2.130

Kvalitetsregistreringer og tekniske registreringer

2.131 Virksomheden skal etablere og implementere procedurer for identifikation, indsamling, indeksering, adgang, opbevaring, vedligeholdelse og sikker bortskaffelse af kvalitetsregistre og
tekniske optegnelser. Disse registreringer omfatter fx logbøger, registrering af intern kvalitetskontrol, intern revision, kompetencer og afvigelser.
2.132 Virksomheden skal sikre sporbarhed for alle produkter.
Optegnelserne skal indeholde følgende
• unik identifikation (f.eks. pin-nummer) tildelt hver donation, hvorfra vævet eller blodkomponenterne stammer.
• sporbarhed mellem donor, produkt, prøvemateriale og modtager.
• sporbarhed fra donation til et kasseret produkt og omvendt.
• produktionsregistreringer med angivelse af dato, identifikation af medarbejdere, der har udført de forskellige operationer samt identifikation af anvendt udstyr.
• at sikre, at produkternes status kan identificeres til enhver tid.
• registreringer vedrørende kunden.
2,133 Der skal være procedurer for registrering af råvarer,
hvor der kræves dokumenteret godkendelse efter modtagelsen
, for eksempel til blodposer, reagenser og etiketter.
2.134 Alle optegnelser skal laves, så de er let læselige, lette at
hente og kan opbevares sikkert og fortroligt. Data skal registreres på det tidspunkt, de genereres og i en sådan
måde, hvorpå integriteten og fortroligheden af ​​dataene er sikret. Elektronisk
lagrede data skal beskyttes og sikres af passende
backup procedurer.
2.135 Virksomheden skal fastsætte opbevaringsperioden for de forskellige typer registreringer under hensyntagen til gældende lovgivning. Opbevaring af dokumentationsmateriale er specificeret i
tabel 2.1
2.136 Følgende skal opbevares i minimum 30 år:
Data vedrørende sporbarhed jf. pkt. Bekendtgørelse nr. 1230 af 27
april 2005 om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbank og bekendtgørelse nr. 58 af 28. januar 2019 om mennesker
væv og celler
2.137 Følgende skal opbevares i minimum 15 år:
Data vedrørende mærkning jf. pkt. Bekendtgørelse nr. 1230 af 27
april 2005 om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed
Dokumentation vedrørende analyse af alvorlige transfusionskomplikationer og utilsigtede hændelser jf. pkt. Vejledning til fremstilling, brug og kvalitetssikring af Blodkomponenter, GP
Retningslinjer (EDQM).
2.138 Følgende skal opbevares i minimum 10 år:
Dokumenter omfattet af kvalitetsstyringssystemet, herunder
instruktioner, logbøger, valideringsrapporter mm jf. pkt. Vejledning til
forberedelse, brug og kvalitetssikring af blodkomponenter, GP Guidelines (EDQM).
Dokumenter vedrørende patientanalyser, jf. pkt. Bekendtgørelse nr.
1225 af 8. juni 2021 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overførsel mv.).
2.139 Opbevaring af andre typer dokumentation skal defineres af
selskab, jfr. Vejledning til fremstilling, brug og kvalitetssikring af blodkomponenter, GP Guidelines (EDQM).

 

Tabel 2.1 Opbevaring af dokumentationsmateriale. Arkiveringstider er gyldige fra klinisk brug, udløbsdato eller annullering

 

Dokumentation/data

Arkiveringstid i år

Reference

1.

Bloddonor/Vævsdonor:

