52. ORDFORKLARING
Aferese Maskinel tappemetode, hvor en eller flere af blodets
komponenter udvindes, mens resten ledes tilbage til donor. Ved plasmaferese udvindes plasma, ved cytaferese
udvindes cellulære komponenter, fx trombocytter.
Albumin Protein, der findes i blodets plasma. Albumin har bla. betydning for trykforhold i kredsløbet.
Anonymisering Prøver eller data er komplet fri for personhenførbare data
(fx navn, personnummer eller tappenummer). Der må ikke
på nogen måde være muligt at få adgang til personhenførbare data. Dette gælder også, selvom adgangen kræver
nøgle eller kode, og denne er i en andens varetægt.
Arkivprøve  Blodprøve fra hver tapning, som opbevares indtil et år
efter udløbsdatoen for produktet med den længste lagertid. Anvendes i forbindelse med look-back.
Audit Det samme som selvinspektion.
BAC-test  Forkortelse for henholdsvis »Blodtype Antistofscreentest
Computer test«. Synonym betegnelse for elektronisk forlig.
Såfremt et computersystem efter installation er blevet
valideret med henblik på ikke at kunne frigive AB0-
uforligelige blodkomponenter, kan det anvendes forud for
blodtransfusion i stedet for serologisk forligelighedsundersøgelse. Dette forudsætter: (1) At der foreligger 2 af
hinanden uafhængige blodtypebestemmelser af patienten, hvoraf den ene skal være foretaget på en aktuelt udtaget blodprøve. Resultatet af den tidligere blodtypebestemmelse skal forefindes i IT-systemet, og systemet skal
advare brugeren såfremt der er diskrepans imellem resultater på de 2 blodtypebestemmelser. (2) Computersystemet skal indeholde følgende oplysninger vedrørende den
disponible blodportion: Tappenummer, blodkomponentens art, resultat af kontroltypebestemmelse. (3) Computersystemet skal være udformet på en sådan måde, at det
sikrer korrekt indtastning af data og skal advare brugeren
om diskrepans imellem blodkomponentens blodtypemærkning, resultat af kontroltypebestemmelse af blodportion og major AB0-uforligelighed imellem blodportion
og recipient.
Batch En afgrænset mængde af en vare fremstillet i en samlet
proces eller i en serie af processer på en sådan måde, at
varen kan anses for at være homogen. Enkeltportioner af
blod og blodkomponenter opfylder umiddelbart dette
kriterium. En batch kan ligeledes opnås, når der foretages
blanding af blod og blodkomponenter, hvor flere portioner sammenblandes.
Batchnummer En entydig betegnelse for en given batch. Tappenummeret på blodposen er en sådan entydig betegnelse.
BF-test Blodtypekontrol-forligelighedstest, analog til BAC-test.
Anvendes hos patienter med irregulære antistoffer. Saltvandsforliget erstattes med blodtypekontrol og der foretages forligelighedsprøve med indirekte antiglobulinteknik
ved 37 °C.
Bivirkning, alvorlig En utilsigtet komplikation hos donor eller modtager i forbindelse med tapning eller transfusion af blod eller blodkomponenter, der er dødelig, livstruende eller invaliderende eller medfører uarbejdsdygtighed, eller som udløser
eller forlænger et hospitalsophold eller en sygdomstilstand. Skal indberettes til de kompetente myndigheder.
Blod Fuldblod tappet fra én enkelt donor og behandlet enten til
transfusion eller til videreforarbejdning.
Blodbank En enhed, der udfører blodbankvirksomhed.
Blodbankvirksomhed Tapning og testning af humant blod og blodkomponenter
uansetanvendelsesformål og/eller håndtering, opbevaring
og distribution eller dele heraf, når anvendelsesformålet
er transfusion.
Blodcenter En samling af blodbanker, der indgår i en struktur eller et
organ, der står for tapning og testning af humant blod og
blodkomponenter uanset anvendelsesformål og håndtering, opbevaring og distribution heraf, hvis anvendelsesformålet er transfusion.
Bloddepot En enhed på et hospitalsafsnit, hvor der udføres blodbankvirksomhed i form af opbevaring, distribution og
eventuelt forligelighedsprøvning på blod og blodkomponenter udelukkende til hospitalets eget brug, herunder
hospitalsbaserede transfusionsaktiviteter.
