystemer - Vejledning.
2.143 Formålet med intern audit er • dokumentering af at virksomheden opfylder relevante kvalitetskrav og –mål • tilvejebringe data med henblik på løbende forbedringer • synliggørelse af forbedringsmuligheder • forebyggelse af fejl • læring af fejl • generering af materiale til ledelsens evaluering.
2.144 Intern audit skal planlægges formelt, tilrettelægges og udføres af medarbejdere uddannet hertil. Virksomheden skal definere krav til nødvendig uddannelse/kompetence. De pågældende medarbejdere bør ikke have noget ansvar vedrørende de procedurer, hvoraf de foretager intern audit.
2.145 Procedurerne for intern audit skal være definerede og dokumenterede og skal omfatte audittyper, hyppigheder, metoder og krævet dokumentation. Hovedelementerne i kvalitetsledelsessystemet skal auditeres med passende interval defineret af virksomheden ud fra en risikobaseret vurdering.
2.147 Metoder, der kan tages i anvendelse ved intern audit, er stikprøvekontrol, observationer, interview, systematisk gennemgang af enkelte sager eller en kombination af disse. Metoden afhænger af fokusområde for audit.
2.148 Der skal føres optegnelser over intern audit med angivelse af de mangler, der afdækkes, nødvendige korrigerende handlinger, tidsplan for korrigerende handlinger og medarbejdere, der er ansvarlige for, at de korrigerende handlinger gennemføres.
2.149 Der skrives en sammenfattende auditrapport med beskrivelse af de auditerede punkter i hovedtræk. Denne skal præsenteres for ledelsen, eventuelt ved ledelsens årlige evaluering.

2.130 Kvalitetsregistreringer og tekniske registreringer

 
2.130

Kvalitetsregistreringer og tekniske registreringer

2.131 Virksomheden skal etablere og implementere procedurer for identifikation, indsamling, indeksering, adgang, opbevaring, vedligeholdelse og sikker bortskaffelse af kvalitetsregistre og tekniske optegnelser. Disse registreringer omfatter fx logbøger, registrering af intern kvalitetskontrol, intern revision, kompetencer og afvigelser.
2.132 Virksomheden skal sikre sporbarhed for alle produkter. Optegnelserne skal indeholde følgende • unik identifikation (f.eks. pin-nummer) tildelt hver donation, hvorfra vævet eller blodkomponenterne stammer.
• sporbarhed mellem donor, produkt, prøvemateriale og modtager.
• sporbarhed fra donation til et kasseret produkt og omvendt.
• produktionsregistreringer med angivelse af dato, identifikation af medarbejdere, der har udført de forskellige operationer samt identifikation af anvendt udstyr.
• at sikre, at produkternes status kan identificeres til enhver tid.
• registreringer vedrørende kunden.
2,133 Der skal være procedurer for registrering af råvarer, hvor der kræves dokumenteret godkendelse efter modtagelsen , for eksempel til blodposer, reagenser og etiketter.
2.134 Alle optegnelser skal laves, så de er let læselige, lette at hente og kan opbevares sikkert og fortroligt. Data skal registreres på det tidspunkt, de genereres og i en sådan måde, hvorpå integriteten og fortroligheden af ​​dataene er sikret. Elektronisk lagrede data skal beskyttes og sikres af passende backup procedurer.
2.135 Virksomheden skal fastsætte opbevaringsperioden for de forskellige typer registreringer under hensyntagen til gældende lovgivning. Opbevaring af dokumentationsmateriale er specificeret i tabel 2.1
2.136 Følgende skal opbevares i minimum 30 år: Data vedrørende sporbarhed jf. pkt. Bekendtgørelse nr. 1230 af 27 april 2005 om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbank og bekendtgørelse nr. 58 af 28. januar 2019 om mennesker væv og celler
2.137 Følgende skal opbevares i minimum 15 år: Data vedrørende mærkning jf. pkt. Bekendtgørelse nr. 1230 af 27 april 2005 om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed Dokumentation vedrørende analyse af alvorlige transfusionskomplikationer og utilsigtede hændelser jf. pkt. Vejledning til fremstilling, brug og kvalitetssikring af Blodkomponenter, GP Retningslinjer (EDQM).
2.138 Følgende skal opbevares i minimum 10 år: Dokumenter omfattet af kvalitetsstyringssystemet, herunder instruktioner, logbøger, valideringsrapporter mm jf. pkt. Vejledning til forberedelse, brug og kvalitetssikring af blodkomponenter, GP Guidelines (EDQM). Dokumenter vedrørende patientanalyser, jf. pkt. Bekendtgørelse nr. 1225 af 8. juni 2021 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overførsel mv.).
2.139 Opbevaring af andre typer dokumentation skal defineres af selskab, jfr. Vejledning til fremstilling, brug og kvalitetssikring af blodkomponenter, GP Guidelines (EDQM).
 

Tabel 2.1 Opbevaring af dokumentationsmateriale. Arkiveringstider er gyldige fra klinisk brug, udløbsdato eller annullering

 

Dokumentation/data

Arkiveringstid i år

Reference

1.

Bloddonor/Vævsdonor:

