2.360

Rapportering af resultater

2.361 Virksomhedens analysesvar skal overholde fastsatte standarder og rekvirentens behov. De skal være letlæselige, uden fejl
og skal afgives til personer, der er bemyndiget til at modtage
og anvende resultaterne. Der skal lokalt besluttes, hvordan
analysesvar skal udformes. Analysesvar kan indeholde følgende
• undersøgelsesidentifikation
• undersøgelseslaboratorium
• entydig patientidentifikation
• entydig rekvirentidentifikation
• prøvetagningsdato
• analysedato
• svardato
• resultat(er). Hvor det er relevant og muligt opgives resultatet i SI-enheder
• tappenummer/donationsnummer og ISBT 128 produktkode hvor dette er relevant
• fortolkning af resultat(er), hvor dette er relevant herunder eventuelle bemærkninger vedrørende forhold,
der kan have haft indflydelse på analyseresultatet
• underskrift for den person der frigiver resultatet, hvis
det er relevant.
• ved positive resultater af konfirmatoriske smittemarkørundersøgelser bør svaret indeholde forholdsregler,
der skal træffes med hensyn til oplysning til do-nor/rekvirent og hvilke opfølgningsprocedurer, der skal
iværksættes.
• ved afvigende resultater og positive smittemarkørundersøgelser på blod-, vævs- og celledonorer
bør svaret indeholde en beskrivelse af håndteringen af
produkter samt eventuel tilbagekaldelsesprocedure.
2.362 Virksomheden skal have en procedure for ændring og tilbagekaldelse af analysesvar. Samtlige ændringer og tilbagekaldelser
skal kunne dokumenteres. Ved tilbagekaldelse af svar skal rekvirenten have entydig information om, hvilket svar virksomheden
tilbagekalder.
2.363 For at reducere fejl og misforståelser ved mundtlig svarafgivelse
skal modtageren gentage det oplæste. Virksomhedens medarbejder skal notere modtagerens navn, dato samt eget navn på
svaret. Mundtlige svar følges altid op med et skriftligt svar.
2.364 På midlertidige svar skal det tydeligt fremstå, at svaret er midlertidigt og at endeligt svar fremsendes efterfølgende
2.365 Der skal forefindes en procedure for svarafgivelse til kunder
uden for de til virksomhedens tilknyttede hospitaler.
2.366 Virksomheden have en procedure, der sikrer, at svar ved henvendelser fra privatpersoner, praktiserende læger, politi og tilsvarende kun afgives til den, som personen udgiver sig for at
være.