1. CHAPTER 1: Blood banking
1.100 Legal basis
1.200 Organizational and financial
1.300 Permit for blood banking
1.400 Definitions
1.500 Requirements for blood banking
1.600 Registration
1.700 Safety in connection with blood donation
1.800 Reporting
1.900 Oversight
2. CHAPTER 2: Quality management
2. Introduction
2.1 Terms and definitions
2.2 Introduction
2,010 Organization, responsibility and management
2.020 Kvalitetsledelsessystem
2.030 Dokumentstyring
2.040 Kontraktgennemgang
2.050 Undersøgelser udført af henvisningslaboratorier
2.060 Eksterne ydelser og leverancer
2.070 Rådgivningsydelser
2.080 Behandling af klager
2.090 Identifikation og styring af afvigelser og tilbagekaldelser
2.100 Korrigerende handlinger
2.110 Forebyggende handlinger
2.120 Løbende forbedringer
2.130 Kvalitetsregistreringer og tekniske registreringer
2.140 Intern audit
2.150 Ledelsens evaluering
2.160 Personale
2.170 Fysiske omgivelser og miljøforhold
2.180 Laboratorieudstyr og kritiske varer
2.200 Validering
2.300 Change control
2.320 Procedurer til præeksamination
2.330 Undersøgelsesprocedurer
2.340 Kvalitetssikring af undersøgelsesprocedurer
2.350 Procedurer til efterundersøgelse
2.360 Rapportering af resultater
3. KAPITEL 3: Bloddonorer samt information til og fra bloddonorer
3.100 Definition
3.200 Information til bloddonorer
3.300 Information fra bloddonorer
3.400 Registrering af bloddonorer
4. KAPITEL 4: Baggrundskriterier for udvælgelse af bloddonorer
4.100 Generelle myndighedskrav
4.200 Øvrige generelle principper
4.400 Specifikke myndighedskrav
4.410 Puls og blodtryk
4.420 Krav til donors alder og kropsvægt
4.430 Hæmoglobinkoncentration mv. i donors blod
4.440 Donorer som har holdt pause
5. KAPITEL 5: Alfabetisk liste over donorkriterier
5.100 Indledning
5.200 Alfabetisk liste over donorkriterier
6. KAPITEL 6: Blodtapning og bivirkinger ved tapning
6.100 Fuldblodstapning
6.110 Aferesetapning
6.120 Plasma til fraktionering
6.200 Registrering af tapninger
6.300 Fuldblodstapning: Hyppighed og mængde:
6.400 Plasmaferesetapninger: Hyppighed, antal og mængde:
6.500 Cytafereser: Hyppighed, antal og mængde
6.600 Tapning af bloddonorer
6.700 Praktisk udførelse af tapning
6.800 Bivirkninger ved donortapning
7. KAPITEL 7: Anvendelse af blod fra donorer til fastsættelse af
referenceområder, som kontrolmateriale og til forskningsformål
7.100 Baggrund
7.200 Krav ved forskelligt prøvemateriale
7.300 Procedure for udlevering af prøvemateriale m.v
7.400 Skabelon til godkendelse for udlevering af prøvemateriale m.v
7.500 Samarbejdsaftale for udlevering af prøvemateriale m.v
7.600 Kvalitetssikringssamtykke
7.800 Forslag til tekst til informationsmateriale
8. KAPITEL 8: Fremstilling af blodkomponenter
8.100 God fremstillingspraksis
8.200 Fremstillings- og opbevaringslokaler
8.300 Hygiejne
8.400 Dokumentation i forbindelse med fremstilling
9. KAPITEL 9: Kvalitetskontrol af blodkomponenter
9.100 Indledning
9.200 Deklaration
9.300 Den løbende kvalitets- og procedurekontrol
9.400 Statistisk proceskontrol
9.500 Minimale kvalitetskontrolparametre på blodkomponenter
10. KAPITEL 10: Blodtypebestemmelse af bloddonorer
10.100 Alment om blodtypebestemmelse
10.300 AB0 og RhD blodtypebestemmelse
10.500 Screentest for erytrocytantistoffer
10.600 Svarafgivelse til blodbank i anden region
10.700 Kontrolblodtypebestemmelse af blodportioner
11. KAPITEL 11: Obligatoriske analyser
11.100 Indledning
11.200 Procedurer ved positive smittemarkørundersøgelser
11.300 Tilbagekaldelse af plasma til fraktionering
11.400 Look-back
11.500 Anmeldelse
11.600 Information om testresultater
11.700 Konfirmatorisk test og diskriminatorisk NAT
11.800 Algoritmer
12. KAPITEL 12: Frigivelse, opbevaring, kassation og distribution
12.100 Frigivelse
12.200 Opbevaring
12.300 Kassation og uddatering
12.400 Transport
12.500 Forsendelsesliste til industrien
12.600 Forsendelse til andre blodbanker mv
12.700 Leveranceaftaler
12.800 Tilbagekaldelse
13. KAPITEL 13: Blodtypeserologiske undersøgelser af recipienter og gravide
13.100 Udtagning af blodprøver til transfusionsmedicinske

laboratorieundersøgelser

13.200 Blodtypebestemmelse af recipienter og gravide
13.300 Antistofscreentest
13.400 Blodtypesvar
13.500 Forligelighedsundersøgelse
13.600 Specielle forhold for nyfødte og børn under 3 måneder
13.700 Specielle forhold for patienter med kronisk transfusionsbehov
14. KAPITEL 14: Kvalitetskontrol af reagenser
14.000 Kvalificering af reagenser
14.100 Erytrocytter anvendt til AB0 plasmakontrol
14.200 Testreagenser anvendt til AB0 erytrocytdiagnose
14.300 Testreagenser anvendt til RhD erytrocytdiagnose
14.400 Øvrige testreagenser
14.500 Erytrocytter anvendt til screening for irregulære antistoffer
14.600 Erytrocytter til antistofidentifikation
14.700 Antiglobulinreagens
14.800 Saltvand, fosfatbufferet saltvand (PBS) og lav ionstyrke saltvand (LISS)

