2.200

Validering

2.201 Begrebet validering anvendes generisk og dækker både kvalificerings- og valideringsaktiviteter. Ved validering forstås den
proces, hvorved data indsamles og vurderes med henblik på
dokumentation af, om en given funktion (metode, laboratorieudstyr eller lokale) opfylder forud definerede krav før ibrugtagning til rutineformål.
2.210 Fremgangsmåden ved en validering, herunder valideringsmasterplanen, skal beskrives i en instruktion. Valideringsmasterplanen er den skabelon, som alle valideringer skal følge. Alle
valideringsaktiviteter skal planlægges og hovedtrækkene skal
beskrives i en valideringsmasterplan.
2.211 Før igangsættelse af valideringsaktiviteter, skal der udarbejdesen valideringsprotokol. Valideringsprotokollen skal godkendes
(underskrives) iht. virksomhedens bestemmelser, inden valideringen påbegyndes.
2.212 Valideringsaktiviteter skal udføres i henhold til valideringsprotokollen, Valideringsrapporten skal konkluderes og godkendes
(underskrives) iht. virksomhedens bestemmelser, inden funktionen anvendes til rutineformål.
2.220 Virksomheden skal beskrive en valideringsmasterplan, som kan
indeholde følgende punkter:
• formålet med validering
• afdelingens valideringspolitik
• princip/baggrund for validering
• fremgangsmåde ved validering
• dokumentstyringssystemet for valideringsprotokoller
og -rapporter skal beskrives
• skabeloner for valideringsprotokol og -rapport. Heraf
skal det fremgå, hvem der kan og skal godkende valideringsprotokoller og -rapporter.
2.221 Valideringsprotokollen kan indeholde følgende:
• formål
• baggrund for indkøb, implementering, udskiftning eller
ændring
• beskrivelse af det, der skal valideres (systembeskrivelse)
• lovgrundlag i relation til myndigheder etc.
• ansvarlig for oprettelse af protokol
• ansvarlig for godkendelse af protokol
• nødvendige ressourcer (instruktioner, personale, materiale, lokaler etc.)
• ansvarlig for praktisk udførelse af validering
• teknologivurdering inkl. arbejdsmiljø, evt. med involvering af medicoteknisk afdeling, IT-afdeling etc.
• økonomisk grundlag for valideringen
• opstilling af tidsfrister for validering
• beskrivelse af kritiske trin og opstilling af acceptkriterier
for valideringen eller kravspecifikation med mål og ønsker for funktionens præstationer (fx fastlæggelse af
kontrolværdier og cut-off, sensitivitet, specificitet,
kendte falske positive, antal invalide test runs)
• praktisk udførelse. Overvågning af forløbet (hvem informeres ved uforudsete hændelser/resultater)
• risikovurdering
• ansvarlig for udarbejdelse af rapport
• ansvarlig for godkendelse af rapport
• implementering (hvem informerer relevant personale,
hvilken form for information skal gives, hvornår træder
funktionen i kraft etc.)
• kvalitetssikring af processen (hvilke forholdsregler skal
tages under valideringen, fx anvendelse af godkendte
termometre, valide kontroller og analyser etc.)
• plan for revalidering (vurdering af, hvornår funktionen
skal revalideres)
• godkendte tilladelser (fx Videnskabsetisk Komité, de
kompetente myndigheder, Arbejdstilsynet, akkrediteringsorgan mv.)
2.222 Valideringsrapporten kan indeholde følgende:
• kort beskrivelse af det, der er valideret (systembeskrivelse)
• afvigelser i forhold til valideringsprotokollen
• præsentation af resultater og statistisk bearbejdelsediskussion (er acceptkriterier overholdt, er lovgrundlag
overholdt, hvilke konsekvenser angiver resultatet,
skærpet overvågning, ændringer i forhold til andre metoder, laboratorieudstyr eller lokaler etc.)
• konklusion (kan den validerede funktion anvendes til
formålet, er valideringen dækkende eller skal der supplerende validering til, er der særlige forhold der skal
iværksættes inden implementeringen etc.)
• redegørelse for implementeringsproces (kommunikation (hvem, hvad) til personale og eksterne samarbejdspartnere, uddannelsesplaner, instruktioner mv.)
• dateret godkendelse til ibrugtagning
• ansvarlig for udarbejdelse af rapport
• ansvarlig for godkendelse af rapport
2.233 Omfanget af og formålet med valideringen vil afhænge af en risikovurdering af funktionen. Her vurderes hvilke elementer,
som vil være kritiske for sikkerheden og kvaliteten af produkterne eller analyserne.
