16.200

Kontrolforanstaltninger umiddelbart før transfusion

16.220 Der skal altid ved opsætning af en blodtransfusion og inden en
blodtransfusion påbegyndes, dvs. ved patientens side, foretages endelig konferering for at sikre, at det rette blod transfunderes til den rette recipient. Konfereringen skal foretages manuelt eller elektronisk (se 16.242 eller 16.245). Foretages konfereringen manuelt, skal den så vidt muligt foretages af to personer (den der udfører transfusionen og en hjælper) og skal
finde sted, uanset om tidligere konfereringer er foretaget, fx
ved blodets udlevering.
16.230 Blodtransfusion skal gives af en autoriseret læge, sygeplejerske
eller jordemoder. Som hjælper og kontrollant ved transfusionens opsætning kan anvendes andet sundhedspersonale, dersom den pågældende har modtaget instruktion i udførelse af
blodtransfusion og de dertil knyttede kontrolforanstaltninger.
16.240 Ved opsætning af transfusionsblod er der risiko for forbytningsfejl, hvorfor proceduren for det kliniske personale skal sikre
korrekt patientidentifikation, som angivet i Vejledning nr. 9808
af 13. december 2013 om identifikation af patienter og anden
sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet.
16.241 Blodbanken har ansvar for at sikre, at blodkomponenten er
den korrekte til patienten. Dette gøres ved udleveringen af
blodkomponenten (se 15.341)
16.242 Ved manuel konferering umiddelbart før blodtransfusionens
påbegyndelse skal den, der foretager transfusionen, sikre sig:

 • patientens identitet, ved at bede patienten selv sige sit
  navn og personnummer. Den ansvarlige for transfusionen og kontrollanten kontrollerer, at patientens identitet stemmer overens med oplysningerne på følgesedlen
  eller blodkomponenten.
  Hos bevidstløse, bevidsthedsslørede, utilregnelige eller
  små børn udføres det ved kontrol af identitetsarmbånd
  eller gennem en person, der kender patienten godt og
  kan sige patientens navn og personnummer.
 • både den ansvarlige for transfusionen og kontrollanten
  kontrollerer overensstemmelse af tappenummer mellem følgeseddel og blodkomponent, såfremt blodkomponenten ikke er mærket med patientens navn og personnummer.
16.245 Ovenstående kontrol kan udføres af én person såfremt der anvendes elektronisk aflæsning (stregkoder, radio frequency
TAGs eller lignende) af de oplysninger, der i henhold til 16.242
skal kontrolleres samt af identiteten af den person, der udfører
transfusionen. En forudsætning for elektronisk aflæsning er, at
det dokumenteres, hvorfra de forskellige oplysninger er inddateret. Det vil fx sige, at personnummeret på armbåndet bør
kunne skelnes fra personnummeret på følgesedlen. Dette kan
ske ved hjælp af flag i datastrukturen for personnummeret.
16.246 En forenkling af transfusionsproceduren kan ske ved, at blodbanksvirksomheden får ansvaret for at påklæbe korrekt etiket
med recipientens personnummer og navn på blodkomponenten, og for at blodkomponenten er den korrekte til patienten.
Det foreslås, at en national standard anvendes med udgangspunkt i ISBT 128 standarden.
16.250 På følgesedlen angives tidspunktet for transfusionens start og
der signeres for de udførte kontrolforanstaltninger af den for
transfusionen ansvarlige samt kontrollanten.
Denne procedure kan erstattes med en elektronisk procedure.
16.260  Blodportionens tappenummer og produktkode noteres i patientens journal sammen med tidspunktet for transfusionen og
initialer for de personer, som har udført den. Oplysningerne i
blodbankens IT-system kan være en del af patientens journal,
hvorfor tappenummer/produktkode knyttet til patienten i dette system kan være tilstrækkeligt.
Denne procedure kan erstattes med en elektronisk procedure.
16.270 Evt. bemærkninger vedr. transfusionskomplikationer bør noteres på følgesedlen, som derefter skal returneres til blodcentret,
som opbevarer følgesedlen eller oplysningerne fra dette som
dokumentation for blodkomponentens skæbne.
Denne procedure kan erstattes med en elektronisk procedure.
16.280 Hvis samme person(er) skal give blodtransfusion til flere patienter samtidigt eller i rækkefølge, skal der tages særligt hensyn
til forbytningsrisikoen. Kun blodkomponenter, der er bestemt
for den pågældende recipient, bør medbringes til sygesengen
under opsætning af blodtransfusion.
16.290 Blodet skal være transfunderet senest 4 timer efter udlevering.
Hvis det opbevares i plomberet, valideret transportkasse skal
blodet være transfunderet senest 4 timer efter anbrud af
plomben.
16.291 Transfusionssæt (dråbekammer, filter, slange, eventuelle haner) skal udskiftes hver 6. time.
16.292 Transfusionssæt er medicinsk udstyr til engangsbrug (DS/EN
ISO1135-4). I praksis betragtes kun transfusion af blodkomponenter af samme AB0 type som engangsbrug. Der må således
transfunderes blodkomponenter af samme AB0 typer gennem
samme transfusionssæt. Der må ikke transfunderes blodkomponenter med forskellige ABO typer gennem samme transfusionssæt.
Derudover anbefales skift af transfusionssæt ved transfusion af
trombocytkomponenter, idet trombocytterne – under de ikkefysiologiske betingelser i transfusionssættet (høj koncentration
og lavt flow) – risikerer at aggregere ved kontakt med andre
blodprodukter. Anbefalingen gives fra et forsigtighedsprincip,
da der ikke foreligger direkte dokumentation for aggregationsrisikoen
16.293 Blodkomponenter må ikke tilblandes medicamina før eller under transfusionen.