Blodderivater De industrielt fremstillede lægemidler, der kan udvindes
af humant blod, fx faktorpræparater, humant albumin og
immunglobulin fra frisk frosset plasma og interferon frem-stillet fra humane lymfocytter.
Blodkomponenter Blodets terapeutiske komponenter (røde blodlegemer,
hvide blodlegemer, blodplader, plasma) som kan behandles ved centrifugering, filtrering og frysning ved anvendelse af traditionelle blodbankmetoder.
Blodprodukt Ethvert produkt til terapeutiske formål, fremstillet på basis af blod eller plasma fra mennesker. Et produkt, hvis
fremstilling er baseret på blod som råvare. Fællesbetegnelse for blodderivater og blodkomponenter, se disse.
Buffy-coat Det lag, der adskiller plasma fra erytrocytter efter centrifugering af fuldblod. Laget indeholder mange trombocytter samt leukocytter og anvendes til viderefremstilling af
trombocytkomponenter.
CE-mærkning Communautés Européeanne mærkning. Ce-mærket meddeler omverdenen, at produktet må markedsføres frit i
hele EU, idet produktet er i overensstemmelse med alle
relevante direktiver. Fabrikanten har underkastet sig alle
de vurderingsprocesser, der er fastsat i EU-retten vedrørende produktet. Fabrikanten skal kunne fremlægge den
tekniske dokumentation vedrørende produktet samt en
fabrikanterklæring eller et overensstemmelsescertifikat.
Blodposer og andre utensilier der anvendes ved blodkomponentfremstilling skal være CE-mærkede.
CPD Citrat Phosphat Dextrose
CMV Cytomegalovirus. Kan overføres ved transfusion. CMV
befinder sig i leukocytterne, hvorfor smitteoverførsel kan
hindres ved leukocytdepletering.
Dataansvarlig  Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed
eller lignende, der alene eller sammen med andre afgør,
til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger. Behandling omfatter enhver aktivitet eller række af aktiviteter som personoplysninger gøres til gengæld for. Det kan fx være indsamling, registrering, opbevaring, tilpasning, søgning, brug og
videregivelse eller sletning af personoplysninger.
Databehandler  Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed
eller lignende, der behandler personoplysninger på den
dataansvarliges vegne. En databehandler, er altid en ekstern fysisk eller juridisk person, som ikke har et ansættelsesforhold hos den dataansvarlige. Databehandleren behandler dataoplysninger efter instruks fra dataansvarlige.Databehandleren bestemmer i modsætning til den dataansvarlige hverken hvordan eller med hvilke formål, der
må behandles personoplysninger.
Databehandleraftale Skriftlig aftale mellem dataansvarlige og databehandler
vedrørende behandling af data.
DART Dansk Regstrering af Transfusionsrisici, nationalt hæmovigilanceregister i DSKI regi.
Donor En person, som har et normalt helbred og en god sygehistorie, og som frivilligt afgiver blod eller plasma til terapeutisk brug.
Donor i pause En donor, der ikke må tappes i en nærmere fastlagt periode pga. risiko for eget eller patientens helbred.
Dosimeter Stråleindikator, der bla. anvendes til dokumentation for
udført bestråling af blodkomponenter
DSKI Dansk Selskab for Klinisk Immunologi, www.dski.dk. Det
videnskabelige selskab for klinisk immunologi. Udgiver bla.
Transfusionsmedicinske Standarder (TMS). Organiserer et
hæmovigilanceprogram: Dansk Registrering af Transfusionsricisi (DART) og sammen med Danske Regioner Dansk
Transfusionsdatabase (DTDB). Formanden er repræsenteret i Sundhedsstyrelsens Transfusionsmedicinske Råd.
DVI  RhD type med partielt D-antigen. Ved transfusion med
RhD positivt blod eller graviditet med RhD positivt foster
kan individer med denne type danne anti-D rettet mod de
D epitoper, som det pågældende individ mangler. Individer med typen DVI er som donorer RhD positive og som
patienter RhD negative.
EDQM European Directorate for the Quality og Medicines and
Healthcare. Bidrager til at sikre basale rettigheder i form
af ligeværdig adgang til medicin og sundhedsvæsen af god
kvalitet og promovere og beskytter menneskelig sundhed
ved at udgive vejledninger og publikationer. Udgiver bla.
