17.100

Alvorlige bivirkninger ved donortapning

17.110 Den for blodcentret ansvarlige læge skal sikre, at der er procedurer for, at alvorlige bivirkninger hos donor under eller efter
tapning bliver indberettet til de kompetente myndigheder efter regler fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf.
Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 366 af 23.april 2012 om
sikkerhed i forbindelse med bloddonation, Sundhedsstyrelsens
Vejledning nr. 9013 af 20. december 2008 om sikkerhed i forbindelse med bloddonation samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets Bekendtgørelse nr. 1016 af 9. oktober 2006 om indberetning og overvågning af bivirkninger og utilsigtede hændelser
ved humant blod.
17.111 Bivirkninger som kategoriseres som sværhedsgrad 3-5 jf. vejledning på www.dski.dk betragtes som alvorlige.
17.115 Indberetning skal ske elektronisk på www.stps.dk.
17.118 Alvorlige bivirkninger ved donortapninger bør også anmeldes
som skade til Patienterstatningen. Dette gøres af donor selv via
Patienterstatningens hjemmeside.