14.5

15. KAPITEL 15: Ordination, rekvisition og udlevering af blod og blodkomponenter
15.100 Ordination af blodkomponenter
15.200 Rekvisition af blodkomponenter
15.300 Udlevering af blod og blodkomponenter
15.400 Udlevering af blodtypespecifikke blodkomponenter
15.500 Udlevering af blodkomponenter af anden blodtype
15.600 Akut udlevering af erytrocytkomponenter
15.601 Akut udlevering af trombocyt- og plasmakomponenter
15.700 Udlevering af blodkomponenter uden obligatoriske analyser
15.800 Udlevering af blodkomponenter til børn
15.900 Udlevering af bestrålede blodkomponenter
16. KAPITEL 16: Anvendelse af blodkomponenter og transfusionskomplikationer
16.100 Anvendelse af blod
16.200 Kontrolforanstaltninger umiddelbart før transfusion
16.500 Komplikationer ved blodtransfusion
17. KAPITEL 17: Indberetning af bivirkninger og utilsigtede hændelser
17.100 Alvorlige bivirkninger ved donortapning
17.200 Screening af bloddonorer og look-back
17.300 Bivirkninger hos recipienter
17.400 Utilsigtede hændelser i blodcentret
17.500 Utilsigtede hændelser uden for blodcentret
17.600 Screening af gravide for hepatitis B, human immundefektvirus og syfilis
17.700 Utilsigtede hændelser og ulykker med medicinsk udstyr
18. APPENDIKS 1: Screening af gravide
A1.110 Blodtypebestemmelse og screening af gravide for irregulære
blodtypeantistoffer
A1.115 Generel screening af gravide for hepatitis B, hiv og syfilis
A1.120 RhD immunprofylakse
A1.200 Hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødt (HDFN)
19. APPENDIKS 2: Information til patienter om blodtransfusion
A2.100 Samtykke
A2.200 Fakta om donorblod
A2.300 Hvornår anvendes blodtransfusion?
A2.400 Undersøgelser før blodtransfusion
A2.500 Bivirkninger ved blodtransfusion
A2.600 Andre behandlingsmuligheder
A2.700 Yderligere oplysninger
20. APPENDIKS 3: Katastrofeberedskab
A3.100 Alt fungerer i princippet, de sædvanlige rutiner anvendes, men
aktiviteten skal kunne øges i forhold til behovet
A3.200 Alt fungerer i princippet, men kapaciteten er for lille
A3.300 Kun nødstrøm fungerer og blodbank-IT er eventuelt ude af drift
A3.400 Manglende strøm
A3.500 Kritiske forbrugsartikler
21. APPENDIKS 4: Autolog tapning
A4.200 Information, vurdering og tapning
A4.300 Testning
22. APPENDIKS 5: Standardbesvarelser
A5.100 Indledning
A5.200 Blodtypeserologi
A5.260 Kuldeagglutinintiter
A5.270 Direkte antiglobulintest (DAT)
A5.300 Transfusionskomplikation
A5.740 Hæmolyseundersøgelser
A5.500 Mor-barn
A5.560 Antenatal genomisk blodtypebestemmelse
A5.600 Trombocytter
A5.700 Stamcelletransplantation
A5.800 Identifikation
23. APPENDIKS 6: ISBT 128
A6.100 Generelt
A6.200 Datastrukturer
A6.300 Erytrocytantigener inklusive tidligere undersøgelser (030)
A6.390 Sammenkædning af stregkoder
A6.400 Opbygningen af produktkoder
A6.410 Aktuelt fastlagte komponentklasser og modifikatorer
A6.420 Aktuelt fastlagte kerneforhold
A6.430 Aktuelt fastlagte attributgrupper og attributkoder
A6.500 ISBT 128 etikettens udformning
A6.600 Posefabrikantens etiket
A6.700 Princip for blodbankens etikettering
A6.750 Øvre, venstre kvadrant
A6.760 Øvre, højre kvadrant
A6.770 Nedre, venstre kvadrant
24. APPENDIKS 7: Danske blodbanker og deres ISBT 128 identifikationskoder
25. APPENDIKS 8: IT-systemer i blodbankvirksomhed
A8.100 Personale
A8.200 Validering
A8.300 IT-systemet
26. APPENDIKS 9: Kriterier for udvælgelse af allogene vævsdonorer
A9.000 Inledning
A9.100 Generelle myndighedskrav
A9.200 Øvrige principper
A9.300 Generelle kriterier
A9.300 Personer, der ikke er født og opvokset i Danmark
A9.400 Specifikke myndighedskrav
A9.420 Krav til donors alder
A9.440 Smitteforhold
A9.450 Generelle udelukkelse af allogene vævsdonorer
A9.500 Samtykke og donoridentifikation
A9.600 Donorevaluering
A9.700 Donorjournal
A9.800 Udtagningrapport
27. APPENDIKS 10: Beskyttelse af personfølsomme oplysninger
A10.100 Baggrund
A10.200 Personoplysninger og behandling af personoplysninger
A10.300 Databehandleraftale
51. REFERENCER
R.100 Oplysninger på internettet
R.200 Dansk lovgivning mv.
R.206 Lov om brug af radioaktive stoffer
R.300 Andre officielle danske bestemmelser
R.400 Det Europæiske Fællesskab
R.500 Europarådet
R.502 Resolutioner og rekommandationer
52. ORDFORKLARING
53. DOKUMENTVERSIONSKONTROL
54. INDEKS