Guide to the Preparation, Use and Quality Assurance of
Blood Components (Blood Guide).
Ekstra materiale I forbindelse med tapningen udtages en samlet mængde
blod (blodportion og blodprøver), der overstiger de grænser for tapning, som er anført i Vejledning om sikkerhed i
forbindelse med bloddonation (500 ml for personer med
en kropsvægt på 50-60 kg og 600 ml for personer med en
vægt over 60 kg). Udtagning af ekstra materiale vil kunvære relevant i forskningssammenhænge (og dermed efter forudgående videnskabsetisk godkendelse og informeret samtykke), idet det ikke er tilladt at gå over grænserne
i forbindelse med en tapning jf. vejledningen
Erstatningsdonor Donor, der rekrutteres af patienter, med henblik på en
behandling, som indebærer blodtransfusion. Anvendes
ikke i Danmark.
Erytrocytdiagnose Påvisning af A, B og RhD antigener på erytrocytten og indgår i en blodtype- og kontrolblodtypebestemmelse.
Erytrocytter Røde blodlegemer. Fremstilles af fuldblod ved centrifugering. Anvendes til transfusion for at erstatte blodtab fx
efter ulykker og operation.
Erytrocytkomponenter Blodkomponenter, som indeholder erytrocytter.
Faktorpræparater Koagulationsproteiner som fx faktor VIII til behandling af
hæmofili A, faktor IX til behandling af hæmofili B, og aktiveret faktor IX til behandling af hæmofilipatienter med
antistof mod faktor VIII.
Flergangsdonor En person, som har afgivet blod eller plasma i Danmark
inden for de seneste 5 år.
Forligelighedsprøve Undersøgelse hvis formål er at sikre, at transfunderede
blodkomponenter er immunologisk forligelige med patienten.
Forskning, materiale til Udtag af materiale til forskning forstås projekter, der udføres for at besvare et videnskabeligt spørgsmål.
Frigivelse Den handling, hvorved en batch tillades anvendt til fremstilling, videreforarbejdning, udlevering eller salg. Blodbankens frigivelse vil sædvanligvis omhandle udlevering af
blodkomponenter til bloddepoter, afdelinger eller til industriel blodderivatfremstilling.
Frigivelsesliste  Anvendes til registrering af resultaterne af blodtypebestemmelse og øvrige obligatoriske undersøgelser, der udføres på blodportioner. Listen danner grundlag for frigivelsen af blodportionerne.
Frisk frosset plasma (FFP)  Plasma fra donorblod, som enten er separeret og frosset
senest 6 timer efter tapning eller er separeret op til 20
timer efter tapning, såfremt donorblod er afkølet og opbevaret ved 20 °C umiddelbart efter tapning. Indhold af
koagulations- og plasmafaktorer er bevaret. Anvendes bla.
til industriel fremstilling af faktorpræparater og albumin, og i mindre grad til direkte patientbehandling.
Frog-leap teknik Tappeteknik, der anvendes i forbindelse med autolog
transfusion, hvor man infunderer de ældste portioner tilbage til patienten for at kunne tappe nye portioner.
GDP God distributionspraksis.
GDPR General Data Protection Regulation. På dansk anvendes
databeskyttelsesforordningen (også kaldet persondataforordningen), som er en EU-forordning med det formål at
styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i
Den Europæiske Union (EU).
GMP God fremstillingspraksis (Good Manufacturing Practices).
Beskrevet i Vejledning om god fremstillingspraksis offentliggjort af Kommissionen i Regler for lægemidler gældende
i Det Europæiske Fællesskab, bind IV.
GLP God laboratoriepraksis (Good Laboratory Practices).
HLA Human Leukocyt Antigen (Vævstype).
Hæmovigilance  Overvågning af transfusionsbehandlingen og dennes bivirkninger. Se også DART.
Immunmodulation  Indvirkning på immunapparatet.
ISBT 128 En standard for mærkning af blod og blodkomponenter.
Udviklet af Working Party on Automation and Data Processing nedsat af International Blood Transfusion Society
(ISBT). Anvender stregkoden Code 128. ISBT 128 er en
beskyttet standard, der ejes af et non-for-profit firma:
International Council for Commonality in Blood Bank Automation (ICCBBA). Der skal betales afgift for at benytte
koden (10 øre per anvendt tappenuumer). Standarden er
beskrevet i ISBT 128. Bar code symbology and application
symbology for labeling of whole blood and blood components.
