2.090

Identifikation og styring af afvigelser og tilbagekaldelser

2.091 Virksomheden skal have et system, der skal følges, når forhold
ved produkter eller procedurer, der ikke er i overensstemmelse
med virksomhedens egne procedurer eller kvalitet.
Det skal sikres, at
• alle medarbejdere er bekendt med virksomhedens system for afvigelser og tilbagekaldelser
• der udpeges medarbejdere, der har ansvar for opfølgning af afvigelser og tilbagekaldelser
• enhver afvigelse og tilbagekaldelse samt eventuel opfølgning registreres
• de foranstaltninger, der træffes, defineres og dokumenteres
• der tages stilling til, om kunder eller leverandører skal
informeres
• der tages stilling til, om produkt eller svar tilbageholdes,
tilbagekaldes eller kasseres
• evt. korrigerende handling iværksættes
• afvigelserne regelmæssigt gennemgås for at afdække
tendenser
• Der igangsættes evt. forebyggende handlinger
• der føres statistik over afvigelserne, som forelægges ledelsen
2.092 Der skal være procedurer, der sikrer, at afvigelser i form af alvorlige bivirkninger eller utilsigtede hændelser indberettes til
den kompetente myndighed i overensstemmelse med gældende lovgivning.
2.093 Hvis der konstateres afvigelser fra de foreskrevne kvalitets- og
sikkerhedsstandarder, skal der iværksættes dokumenterede
undersøgelser, som bl.a. skal omfatte en beslutning om mulige
korrigerende og præventive foranstaltninger. Håndtering af
produkter, der ikke opfylder kravene, afgøres i henhold til nedskrevne procedurer, og resultatet registreres.
2.094 Virksomheden skal have en procedure for tilbagekaldelser af
produkter. Proceduren skal kunne aktiveres på alle tidspunkter.
Tilbagekaldelse kan også omfatte fejl ved blodposer og andet
medicinsk udstyr og fx fejl opstået ved fremstillingen af blodkomponenter, væv eller celler.