A9.200 Øvrige principper

 

A9.200 Øvrige principper
A9.210  Ved afgørelse om en person egner sig til donor skal der tages
hensyn til såvel donor som recipient. Hvis donation ikke ændrer ved donors behandling, vil hensyntagen til donor udelukkende dreje sig om informeret samtykke. Med henblik på hensyntagen til recipient udelukkes donorer som pga af sygdom eller anden afvigelse kan påføre recipienten ulemper eller ricisi.
A9.220 Som generelt princip gælder, at kun personer, som har en acceptabel medicinsk anamnese, accepteres som vævsdonorer.
Herudover må man, så vidt det er muligt, undgå at anvende
donorer, hvis væv mistænkes for at indeholde overførbare
sygdomsfremkaldende faktorer eller relevant medicin i virksom
mængde.
A9.230  Nedenfor bringes myndighedskrav (A9.300 og A9.400) samt
beskrivelse af en række andre anvisninger som rettesnor for
accept eller afvisning af vævsdonorer, specielt knogledonorer.
Det skal præciseres, dels at disse anvisninger ikke dækker hele
registret af problemer, man kan komme ud for, dels at adskillige grænser er trukket mere eller mindre vilkårligt uden sikkert
videnskabeligt eller objektivt grundlag. Tvivlstilfælde skal afgøres af en læge og skal inkludere hensyntagen til arten af væv,
risiko for patienten ved ikke at blive transplanteret samt risiko
for donors helbred ved proceduren.
A9.240 Nyopståede situationer eller fænomener kan betyde, at nye
donorkriterier må indføres meget hurtigt, som det fx var tilfældet under SARS epidemien i 2003 og COVID-19 i 2020. I sådanne tilfælde vil den kompetente myndighed udsende en meddelelse. DSKI’s udvalg for transfusionsoverførbare sygdomme vil
som respons herpå umiddelbart udsende en rekommendation
til alle vævscentre.
A9.250  Selv om nedennævnte anvisninger som hovedregel bør følges,
vil man i en del tilfælde være nødsaget til at skønne under hensyntagen til de særlige forhold i det enkelte tilfælde.
A9.260 Det skal understreges, at det ikke er praktisk muligt under alle
forhold – og derfor heller ikke er obligatorisk – at udspørge donor om alle de nedenfor nævnte »tilstande«. Anvisningerne er
tænkt som rettesnor i tilfælde, hvor det på en eller anden måde oplyses for den der interviewer donoren, at en sådan »tilstand« foreligger. Et spørgeskema, hvorpå donor kan angive sin
medicinske anamnese og øjeblikkelige helbredstilstand skal
anvendes, se A9.600 Oplysningerne skal evalueres af en dertil
kvalificeret person, som er uddannet til at anvende myndighedernes og lokale retningslinjer for udvælgelse af donorer. Denne person arbejder under en læges supervision.
A9.270 Kvalificerede personer til bedømmelse af donors egnethed og
til udøvelse af klinisk skøn er læger, sygeplejersker samt andet
sygehuspersonale efter oplæring.