ISO International Standardization Organisation. Den internationale standardiseringsorganisation.
IVDR  In Vitro Diagnostic Medical Device Regulation. Er en forordning fra Den Europæiske Union om markedsføring og
ibrugtagning af medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.
Formålet er, at styrke patientsikkerheden og tilgængeligheden af nyt udstyr ved at understøtte markedsføringen
og skærpe overvågningen af udstyret.
Karantæne Den situation, hvori en vare befinder sig, når den ikke er frigivet. Blod og blodkomponenter, for hvilke der endnu
ikke foreligger resultater af de obligatoriske undersøgelser, skal holdes i karantæne.
Kassationsgrad  Antal enheder, der kasseres pga. tekniske fejl, uheld, positiv infektionsmarkørtest eller lignende, i forhold til det
totale antal enheder fremstillet.
Kompetente myndighed Den myndighed som har ansvar for at overvåge blodbankerne i henhold til LOV nr. 295 af 27/04/2005 om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (Blodforsyningsloven).
Komponentterapi Transfusionsterapi, hvor man kun indgiver en enkelt eller
flere blodbestanddele fx røde blodlegemer opslemmet i
saltvand. Et terapeutisk fremskridt i forhold til traditionelle transfusioner med fuldblod, idet man kun indgiver de
blodkomponenter, patienten har brug for. Desuden er
holdbarheden af de separerede blodkomponenter bedre
end fuldblod.
Konferering Manuel kontrol af identitet mellem to sæt data. Fx konferere patientidentitet, patientblodtypesvar, blodportion og
følgeseddel ved transfusionsbehandling.
En konferering skal normalt altid udføres af to personer og
således, at person 1 læser de kritiske data fra datasæt 1
højt for person 2, der samtidig kontrollerer, at disse
stemmer overens med oplysningerne i datasæt 2. Derefter
læser person 2 de samme kritiske data op fra datasæt 2,
idet person 1 samtidig kontrollerer, at de stemmer
overens med data i datasæt 1.
Kontrolblodtypebestemmelse Obligatorisk undersøgelse af alle blodportioner. Bestemmelse omfatter som minimum erytrocytdiagnose med et
anti-A, et anti-B og et anti-D.
Kryopræcipitatdepleteret
plasma 
Plasma depleteret for kryopræcipitat. Anvendes bla. til
behandling af patienter med TTP (Trombotisk Trombocytopenisk Purpura).
Kvalitetshåndbog Indeholder en definition og beskrivelse af kvalitetstyringssystemet.
Kvalitetsansvarlig  Person med ansvar for kvalitetskontrollen. Personen skal
have en tilstrækkelig grundlæggende naturvidenskabelig
baggrund (akademiker) og praktisk erfaring.
Kvalitetskontrol Kvalitetskontrol af blodkomponenter er en del af kvalitetssikringen (QA = quality assurance) og indebærer regel-mæssig stikprøvekontrol af de fremstillede komponenter
(QC = quality control). De øvrige elementer er beskrevet i
kapitel 2 og omfatter: Validering af nye procedurer, opstilling af kvalitetskrav for produktet (Quality requirements), samt procedurekontrol/færdighedskontrol (proficiency testing).
Kvalitetskontroldata/-analyse Data fra kvalitetskontrol eller -analyse indsamlet ved stikprøvekontrol og som underkastes statistisk proceskontrol
og præsenteres i en kvalitetskontrolrapport.
Kvalitetskontrolrapport  Resultaterne af kvalitetskontrolanalyserne skal samles og
bearbejdes statistisk i en kvalitetskontrolrapport. Evt. tendenser til skred i analysetallene skal bemærkes og forslag
til korrektioner i fremstillingsprocessen anføres. Den kvalitetskontrolansvarlige skal underskrive rapporterne og sikre, at de bliver forelagt den produktionsansvarlige.
Kvalitetssikring, materiale til Udtag af prøvemateriale fra tapning til kvalitetssikring
forstås procedurer evt. som del af et projekt, der udføres
for at validere, optimere, kvalitetskontrollere metoder,
der anvendes eller påtænkes anvendt i klinisk drift, herunder udarbejdelse af referenceintervaller.
