54. INDEKS

54. INDEKS

AB0 erytrocytdiagnose
testreagenser; 14.2
AB0- og RhD type
følgeseddel; 15.3
AB0 og RhD typebestemmelse
inden blodtransfusion; 13.2
AB0- og Rhesustype
ISBT 128; 23.42
AB0/RhD blodtype
ISBT 128; 23.9
AB0-sikkerhedskontrol
AB0 forligelighedsundersøgelse; 13.3
AB0 typebestemmelse; 13.3
antistofscreentest som
forligelighedsundersøgelse; 13.3
Abort
donorkriterier; 5.1
Aferese
ordforklaring; 52.1
Afhentning
blodbank/bloddepot; 15.2
bloddepot; 15.2
Afsætningsflade
blodtapning; 6.8
Afvigelser
kvalitetsstyringssystem; 2.8
Afvisning
registrering; 6.1
Akupunktur
donorkriterier; 5.1
Akut udlevering
erytrocytkomponenter; 15.5
trombocyt- og plasmakomponenter;
15.5
Akutte; 15.6
Akutte hastesituationer
0 RhD negativ; 13.5
forligelighedsundersøgelse; 15.6
ikke forligelighedsundersøgelse; 13.5
skriftlig meddelelse; 15.6
uafhængige blodprøver; 13.5
universaldonorblod; 13.5
      vital indikation; 15.6
Alarm
opbevaringstemperatur; 12.2
Albumin
ordforklaring; 52.1
Alder
donorkriterier; 4.3
Alfabetisk oversigt
donorkriterier; 5.1
Algoritme
anti-HIV-1/2; 11.11
Algoritmer
anti-HBc; 11.12
anti-HIV-1/2; 11.11
positive smittemarkører; 11.8
Allergi
nældefeber; 5.2
Allergiske lidelser
donorkriterier; 5.1
Allogene vævsdonorer
Chagas sygdom; 26.3
donorevaluering; 26.6
donoridentifikation; 26.5
donorjournal; 26.6; 26.9
egnethed; 26.1
HTLV-I/II; 26.3
interview; 26.1
malaria; 26.3
samtykke; 26.5
samtykkeerklæring; 26.5
spørgeskema; 26.8
udelukkelse; 26.4
udtagningsrapport; 26.10
Amning
donorkriterier; 5.4
Amøbedysenteri
donorkriterier; 5.4
Analysevirksomhed
intern audit; 2.17
Anmeldelse
hepatitis B, gravide; 17.3
positive smittemarkører; 11.5
Anonymisering
prøvemateriale; 7.2
Anonymitet
bloddonor; 6.2
donor-recipient; 6.2
Anonymnitet
bloddonorer; 3.1
Ansvar
blodtapning; 6.7
kontrollant; 6.9
tappepersonale; 6.11
Tappepersonale; 6.11
tapperen; 6.8
Ansvarlig
for blodtransfusion; 16.1
Ansvarlig person
blodbankvirksomhed; 1.3
Antiglobulinreagens
kvalitetssikring; 14.5
Anti-HBc
algoritme; 11.12
nye donorer; 11.1; 11.8
Anti-HIV-1/2
algoritme; 11.11
Antistofidentifikation
standardbesvarelser; 22.2
testblodlegemer; 14.4
Antistofscreentest
blodlegemer; 13.3
blodprøve; 13.5
erstatning for
forligelighedsundersøgelse; 13.3
irregulære blodtypeantistoffer; 13.3
mærkning; 13.1
rekvisition; 13.1
Antistofscreentest som
forligelighedsundersøgelse
AB0-sikkerhedskontrol; 13.3
Anvendelse af blod
transfusionsråd; 16.1
Anæmi
donorkriterier; 5.4
Apopleksi
donorkriterier; 5.4
Apparatur
fraktioneringsblanket; 8.3
fremstilling af blodkomponenter; 8.1
Appendiks 11
ISBT 128 identifikationskoder; 24.1
Arkivprøve
obligatoriske undersøgelser; 11.1
Armbåndsidentifikation
bevidstløs patient; 13.1
blodprøvetagning; 13.1
udtagning af blodprøver; 13.1
Astma
donorkriterier; 5.2; 5.4
Attributgrupper
ISBT 128; 23.44
Attributkoder
ISBT 128; 23.44
Attributter
produktkoder; 23.43
Audit
analysevirksomhed; 2.17
blodbankvirksomhed; 2.17
Autoimmune sygdomme
donorkriterier; 5.4
Autolog blodtransfusion
afvejning af risici; 21.1
