12.100

Frigivelse

12.101 Frigivelse af de enkelte blodkomponenter sker ved anvendelse
af et IT-system, der efter læsning af tappenummer og komponentkode kontrollerer, at resultatet af blodtypekontrollen
stemmer med donors blodtype og samtlige obligatoriske smittemarkørundersøgelser er konkluderet negative. Frigivelsen
udføres enten af laboratoriet, der har udført analyserne, eller
af blodcentret.
12.102 Ved frigivelsesproceduren skal det sikres, at kun blodportioner
og blodkomponenter, som er fundet negative for de udførte
obligatoriske laboratorieundersøgelser, overføres fra karantænelageret til disponibelt lager.
12.103  Det skal være muligt i blodbankens IT system, at fremfinde og
udskrive en frigivelsesliste, som skal indeholde samtlige tappenumre fra tappelisten. For hvert enkelt tappenummer skal det
klart fremgå, om resultatet af de obligatoriske smittemarkørundersøgelser er negativt eller positivt. Desuden skal det klart
fremgå, for hvilke tappenumre en eller flere af de obligatoriske
undersøgelser ikke er udført.
12.110 Ved manuel registrering skal der anvendes en frigivelsesliste til
registrering af resultaterne af kontrolblodtyper og de obligatoriske smittemarkørundersøgelser. Det skal af frigivelseslisten i
klar tekst fremgå, at de undersøgte prøver er negative (neg) for
de pågældende smittemarkører.
12.112 Alle manuelle afskrivninger og overførelse af undersøgelsesresultater, frigivelse mv. skal foretages under dobbeltkontrol.
Dobbeltkontrollen skal dokumenteres.