Kvalitetssikringssamtykke Samtykke indhentet i henhold til § 2 i Bekendtgørelse om
sikkerhed i forbindelse med bloddonation.
Leukocytter Hvide blodlegemer. Det er leukocytter, der forårsager de
fleste febrile transfusionskomplikationer.
Leukocytdepletering Fjernelsen af hovedparten (mere end 99,9 %) af de hvide
blodlegemer.
LISS  Lav IonStyrke Saltvand.
Look-back undersøgelse Identifikation af patienter, der er transfusionsbehandlet
med blod, der muligvis kan indeholde smittekim.
Lot  Ensartet produktionsserie (se Batch).
Masterfile Dokumentation for produktudviklingsprocessen for hver
blodkomponent.
MDR Medical Device Regulation. Er en EU forordning omhandlende medicinsk udstyr. Formålet er at styrke patientsikkerheden og tilgængeligheden af nyt udstyr ved at understøtte markedsføringen og skærpe overvågningen af udstyret.
Medicinsk udstyr Produkter til diagnostik, behandling, lindring af sygdomme, skader og handicap. Utilsigtede hændelser med medi-cinsk udstyr skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen.
Modtagekontrol Ved modtagekontrol forstås en kontrol på en leverance af
kritiske varer med henblik på at dokumentere, at leverancen indeholder den korrekte vare, at varen er holdbart en
passende periode, intakt, at varen er frigivet til brug af
leverandøren samt evt. kvalificering af varen mhp. at dokumentere, at varen lever op til den funktionalitet og kvalitet, som angivet af leverandøren samt virksomhedens
egne krav til varen.
NAT Nukleinsyreamplifikationstest. En fælles betegnelse for
forskellige testprincipper, der benytter sig af opformering
af genetisk materiale (DNA eller RNA).
Ny donor Potentiel donor, der aldrig har givet blod eller plasma eller
som ikke har givet blod eller plasma i Danmark inden for
de sidste 5 år.
PCR Polymerase chain reaction. Et testprincip, der benytter sig
af opformering af genetisk materiale (DNA eller RNA).
Personoplysninger Enhver form for information, der kan henføres til bestemte personer. Fingeraftryk, billeder eller biologisk materiale
er også personoplysninger. Selv om oplysningerne er erstattet af et laboratorie- eller tappenummer, er det stadig
per-sonoplysninger, hvis nummeret kan føres tilbage til
den oprindelige personoplysning (pseudonymiserede oplysninger).
Personoplysninger, følsomme Personoplysninger, som vedrører race, etnisk oprindelse,
politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige forhold samt behandling af genetiske data,
helbredsoplysninger eller oplysning om seksuel orientering.
Ph. Eur. European Pharmacopœia, jf. Danske Lægemiddelstandarder.
PFF Se Plasma til fraktionering.
Plasma til fraktionering  International betegnelse: Plasma For Fractionation (PFF).
Plasma fra bloddonorer, som anvendes til at fremstille
medicinske blodderivater, fx albumin og immunglobulin.
Plasmaekspander Betegnelse for en række præparater, der som albumin kan
regulere trykforhold i blodet. Fremstilles bla. ud fra dextran, et sukkerprodukt.
Plasmaferese  Tappemetode til tapning af plasma. I forbindelse med
tapning adskilles blodceller og plasma, og blodcellerne ledes tilbage til donor. Da donor således kun mister plasma, kan det tappes oftere og i større mængde.
Plasmakontrol Påvisning af anti-A og anti-B i plasma. Indgår i en blodtypebestemmelse.
Plasmodiumantistoffer Antistoffer mod malariaparaisitter.
Potentiel donor En person, som melder sig ved et blod- eller plasmaindsamlingscenter og erklærer sig villig til at afgive blod eller
plasma.
Procedurekontrol  Den kontrol, der udføres under produktion af et lægemiddel for at sikre, at der opnås et produkt af den ønskede
kvalitet (se også 9.220).
Produktionsansvarlig Person med ansvar for den samlede produktion. Personen
skal have en tilstrækkelig grundlæggende naturvidenskabelig baggrund (akademiker) og praktisk erfaring. Den for
blodbanken ansvarlige overlæge kan tillige fungere som
produktionsansvarlig.
