7.800 Forslag til tekst til informationsmateriale

 

 

7.800

Forslag til tekst til informationsmateriale

7.810 Donorblod til kvalitetssikring og forskning.
Analyser på blodprøver er en vigtig del af de undersøgelser, der
foretages på patienter i sundhedsvæsenet. For at sikre kvaliteten af analyserne (dvs. sikre at analyserne måler det korrekte)
er det ofte nødvendigt at anvende blodprøver fra raske personer. Disse prøver kan blive anvendt som kontrolmateriale til at
angive normalområder eller de kan blive anvendt til forskning.
Uanset formålet kan det dreje sig om en enkelt ekstra blodprøve, der udtages i forbindelse med en almindelig tapning, eller
det kan dreje sig om hele den portion blod, du får tappet.Bloddonorerne i Danmark har godkendt nedenstående retningslinjer for anvendelse af dit blod til disse formål. Retningslinjerne afhænger af om du afgiver blodprøven anonymt eller
ej.
7.820 Du afgiver prøven anonymt. Det betyder at, alle dine personlige data slettes fra blodprøven eller blodportionen efter tapning. Således vil det ikke være muligt for blodbanken efterfølgende at finde frem til disse oplysninger. Dit blod kan blive anvendt til fastsættelse af normalområder for en analyse, som
kontrolmateriale eller anvendt til forskning. Blodbanken skal i
hvert tilfælde opbevare en kort beskrivelse af anvendelsen af
dit blod. Ved dit første besøg i blodbanken bliver du informeret
om muligheden for, at dit blod anonymt kan blive anvendt til
disse formål. På spørgeskemaet, som du altid udfylder inden en
tapning, vil du blive spurgt om du accepterer dette. Hvis du
svarer ja, skal du underskrive som accept.
7.830 Du afgiver prøven ikke-anonymt. I dette tilfælde vil dine personlige data enten fremgå direkte af blodprøven/blodportionen, eller det vil på et senere tidspunkt være
muligt at finde frem til dine data via et nummer på blodprøven.
Når din prøve skal afgives ikke-anonymt, vil du altid inden tapningen blive spurgt, om du ønsker at deltage, og du vil altid få
grundig information om, hvad vi ønsker at bruge dit blod til.
Hvis du accepterer at deltage, vil vi bede dig om at skrive under
på, at du er informeret, og at du har accepteret at deltage (informeret samtykke). Du vil også blive spurgt, om du vil informeres om et unormalt resultat. Ønsker du ikke at deltage, skal
du blot meddele dette til personalet i blodbanken. Du vil i så
fald blive tappet almindeligt.

Der kan være situationer, hvor vi ønsker at anvende dit blod til
forskning, hvor der er en risiko for at resultatet af undersøgelsen af din blodprøve kan påvise sygdom hos dig. Hvis dette er
tilfældet, skal forskningsprojektet altid være forelagt og godkendt af en videnskabsetisk komite. Du vil altid få grundig information om projektet og spurgt om din deltagelse inden tapningen. Hvis du accepterer at deltage, vil vi bede dig om at
skrive under på, at du er informeret og, at du har accepteret at
deltage (informeret samtykke). Du vil også blive spurgt, om du
vil informeres om et unormalt resultat. Ønsker du ikke at deltage, skal du blot meddele dette til personalet i blodbanken.
Du vil i så blive tappet almindeligt.