1.a Personidentitet 30 BEK 1230, § 10 BEK 1253, § 9 BEK 58, §§ 10+18, bilag 4
1.b Tappe-/udtagningsdato og -nummer 30 BEK 1230, § 10 BEK 1253, § 9 BEK 58, §§ 10+18, bilag 4
1.c Oplysninger om donor (donorspørgeskema inkl. samtykkeerklæring) Blod:15 Væv:30 BEK 366, § 5, stk. 3 BEK 1253, § 9 BEK 58, §§ 10+18, bilag 4
1.d Vurdering af donors helbred (donorjournal) Blod:15 Væv: 30 BEK 366, § 5, stk. 3 BEK 1253, § 9 VEJ 9013, stk. 12.1 BEK 58, §§ 10+18, bilag 4 og 8
1.e Donorudelukkelse Blod:15 Væv: 30 BEK 366, § 5, stk. 3 BEK 1253, § 9 BEK 58, §§ 10+18, bilag 4
1.f Uregelmæssigheder og evt. bivirkninger ved tapning/udtagning Blod:15 Væv: 30 BEK 1253, § 9 BEK 58, §§ 10+18, bilag 4
2. Blodkomponenter, vævs- og celleprodukter:
2.a Identitet af blod-/vævscenter og tappe-/udtagningssted 30 BEK 1253, § 9 BEK 58, §§ 10+18, bilag 4
2.b Identitet af den tappede fuldblodsportion/ udtagne vævs- og celleprodukt 30 BEK 1253, § 9 BEK 58, §§ 10+18, bilag 4
2.c Identitet af den enkelte blodkomponent/ udtagne vævs- og celleprodukt 30 BEK 1253, § 9 BEK 58, §§ 10+18, bilag 4
2.d Data vedr. mærkning af blodkomponent/ vævs- og celleprodukt Blod:15 Væv: 30 BEK 1230, § 7 stk. 3 BEK 58, §§ 10+18, bilag 4
2.e Tilbagekaldelse af blod og - komponenter/ vævs- og celleprodukter Blod: 15 Væv: 30 BEK 1253, § 9 BEK 58, §§ 10+18, bilag 4
2.f Alvorlige utilsigtede hændelser Blod:15 Væv: 30 BEK 1253, § 9 BEK 58, § 10, stk. 2
3. Produktion af blodkomponenter/vævog celleprodukter:
3.a Procesdokumentation fx modtagekontrol af kritiske varer til fremstilling af blodkomponenter, vævs- og celleprodukter, dokumentation for opbevaringstemperatur og rengøring samt dokumentation for udstyrskontrol og vedligehold. 10 EDQM blod og EDQM væv
3.b Dokumentation for anvendte materialer og additiver, der kommer i kontakt med blod, væv og celler, f. eks blodposer, knoglebeholdere, filtre, o. lign. Blod: 10 Væv: 30 EDQM blod BEK 58, §§ 10+ 18, bilag 4
4. Laboratorieanalyser i forbindelse med produktion af blodkomponenter, vævs- og celleprodukter:
4.a Resultater af smittetests Blod:15 Væv: 30 BEK 1253, § 10 BEK 58, § 10, stk. 2
4.b Rådata på laboratorieanalyser Blod: 10 Væv: 10 EDQM blod BEK 58, § 10, stk. 3
4.c Konklusioner på øvrige analyser Blod: 15 Væv: 30 BEK 366, § 5 stk. 3 BEK 58, § 10, stk. 2
4.d Dokumentation for anvendte reagenser 10 EDQM blod BEK 58, § 10, stk. 3
4.e Dokumentation for opbevaringstemperatur og rengøring 10 EDQM blod BEK 58, § 10, stk. 3
4.f Dokumentation for udstyrskontrol og - vedligehold; logbog 10 EDQM blod BEK 58, § 10, stk. 3
4.g Modtagekontrol af kritiske varer til laboratorieanalyser 10 EDQM blod BEK 58, § 10, stk. 3
5. Kvalitetssikring
5.a Rådata - kvalitetskontrol på blodkomponenter/ væv- og celleprodukter 10 EDQM blod EDQM væv
5.b Opgørelser - kvalitetskontrol på blodkomponenter 10 EDQM blod EDQM væv
5.c Afvigelser 10 EDQM blod EDQM væv
5.d Klager 10 EDQM blod EDQM væv
5.e Oplæring/uddannelse (efter ansættelse er ophørt) 10 EDQM blod EDQM væv
5.f Valideringer (efter udstyr/metode er taget ud af drift) 10 EDQM blod EDQM væv
5.g Eksterne kvalitetskontroller 10 EDQM blod EDQM væv
5.h Audit – internt/eksternt 10 EDQM blod EDQM væv
6. Anvendelse af blodkomponenter/ væv- og celleprodukter:
6.a Modtagende sygehusafdeling, privatklinik, forskning, andre blodcentre /- depoter, vævscentre o.a. 30 BEK 1230, § 10 BEK 1253, § 9 BEK 58, § 10
6.b Identitet af den transfunderede blodkomponent/ indgivne vævs- og celleprodukt 30 BEK 1230, § 10 BEK 1253, § 9 BEK 58, § 10
6.c Recipientidentitet 30 BEK 1230, § 10 BEK 1253, § 9 BEK 58, § 10
6.d Ikke transfunderede blodkomponenters/ ikke givne vævs- og celleprodukters videre skæbne (forskning, uddatering el. kassation) 30 BEK 1230, § 10 BEK 1253, § 9 BEK 58, § 10
6.e Dato for udlevering, transfusion, tilbagelevering, kassation el. uddatering 30 BEK 1230, § 10 BEK 1253, § 9 BEK 58, § 10
7. Patienter:
7.a Dokumentation af ansvarlige for identitetskontrol i forbindelse med blodprøvetagning og opsætning af transfusionsblod/indgivelse af vævs- og celleprodukt       10* BEK 1225, § 35
7.b Dokumentation vedr. rådgivning 10 BEK 1225, § 35
7.c Alvorlige bivirkninger til transfusion af blodkomponenter/ indgivne vævs- og celleprodukter Blod:15 Væv: 30 BEK 1253, § 9 BEK 58, § 10, stk. 2
7.d Konklusion på laboratorieanalyser 10 BEK 1225, § 35
* Ansvar for dokumentation af dette ligger ikke kun i blod- og vævscentrene, men også hos de håndterende afdelinger i henholdsvis patientjournalerne og laboratorieinformationssystemerne (LIMS).                              

Tabel 2.2 Lovgrundlag vedr. arkivering

 
BEK 366 Bekendtgørelse nr. 366 af 23. april 2012 om sikkerhed i forbindelse med bloddonation
BEK 1230 Bekendtgørelse nr. 1230 af 8. december 2005 om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed.
BEK 1253 Bekendtgørelse nr. 1253 af 12. december 2005 om tilladelse til og registrering af blodbankvirksomhed.
BEK 1225 Bekendtgørelse nr. 1225 af 08/06/2021 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (Journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse mv.)
VEJ 9013 Vejledning nr. 9013 af 20. december 2011 om sikkerhed i forbindelse med bloddonation
EDQM blod EDQM blod Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 20th Edition 2020
EDQM væv Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application, 4th Edition 2019
BEK 58 Bekendtgørelse nr 58 af 18/01/2019 om humane væv og celler

2.120 Løbende forbedringer

 
2.120

Løbende forbedringer

2.121 Virksomhedens ledelse skal med jævne mellemrum gennemgå alle arbejdsprocedurer systematisk. Konstateres der muligheder for forbedringer fx ved gennemgang af arbejdsprocedurer eller ved behandling af afvigelser iværksættes disse.
2.122 Virksomhedens ledelse skal vurdere effektiviteten af den iværksatte handling, ved målrettet gennemgang eller audit.
2.123 Resultater fra gennemgangen skal præsenteres for ledelsen med henblik på evaluering og gennemførelse af nødvendige ændringer i kvalitetsledelsessystemet.
2.124 Virksomheden skal indføre kvalitetsindikatorer til systematisk overvågning og vurdering af virksomhedens bidrag til patientbehandlingen. Eksempler på kvalitetsindikatorer er kvalitets-kontrol af blodkomponenter, donorventetid, blodtransfusionsdata, kassationsdata samt andelen af forkert udfyldte analyserekvisitioner.

2.110 Forebyggende handlinger

   
2.110

Forebyggende handlinger

2.111 Virksomheden skal have systemer til identifikation af nødvendige forbedringer og potentielle kilder til afvigelser. Forebyggende handlinger omfatter gennemgang af arbejdsprocedurer og kan herudover omfatte analyse af data, herunder trend- og risikoanalyser samt deltagelse i eksterne præstationsprøvninger.

