9.400

Statistisk proceskontrol

9.410 For at dokumentere, at de producerede blodkomponenter lever op til specifikationerne, og at produktionen er under kontrol, skal kvalitetskontroldata indsamlet ved stikprøvekontrol
underkastes statistisk proceskontrol.
9.420 Med statistisk proceskontrol kan der tages rationelle beslutninger vedrørende kvalitetsstyringen af blodkomponentproduktionen.
9.430 Generelt skal der udarbejdes planer for indsamlingen af kvalitetskontroldata, samt planer for situationer, hvor produktionen på basis af statistisk proceskontrol bedømmes som værende ude af kontrol. Ved planlægningen skal det sikres, at da-ta er repræsentative (skal repræsentere skiftende personale,
forskelligt apparatur mv.) og mulighederne for bias skal vurderes.
9.440 Der findes forskellige typer af statistisk proceskontrol. Fælles
for dem er, at det ud fra en given produktions størrelse defineres, hvilket antal stikprøver og med hvilken frekvens, der skal
indsamles, samt det antal divergerende resultater, som skal
fordre en nærmere undersøgelse af produktionsforholdene (fx
en ny validering af materialer og procedure).
9.470 Europarådets Guide to preparation, use and quality assurance
of blood components angiver forskellige metoder til statistisk
proceskontrol.