8.300

Hygiejne

8.301 Generelle retningslinjer for hygiejne i sundhedsvæsenet er beskrevet i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om generelle forholdsregler i sundhedssektoren, SSI 2017.
8.310 Fremstilling af blodprodukter skal ske under anvendelse af en
teknik, der reducerer risikoen for kontamination.
8.320 Der skal foreligge detaljerede skriftlige instruktioner vedrørende hygiejne. Instruktionerne skal bl.a. omfatte rengøring af lokaler og udstyr, håndtering af blod og blodprodukter samt personalets hygiejnepraksis, adfærd og påklædning. Instruktionerne skal fastlægge krav til personalets helbredstilstand. Rengøring skal dokumenteres.
8.330 Personale med lidelser, der påvirker produkternes kvalitet eller
frembyder smitterisiko for donorerne (akut diaré, bylder, inficerede sår mv.), må ikke være beskæftiget i blodcentrets produktion. Ved sår eller eksem på hænderne skal blodcentrets
læge vurdere om vedkommende må deltage i fremstillingen.
8.340 Hænderne skal holdes rene og velplejede med korte negle.
Fingerringe, ure og armbånd umuliggør god håndhygiejne og
må ikke bæres under arbejdet.
8.341 Håndhygiejne skal udføres som vask eller desinfektion. Håndvask har til formål at fjerne synlig forurening. Hånddesinfektion
har til formål at mindske forekomsten af bakterier på huden.
Procedurerne for anvendelse af håndhygiejnemetoder og –
procedurer skal være beskrevet og følge Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om håndhygiejne, SSI 2017.
8.343 Håndvask eller hånddesinfektion skal udføres

  • umiddelbart inden hver blodtapning
  • inden produktion eller håndtering af blodkomponenter
  • efter situationer, hvor det er sandsynligt, at hænderne er mikrobielt forurenede
  • efter aftagning af handsker
8.350 Spisning, drikning og rygning, samt opbevaring af fødevarer,
konfekture, drikkevarer og cigaretter må ikke forekomme i lokaler, hvor blodkomponenter fremstilles eller opbevares.
8.360 Personale beskæftiget med blodtapning og fremstilling af blodkomponenter skal være iført hensigtsmæssig uniform, som skal
dække privat tøj. Uniformen må ikke have lange ærmer. Skift
og vask af arbejdsdragt/uniform bør ske dagligt samt ved forurening.
8.370 Der skal anvendes handsker i situationer, hvor der er risiko for
direkte kontakt med blod.
8.380 Personale, der ved uheld kommer i direkte kontakt med potentielt smitteførende affald, skal hurtigst muligt foretage en
grundig afvaskning og desinfektion af området.
Ved stik, snitlæsioner eller sprøjt/stænk på slimhinder, hvor
der er kontakt med blod eller vævsvæsker, kan der være risiko
for smitte med hepatitis B, hepatitis C, hiv og andre blodbårne
virus. Der skal foreligge en instruktion for, hvorledes man skal
forholde sig ved sådanne uheld.