2.350

Procedurer til efterundersøgelse

2.351 Produkter må kun frigives til udlevering, når alle obligatoriske
undersøgelser er udført med et tilfredsstillende resultat. Frigivelse skal være et veldefineret skridt, hvor alle optegnelservedrørende produktet gennemgås for at sikre, at de specificerede krav overholdes. Ansvaret for den endelige frigivelse påhviler den person, der foretager frigivelsen. Det skal være valideret, at det med det anvendte IT-system ikke er muligt uden
advarsel at frigive ikke-testede eller defekte blodkomponenter,
væv eller celler.
2.352 Der skal være etableret nødprocedurer til frigivelse af blodkomponenter, væv og celler i de situationer, hvor IT-systemet
ikke fungerer.
2.353 Bemyndiget personale skal systematisk gennemgå og vurdere
resultaterne af udførte undersøgelser og derefter godkende, at
resultaterne frigives.
2.354 Sikker bortskaffelse af prøver, der ikke længere skal anvendes,
skal være beskrevet i instruktioner.