A9.100 Generelle myndighedskrav
A9.110  Det skal ved et klinisk skøn og udspørgen af donor afgøres, om
der er noget til hinder for udtagning af væv.
A9.120  Den potentielle donor skal være i stand til at kunne give pålidelige og nøjagtige oplysninger om identitet samt om nuværende
og tidligere helbredstilstand. Donor skal kunne forstå den til
enhver tid givne information, herunder de relevante spørgeskemaer.
A9.130  Donor skal udspørges om helbredstilstanden, herunder tidligere og nuværende sygdomme, medicinindtagelse, vaccinationer
og om ophold i geografiske områder med øget risiko for blodbårne smitsomme sygdomme.
A9.160 Hvis donor ikke er myndig, skal der foreligge en skriftlig tilladelse fra indehaveren af forældremyndigheden/værgen.
A9.180  Den for udtagningsstedet ansvarlige læge skal sikre, at der er
procedurer for, at donor er egnet til donation af væv efter
Sundhedsstyrelsen Bekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2019
om kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler samt Vejledning nr. 9365 af 26. maj 2015 om kvalitet og sikkerhed ved donation og testning af væv og celler (vævsbekendtgørelsen).