2.100 Korrigerende handlinger

 
2.100

Korrigerende handlinger

2.101 Virksomheden skal have procedurer for korrigerende handlinger.
2.102 Korrigerende handling skal iværksættes, fuldføres rettidigt, effektivt og autoriseres. Effekten af eventuelle korrigerende handlinger skal efterfølgende vurderes.
2.103 Resultaterne af korrigerende handlinger skal indgå i ledelsens evaluering.

2.090 Identifikation og styring af afvigelser og tilbagekaldelser

 
2.090

Identifikation og styring af afvigelser og tilbagekaldelser

2.091 Virksomheden skal have et system, der skal følges, når forhold ved produkter eller procedurer, der ikke er i overensstemmelse med virksomhedens egne procedurer eller kvalitet. Det skal sikres, at • alle medarbejdere er bekendt med virksomhedens system for afvigelser og tilbagekaldelser • der udpeges medarbejdere, der har ansvar for opfølgning af afvigelser og tilbagekaldelser • enhver afvigelse og tilbagekaldelse samt eventuel opfølgning registreres • de foranstaltninger, der træffes, defineres og dokumenteres • der tages stilling til, om kunder eller leverandører skal informeres • der tages stilling til, om produkt eller svar tilbageholdes, tilbagekaldes eller kasseres • evt. korrigerende handling iværksættes • afvigelserne regelmæssigt gennemgås for at afdække tendenser • Der igangsættes evt. forebyggende handlinger • der føres statistik over afvigelserne, som forelægges ledelsen
2.092 Der skal være procedurer, der sikrer, at afvigelser i form af alvorlige bivirkninger eller utilsigtede hændelser indberettes til den kompetente myndighed i overensstemmelse med gældende lovgivning.
2.093 Hvis der konstateres afvigelser fra de foreskrevne kvalitets- og sikkerhedsstandarder, skal der iværksættes dokumenterede undersøgelser, som bl.a. skal omfatte en beslutning om mulige korrigerende og præventive foranstaltninger. Håndtering af produkter, der ikke opfylder kravene, afgøres i henhold til nedskrevne procedurer, og resultatet registreres.
2.094 Virksomheden skal have en procedure for tilbagekaldelser af produkter. Proceduren skal kunne aktiveres på alle tidspunkter. Tilbagekaldelse kan også omfatte fejl ved blodposer og andet medicinsk udstyr og fx fejl opstået ved fremstillingen af blodkomponenter, væv eller celler.

2.080 Behandling af klager

 
2.080

Behandling af klager

2.081 Virksomheden skal have procedurer for registrering af klager, reklamationer og andre former for tilbagemeldinger, vedrørende virksomhedens produkter fra kunder og andre interessenter.
2.082 Procedurerne skal sikre, at enhver reklamation øjeblikkeligt gennemgås, evalueres og undersøges af en dertil udpeget medarbejder. Dokumenter vedrørende klagen og undersøgelsen heraf skal styres. Hvis en undersøgelse ikke skønnes nødvendig, skal begrundelsen og navnet på den beslutningsansvarlige dokumenteres. Effekten af eventuelle korrigerende handlinger bør efterfølgende vurderes.
2.083 Klager, reklamationer og andre former for tilbagemeldinger forelægges ledelsen.
2.084 Der skal være procedurer, der sikrer, at den kompetente myndighed underrettes om alvorlige bivirkninger eller utilsigtede hændelser i overensstemmelse med gældende lovgivning.

2.070 Rådgivningsydelser

 
2.070

Rådgivningsydelser

2.071 Relevante faglige medarbejdere i virksomheden skal rådgive brugerne om valg af undersøgelser og anvendte ydelser, samt tilbyde tolkning af resultater.
2.072 Der bør være dokumenterede møder mellem virksomheden og faglige/kliniske brugere om brug af blodkomponenter, væv, celler og laboratorieydelser.

2.060 Eksterne ydelser og leverancer

 
2.060

Eksterne ydelser og leverancer

2.061 Virksomheder indkøber forskellige varer, der har betydning for kvaliteten af de fremstillede produkter. Det er virksomhedens ansvar at specificere de krav, som leverandøren forventes at leve op til. Det er ligeledes virksomhedens ansvar at sikre, at specifikationerne overholdes. Alle indkøbsaktiviteter bør planlægges og styres ifølge dokumenterede procedurer.
2.062 Ved vurdering af en leverandør vil graden af den kontrol, der kræves af virksomheden afhænge af det købte produkt og evaluering af leverandørens formåen. Ledelsen skal kunne dokumentere bedømmelse af leverandører af kritiske leverancer (fx reagenser, tjenesteydelser), der kan have indflydelse på kvaliteten.
2.063 Virksomheden skal sikre, at leverandøren har adækvate kvalitetsledelsessystemer, forudsætninger og erfaring til at udføre arbejdet tilfredsstillende. Det kan kræve, at virksomheden må have adgang til at udføre inspektion hos leverandøren. Adækvat adgang til indsigt i leverandørens forudsætninger må sikres i kontrakten.
2.064 Leverandøren skal ikke kunne henlægge en kontrakt eller dele heraf til en underleverandør uden virksomhedens samtykke.
2.065 Indkøbt udstyr og varer, der kan påvirke kvaliteten af ydelsen, må ikke anvendes, før det er verificeret, at de opfylder de specifikationer og krav, der er gældende for de pågældende ydelser.
2.066 Virksomheden skal have en procedure for modtagelse af leverancer. Proceduren skal omfatte leverandør, varens specificitet (fx vare- og batchnummer), dato for modtagelse og for ibrugtagning. Kontrol, der udføres ved modtagelse, skal dokumenteres.
2.067 Der bør opbygges systemer og procedurer til afgørelse af uenigheder om kvalitet med leverandøren.

2.050 Undersøgelser udført af henvisningslaboratorier

 
2.050

Undersøgelser udført af henvisningslaboratorier

2.051 Virksomheden skal have en dokumenteret procedure for bedømmelse og udvælgelse af egnede eksterne laboratorier og konsulenter (fx til konfirmatoriske undersøgelser). Retningslinjerne skal sikre, at de eksterne laboratorier og konsulenter er kompetente til at udføre de rekvirerede undersøgelser.