1.a Personidentitet 30 BEK 1230, § 10
BEK 1253, § 9
BEK 58, §§ 10+18, bilag 4
1.b Tappe-/udtagningsdato og -nummer 30 BEK 1230, § 10
BEK 1253, § 9
BEK 58, §§ 10+18, bilag 4
1.c Oplysninger om donor
(donorspørgeskema inkl. samtykkeerklæring)
Blod:15
Væv:30
BEK 366, § 5, stk. 3
BEK 1253, § 9
BEK 58, §§ 10+18, bilag 4
1.d Vurdering af donors helbred
(donorjournal)
Blod:15
Væv: 30
BEK 366, § 5, stk. 3
BEK 1253, § 9
VEJ 9013, stk. 12.1
BEK 58, §§ 10+18, bilag 4 og 8
1.e Donorudelukkelse Blod:15
Væv: 30
BEK 366, § 5, stk. 3
BEK 1253, § 9
BEK 58, §§ 10+18, bilag 4
1.f Uregelmæssigheder og evt. bivirkninger ved tapning/udtagning Blod:15
Væv: 30
BEK 1253, § 9
BEK 58, §§ 10+18, bilag 4
2. Blodkomponenter, vævs- og celleprodukter:
2.a Identitet af blod-/vævscenter og tappe-/udtagningssted 30 BEK 1253, § 9
BEK 58, §§ 10+18, bilag 4
2.b Identitet af den tappede fuldblodsportion/ udtagne vævs- og celleprodukt 30 BEK 1253, § 9
BEK 58, §§ 10+18, bilag 4
2.c Identitet af den enkelte blodkomponent/ udtagne vævs- og celleprodukt 30 BEK 1253, § 9
BEK 58, §§ 10+18, bilag 4
2.d Data vedr. mærkning af blodkomponent/ vævs- og celleprodukt Blod:15
Væv: 30
BEK 1230, § 7 stk. 3
BEK 58, §§ 10+18, bilag 4
2.e Tilbagekaldelse af blod og –
komponenter/ vævs- og celleprodukter
Blod: 15
Væv: 30
BEK 1253, § 9
BEK 58, §§ 10+18, bilag 4
2.f Alvorlige utilsigtede hændelser Blod:15
Væv: 30
BEK 1253, § 9
BEK 58, § 10, stk. 2
3. Produktion af blodkomponenter/vævog celleprodukter:
3.a Procesdokumentation fx modtagekontrol af kritiske varer til fremstilling af
blodkomponenter, vævs- og celleprodukter, dokumentation for opbevaringstemperatur og rengøring samt
dokumentation for udstyrskontrol og
vedligehold.
10 EDQM blod og EDQM væv
3.b Dokumentation for anvendte materialer og additiver, der kommer i kontakt
med blod, væv og celler, f. eks blodposer, knoglebeholdere, filtre, o. lign.
Blod: 10
Væv: 30
EDQM blod
BEK 58, §§ 10+ 18, bilag 4
4. Laboratorieanalyser i forbindelse med
produktion af blodkomponenter,
vævs- og celleprodukter:
4.a Resultater af smittetests Blod:15
Væv: 30
BEK 1253, § 10
BEK 58, § 10, stk. 2
4.b Rådata på laboratorieanalyser Blod: 10
Væv: 10
EDQM blod
BEK 58, § 10, stk. 3
4.c Konklusioner på øvrige analyser Blod: 15
Væv: 30
BEK 366, § 5 stk. 3
BEK 58, § 10, stk. 2
4.d Dokumentation for anvendte reagenser 10 EDQM blod
BEK 58, § 10, stk. 3
4.e Dokumentation for opbevaringstemperatur og rengøring 10 EDQM blod
BEK 58, § 10, stk. 3
4.f Dokumentation for udstyrskontrol og –
vedligehold; logbog
10 EDQM blod
BEK 58, § 10, stk. 3
4.g Modtagekontrol af kritiske varer til
laboratorieanalyser
10 EDQM blod
BEK 58, § 10, stk. 3
5. Kvalitetssikring
5.a Rådata – kvalitetskontrol på blodkomponenter/ væv- og celleprodukter 10 EDQM blod
EDQM væv
5.b Opgørelser – kvalitetskontrol på blodkomponenter 10 EDQM blod
EDQM væv
5.c Afvigelser 10 EDQM blod
EDQM væv
5.d Klager 10 EDQM blod
EDQM væv
5.e Oplæring/uddannelse (efter ansættelse er ophørt) 10 EDQM blod
EDQM væv
5.f Valideringer (efter udstyr/metode er
taget ud af drift)
10 EDQM blod
EDQM væv
5.g Eksterne kvalitetskontroller 10 EDQM blod
EDQM væv
5.h Audit – internt/eksternt 10 EDQM blod
EDQM væv
6. Anvendelse af blodkomponenter/
væv- og celleprodukter:
6.a Modtagende sygehusafdeling, privatklinik, forskning, andre blodcentre /-
depoter, vævscentre o.a.
30 BEK 1230, § 10
BEK 1253, § 9
BEK 58, § 10
6.b Identitet af den transfunderede blodkomponent/ indgivne vævs- og celleprodukt 30 BEK 1230, § 10
BEK 1253, § 9
BEK 58, § 10
6.c Recipientidentitet 30 BEK 1230, § 10
BEK 1253, § 9
BEK 58, § 10
6.d Ikke transfunderede blodkomponenters/ ikke givne vævs- og celleprodukters videre skæbne
(forskning, uddatering el. kassation)
30 BEK 1230, § 10
BEK 1253, § 9
BEK 58, § 10
6.e Dato for udlevering, transfusion, tilbagelevering, kassation el. uddatering 30 BEK 1230, § 10
BEK 1253, § 9
BEK 58, § 10
7. Patienter:
7.a Dokumentation af ansvarlige for identitetskontrol i forbindelse med blodprøvetagning og opsætning af transfusionsblod/indgivelse af vævs- og celleprodukt

 

 

 

10* BEK 1225, § 35
7.b Dokumentation vedr. rådgivning 10 BEK 1225, § 35
7.c Alvorlige bivirkninger til transfusion af
blodkomponenter/ indgivne vævs- og
celleprodukter
Blod:15
Væv: 30
BEK 1253, § 9
BEK 58, § 10, stk. 2
7.d Konklusion på laboratorieanalyser 10 BEK 1225, § 35

* Ansvar for dokumentation af dette ligger ikke kun i blod- og vævscentrene, men også hos
de håndterende afdelinger i henholdsvis patientjournalerne og laboratorieinformationssystemerne (LIMS).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Lovgrundlag vedr. arkivering

 

BEK 366 Bekendtgørelse nr. 366 af 23. april 2012 om sikkerhed i forbindelse
med bloddonation
BEK 1230 Bekendtgørelse nr. 1230 af 8. december 2005 om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed.
BEK 1253 Bekendtgørelse nr. 1253 af 12. december 2005 om tilladelse til og registrering af blodbankvirksomhed.
BEK 1225 Bekendtgørelse nr. 1225 af 08/06/2021 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (Journalføring, opbevaring, videregivelse og
overdragelse mv.)
VEJ 9013 Vejledning nr. 9013 af 20. december 2011 om sikkerhed i forbindelse
med bloddonation
EDQM blod EDQM blod Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 20th Edition 2020
EDQM væv Guide to the quality and safety of tissues and cells for human application, 4th Edition 2019
BEK 58 Bekendtgørelse nr 58 af 18/01/2019 om humane væv og celler