13.300

Antistofscreentest

13.310  Som led i AB0 og RhD blodtypebestemmelse bør recipientens
plasma undersøges for irregulære erytrocytantistoffer. Dette er
for at fastslå, om recipienten har behov for fænotypeudvalgte
erytrocytkomponenter
13.320  Antistofscreentesten udføres ved at undersøge recipientens
plasma overfor erytrocytter med kendt antigenprofil. Denne
antigenprofil bør modsvare specificiteten på de blodtypeantistoffer, som hyppigst giver anledning til transfusionskomplikationer og hæmolytisk sygdom hos fostre og nyfødte (HDFN).