2.040 Kontraktgennemgang

 
2.040

Kontraktgennemgang

2.041 Opgaver, der udføres eksternt, skal defineres i en specifik kontrakt. Heri skal bl.a. produktkvalitet, mængde og serviceydelser være specificeret.
2.042 Ved kontraktforhandlinger skal kontrakterne gennemgås for at sikre, at aftalerne er klare for begge parter, og at de kan imødekommes, uden at kvaliteten kompromitteres. Denne gen-nemgang skal være et formelt, dokumenteret skridt ved udfærdigelsen af kontrakten. Der skal udføres gennemgang af kontrakten med jævne mellemrum i løbet af kontraktperioden. I forbindelse med ændringer skal det sikres, at alle relevante dokumenter tilrettes, og at alle relevante medarbejdere er orienteret om ændringerne.
2.043 Kundernes krav, behov og forventninger skal løbende afdækkes, fx via transfusionsråd, praksiskonsulent og lignende.
2.044 Produktændringer skal effektivt kommunikeres til kunderne via nyhedsbrev, transfusionsråd, praksiskonsulent, staff meetings, brugerhåndbog og lignende.
2.045 Virksomheden skal have mulighed for at inspicere opgaver, der udføres eksternt

2.030 Dokumentstyring

 
2.030

Dokumentstyring

2.031 Dokumentstyring omhandler alle former for dokumentation af processer, der kan tænkes at have indflydelse på produkterne. Fx. blanketter, formularer, skemaer, arbejdsark, laboratorieprotokoller, IT-genererede lister, instruktioner, specifikationer for IT-programmel og kontrakter.
2.032 Der skal foreligge instruktioner for alle procedurer i virksomheden. Disse skal være dateret og autoriseret af udpegede personer med den nødvendige kompetence og af den kvalitetsansvarlige.
2.032 Der skal være en dokumenteret procedure, der sikrer • gennemgang og autorisation inden et dokument træder i kraft • at relevante dokumenter findes tilgængelige på alle relevante lokaliteter, inklusive mobile tappesteder • at eksterne dokumenter styres og at videreformidlingen af disse dokumenteres • at kun den gældende version af autoriserede dokumenter er i brug • at dokumenter granskes med regelmæssige mellemrum og om nødvendigt revideres og godkendes på ny af bemyndiget personale • at der straks reageres på væsentlige ændringer • eventuelle ændringer skal være skriftlige og autoriserede
2.033 Originalen af hver version af ethvert dokument omfattet af kvalitetsledelsessystemet skal være utvetydigt markeret, så den ikke kan forveksles med kopierne. Udgåede versioner skal være påført ikrafttrædelses- og ophørsdato. Udgåede kopier af det originale dokument skal fjernes fra brug.

2.020 Kvalitetsledelsessystem

 
2.020

Kvalitetsledelsessystem

2.021 Kvalitetsledelsessystemet skal beskrives i en kvalitetshåndbog. Integriteten skal bevares, når ændringer planlægges og gennemføres.
2.022 Håndbogen skal indeholde eller referere til alle kvalitetsledelsessystemets nøgleelementer. Relationerne mellem ledelse og kvalitetsledelsessystemet og mellem IT-systemer og kvalitetsledelsessystemet skal være beskrevet, så det demonstreres, at systemerne eksisterer, fungerer og er hensigtsmæssige. Politikker og kvalitetsmål skal være beskrevet i en kvalitetspolitik og dokumenteret i kvalitetshåndbogen.
2.023 Kvalitetspolitikken skal • stemme overens med virksomhedens målsætning • forpligtige til at opfylde krav • forpligtige til løbende at forbedre kvalitetsledelsessystemets effektivitet • skabe rammer for fastlæggelse og gennemgang af kvalitetsmål • beskrive ledelsens ansvar og forpligtigelser • kommunikeres til og forstås af alle ansatte. Kvalitetspolitikken skal gennemgås med regelmæssige mellemrum for at sikre fortsat egnethed. Virksomheden skal beskrive, hvorledes den ønskede kvalitet opnås og forbedres, herunder • definere, hvad der forstås ved kvalitet i virksomheden • beskrive ledelsens ansvar og forpligtigelser • fastsætte målbare kvalitetsmål, der er konsistente med kvalitetspolitikken • beskrive, hvorledes kvalitet opnås og opretholdes • beskrive medarbejdernes deltagelse, herunder de midler, samt den uddannelse og videreuddannelse, der skal anvendes for at sikre, at medarbejderne kan virke til fremme af målsætningen.
2.024 Kvalitetsledelsessystemets effektivitet skal løbende forbedres ved at anvende kvalitetspolitikken, kvalitetsmålene, resultater af intern audit, analyse af kvalitetsdata, korrigerende og forebyggende handlinger samt ledelsens evalueringer.

2.010 Organisation, ansvar og ledelse

 
2.010

Organisation, ansvar og ledelse

2.011 En virksomhed skal have en ansvarlig person, som skal have bestået eksamen inden for lægevidenskab, naturvidenskab eller lignende og skal have mindst to års praktisk erfaring inden for relateret virksomhed. I Danmark bør den ansvarlige person være speciallæge i klinisk immunologi.
2.012 Personer med tilstrækkelig grundlæggende naturvidenskabelig baggrund (akademikere) og praktisk erfaring skal være ansvarlige for henholdsvis produktion og kvalitet.
2.013 Virksomhedens ledelse har ansvaret for udformning, implementering, vedligeholdelse og forbedring af kvalitetsledelsessystemet. Ledelsen • skal udarbejde en organisationsplan og personalepolitikker • skal engagere sig i udvikling og implementering af kvalitetsledelsessystemet samt i den løbende forbedring af dets effektivitet • skal sikre medarbejdernes forståelse for myndigheds-, lovgivnings- og akkrediteringskrav • skal afklare kundernes krav og behov i forhold til virksomhedens ydelser • skal formulere en kvalitetspolitik, opstille kvalitetsmål samt med regelmæssige mellemrum gennemføre evalueringer • har ansvaret for, at kvalitetssikringsarbejdet omfatter en kvalitetssikringsfunktion • skal sikre, at virksomheden har en organisatorisk struktur, der sikrer, at kvalitetsmål kan nås • skal sikre, at virksomheden har et løbende program, der sikrer, at dens produkter lever op til dens kvalitetsmål • skal have fastlagt ansvar, beføjelser og indbyrdes forhold for alt personale • skal tilvejebringe og afsætte de nødvendige ressourcer til kvalitetsstyring herunder de relevante beføjelser til udførelsen af opgaverne • skal sikre tilstrækkelig uddannelse og træning af medarbejderne samt føre hensigtsmæssigt tilsyn med dette • skal sikre, at kvalitetsledelsessystemet bliver kommunikeret til alle relevante medarbejdere og at systemet bliver forstået og implementeret • skal fastlægge virksomhedens pladsbehov, så arbejdsopgaverne kan afvikles uden hindringer for arbejdets kvalitet, kvalitetsstyringsprocedurer og personalets sikkerhed • skal sikre, at indholdet i virksomhedens undersøgelsesprocedurer er komplette, aktuelle og er blevet grundig gennemgået • har ansvaret for formater af virksomhedens svarafgivelse samt for i samråd med rekvirenter at bestemme måden, hvorpå svarafgivelsen foregår • har ansvaret for, at der udføres valideringer.

