A1.120

RhD immunprofylakse

Formålet er at sikre RhD neg fertile kvinder mod RhD immunisering ved hjælp af anti-D immunglobulinbehandling.
A1.121 Prænatal eller antenatal RhD immunprofylakse er indført i
henhold til Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for svangreomsorgen, 3. udgave, 2021.
I forbindelse med undersøgelsen for irregulære antistoffer af
alle RhD negative gravide i uge 25 udtages samtidig blodprøve
til bestemmelse af fosterets RHD genotype (genotypen udføres
på frit foster DNA i moderens plasma).
Er fosteret RHD pos og den gravide ikke har dannet anti-D, behandles kvinden med 300 µg anti-D immunglobulin tidligst i
uge 28.
A1.122  Postnatal RhD immunprofylakse tilbydes alle RhD negative
kvinder, som ikke har dannet anti-D, og hvor foster er bestemt
til RHD positiv, eller hvor der fødes et RhD positivt barn. Profylakse gives hurtigst muligt og senest inden for 72 timer efter
fødslen med 250 – 300 µg anti- D immunglobulin.
A1.123 Der er ikke indikation for behandling med anti-D til og med uge
6, uanset om der er foretaget indgreb eller ej.
A1.124  Fra graviditetsuge 8 til og med uge 19 behandles alle RhD negative kvinder med 100-150 µg (evt. 250-300 µg) anti-D indenfor 72 timer efter nedenstående indgreb eller komplikationer
Dette under forudsætning at kvinden ikke har dannet anti-D.

 • Spontan, ”missed” eller induceret abort
 • Ekstrauterin graviditet
 • Mola
 • Moderat til kraftig vaginal blødning eller abortus imminens efter 12 fulde graviditetsuger
 • Abdominal traume, som medfører indlæggelse med
  henblik på observation for placentaløsning

Ved blødning gives anti-D én gang. Ved gentagne blødningsepisoder gives ikke yderligere anti-D.

A1.125  Efter graviditetsuge 20 behandles alle RhD negative kvinder
med 250-300 µg anti-D indenfor 72 timer efter nedenstående
indgreb eller komplikationer, Dette under forudsætning at
kvinden ikke har dannet anti-D.

 • Moderat til kraftig blødning før uge 29, hvis der ikke er
  givet anti-D tidligere
 • Foetus mortuus, så snart diagnosen er stillet
 • Abdomial traume, som medfører indlæggelse på mistanke om placentaløsning
 • Udvendig vending
A1.126  Bemærk, at der kan være andre indikationer for RhD immunprofylakse og at det ved større føtomaternelle blødninger (> 25
ml fuldblod) kan være nødvendigt at give højere doser af antiD immunglobulin.
A1.127  Alle gravide, som er RhD negative, partielle eller meget svage
RhD varianter, skal tilbydes anti-D, medmindre barnet er RhD
neg. Har kvinden påvist anti-D, og der er sikkerhed for, at det
ikke skyldes anti-D immunprofylakse givet i løbet af graviditeten, skal der ikke tilbydes anti-D.
A1.130  RhD bestemmelse af moder og barn i forbindelse med RhD
immunprofylakse udføres som beskrevet i kapitel 13