A9.450 Generelle udelukkelse af allogene vævsdonorer
A9.451 Sygdom/tilstande nævnt i tabel A9.1 udelukker fra vævsdonation.

Tabel A9.1 Udelukkelse af allogene vævsdonorer

 

 

 

Sygdom af ukendt ætiologi Personer med sygdom af ukendt ætiologi eller personer med ukendt dødsårsag må ikke anvendes
Maligne sygdomme Personer, der har eller har haft en malign sygdom,
kan ikke anvendes, dog undtaget basalcellekarcinom
og karcinom i livmoderhalsen
Præmaligne tilstande såsom fx Barretts oesophagus
skal vurderes klinisk for at ekskludere malign tilstand
Risiko for overførsel af prioner Personer med Creutzfeldt-Jakobs sygdom (CJD) eller
variant Creutzfeldt-Jakobs sygdom (vCJD), eller hvor
der har været non-iatrogen CJD i den genetiske familie, eller anden form for overførbar spongioform sygdom kan ikke anvendes.Personer, der lider af hurtigt fremadskridende demens eller degenerative neurologiske lidelser af
kendt eller ukendt oprindelse, kan ikke anvendes.Personer, der har været behandlet med hormoner
udvundet af humane hypofyser (fx væksthormon)
eller som er transplanteret med hornhinde, sclera,
senehinde eller dura mater samt personer, der har
gennemgået udokumenterede neurokirurgiske indgreb (hvor dura mater kan have været benyttet), må ikke anvendes.
Systemisk infektion Personer med en systemisk infektion (virus, bakterie,
svamp, parasit), der ikke er under kontrol på udtagningstidspunktet, må ikke anvendes.
Lokal infektion Personer med en lokal infektion (virus, bakterie,svamp, parasit) i det væv, der skal doneres, må ikke anvendes.
Klinisk eller paraklinik påvisning af
virusinfektioner
Personer, der har eller har haft nedenstående viralle
infektioner må ikke anvendes:• Heptatitis B
• Hepatitis C• hiv-1/2
• HTLV-I/II
Risikogrupper/
risikoadfærd
Se 5.200 under risikoadfærd
Autoimmune sygdomme, som kan
have skadet vævet
Personer med kronisk systemiske eller lokaliserede
autoimmmunefølgende lidelser kan ikke anvendes,
hvis det væv, der skal udtages, kan have lidt skade.
For donorer af muskuloskeletal celler og væv gælder
at følgende bør udelukkes:
• Reumatoid artritis
• Systemisk lupus erytromatosus
• Sklerodermi
• Goodpastures syndrom
• Polymyalgia rheumatica
• Ostitis deformans (Pagets knoglesygdom)
Vaccinationer Se 5.200
Immunsuppre-

sivemidler

Donorer i behandling med mmunsuppremerende
medicin fx cytostatika eller binyrebarkhormon kan
ikke anvendes
Toksiske stoffer Donorer, hvis væv indeholder toksiske stoffer som fx bly og kviksølv, kan ikke anvendes
Xenotransplan-

tation

Donorer, der er transplanteret med væv fra dyr, kan
ikke anvendes