2.002 Introduktion

 
2.002

Introduktion

2.003 Blodbank- og vævscentervirksomheder er underlagt lovgivning, som stiller krav til virksomhedens kvalitetsledelsessystem samt kvalitets- og sikkerhedskrav til virksomhedens produkter.
2.004 Kvalitetsledelsessystemet omfatter kvalitetsstyring, kvalitetssikring, fortløbende forbedring af kvaliteten, personalets uddannelse og træning, lokaler og udstyr, utensilier, dokumentation, dokumentstyring, kvalitetskontrol, tilbagekaldelser og reklamationer, ekstern og intern audit, validering, præstationsprøvninger, opgaver udlagt i kontrakt og korrigerende handlinger som følge af afvigelser.
2.005 Alle procedurer, lokaler og udstyr, der har indflydelse på produkternes kvalitet og sikkerhed, skal valideres før de tages i brug, og derefter revalideres med regelmæssige mellemrum, der fastsættes ud fra aktiviteterne.

2.001 Termer og definitioner

 
2.001

Termer og definitioner

Kunder Forstås bredt som donorer, patienter, behandlende læger, afdelinger mv. Kvalitetssikring Den del af kvalitetsstyringen, der medvirker til, at virksomhedens kvalitetskrav bliver opfyldt. Laboratorieudstyr Apparatur, IT-udstyr, referencematerialer, forbrugsvarer, reagenser, analysesystemer. Løbende forbedringer De kontinuerlige aktiviteter, der gennemføres for at øge virksomhedens evne til at opfylde kundernes forventninger, myndighedskrav og/eller kvalitetskrav. Procedurer Omfatter virksomhedens metoder til fremstilling af blodkomponenter, væv og cellepræparater samt metoder vedr. udførelse af virksomhedens analyser. Produkter Omfatter blodkomponenter, væv, celler, herunder stamceller, analyseresultater samt rådgivning. Virksomhed Omfatter i dette kapitel blodbankvirksomhed, vævscentervirksomhed og/eller medicinsk laboratorievirksomhed.

2.000 Indledning

 
2.000

Indledning

Kvalitetsstyring for blodbankvirksomhed reguleres af Bekendtgørelsen nr. 1230 af 8. december 2005 om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed, Guide to the preparation, use and quality assurance of Blood Components, kvalitetsstyring for vævscentervirksomhed reguleres af Lovbekendtgørelse nr. 955 af 21. august 2014 af lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven), GP Guidelines (EDQM), Guide to the quality and safety of Tissues and Cells for human application (EDQM, 24th Edition 2020) samt kvalitetsledelse af medicinske laboratoriers analysevirksomhed beskrevet i DS/EN ISO 15189: Medicinske laboratorium – Krav til kvalitet og kompetence. Nedenfor gives en generel beskrivelse af kvalitetsledelsessystem for en kombineret blodbanks-, vævscenter- og medicinsk laboratorievirksomhed med udgangspunkt i DS/EN ISO 15189 suppleret med bestemmelserne i ovennævnte bekendtgørelser.

1.700 Sikkerhed i forbindelse med bloddonation

1.700

Sikkerhed i forbindelse med bloddonation

1.701 Sundhedsstyrelsen har i Bekendtgørelse nr. 366 af 23. april 2012 om sikkerhed i forbindelse med bloddonation samt senere ændringsbekendtgørelser (bekendtgørelse nr. 258 af 7. marts 2016 samt bekendtgørelse nr. 46 af 20. april 2020) fastsat reg- ler for
 • testning af blod og blodkomponenter
 • undersøgelse og udvælgelse af donorer af blod og blod- komponenter
 • de oplysninger, der skal indhentes fra donorer af
 • blod og blodkomponenter.
Reglerne er uddybet i Sundhedsstyrelsens Vejledning i forbin- delse med bloddonation.

1.600 Registrering

1.600

Registrering

1.601 I et blodcenter/-bank/-depot skal der føres register over
  • samtlige donorer, der afgiver blod og blodkomponenter
  • tappet blod og blodkomponenter
  • transfunderet blod og blodkomponenter
  • blod og blodkomponenter distribueret til andre blod- centre, ˗banker eller -depoter
  • uddateret og kasseret blod og blodkomponenter
  • incidens af positive obligatoriske smittemarkør- undersøgelser hos blod- og blodkomponentdonorer
  • tilbagekaldelser af blod og blodkomponenter
  • indberettede alvorlige utilsigtede hændelser og alvorlige bivirkninger.
Se kapitel 2.

1.500 Krav til blodbankvirksomhed

1.500 

Krav til blodbankvirksomhed

1.501 For at opnå den i 1.300 nævnte tilladelse skal blodcentret/- banken/-depotet • råde over egnede lokaler og udstyr • have etableret et kvalitetsstyringssystem, der er i overensstemmelse med de krav, der er stillet i Bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed (se Kapitel 2) • have ansat kvalificeret personale, hvoraf én er ansat som ansvarlig person. Et bloddepot skal dog ikke have ansat en ansvarlig person.

1.400 Definitioner

 
1.400

Definitioner

1.401 Ved blodbankvirksomhed forstås tapning og testning af humant blod og blodkomponenter uanset anvendelsesformålet. Hertil kommer håndtering, opbevaring og distribution af blod, blodkomponenter eller dele heraf, når anvendelsesformålet er transfusion.
1.410 Ved en blodbank forstås en enhed, der udfører de i 1.401 nævnte opgaver.
1.420 Ved et blodcenter forstås en samling af blodbanker, der indgår i en struktur eller et organ, der udfører de i 1.401 nævnte opgaver.
1.430 Ved et bloddepot forstås en enhed på et hospitalsafsnit, hvor der udføres blodbankvirksomhed i form af opbevaring, distribution og eventuelt forligelighedsundersøgelser på blod og blodkomponenter udelukkende til hospitalets eget brug, herunder hospitalsbaserede transfusionsaktiviteter.
1.440 Tilladelsen nævnt i 1.300 kræves for • blodcentre • blodbanker, som ikke indgår i et blodcenters struktur • bloddepoter, som ikke indgår i et blodcenters eller en blodbanks struktur.

1.300 Tilladelse til blodbankvirksomhed

 
1.300

Tilladelse til blodbankvirksomhed

1.301 Den kompetente myndighed meddeler tilladelse til tapning, testning, håndtering, opbevaring eller distribution af blod og blodkomponenter, jf. blodforsyningslovens § 6 samt Bekendtgørelse om tilladelse til og registrering af blodbankvirksomhed.

