17.400

Utilsigtede hændelser i blodcentret

17.410 Blodcentret skal straks indberette utilsigtede hændelser i forbindelse med tapning, testning, håndtering, opbevaring eller
distribution af blod og blodkomponenter til Sundhedsstyrelsen,
jf. Indenrigs- g Sundhedsministeriets Bekendtgørelse nr. 1016
af 9. oktober 2006 om indberetning og overvågning af bivirkninger og utilsigtede hændelser ved humant blod.
17.420 bIndberetning skal ske elektronisk på www.stps.dk.
17.430 Hvis den utilsigtede hændelse har givet anledning til bivirkning
hos recipienten af blodet, bør blodcenteret desuden indberette det til Dansk Registrering af Tranfusionsrisici (DART). Indberetningen skal ske elektronisk på www.dski.dk.