IMMUNDYSFUNKTION

Nationalt Fagråd for Immundysfunktion

Sisse R Ostrowski

Christoffer E Hother, læge, Region H

Hanne Marquart, overlæge Region H

Hans Jakob Hartling, læge Region H

Kaspar R Nielsen, overlæge Region Nord

Magnus Jensen, afdelingslæge Region Midt

Kristian Assing, afdelingslæge Region Syd

Susanne Gjørup Sækmose, overlæge Region Sj

De Nationale Fagråd skal gennem et forpligtende nationalt samarbejde sikre, at der tilbydes højeste standard inden for fagets diagnostik, rådgivning og behandling samt tilgængelighed af komponenter overalt i Danmark. Desuden sikre, at klinisk immunologi bidrager til at løfte de udfordringer, der måtte findes i sundhedsvæsnet, som beskrevet i Masterplan for Klinisk Immunologi.

De Nationale Fagråd skal bidrage til

i) optimeret patientbehandling ved at understøtte og udvikle immunologisk præcisionsmedicin nationalt

ii) backup på ekspertniveau

iii) optimeret udnyttelse af nødvendigt (tilgængeligt) apparatur

iv) nationale standarder og øget kvalitetssikring

v) speciallægeuddannelse tilpasset det fremtidige behov

vi) øget kompetenceudvikling og samt efteruddannelse

vii) understøttelse og udvikling af det diagnostiske elektive og akutte tværfaglige samarbejde om patientforløb

TruCulture

TruCulture er en standardiseret funktionel immunologisk analyse der belyser det inducerede immunrespons i fuldblod.

Analysens princip er at fuldblod inkuberes (4-22 timer) i præformerede TruCulture tubes der indeholder en standardiseret mængde immunstimuli som fx bakterier, svampe, virus el cytokiner der aktiverer de immunologiske celler i fuldblodet hvorved disse påbegynder mRNA transkription og/eller frigiver (præformerede) signalstoffer (cytokiner). Rutine resultatet af analysen er koncentrationen af relevante cytokiner i supernatanten som udtryk for (evnen til) immunaktivering og hermed immunfunktion. Herudover kan mRNA bestemmes i de stimulerede celler ligesom fænotypen af immunceller både før og efter stimulation kan bestemmes.

TruCulture analysen forventes at kunne understøtte en præcisionsmedicinsk tilgang til risikovurdering samt behandling af den voksende gruppe patienter der er i risiko for at udvikle immunologisk relaterede komplikationer (ex inflammation og infektion) i forbindelse med (iatrogent induceret) immundysfunktion i forbindelse med behandling (kemoterapi, strålebehandling, kirurgi osv) og/el intentionelt immunmodulering i forbindelse med behandling (antireumatic drugs, biologiske lægemidler).

Der pågår og/el planlægges prospektive studier af Klinisk immunologi i samarbejde med relevante klinikere i flere Regioner mhp at afdække værdien af TruCulture i denne patientgruppe. Det forventes at de første resultater vil være tilgængelige indenfor de næste 12-18 mdr.

Ved at samarbejde nationalt omkring denne analyse opnås en unik mulighed for at generere resultater hurtigere og dermed potentielt implementere en analyse der kan understøtte præcisionsmedicinsk behandling af en voksende gruppe patienter der historisk har mange immunologisk relaterede komplikationer.

RegH:
TruCulture er implementeret på Klinisk immunologisk afd. og kan bestilles som rutine- og forskningsanalyse.
Pågående prospektivt studie med inklusion af patienter (siden februar 2018, aktuelt >200 ptt inkluderet). Patienterne undersøges før og efter immunmodulerende intervention(er) og TruCulture outputtet relateres til kliniske smat immunologisk relaterede endpoints (infektiøse komplikationer, behandlingsrespons, klinisk outcome osv).
Følgende patientgrupper undersøges: Knoglemarvstransplanterede patienter (HSCT), solid organ transplanterede patienter (SOT), patienter med lungecancer (NSCLC, stadie III-VI), reumatologiske patienter (CTD), patienter med alvorlige infektioner i CNS (meningitter, abscesser, borrelia, spondylodiskitter), patienter der undergør større abdominal kirurgi (whipple), HIV nysmittede patienter, HCV patienter og ovariecancer patienter.

RegSj:
TruCulture ønskes opsat så det i første omgang kan anvendes i forbindelse med forskningsprojekter, på sigt evt. udbydes som rutineanalyse. Opstartes primo 2019.

RegSyd:
TruCulture ønskes opsat og planlægges anvendt initialt i forskningsprojekter der omhandler CVID og mykobakterieinfektioner (begge i samarbejde med Infektionsmedicinsk Afdeling Q, OUH) samt reumatologiske patienter (sidstnævnte i samarbejde Reumatologisk Afdeling C, OUH).

RegMidt:
TruCulture er under validering i Blodbank og Immunologi, AUH og opsættes som forskningsanalyse med henblik på at udbyde som rutine-analyse.
Iværksat prospektivt studie med inklusion af patienter med autoinflammatoriske tilstande (herunder periodisk feber og juvenil idiopatisk artrit med HLH/MAS), patienterne ønskes undersøgt før og efter immunmodulerende intervention(er) og TruCulture outputtet sammenholdes med lymfocyt subpopulationsprofil samt relateres til immunologisk relaterede endpoints (inflammation, infektion osv). Patientgrupperne ventes udvidet når validering samt pilot-studier er udført.

RegNord:
Region Nord er endnu ikke opstartet på validering af TruCulture. Muligheden for dette vendes netop nu internt i afdelingen med henblik på afklaring. Plan for afprøvning forventes på plads primo 2019.

8/3-2018

Resultat

Afspejler de leverancer der beskrives i kommissoriet for de Nationale Fagråd.