1.200 Organisatorisk og økonomisk

 
1.200

Organisatorisk og økonomisk

1.201 Organisatorisk og økonomisk er blodbankvirksomhed en integreret del af sygehusvæsenet og som sådan omfattet af de almindelige regler i Sundhedsloven. Iht. blodforsyningsloven må tapning af humant blod eller dele heraf, der skal anvendes til transfusion eller til fremstilling af lægemidler, kun iværksættes af blodbanker tilknyttet det offentlige sygehusvæsen.

1.100 Lovgrundlag

1.100

Lovgrundlag

1.101 Blodbankvirksomhed er reguleret af Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) og hertil hørende bekendtgørelser og vejledninger. Blodforsyningsloven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humant blod og blodkomponenter og om ændring af direktiv 2001/83/EF og del af Kommissionens direktiv 2004/33/EF om gennemførelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF med hensyn til visse tekniske krav til blod og blodkomponenter. De tilhørende bekendtgørelser gennemfører Kommissionens direktiv 2005/61/EF om gennemførelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF for så vidt angår sporbarhedskrav og indberetning af alvorlige bivirkninger og uønskede hændelser, Kommissionens direktiv 2005/62/EF om gennemførelse af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF for så vidt angår fællesskabsstandarder og -specifikationer vedrørende et kvalitetsstyringssystem for blodcentre, Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/38/EU af 11. april 2011 om ændring af bilag V til direktiv 2004/33/EF for så vidt angår maksimums-pH-værdier for trombocytkoncentrater ved udløbet af holdbarhedsperioden, Kommissionens direktiv 2014/110/EU af 17. december 2014 om ændring af direktiv 2004/33/EF for så vidt angår kriterier for midlertidig udelukkelse af allogene bloddonorer samt Kommissionens direktiv 2014/2016/EU af 25. juli 2016 om ændring af direktiv 2205/62/EF for så vidt angår standarder og specifikationer for kvalitetsstyringssystemer for blodcentre.
1.110 Lovens formål er
 • at fremme selvforsyning i Danmark med blod og blodkomponenter
 • at sikre, at blod og blodkomponenter afgives frivilligt og ubetalt
 • at sikre ensartede og høje kvalitets- og sikkerhedskrav til blod og blodkomponenter
 • beskytte patienter mod overførsel af sygdom.

