A9.500 Samtykke og donoridentifikation
A9.510  Inden der udtages væv, skal en til formålet udpeget sundhedsperson indhente og registrere informeret samtykke og sikkert
identificere den potentielle donor.
A9.550  En samtykkeerklæring kan se således ud:
Information og Samtykkeerklæring ved donation af [arten af
væv].
Du er indstillet til operation, hvor noget af dit [arten af væv]
skal fjernes og herefter normalt kasseres. Vi vil derfor bede digom tilladelse til, at dit udtagne [arten af væv] må gemmes i vores vævsbank.
Det [arten af væv], der fjernes under operationen, vil være i
stand til at hjælpe andre patienter. Det drejer sig om patienter
med [beskrivelse af lidelser]. For at sikre, at vævet kan anvendes, skal lovgivningen overholdes. Det er et krav, at du udfylder
et spørgeskema og deltager i et interview omkring dit helbred.
Desuden skal der udtages blodprøver, således at man sikrer sig
mod at overføre blodbårne sygdomme.
Der skal kun tages et sæt blodprøver, som vil blive undersøgt
for hepatitis B og C (smitsom leverbetændelse), hiv (human
immundefekt virus) og syfilis.
Dit væv vil blive anvendt anonymt og dine personlige oplysninger vil blive behandlet fortroligt.
Såfremt du ikke ønsker at være vævsdonor, vil din operation og
videre behandling naturligvis blive gennemført uafhængigt af
dette. Du kan til en hver tid trække dit tilsagn om at være
vævsdonor tilbage.
Har du nogen spørgsmål, er du altid velkommen til at spørge
en læge eller sygeplejerske.
Med venlig hilsen
[institutionens navn]
Undertegnede erklærer sig efter ovenstående information indforstået med afgivelse af det udtagne [arten af væv] til vævsbanken.
Donors navn
Donors personnummer
Dato og donors underskrift