behov for allogene blodkomponenter;
21.1
blodposens etikette; 21.3
epilepsi; 21.2
fejlinformation; 21.1
frog-leap teknik; 21.3
graviditet; 21.2
hæmoglobinkoncentration; 21.2
jerntilskud; 21.3
lægelig indikation; 21.1
multiple alloantistoffer; 21.1
opbevaring; 21.3
risici; 21.1
skriftligt, informeret samtykke; 21.2
tapning; 21.3
udvælgelse, vurdering og bedømmelse;
21.2
valgfrihed; 21.1
vægt; 21.2
Autoriserede sundhedspersoner
opremsning; 5.1
Autoriseret læge
blodtransfusion; 16.2
Autoriseret sygeplejerske
blodtransfusion; 16.2
Babesiosis
donorkriterier; 5.4
Back-up
af elektroniske data; 25.2
BAC-test
ordforklaring; 52.2
BAS-test
ordforklaring; 52.1
Batch
batchnummer; 8.4
ordforklaring; 52.2
Batchnummer
batch; 8.4
sporbarhed til tappenummer; 2.22
Bedømmelse af donors egnethed
kvalificerede personer; 4.3
Beruselse
donorkriterier; 5.4
Bestrålede blodkomponenter
immundefekte recipienter; 15.7
kaliumlækage; 15.8
kvalitetssikring; 15.9
transfusionsassocieret GvH; 15.7
Bestrålede blodkomponeter
uddatering; 15.8
Bestråling
absolutte indikationer; 15.8
relative indikationer; 15.8
Besvimelse
donorkriterier; 5.4
Bevidstløs patient
blodprøvetagning; 13.1
identitetssikring; 13.1
udtagning af blodprøver; 13.1
BiD
sikringsfond; 3.1
Bivirkninger
donortapninger; 17.1
indberetning; 1.4
information om blodtransfusion; 19.2
recipienter; 17.1
Bivirkninger ved donortapning; 6.12
Blindhed
donorkriterier; 5.4
Blod
ordforklaring; 52.2
Blod og blodkomponenter
opbevaring; 12.1
Blod og blodprodukter
kassation; 12.4
uddatering; 12.4
Blodafgivning
se blodtapning; 6.2; 6.5
Blodbank
adresse; 24.1
afhentning; 15.2
ansvar for kvalitetskontrol; 2.2
ansvar for produktion; 2.2
journalpligt; 6.2
metoder; 2.5
ordforklaring; 52.2
prøve af udleveret blod; 15.4
registrering af blodtapning; 6.1
registrering af obligatoriske
laboratorieundersøgelser; 6.1
returnering af følgeseddel; 16.3
tilsyn med produktion; 1.4
udlevering; 15.1
Blodbankens etikettering
ISBT 128; 23.49
Blodbankvirksomhed
ansvarlikg person; 1.3
definition; 1.2
intern audit; 2.17
krav; 1.3
ordforklaring; 52.2
paragraf 6; 1.2
registre; 1.3
registrering; 1.2
sundhedsloven; 1.2
tilladelse; 1.2
tilsyn; 1.4
Blodcenter
definition; 1.2
journalpligt; 6.2
ordforklaring; 52.2
registrering; 6.1
registrering af følgeseddel; 15.3
registrering af obligatoriske
laboratorieundersøgelser; 6.1
Bloddepot
afhentning; 15.2
ordforklaring; 52.2
Blodderivater
ordforklaring; 52.2
Bloddonation
sikkerhed; 1.3; 1.4
Bloddonor
anonymitet; 6.2
fri vilje; 3.1
helbredsundersøgelser; 3.4
hvile efter tapning; 6.11
ildebefindende; 6.11
journal; 3.5
krævede oplysninger; 3.3
Lov om fremskaffelse af humant blod til
behandlingsformål; 3.1
oplysninger; 3.1
oplysningsmateriale; 3.4
opsyn efter tapning; 6.11
prøvemateriale, information om; 7.6
registrering; 3.5
utilpashed i forbindelse med tapning;
6.11
Bloddonorer
anonymitet; 3.1
blodtypebestemmelse; 14.3
directed; 3.1
DVI; 10.2; 14.3
forsikring; 3.1
look-back; 17.1
sidestille med nye donorer; 11.8
som patienten vælger; 3.1
Bloddonorerne i Danmark
se BiD; 3.1
