6.600 Tapning af bloddonorer

 

6.600

Tapning af bloddonorer

6.610 Tapning af bloddonorer ved fuldblodstapning, ved plasmaferese eller cytaferese skal foregå i blodcentre tilknyttet det offent-lige sygehusvæsen eller ved mobile blodtapninger arrangeret i
disse blodcentres regi.
6.620 Ved blodtapningen skal følgende generelle regler iagttages:
6.621 Blodtapningen skal foregå under ansvar af en autoriseret læge
(se 2.010).
6.622 Når blodtapningen finder sted, skal adgang til lægelig telefonkonsultation være sikret.
6.623 Inden blodtapning finder sted, skal blodcentret sikre sig bedst
muligt mod, at donorer med sygdomme eller mistanke om
sygdomme, der kan overføres med blod, udelukkes (se kapitel
5).
6.624 Der skal foreligge en instruktion for blodtapning omfattende
donorudvælgelseskriterier, registrering og opskrivning af bloddonorer, detaljeret beskrivelse af selve blodtapningsteknikken
og de til blodtapningen hørende registrerings- og kontrolforanstaltninger. Der skal foreligge instruktioner på dansk for betjening af apparatur.
6.625 Blodtapning (såvel stationære som mobile) skal finde sted i
dertil egnede lokaler med en passende hygiejnisk standard. Der
skal være mulighed for venteplads, opskrivningsplads og hvileplads for donorerne efter tapningen. Der skal være adgang til
drikkevarer før og efter tapningen. Donorinterview, lægelige
samtaler og undersøgelser skal finde sted i lokaler, der opfylder
kravene til diskretion.
6.626 Permanente tappelokaler skal være lette at rengøre. Gulvene
skal være vaskbare med tilgængelige hjørner. Ventilation og
temperaturregulering bør være dimensioneret, så der opnås et
behageligt indeklima, idet vinduer ikke må åbnes. Opbevares
blodposer og andre utensilier i lokalet skal temperaturen kunne kontrolleres, overvåges og dokumenteres. Lokalerne bør
være placeret og indrettet, så unødvendig færdsel i lokalerne
undgås. Der skal være tilstrækkelig plads og let adgang til tappelejer og arbejdsborde. Der skal være adgang til håndvask i
tappelokalet.
6.627 r skal foreligge en skriftlig instruktion for rengøring af blodcentrets lokaler og udstyr (se 2.170). Rengøringen skal dokumenteres.
6.630 Umiddelbart før tapningen skal det ved et klinisk skøn af en
kvalificeret person (se 4.240) og ved udspørgen af donor afgøres, om der er noget til hinder for tapningen.
6.631 Det kliniske skøn indebærer en vurdering af donors almentilstand og omfatter iagttagelse af dyspnø, cyanose, usædvanlig
bleghed, ikterus, tegn på spirituspåvirkning, medicinpåvirking
eller psykisk uligevægt.
6.640 Donortapning skal foretages af personale, der er oplært i udførelse af venepunktur og tapning af fuldblod.
6.650 Såfremt maskinel blodtapning finder sted fx plasmaferese skal
personalet, der udfører disse tapninger, være oplært i anvendelsen og funktionen af det anvendte apparatur og i observation af donors kliniske tilstand.
6.660 Ved donortapning skal de anvendte systemer til opsamling af
donorblod være af en sådan beskaffenhed, at det i videst muligt omfang sikrer donor imod bivirkninger ved tapningen. Dette indebærer bla. at det anvendte tappeudstyr skal være steriliseret, CE-mærket og valideret. Når det tappede blod eller dele
deraf skal anvendes til transfusion, skal der anvendes lukkede
blodposesystemer med fleksibel væg uden luft i systemet, så
donor sikres imod luftemboli.