Indholdsfortegnelse

 
1. CHAPTER 1: Blood banking
1.100 Legal basis
1.200 Organizational and financial
1.300 Permit for blood banking
1.400 Definitions
1.500 Requirements for blood banking
1.600 Registration
1.700 Safety in connection with blood donation
1.800 Reporting
1.900 Oversight
2. CHAPTER 2: Quality management
2. Introduction
2.1 Terms and definitions
2.2 Introduction
2,010 Organization, responsibility and management
2.020 Kvalitetsledelsessystem
2.030 Dokumentstyring
2.040 Kontraktgennemgang
2.050 Undersøgelser udført af henvisningslaboratorier
2.060 Eksterne ydelser og leverancer
2.070 Rådgivningsydelser
2.080 Behandling af klager
2.090 Identifikation og styring af afvigelser og tilbagekaldelser
2.100 Korrigerende handlinger
2.110 Forebyggende handlinger
2.120 Løbende forbedringer
2.130 Kvalitetsregistreringer og tekniske registreringer
2.140 Intern audit
2.150 Ledelsens evaluering
2.160 Personale
2.170 Fysiske omgivelser og miljøforhold
2.180 Laboratorieudstyr og kritiske varer
2.200 Validering
2.300 Change control
2.320 Procedurer til præeksamination
2.330 Undersøgelsesprocedurer
2.340 Kvalitetssikring af undersøgelsesprocedurer
2.350 Procedurer til efterundersøgelse
2.360 Rapportering af resultater
3. KAPITEL 3: Bloddonorer samt information til og fra bloddonorer
3.100 Definition
3.200 Information til bloddonorer
3.300 Information fra bloddonorer
3.400 Registrering af bloddonorer
4. KAPITEL 4: Baggrundskriterier for udvælgelse af bloddonorer
4.100 Generelle myndighedskrav
4.200 Øvrige generelle principper
4.400 Specifikke myndighedskrav
4.410 Puls og blodtryk
4.420 Krav til donors alder og kropsvægt
4.430 Hæmoglobinkoncentration mv. i donors blod
4.440 Donorer som har holdt pause
5. KAPITEL 5: Alfabetisk liste over donorkriterier
5.100 Indledning
5.200 Alfabetisk liste over donorkriterier
6. KAPITEL 6: Blodtapning og bivirkinger ved tapning
6.100 Fuldblodstapning
6.110 Aferesetapning
6.120 Plasma til fraktionering
6.200 Registrering af tapninger
6.300 Fuldblodstapning: Hyppighed og mængde:
6.400 Plasmaferesetapninger: Hyppighed, antal og mængde:
6.500 Cytafereser: Hyppighed, antal og mængde
6.600 Tapning af bloddonorer
6.700 Praktisk udførelse af tapning
6.800 Bivirkninger ved donortapning
7. KAPITEL 7: Anvendelse af blod fra donorer til fastsættelse af referenceområder, som kontrolmateriale og til forskningsformål
7.100 Baggrund
7.200 Krav ved forskelligt prøvemateriale
7.300 Procedure for udlevering af prøvemateriale m.v
7.400 Skabelon til godkendelse for udlevering af prøvemateriale m.v
7.500 Samarbejdsaftale for udlevering af prøvemateriale m.v
7.600 Kvalitetssikringssamtykke
7.800 Forslag til tekst til informationsmateriale
8. KAPITEL 8: Fremstilling af blodkomponenter
8.100 God fremstillingspraksis
8.200 Fremstillings- og opbevaringslokaler
8.300 Hygiejne
8.400 Dokumentation i forbindelse med fremstilling
9. KAPITEL 9: Kvalitetskontrol af blodkomponenter
9.100 Indledning
9.200 Deklaration
9.300 Den løbende kvalitets- og procedurekontrol
9.400 Statistisk proceskontrol
9.500 Minimale kvalitetskontrolparametre på blodkomponenter
10. KAPITEL 10: Blodtypebestemmelse af bloddonorer
10.100 Alment om blodtypebestemmelse
10.300 AB0 og RhD blodtypebestemmelse
10.500 Screentest for erytrocytantistoffer
10.600 Svarafgivelse til blodbank i anden region
10.700 Kontrolblodtypebestemmelse af blodportioner
11. KAPITEL 11: Obligatoriske analyser
11.100 Indledning
11.200 Procedurer ved positive smittemarkørundersøgelser
11.300 Tilbagekaldelse af plasma til fraktionering
11.400 Look-back
11.500 Anmeldelse
11.600 Information om testresultater
11.700 Konfirmatorisk test og diskriminatorisk NAT
11.800 Algoritmer
12. KAPITEL 12: Frigivelse, opbevaring, kassation og distribution
12.100 Frigivelse
12.200 Opbevaring
12.300 Kassation og uddatering
12.400 Transport
12.500 Forsendelsesliste til industrien
12.600 Forsendelse til andre blodbanker mv
12.700 Leveranceaftaler
12.800 Tilbagekaldelse
13. KAPITEL 13: Blodtypeserologiske undersøgelser af recipienter og gravide
13.100 Udtagning af blodprøver til transfusionsmedicinske laboratorieundersøgelser
13.200 Blodtypebestemmelse af recipienter og gravide
13.300 Antistofscreentest
13.400 Blodtypesvar
13.500 Forligelighedsundersøgelse
13.600 Specielle forhold for nyfødte og børn under 3 måneder
13.700 Specielle forhold for patienter med kronisk transfusionsbehov
14. KAPITEL 14: Kvalitetskontrol af reagenser
14.000 Kvalificering af reagenser
14.100 Erytrocytter anvendt til AB0 plasmakontrol
14.200 Testreagenser anvendt til AB0 erytrocytdiagnose
14.300 Testreagenser anvendt til RhD erytrocytdiagnose
14.400 Øvrige testreagenser
14.500 Erytrocytter anvendt til screening for irregulære antistoffer
14.600 Erytrocytter til antistofidentifikation
14.700 Antiglobulinreagens
14.800 Saltvand, fosfatbufferet saltvand (PBS) og lav ionstyrke saltvand (LISS) 14.5
15. KAPITEL 15: Ordination, rekvisition og udlevering af blod og blodkomponenter
15.100 Ordination af blodkomponenter
15.200 Rekvisition af blodkomponenter
15.300 Udlevering af blod og blodkomponenter
15.400 Udlevering af blodtypespecifikke blodkomponenter
15.500 Udlevering af blodkomponenter af anden blodtype
15.600 Akut udlevering af erytrocytkomponenter
15.601 Akut udlevering af trombocyt- og plasmakomponenter
15.700 Udlevering af blodkomponenter uden obligatoriske analyser
15.800 Udlevering af blodkomponenter til børn
15.900 Udlevering af bestrålede blodkomponenter
16. KAPITEL 16: Anvendelse af blodkomponenter og transfusionskomplikationer
16.100 Anvendelse af blod
16.200 Kontrolforanstaltninger umiddelbart før transfusion
16.500 Komplikationer ved blodtransfusion
17. KAPITEL 17: Indberetning af bivirkninger og utilsigtede hændelser
17.100 Alvorlige bivirkninger ved donortapning
17.200 Screening af bloddonorer og look-back
17.300 Bivirkninger hos recipienter
17.400 Utilsigtede hændelser i blodcentret
17.500 Utilsigtede hændelser uden for blodcentret
17.600 Screening af gravide for hepatitis B, human immundefektvirus og syfilis
17.700 Utilsigtede hændelser og ulykker med medicinsk udstyr
18. APPENDIKS 1: Screening af gravide
A1.110 Blodtypebestemmelse og screening af gravide for irregulære blodtypeantistoffer
A1.115 Generel screening af gravide for hepatitis B, hiv og syfilis
A1.120 RhD immunprofylakse
A1.200 Hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødt (HDFN)
19. APPENDIKS 2: Information til patienter om blodtransfusion
A2.100 Samtykke
A2.200 Fakta om donorblod
A2.300 Hvornår anvendes blodtransfusion?
A2.400 Undersøgelser før blodtransfusion
A2.500 Bivirkninger ved blodtransfusion
A2.600 Andre behandlingsmuligheder
A2.700 Yderligere oplysninger
20. APPENDIKS 3: Katastrofeberedskab
A3.100 Alt fungerer i princippet, de sædvanlige rutiner anvendes, men aktiviteten skal kunne øges i forhold til behovet
A3.200 Alt fungerer i princippet, men kapaciteten er for lille
A3.300 Kun nødstrøm fungerer og blodbank-IT er eventuelt ude af drift
A3.400 Manglende strøm
A3.500 Kritiske forbrugsartikler
21. APPENDIKS 4: Autolog tapning
A4.200 Information, vurdering og tapning
A4.300 Testning
22. APPENDIKS 5: Standardbesvarelser
A5.100 Indledning
A5.200 Blodtypeserologi
A5.260 Kuldeagglutinintiter
A5.270 Direkte antiglobulintest (DAT)
A5.300 Transfusionskomplikation
A5.740 Hæmolyseundersøgelser
A5.500 Mor-barn
A5.560 Antenatal genomisk blodtypebestemmelse
A5.600 Trombocytter
A5.700 Stamcelletransplantation
A5.800 Identifikation
23. APPENDIKS 6: ISBT 128
A6.100 Generelt
A6.200 Datastrukturer
A6.300 Erytrocytantigener inklusive tidligere undersøgelser (030)
A6.390 Sammenkædning af stregkoder
A6.400 Opbygningen af produktkoder
A6.410 Aktuelt fastlagte komponentklasser og modifikatorer
A6.420 Aktuelt fastlagte kerneforhold
A6.430 Aktuelt fastlagte attributgrupper og attributkoder
A6.500 ISBT 128 etikettens udformning
A6.600 Posefabrikantens etiket
A6.700 Princip for blodbankens etikettering
A6.750 Øvre, venstre kvadrant
A6.760 Øvre, højre kvadrant
A6.770 Nedre, venstre kvadrant
24. APPENDIKS 7: Danske blodbanker og deres ISBT 128 identifikationskoder
25. APPENDIKS 8: IT-systemer i blodbankvirksomhed
A8.100 Personale
A8.200 Validering
A8.300 IT-systemet
26. APPENDIKS 9: Kriterier for udvælgelse af allogene vævsdonorer
A9.000 Inledning
A9.100 Generelle myndighedskrav
A9.200 Øvrige principper
A9.300 Generelle kriterier
A9.300 Personer, der ikke er født og opvokset i Danmark
A9.400 Specifikke myndighedskrav
A9.420 Krav til donors alder
A9.440 Smitteforhold
A9.450 Generelle udelukkelse af allogene vævsdonorer
A9.500 Samtykke og donoridentifikation
A9.600 Donorevaluering
A9.700 Donorjournal
A9.800 Udtagningrapport
27. APPENDIKS 10: Beskyttelse af personfølsomme oplysninger
A10.100 Baggrund
A10.200 Personoplysninger og behandling af personoplysninger
A10.300 Databehandleraftale
51. REFERENCER
R.100 Oplysninger på internettet
R.200 Dansk lovgivning mv.
R.206 Lov om brug af radioaktive stoffer
R.300 Andre officielle danske bestemmelser
R.400 Det Europæiske Fællesskab
R.500 Europarådet
R.502 Resolutioner og rekommandationer
52. ORDFORKLARING
53. DOKUMENTVERSIONSKONTROL
54. INDEKS

