2.170

Fysiske omgivelser og miljøforhold

2.171 Virksomhedens lokaler omfatter lokaler til donormodtagelse,
donortapning, udtagning af væv og celler, fremstilling og opbevaring af blodkomponenter, væv og cellepræparater. Generelt
skal disse være dimensioneret, så de er egnede til formålet således at driften bliver effektiv. Lokalerne skal være lette at rengøre. Lokalerne skal desuden være isoleret fra uvedkommende
aktiviteter.
2.172 Indretning og miljø skal være tilpasset de opgaver, der skal udføres. Miljøet må således ikke have en ugunstig indvirkning på
kvaliteten af virksomhedens målinger og/eller produkter. Fx
skal belysning og ventilation være tilstrækkelig. Virksomheden
bør have procedurer til kontrol af, at miljøet ikke har ugunstig
indflydelse på prøvetagning eller produkter. Virksomheden skal
tillige overvåge, registrere og styre miljøforhold (fx temperatur,
støv og stråling) i henhold til gældende lovgivning eller når forholdene kan indvirke på kvaliteten af produkterne. Der bør tillige anvendes passende teknikker til påvisning af, at det ønskede niveau er opnået fx bakteriel monitorering, hvor dette er af
relevans.
2.173 Lokalerne skal være indrettet med et godt arbejdsmiljø, så
brugernes velbefindende optimeres og risikoen for arbejdsbetingede skader og sygdomme minimeres.
2.174 Lokalernes indretning og faciliteter skal tage hensyn til patienters og donorers velbefindende og krav på diskretion i forbindelse med fx interview, prøvetagning og tapning.
2.175 Der skal være opbevaringsområder til sikker og adskilt opbevaring af forskellige kategorier af produkter samt materialer,
herunder materialer i karantæne og frigivne materialer og produkter, der er tappet eller er udtaget under særlige betingelser. Integritet og kvalitet, herunder identifikation og emballering skal sikres under intern håndtering, opbevaring, transport
samt udlevering.
2.176 Arbejdsområder skal være rene og vedligeholdt. Der skal foreligge skriftlige rengøringsinstruktioner for alle områder, og det
skal dokumenteres at instruktionerne er fulgt. Der bør anvendes passende teknikker til påvisning af, at det ønskede rengøringsniveau er opnået.
2.177 Bortskaffelse af sygehusaffald, potentielt infektiøst og farligt
materiale skal være beskrevet i relevante instruktioner.
2.178 Adgang til områder i virksomheden, hvor det kan påvirke produkternes kvalitet skal være kontrolleret, dvs. skal sikres mod
uvedkommende og uautoriseret adgang.
Personale skal bære navneskilt/ID kort og adgang til lokalerne
bør sikres med nøgle eller ID kort med magnetstrimmel eller
chip.
Studerende og forskere med daglig gang men løsere tilknytning
skal ligeledes udstyres med navneskilt/ID kort og skal kunne
dokumentere deres adgangstilladelse.
Institutionens øvrige personale har ligeledes adgang til lokalerne i lovligt ærinde (levering af varer og post, udførelse af reparationer, deltagelse i møder), forudsat at det bærer ID kort
med billede.
Øvrige besøgende, der færdes på egen hånd i afdelingen (eksterne håndværkere, reparatører, konsulenter, firmarepræsentanter) bør registreres med navn, firmatilknytning, besøgets
formål, ankomst- og udgangstidspunkt. Hvis den besøgende ik-ke lades alene, men under hele besøget ledsages af en ansat,
kan registreringen udelades.
Ovenstående gælder ikke lokaler, hvor der foregår tapning af
donorer.