2.180

Laboratorieudstyr og kritiske varer

Før indkøb af udstyr opstilles en kravsspecifikation med mål og
ønsker til funktionens præstationer. Ved indkøb af laboratorieudstyr eller lign., som kræver EU-udbud, skal kravspecifikationen udformes som en del af udbudsmaterialet. Vær opmærksom på myndighedskrav (fx CE-mærkning, krav i den Europæiske Farmakopé, national lovgivning mv.)
2.181 Laboratorieudstyr skal vedligeholdes og kontrolleres systematisk (dvs. faste regelmæssige serviceeftersyn). Serviceeftersyn
skal dokumenteres i laboratorieudstyrets logbog.
2.182 Alt laboratorieudstyr skal valideres, kalibreres og vedligeholdes, så det svarer til det tiltænkte formål. Validering, kalibrering og vedligeholdelse skal dokumenteres. Laboratorieudstyr
skal valideres ved installation og med regelmæssige mellemrum for at eftervise at kravene til ydeevne og nøjagtighed
(sandhed og præcision) er opfyldt, samt at laboratorieudstyret
er i overensstemmelse med de relevante og krævede specifikationer. IT-programmer og -apparatur og systemer integreret
dermed skal ligeledes valideres.
2.183 Der skal foreligge et program, der regelmæssigt overvåger og
beviser korrekt kalibrering og funktion af laboratorieudstyr.
Laboratorieudstyr skal vedvarende generere præcise og reproducerbare resultater. Der skal være etableret procedurer til
beskyttelse af udstyr og data, så disse bevares intakte til enhver tid. IT-programmer og -apparatur skal beskyttes for at
forhindre utilsigtet anvendelse, som kan ændre eller ødelægge
disse.
2.184 Virksomheden skal have et dokumenteret program til forebyggende vedligeholdelse og rengøring, så arbejdet kan udføres
sikkert. Programmet skal som minimum følge leverandørens
anbefalinger. Afvigelser skal valideres og dokumenteres. Når
laboratorieudstyr er blevet repareret, eller der er gennemført
service, skal det sikres, at det har en tilfredsstillende og korrekt
funktion, inden det igen anvendes.
2.185 Hvert enkelt laboratorieudstyr skal entydigt kunne identificeres, fx ved forsyning med en etikette. Der skal for hvert laboratorieudstyr opretholdes og vedligeholdes registreringer, der
mindst skal omfatte følgende
• udstyrets identitet
• leverandørens identitet og kontaktperson, udstyrets typeidentifikation og serienummer, leverandøranvisninger eller oplysninger om, hvor disse opbevares
• dato for modtagelse og ibrugtagning
• tilstand ved modtagelse (nyt/brugt/istandsat)
• placering
• valideringsprotokoller og valideringsrapporter eller oplysninger om, hvor disse opbevares
• dokumentation for gennemført og planlagt vedligeholdelse herunder servicerapporter og kalibreringscertifikater
• dokumentation/registrering af beskadigelser, fejlfunktion, ændringer eller reparation
• kalibrerings- eller verifikationsstatus samt dato for næste foreskrevne kalibrering eller verifikation
Registreringerne skal være umiddelbart tilgængelige i hele laboratorieudstyrets levetid eller i den periode, der fremgår af
lovgivningen eller af virksomhedens kvalitetsledelsessystem.
2.186 Anvendelse af laboratorieudstyr skal fremgå af en instruktion.
Instruktionerne skal være opbygget iht. virksomhedens kvalitetsledelsessystem. Laboratorieudstyr må kun betjenes af bemyndiget personale. Opdaterede instruktioner og manualer
skal være tilgængelige for virksomhedens medarbejdere.
2.187 Når det konstateres, at laboratorieudstyr er defekt, skal det tages ud af brug, tydeligt mærkes og opbevares på passende
måde, indtil det er repareret og efterfølgende eftervist, at det
atter opfylder specificerede acceptkriterier. Virksomheden skal
have procedurer for passende dekontaminering, inden udstyr
tages i brug, sendes til reparation eller tages ud af drift. En liste
over de foranstaltninger, der er truffet for at reducere kontaminering, skal gives til den person, der arbejder med udstyret.
Virksomheden skal have procedurer for apparatur, der permanent tages ud af drift
2.188 Kritiske varer skal være CE(Conformité Européenne)-mærket.
2.189 Ved hjemkøb af kritiske varer, skal virksomheden føre en liste
med angivelse af dato for modtagelsen af varen, modtagekontrol, antal enheder, produkt- og batchnummer samt leverandørens navn, så virksomheden kan spore hjemkøbte kritiske varer. Det skal ligeledes sikres, at varerne opfylder på forhånd definerede krav af virksomheden. Der skal være sporbarhed mellem varens batchnummer og tappenummeret/laboratorienummeret.