16.100

Anvendelse af blod

16.101 Før iværksættelse af behandling med blodkomponenter skal
lægen indhente patientens informerede samtykke jf. Lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 § 24. Informationen
skal omfatte de forskellige behandlingsmuligheder med blod
samt risikoen for komplikationer og bivirkninger ved blodtransfusion (se også 16.500).
16.102 Indikation, informeret samtykke, ordination samt evt. komplikationer i forbindelse med eller efter transfusionen skal journalføres jf. Vejledning nr. 9038 af 15. januar 2015 om blodtransfusion. Hvis der ordineres behandling uden for de anbefalede indikationsrammer, har lægen pligt til nærmere at begrunde indikationen herfor i journalen. Lægen har således en
skærpet journalføringspligt i disse situationer
16.110 Anvendelsen af blod og blodkomponenter skal ske efter en generel skriftlig instruks, som er udarbejdet af blodcentret og de
kliniske afdelinger jf. Vejledning nr. 9038 af 15. januar 2015 om
blodtransfusion. Dette kan fx gøres i et lokalt eller regionalt
transfusionsråd/-komite.2
16.111 Instruksen skal give retningslinjer for mærkning og identifikation af blodtype, patient og blodkomponent i forbindelse med
alle faser af blodtransfusion, det vil sige prøvetagning til type
og forligelighedsundersøgelse, rekvisition og ekspedition af
blod, samt opsætning og tilkobling af transfusion. Det skal af
instruksen klart fremgå, hvad der skal kontrolleres, og hvem
der i den enkelte fase er ansvarlig for denne kontrol (se
16.200).
16.112 Instruksen skal angive, hvorledes blodkomponentens og patientens blodtype samt patientidentifikation anføres på blodkomponent, følgeseddel og på blodtypesvar. Ligeledes skal instruksen angive hvordan forekomst af irregulære blodtypeantistoffer angives på blodtypesvar og hvilke forholdsregler der
skal tages.
16.114 Det skal af instruksen fremgå, at den der opsætter og tilkobler
blodet er ansvarlig for blodtransfusionen (se også 16.230).