12.300 Kassation og uddatering

 

 

 

 12.300

 Kassation og uddatering

12.301 Blodkomponenter, der afviger fra de krav som er fastsat i bilag
2 til Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 1230 af 8. december 2005 om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed eller krav som er fastsat af blodcentret selv, skal kasseres
og kan kun kunne frigives til transfusion under særlige omstændigheder og efter skriftlig aftale med den ordinerende læge og blodcentres læge.
12.302  Som led i procedurekontrollen udarbejdes fortegnelser over alle produkter, som kasseres pga. fejl, uheld, forkert mærkning
mv eller fordi de ikke opfylder de opstillede kvalitetskrav samt
rapporter over alle procedurer, som mislykkes (fx fejlstik ved
donortapning, for langsom tapning, fejlmærkning mv). Fortegnelserne gennemgås regelmæssigt (fx kvartalsvis) for at optimere produktionssystemets sikkerhed.
12.310 Blod og blodkomponenter, der har overskredet opbevaringstiden betegnes som uddaterede og må almindeligvis ikke anvendes til transfusion.
12.311  Der bør foretages en systematisk udløbskontrol i alle lagre af
frigivne blodkomponenter. Udløbskontrollen skal dokumenteres.
12.320 Uddaterede eller kasserede portioner, som ikke må anvendes
til transfusion, skal være tydeligt mærkede. Årsagen til kassation skal registreres i IT-systemet.