17.600

Screening af gravide for hepatitis B, human immundefektvirus og syfilis

17.610 Alle gravide tilbydes screening for hepatitis B, hiv og syfilis jf.
Sundhedsstyrelsens Vejledning nr. 9423 af 17. august 2010 om
screening af gravide for infektion hepatitis B infektion, human
immundefekt virus (hiv) og syfilis.
17.620 Screeningen udføres på prøven udtaget til blodtypebestemmelse i forbindelse med 1. graviditetsundersøgelse.
17.630 Indberetning skal ske elektronisk til Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Seruminstitut på www.ssi.dk.