Transfusionsmedicinske Standarder

© 1994-2021 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi
Version 1.0, november 1994
Version 1.1, januar 1996
Version 1.2, september 1996
Version 1.3, april 1997
Version 1.4, oktober 1998
Version 2.0, november 1999
Version 2.1, juni 2001
Version 2.2, januar 2003
Version 2.3, november 2004
Version 3.0, januar 2007
Version 3.1, oktober 2008
Version 3.2, september 2012
Version 3.3, februar 2013
Version 3.4, februar 2014
Version 3.5, juni 2014
Version 4.0, maj 2016
Version 4.1, marts 2017
Version 4.2, september 2017
Version 4.3, november 2017
Version 4.4, januar 2019
Version 5.0, juli 2019
Version 5.1, marts 2020
Version 5.2, november 2021
Version 5.2.1, december 2021
Version 5.3, marts 2022

Redaktion Version 1.0:
Ole Drachmann, Casper Jersild, Jan Jørgensen, Tom Kristensen, Henning Sørensen

Redaktion Version 1.1:
Ole Drachmann, Jørgen Georgsen, Casper Jersild, Jan Jørgensen, Henning Sørensen

Redaktion Version 1.2 - 2.1:
Jørgen Georgsen, Casper Jersild, Jan Jørgensen, Henning Sørensen, Ellen Taaning

Redaktion Version 2.2:
Morten Dziegiel, Jørgen Georgsen, Casper Jersild, Jan Jørgensen, Ellen Taaning

Redaktion Version 2.3:
Morten Dziegiel, Jørgen Georgsen, Jan Jørgensen, Ellen Taaning, Kim Varming

Redaktion Version 3.0 - 3.1:
Jørgen Georgsen, Morten Bagge Hansen, Betina Sørensen, Ellen Taaning, Kim Varming

Redaktion Version 3.2 - 3.4:
Jørgen Georgsen, Morten Bagge Hansen, Frank Hinnerfeldt, Betina Sørensen, Ellen Taaning

Redaktion Version 3.5 – 5.3:
Jørgen Georgsen, Morten Bagge Hansen, Betina Sørensen

DSKIs Transfusionsmedicinske Standarder 1994-2022

INDLEDNING VERSION 5.3 2022

TMS findes på www.dski.dk. Her findes TMS i en pdf-udgave, som kan udskrives. Version 5.3 er primært revideret grundet rettelser til kapitel 6 om bivirkninger ved bloddonation. Derudover er der enkelte rettelser på baggrund af forslag fra brugere. Som altid findes en oversigt over alle revisioner bagerst i TMS i afsnittet Versionskontrol. Skriftlige kommentarer og forslag til ændringer af Transfusionsmedicinske Standarder kan sendes til formand@dski.dk. DSKIs Udvalg Vedrørende Transfusionsmedicinske Standarder 2022 Betina Sørensen, Aalborg, formand Jørgen Georgsen, Odense Morten Bagge Hansen, København

INDLEDNING VERSION 1.0

Transfusionsmedicin er den lægelige disciplin, der varetager hele forløbet mellem bloddonor og recipient, dvs. fra udvælgelse og tapning af donor i blodbanken, over bearbejdning og undersøgelse af blodet i laboratoriet, til korrekt transfusion af patienten på sengeafdelingen. Transfusionsmedicin er en del af det lægelige speciale, klinisk immunologi. Transfusionsmedicinske Standarder er udarbejdet af Dansk Selskab for Klinisk Immunologi og beskriver en række standardprocedurer, sikkerhedsregler og forhold, der anses for god praksis ved udøvelse af transfusionsmedicinsk virksomhed. Standarderne er bla. en bearbejdning, dvs. en præcisering og konkretisering af love, cirkulærer og vejledninger til landets sygehuse og blodbanker vedr. donortapning og blodtransfusion, men kan ikke erstatte disse. I følge Lægemiddellovens §8 har de ansvarlige ledere af blodbanker pligt til at holde sig orienteret om og rette sig efter ændringer, tilføjelser og evt. nye bestemmelser på området. Standardernes formål er at sikre en så risikofri tapning af bloddonorer som muligt og at sikre en ensartet, høj kvalitet af de fremstillede blodprodukter, således at risikoen for patienterne ved transfusionsbehandling gøres mindst mulig. Vedrørende detaljerede, tekniske beskrivelser af laboratorie- og produktionsprocedurer henvises til relevante håndbøger. Ved udarbejdelsen har sproglige og stilistiske hensyn måttet vige for kravet om klarhed og konsekvens. I Standarderne findes nogen redundans af hensyn til forståelse og anvendelighed. Ordene blod, blodkomponent og blodderivat er brugt i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens og fagets definitioner, når henvisningerne er éntydige, ellers anvendes ordet blodprodukt. Ved anvendelse af ordene skal og bør er søgt at skelne imellem obligatoriske minimumskrav og tilrådelige anbefalinger. Ordet skal er benyttet i sætninger, der beskriver forhold eller procedurer, som anses for obligatoriske minimumskrav for udøvelse af god blodbankvirksomhed, medens ordet bør er anvendt ved beskrivelse af forhold eller procedurer, hvis opfyldelse er ønskværdige, men hvor lokale omstændigheder og tilstedeværende ressourcer kan umuliggøre deres opfyldelse. Ved omtale af laboratorieundersøgelser er ordene serum og plasma benyttet, når anvendelse er metodestandard. Laboratorieteknisk kan serum erstattes med plasma, og plasma med serum, når der anvendes metoder, der er valideret til som minimum at have samme følsomhed som standardmetoderne. Med henblik på overskuelighed og éntydige referencer benyttes i Standardernes hovedtekst et nummersystem med 4 niveauer. Nummereringen er i ganske få til-fælde ikke logisk, idet fuldstændig stringens ville kræve et nummersystem med 6 niveauer. Hovedteksten i Transfusionsmedicinske Standarder må betragtes som autoritativ. Standarderne indeholder desuden en række appendiks, hvis indhold skal betragtes som oplysende og vejledende. Appendiks 1 indeholder bla. en fortegnelse over gældende bestemmelser og retningslinier for blodområdet pr. november 1994. Appendiks 11 indeholder en ordforklaring, medens de øvrige appendikser indeholder forslag til transfusionsmedicinsk praksis. Dette er første udgave af Transfusionsmedicinske Standarder. Redaktionen er afsluttet i november 1994. Indtil videre vil Standarderne blive udgivet i et løsbladsystem og vil blive revideret løbende. Kommentarer og forslag til ændringer af Transfusionsmedicinske Standarder kan sendes til formanden for DSKIs Transfusionsmedicinske Udvalg.

DANSK SELSKAB FOR KLINISK IMMUNOLOGI 1994

Transfusionsmedicinsk Udvalg Ole Drachmann, København Casper Jersild, Aalborg Jan Jørgensen, Århus Tom Kristensen, Odense Henning Sørensen, København, formand