Pseudonymiseret Data mærket med et nummer, fx tappe- eller laboratorienummer, som kan føres tilbage til den oprindelige personoplysning uanset med hvilke midler. Pseudonymiserede oplysninger ligestilles med personlige oplysninger,
modsat anonymiserede oplysninger, hvor man på ingen
måde overhovedet har mulighed for at finde de oprindelige personoplysninger.
Reserveret bloddonation  Betegnes også målrettede donationer eller directed blood
donation. Patienten anviser selv de donorer, han/hun ønsker at modtage blod fra. Reserveret bloddonation øger
imidlertid ikke sikkerheden ved blodtransfusion og anvendes i Danmark kun på medicinsk indikation.
Råvare Enhver ingrediens, som anvendes ved produktion af en
færdigvare, uanset om denne ingrediens indgår i færdigvaren eller ej. Blodbankens råvarer omfatter bla. poser til
brug for tapning af blod. Donors fuldblod er også at betragte som en råvare.
SAG-M Erytrocytopbevaringsmedium indeholdende Saltvand tilsat Adenin, Glucose og Mannitol.
Intern audit En systematisk og uafhængig undersøgelse af om kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt og hensigtsmæssigt
SOP Standard Operation Procedure. Instruktion.
Statistisk proceskontrol Der findes forskellige typer af statistisk proceskontrol.
Fælles for dem er, at det ud fra en given produktions størrelse defineres, hvilket antal stikprøver og med hvilken
frekvens, der skal indsamles, samt det antal divergerende
resultater, som skal fordre en nærmere undersøgelse af
produktionsforholdene (fx en ny validering af materialer
og procedure).
Søjlekort Fællesbetegnelse for søjler eller brønde med gel eller
glaskugler, der anvendes til blodtypeserologiske undersøgelser. Princippet bygger på at gelen eller glaskuglerne er
af en sådan beskaffenhed at de tilbageholder agglutinerede erytrocytter, medens de ikke agglutinerede erytrocytter sedimenteres.
Ta-GvH Transfusionsassocieret Graft versus Host komplikation.
Tappeliste Liste over de tappede og til blodbanken indkomne blodportioner, som befinder sig i blodbankens karantænelager, og på hvilke der endnu ikke er udført de obligatoriske
undersøgelser.
Tappenummer Entydigt løbenummer på blodpose. Se også batchnummer.
Trombocytter  Blodplader. En bestanddel af blodets celler, der sikrer, at
blødninger standser.
Trombocytaferese Se aferese.
TRALI  Transfusion Related Acute Lunge Injury. Alvorlig transfusionskomplikation, der hyppigst er forårsaget af leukocytantistoffer i donor plasma. Symptomer som ved ARDS (Adult
Respiratory Distress Syndrome).
Uddateret plasma Plasma fremstillet ved separering af fuldblod, der har
overskredet holdbarhedsperioden i blodbanken.
Uddateringsgrad Antal enheder produceret komponent, der er kasseret
pgra. overskridelse af udløbsdatoen, i forhold til det totale
antal enheder ført til lager.
Udløbsdato En for hver enkelt batch fastsat dato, der angiver udløb af
den periode, hvori batchen må anvendes.
Udstyrskontrol Den kontrol der udføres for at sikre, at udstyr til enhver
tid fungerer inden for de fastlagte normer. Blodbankens
udstyrskontrol omfatter bla. tilsyn med temperatur til
termostatregulerede skabe samt analyseudstyr og centrifuger.
Utilsigtet hændelse, alvorlig enhver utilsigtet tildragelse i forbindelse med tapning,
testning, behandling, opbevaring eller distribution af blod
og blodkomponenter, der kan være dødelig eller kan medføre forhold, der er livstruende, invaliderende eller medfører uarbejdsdygtighed for modtageren eller som udløser
eller forlænger et hospitalsophold eller en sygdomstilstand. Skal indberettes til de kompetente myndigheder.
Validering  Undersøgelse af og dokumentering for, at en given proces
vil føre til det ønskede resultat inden for fastlagte grænser.
Valideringsmasterplan  Instruktion for validering.
vCJ  Variant Creutzfeldt Jakobs Disease
Videnskabsetisk samtykke Samtykke indhentet i henhold til LBK nr. 1283 af
15/08/2017 om lovbekendtgørelse om videnskabsetisk
behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.