25. APPENDIKS 8: IT-systemer i blodbankvirksomhed
Kravene til IT-systemer til blodbankvirksomhed svarer til de
krav, der er beskrevet i Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr.
1230 om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed.
Software, hardware og backup-procedurer skal kontrolleres regelmæssigt for at sikre deres pålidelighed, valideres før brug og
holdes i valideret stand. Hardware og software skal beskyttes
mod ikke-godkendt brug eller ændringer. Backup-proceduren
skal forhindre tab af eller skader på data, hvis systemet planmæssigt eller utilsigtet er ude af drift, eller hvis der opstår
funktionsfejl. Hertil kommer kravene i LOV nr. 502 af
23/05/2018 om supplerende bestemmelse til forordning om
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger
(Databeskyttelsesloven).