2.060

Eksterne ydelser og leverancer

2.061 Virksomheder indkøber forskellige varer, der har betydning for
kvaliteten af de fremstillede produkter. Det er virksomhedens
ansvar at specificere de krav, som leverandøren forventes at
leve op til. Det er ligeledes virksomhedens ansvar at sikre, at
specifikationerne overholdes. Alle indkøbsaktiviteter bør planlægges og styres ifølge dokumenterede procedurer.
2.062 Ved vurdering af en leverandør vil graden af den kontrol, der
kræves af virksomheden afhænge af det købte produkt og evaluering af leverandørens formåen.
Ledelsen skal kunne dokumentere bedømmelse af leverandører af kritiske leverancer (fx reagenser, tjenesteydelser), der
kan have indflydelse på kvaliteten.
2.063 Virksomheden skal sikre, at leverandøren har adækvate kvalitetsledelsessystemer, forudsætninger og erfaring til at udføre
arbejdet tilfredsstillende. Det kan kræve, at virksomheden må have adgang til at udføre inspektion hos leverandøren. Adækvat adgang til indsigt i leverandørens forudsætninger må sikres i kontrakten.
2.064 Leverandøren skal ikke kunne henlægge en kontrakt eller dele
heraf til en underleverandør uden virksomhedens samtykke.
2.065 Indkøbt udstyr og varer, der kan påvirke kvaliteten af ydelsen,
må ikke anvendes, før det er verificeret, at de opfylder de specifikationer og krav, der er gældende for de pågældende ydelser.
2.066 Virksomheden skal have en procedure for modtagelse af leverancer. Proceduren skal omfatte leverandør, varens specificitet
(fx vare- og batchnummer), dato for modtagelse og for ibrugtagning. Kontrol, der udføres ved modtagelse, skal dokumenteres.
2.067 Der bør opbygges systemer og procedurer til afgørelse af
uenigheder om kvalitet med leverandøren.