12.200

Opbevaring

12.210 Blod og blodkomponenter skal opbevares i specielt dertil indrettede skabe eller rum, hvor krav til temperatur m.m. er opfyldt. I disse skabe bør ikke opbevares andet end blod og blodkomponenter og eventuelle hertil hørende blodprøver.
12.211 Det skal kunne dokumenteres, at den korrekte opbevaringstemperatur har været til stede under hele opbevaringen. Regi-streringen kan ske kontinuerligt, og der skal være alarm, der
udløses ved overskridelse af fastsatte temperaturgrænser.
Kontrollen skal dokumenteres. Der skal være en tilstrækkelig
ventilation i skabet/rummet til at sikre en ensartet temperatur.
12.212 Temperaturregistreringen skal med regelmæssige mellemrum
kontrolleres over for et referencetermometer. Kontrollen skal
anføres i logbogen.
12.213 De lokaler eller skabe, hvori blod og blodkomponenter opbevares, er omfattet af krav til validering, se 2.200.
12.214 Blod og blodkomponenter, der ikke må anvendes til transfusion eller videre forarbejdning, skal opbevares i et tydeligt mærket karantæneområde, som er klart adskilt fra området med
portioner, der må anvendes. Det kan fx dreje sig om portioner,
som ikke må anvendes pga. manglende undersøgelser for smittemarkører eller om uddaterede portioner.
12.215 Lagre af blod til autolog blodtransfusion skal være adskilt fra
lagre med blod til allogen transfusion.
12.220 Opbevaringstemperaturer og –tider fremgår af tabel 12.1. Anvendes anden opbevaringstemperatur eller –tider, skal den enkelte blodbank kunne dokumentere egnetheden af de valgte
temperaturer og/eller tider.
De angivne opbevaringstemperaturer og –tider forudsætter at
tapningen er forgået aseptisk, og at fremstilingen er foregået i
lukkede systemer, se nedenfor.
12.230 Frisk frosset plasma til patientbehandling skal være separeret
og frosset inden for en tidsgrænse, der tillader at kvalitetskontrolparametrene er opfyldt umiddelbart efter optøning.
12.240  Blod og blodkomponenter, der efter tapning fremstilles i åbne
systemer skal anvendes hurtigst muligt efter anbrud. Anbrudte
erytrocytkomponenter må maksimalt opbevares i 24 timer ved
2 °C til 6 °C. Anbrudte trombocytkomponenter må maksimalt
opbevares i 6 timer ved 20 °C til 24 °C. Anvendes fuldt valideret
udstyr til at samle komponenterne sterilt fx ved brug af sterile
connection devices (SCD) eller under laminær flow beskyttelse
(LAF) i lokaler, som er forsynet med ventilation og sluse fx AiC
miljø, kan opbevaringstiden forlænges, som var de fremstillet i
et lukket system.
12.250  Blod og blodkomponenter, som tappes under forhold, hvor
man ikke kan garantere, at kravene til aseptik er overholdt (se
også afsnit 6.700), kan kun undtagelsesvist og kun efter individuel lægelig vurdering anvendes til patientbehandling og skal
da være transfunderet hurtigst muligt.
12.260  Blodkomponenter, som har opholdt sig mere end 60 minutter
under ukontrollerede temperaturomstændigheder, må ikke
indgå i blodbankens disponible lagerbeholdning.
12.261 Blodkomponenter skal være transfunderet senest 4 timer efter
udlevering. Hvis det opbevares i plomberet, valideret transportkasse skal blodet være transfunderet senest 4 timer efter
anbrud af plomben
12.262 Anvendes andre tidsfrister, skal det enkelte blodcenter kunne
dokumentere egnetheden af de valgte tidsfrister.

Tabel 12.1 Opbevaringstemperaturer og – tider

 

 

 

Komponenter Opbevaringstemperaturer Opbevaringstider
Fuldblod 20 °C til 24 °C 24 timer
Erytrocytkomponenter 2 °C til 6 °C 35 døgn ved opbevaring i SAGM. Opbevaringstiden afhænger af antikoagulans og suspensionsmedie. Ved bestråling ændres opbevaringstiden,
se 15.903
Trombocytkomponenter 20 °C til 24 °C i konstant
bevægelse
5 døgn. Er der udført undersøgelse for vækst af bakterier
og analysen er negativ på udleveringstidspunktet, kan de
opbevares i 7 døgn
Frisk frosset plasma, kryopræcipitat og kryodepleteret plasma -25 °C eller lavere 36 måneder
-18 °C til -25 °C 3 måneder
Optøet frisk frosset plasma
eller flydende plasma
2 °C til 6 °C Lokal defineret, idet den hæmostatiske aktivitet skal opfylde minimumskravene i den
lokale deklaration