sikringsfond; 3.1
Blodforsyning
katastrofeberedskab; 20.1
Blodforsyningsloven
tapning af blod; 1.2
Blodkomponent
inkonklussiv smittemarkørscreening;
11.2
positiv smittemarkørscreening; 11.2
Blodkomponentens navn
følgeseddel; 15.3
Blodkomponenter
børn mellem 3 måneder og 6 år; 15.7
fraktioneringsliste; 8.3
frigivelse; 11.2
ordforklaring; 52.3
rekvisition; 15.2
statistisk proceskontrol; 9.2
udløbskontrol; 12.4
blodkomponenter til børn
udlevering; 15.7
Blodkomponeter
lokaler; 8.1
Blodlegemer
antistofscreentest; 13.3
Blodmangel
donorkriterier; 5.5
Blodonor
registrering af komplikationer; 3.5
Blodpose
CE-mærkning; 2.21
ISBT 128; 23.16
Blodposefabrikants identitet
ISBT 128; 23.16
Blodposens lotnummer
ISBT 128; 23.17
Blodposer
ISBT 128; 23.16
katastrofeberedskab; 20.2
Blodprodukt
ordforklaring; 52.3
produktkoder; 23.10; 23.42
Blodprop
donorkriterier; 5.5
Blodprøve
antistofscreentest; 13.5
forligelighedsundersøgelse; 13.5
Blodprøvetagning
identitetssikring; 13.1
uidentificeret patient; 13.2
Blodsygdomme
donorkriterier; 5.5
Blodtapning
afsætningsflade; 6.8
ansvar; 6.7
celleseparator; 6.8
donorerklæring; 3.4
donors hæmoglobin; 6.2; 6.5
egnede lokaler; 6.7
forbytningsfejl; 6.9
håndvask; 8.2
ildebefindende; 6.11
instruktion; 6.7
interval; 6.2
klinisk skøn; 6.8
korrektion af fejl; 6.9
kortfattet udspørgen; 6.8
krav til tappesystem; 6.8
lægehjælp; 6.7
lægelig samtale; 6.7
lægelig undersøgelse; 6.7
opskrivningsplads; 6.7
overvågning; 6.11
personale; 6.8
plasmaferesemaskine; 6.8
sikkerhedsforanstaltninger; 6.8
størrelse; 6.2
sygdomme, der overføres gennem blod;
6.7
tappefekvens; 6.2
uoverensstemmelser; 6.9
venteplads; 6.7
Blodtapning og donorkomplikationer
kapitel 17; 6.1; 6.8
blodtransfusion
dokumentation; 16.3
Blodtransfusion
akutte hastesituationer; 13.5
ansvarlig; 16.1
autoriseret læge; 16.2
donorkriterier; 5.5
kontrollant; 16.2
opsætning; 16.2
til flere recipienter; 16.3
Blodtryk
donorkriterier; 4.3; 5.5
Blodtype
én blodtypebestemmelse; 13.2
Blodtypebestemmelse
bloddonorer; 14.3
gravide; 18.1
mærkning; 13.1
nyfødte; 14.3
patienter; 14.3
rekvisition; 13.1
selvstændig blodprøve; 13.2
Blodtypebestemmelse (AB0 og RhD)
standardbesvarelser; 22.1
Blodtypebestemmelse af bloddonorer
AB0-blodtypebestemmelse; 10.1
alment; 10.1
svarafgivelse; 10.3
Blodtypebestemmelse af recipient
inden blodtransfusion; 13.2
Blodtypeskift
Tabel; 15.6
Blodtypesvar
irregulære blodtypeantistoffer; 13.3
journal; 13.3
recipient; 13.3
transfusionsjournal; 13.3
Blokade
donorkriterier; 5.5
Blødningsdefekter
donorkriterier; 5.5
Borrelia
donorkriterier; 5.5
Botoxindsprøjtning
donorkriterier; 5.5
Bronkitis
donorkriterier; 5.5
Brucellose
donorkriterier; 5.5
Buffy-coat
ordforklaring; 52.3
Børn
bestrålede blodkomponenter; 15.8
Børn mellem 3 måneder og 6 år
blodtkomponenter; 15.7
Cancer
donorkriterier; 5.5
Cannabisolie
donorkriterier; 5.6
Caritin Transport Defekt; 5.6
CCODE
produktkoder; 23.43
CE-(Communautés Européeanne)-mærke
blodposer; 2.21
celleseparator
blodtapning; 6.8
Celleseparator
personale; 6.8
CE-mærkede reagenser mv.
