16.500

Komplikationer ved blodtransfusion

16.510 Ved transfusionskomplikationer forstås alle komplikationer,
der kan henføres til behandling med blod og blodkomponenter.
16.520 Ved symptomer på indtrædende komplikation iværksættes følgende handlinger umiddelbart: transfusionen afbrydes, men
den intravenøse adgang bevares og der opsættes isotonisk
saltvand. Videre transfusionsbehandling udsættes, medmindre
der foreligger vital indikation. Behandling er symptomatisk.
Ved mistanke om hæmolytisk transfusionskomplikation undersøges for hæmoglobinuri og hæmolyse
16.530 Transfusionskomplikationer defineres i henhold til Proposed
Standard Defintions of Surveillance of Noninfectious Adverse
Transfusion Reactions 2015, ISBT Haemovigilance Working
Group
16.540 En del komplikationer kan undgås ved god blodtransfusionsservice og iagttagelse af alle sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med opsætning af blod.
16.550 Der udtages blodprøver til blodbanken med henblik på udredning af komplikationen. Udredningen afhænger af type af
komplikation (fx gentagelse af blodtype hos donor og recipient,
forligelighedsundersøgelse, DAT, undersøgelse af patientens
serum for irregulære erytrocytantistoffer, undersøgelse for
HLA/trombocyt-/granulocytantistoffer). Ved symptomer på mikrobiel kontaminering (fx nytikommen sepsis eller septisk
shock) foretages bloddyrkning på blodprøve fra patienten og
hvis muligt resten af blodportionen.
16.560 Hvis et blodprodukt, der er leveret fra ekstern blodbank, har
forårsaget transfusionskomplikation, skal dette sammen med
tappenummeret meddeles den blodbank, som har leveret produktet. Recipientidentifikation skal udelades.
16.570 Transfusionskomplikationer anmeldes til Dansk Registrering af
Transfusionskomplikationer (DART) via www.dski.dk og evt. de
kompetente myndigheder jf. kapitel 17.