2.030

Dokumentstyring

2.031 Dokumentstyring omhandler alle former for dokumentation af
processer, der kan tænkes at have indflydelse på produkterne.
Fx. blanketter, formularer, skemaer, arbejdsark, laboratorieprotokoller, IT-genererede lister, instruktioner, specifikationer
for IT-programmel og kontrakter.
2.032 Der skal foreligge instruktioner for alle procedurer i virksomheden. Disse skal være dateret og autoriseret af udpegede personer med den nødvendige kompetence og af den kvalitetsansvarlige.
2.032 Der skal være en dokumenteret procedure, der sikrer
• gennemgang og autorisation inden et dokument træder
i kraft
• at relevante dokumenter findes tilgængelige på alle relevante lokaliteter, inklusive mobile tappesteder
• at eksterne dokumenter styres og at videreformidlingen
af disse dokumenteres
• at kun den gældende version af autoriserede dokumenter er i brug
• at dokumenter granskes med regelmæssige mellemrum
og om nødvendigt revideres og godkendes på ny af bemyndiget personale
• at der straks reageres på væsentlige ændringer
• eventuelle ændringer skal være skriftlige og autoriserede
2.033 Originalen af hver version af ethvert dokument omfattet af
kvalitetsledelsessystemet skal være utvetydigt markeret, så
den ikke kan forveksles med kopierne. Udgåede versioner skal
være påført ikrafttrædelses- og ophørsdato. Udgåede kopier af
det originale dokument skal fjernes fra brug.