2.234 En validering kan indeholde følgende kvalificeringsaktiviteter
bestemt ud fra risikovurderingen (hvis det skønnes mest praktisk kan visse kvalificeringskriterier slås sammen fx IQ/OQ,
OQ/PQ eller PQ/PV):
• Design Qualification – DQ: Dokumentation for at funktionen opfylder det ønskede formål.
• Installation Qualification – IQ: Dokumentation for at
funktionen er installeret korrekt efter specifikationer og
lovgrundlag (mht. sikkerhed og miljø) i henhold til manual, indlægsseddel, leverandøroplysninger osv.
• Operational Qualification – OQ: Dokumentation for at
funktionen driftmæssigt fungerer som specificeret, dvs.
en undersøgelse af korrekt funktion (fx virker betjeningsknapperne)
• Performance Qualification – PQ: En dokumentation for
at funktionens funktionelle elementer afprøves med
“placebomateriale” (vand, uddateret blod, testprøver)
som var det rutinemæssig produktion. Herved undersøges de mest ugunstige forhold, dvs. worst case (fx minimal/maksimal belastning, min/max temperatur osv.).
Formålet er at eftervise funktionens robusthed og egnethed til opgaven, før den tages rutinemæssigt i brug.
I nogle tilfælde (fx, afereseudstyr) er det nødvendigt at
anvende materiale der indgår i produktionen. Proces Validation – PV: Dette er den egentlige validering, hvor funktionens præstation afprøves med rutineprøver, fx rutinemæssig produktion under skærpet
overvågning. Inden PV påbegyndes skal funktionen være beskrevet i en godkendt instruktion.
2.235 Skal en funktion erstatte en hidtil anvendt, skal der, hvis det er
muligt, foretages en sammenligning mellem de to i en opsætning, som svarer til den rutinemæssige anvendelse. Fraviges
dette, skal det noteres og begrundes.
2.236 Ved validering af udstyr, metoder, kits eller lignende til fx virusscreening, antistofscreening, BAC-test, hvor et stort antal
negative og få positive resultater kan forventes ved den rutinemæssige anvendelse, er parallelkørsel mellem de to produkter utilstrækkelig. Derfor sammensættes et testpanel af positive og negative prøver, der afprøves blindt. Det udvalgte panel
bør indeholde passende kvaliteter (fx forskellige specificiteter)
og kvantiteter (fx fortynding af sera). Der tages stilling til relevante eksterne og interne kontroller, antal analyserør, prøvemængder, prøverørs type (størrelse, antikoagulans, serum
etc.), donorprøver, patientprøver og statistisk behandling af
data.
Procedurens sensitivitet (antal fundne positive x 100/antal
sande positive) og specificitet (antal fundne negative x
100/antal sande negative) udregnes.
2.237 For metoder eller laboratorieudstyr, som indeholder automatisk prøveidentifikation, afprøves identitetssikkerheden ved at
forsøge at stresse systemet med prøveombytninger, dårligt
læsbare stregkoder og forkert påsatte etiketter på forskellige
prøveglas, hvis det skønnes relevant. For systemer med mikrotiterplader eller racks undersøges mulighederne for ombytning
og rotation af pladerne i apparaturet. Systemets reaktioner
overfor disse handlinger beskrives og noteres i valideringsrapporten.
2.238 Indebærer ændringer i en fremstillingsprocedure tilsætning af
stoffer til en blodkomponent, er der tale om et nyt lægemiddel, som kræver anmeldelse og registreringsansøgning til lægemiddelstyrelsen, klinisk afprøvning og projektansøgning til
den lokale Videnskabsetisk Komité inden anvendelse.
2.240 Alle funktioner (metoder, laboratorieudstyr eller lokaler) skal
revalideres efter en på forhånd fastsat tidsperiode. Har der ikke været ændringer til funktionen, vil dokumentation for at
de/den opfylder de fastsatte definerede krav til rutineproduktion være tilstrækkelig.
2.241 Når en funktion har været taget ud af drift eller er blevet ændret/repareret, skal der udføres revalidering, før de/den må
genanvendes i produktionen. En revalidering er ikke så omfattende som den først udførte validering; her undersøges blot
udvalgte kritiske dele af kvalificeringsaktiviteterne (se 2.234).