6.500

Cytafereser: Hyppighed, antal og mængde

6.510 Der bør gå mindst 3 døgn mellem to på hinanden udførte
trombocytafereser eller leukafereser.
6.511 Der bør gå mindst 2 uger fra en fuldblodstapning har fundet
sted til trombocyt- eller leukocytaferese udføres.
6.512 Fuldblodstapning kan finde sted 2 uger efter sidste trombocyteller leukocytaferese. Ved en mislykket trombocyt- eller leukocytaferese, hvor erytrocytterne ikke er returneret til donor, kan
fuldblodstapning først finde sted efter en pause, der svarer til
forholdet mellem størelsen på det aktuelle tab af erytrocytter
og tabet af erytrocytter ved en fuldblodstapning ganget med
90 dage.
6.513 Der bør gå mindst 3 måneder fra en fuldblodstapning har fundet sted, til der udføres erytrocytaferese. Der bør gå mindst 6
måneder efter en dobbelt erytrocytaferese, før der atter udføres tapning af erytrocytter.
6.520 Det donerede volumen (ekskl. antikoagulant) må ikke overstige
16 % af donors totale blodvolumen. I Vejledning nr. 9013 af 20.
december 2011 om sikkerhed ved bloddonation, angives at, ved
aferese må maks. 13 % af donors blodvolumen befinde sig ekstrakorporalt under aferesen. Snarlig revision af vejledningen
afventes, hvor dette ændres.
6.530 Ved dobbelt erytrocytaferese bør donors vægt være mindst 70
kg svarende til et blodvolumen på mindst 5 l og hæmoglobinkoncentrationen bør være mindst 8,7 mmol/l før tapning.
6.540 I tilslutning til trombocytafereser skal donors trombocytkoncentration måles, idet den bør være minimum 150 x 10 9
/l, se
tabel 4.2.