VEDTÆGTER

Vedtægter vedtaget på OTCD bestyrelsesmøde den 16. november 2010

Foreningens navn er Organisationen af Transfusionscentre i Danmark (OTCD), over for udlandet The Organisation of Transfusion Centres in Denmark.

Organisationens formål er at udvikle og vedligeholde et fagligt, driftsmæssigt og organisatorisk samarbejde mellem danske transfusionscentre.

Formålet med samarbejdet er

  1. sammen med Dansk Selskab for Klinisk Immunologi (DSKI) og Bloddonorerne i Danmark (BiD) at øge offentlighedens og sundhedspersonalets forståelse for vigtigheden af frivillig, ubetalt bloddonation og om blodkomponenter som en enestående form for patientbehandling.
  2. sammen med DSKI at rådgive nationale og regionale myndigheder.
  3. at indhente og udveksle informationer om udviklingen inden for transfusionsmedicin.
  4. at opmuntre til fælles aktiviteter, projekter mellem medlemmerne for at styrke dansk selvforsyning med blod og forstærke de enkelte medlemmer og hele organisationen.
  5. at repræsentere det danske transfusionsvæsens interesser i European Blood Alliance (EBA) og andre relevante internationale organisationer.

at sikre national enighed ved repræsentation i internationale organisationer som fx European Blood Alliance (EBA).

Medlemmer er regionale transfusionscentre eller hvis sådanne ikke er dannet, regionens transfusionscentre.

Bestyrelsen varetager foreningens strategiske, politiske og daglige ledelse. Hver region udpeger ét medlem samt en suppleant for denne til bestyrelsen. De personer, der udpeges, skal indgå i ledelsen af det regionale transfusionscenter eller hvis et sådant ikke er dannet i ledelsen af ét af regionens transfusionscentre. I sidstnævnte tilfælde udpeger ledelserne i regionens transfusionscentre, hvem der skal repræsentere regionen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Hvert medlem har én stemme. Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne. Fraværende medlemmer af bestyrelsen kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt.

Bestyrelsen afholder møde mindst to gange årligt. Foreningens formand indkalder til bestyrelsesmøderne. Mødeindkaldelsen skal normalt foreligge 4 uger før mødet. Formanden skal indkalde til ekstraordinært møde, såfremt to medlemmer af bestyrelsen anmoder om det. Fraset forårsmødet i forbindelse med DSKIs generalforsamling går mødestedet på omgang mellem medlemmerne. Bestyrelsen kan afholde telefonmøder, videokonferencer og internetkonferencer.

Næstformanden fører protokol for møderne.

Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand. Næstformanden fungerer som sekretær og kasserer. Formanden er foreningens repræsentant udadtil. Formanden og næstformanden vælges for to år med mulighed for genvalg.

Til revision af regnskabet vælges blandt bestyrelsen et medlem samt en suppleant for to år. Disse kan ikke samtidig være formand eller næstformand.

Organisationen kan ansætte en deltids- eller fuldtids forretningsfører og/eller sekretærhjælp.

Organisationens aktiviteter finansieres ved hjælp af et kontingent fra medlemmerne. Bestyrelsen godkender budget og regnskab. Alle medlemmer skal betale kontingent. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet består af en fast afgift pr. gennemført tapning. Medlemmerne er selv ansvarlige for udgifter til indenlandske rejser og ophold.

Alle medlemmer kan foreslå vedtægtsændringer ved at sende forslag til organisationens sekretariat. Organisationens sekretariat er forpligtiget til at optage forslag på dagsordenen for førstkommende bestyrelsesmøde, hvor tidsfristen for advisering kan overholdes

Ændringer af organisationens vedtægter kan kun ske, såfremt to tredjedele af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Ændringsforslag skal udsendes mindst to uger før bestyrelsesmødet. Vedtægtsændringer kan kun foretages, såfremt forslag herom udsendt i forvejen i henhold til reglerne i § 4.

Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig økonomisk hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtigelser.

Bestyrelsen kan opløse organisationen. For at opløse organisationen kræves, at to tredjedele af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Efter opløsning af organisationen fordeles organisationens midler mellem medlemmerne i forhold til beregningen af kontingenter ved seneste budget.