kvalificering; 14.1
CE-mærkning
obligatoriske undersøgelser; 11.1
ordforklaring; 52.3
reagense; 14.1
Centralnervesystemet
donorkriterier; 5.6
Chagas’ sygdom
allogene vævsdonorer; 26.3
donorkriterier; 5.6
Change control; 2.26
Chikungunya; 5.6
donorkriterier; 5.6
CMV
ordforklaring; 52.3
COMPFORM
produktkoder; 23.43
Copyright
ISBT 128; 23.3
CPD
ordforklaring; 52.3
Creutzfeldt-Jakobs sygdom
donorkriterier; 5.6
orietnering af fremstillere af
blodderivater; 12.6
CTD; Se Caritin Transport Defekt
Cytaferese
definition; 6.1
interval; 6.1
Cøliaki
donorkriterier; 5.6
Danmark
og ISBT 128; 23.3
DART
ordforklaring; 52.4
Databaser
ISBT 128; 23.4
Databehandler
definition; 27.2
Databehandleraftale; 27.3
Databeskyttelse
behandle personoplysninger; 27.5
behandling af personoplysninger; 27.2
videregivelse af data; 27.5
Databeskyttelsesloven
behandling; 27.1
formål; 27.1
Datastrukturer
ISBT 128; 23.4
Dataansvarlig
definition; 27.2
Definition
blodbankvirksomhed; 1.2
blodcenter; 1.2
cytaferese; 6.1
frigivelsesliste; 12.1
plasmaferese; 6.1
rekvisition; 15.1
validering; 2.22
Deklaration; 9.1
Denguefeber
donorkriterier; 5.7
Desensibilisering
donorkriterier; 5.7
Desinfektion
jodsprit; 6.10
venepunktur; 6.9
Diabetes mellitus
donorkriterier; 5.7
Diagnose
HFDN; 18.4
Diarré
donorkriterier; 5.7
Directed donation; 3.1
Direkte antiglobulintest
standardbesvarelser; 22.4
Disponibelt lager
overførsel; 12.1
Dokumentation
frigivelsesliste; 12.1
følgeseddel; 16.3
opbevaringstemperatur; 12.1
opbevaringstidsrum; 2.10
produktion og kontrol; 8.3
valideringsmasterplan; 2.22
valideringsprotokol; 2.22
valideringsrapport; 2.22
Dokumentstyring
kvalitetsstyringssystem; 2.5
Donor
ordforklaring; 52.4
se bloddonor; 3.1
Donorbivirkninger
anmeldelse af bivirkninger; 6.14
definition; 6.12
denominator; 6.13
nominator; 6.13
Donorblod
forskningsformål; 14.1
kontrolmateriale; 14.1
projektbeskrivelse; 7.1
referenceområder; 14.1
samtykkeerklæringer; 7.1
Donorer
sidestille med nye donorer; 11.8
Donorevaluering
allogene vævsdonorer; 26.6
Donoridentifikationsnummer
ISBT 128; 23.17; 23.42
Donorjournal
allogene vævsdonorer; 26.6
Donorkorps
tappefrekvens; 20.2
Donorkriterier
abort; 5.1
akupunktur; 5.1
alder; 4.3
alfabetisk oversigt; 5.1
allergiske lidelser; 5.1
amning; 5.4
amøbedysenteri; 5.4
anafylaktiske reaktioner; 5.1
anæmi; 5.4
apopleksi; 5.4
astma; 5.2; 5.4
autoimmune sygdomme; 5.4
babesiosis; 5.4
beruselse; 5.4
besvimelse; 5.4
Blindhed; 5.4
blodmangel; 5.5
blodprop; 5.5
blodsygdomme; 5.5
blodtransfusion; 5.5
blodtryk; 5.5
blokade; 5.5
blødningsdefekter; 5.5
Borrelia; 5.5
botoxindsprøjtning; 5.5
bronkit; 5.5
brucellose; 5.5
cancer; 5.5
cannabisolie; 5.6
centralnervesystemet; 5.6
Chagas’ sygdom; 5.6
chikungunya; 5.6
Creutzfeldt-Jakobs sygdom; 5.6
cøliaki; 5.6
denguefeber; 5.7
desensibilisering; 5.7
diabetes m; 5.7
diarré; 5.7
dura mater transplantation; 5.7
D-vitaminindsprøjtning; 5.6
døvhed; 5.7
ebola; 5.7
ehlers-Danlos syndrom; 5.7
eksem; 5.2
endoskopisk undersøgelse; 5.7
epilepsi; 5.7
erytrocytaferese; 6.6
euforiserende stoffer; 5.7
faktor V Leiden; 5.8
familiær hyperkolesterolæmi; 5.8
farligt arbejde; 5.8
feber; 5.8
fedmeoperation; 5.8
fibromyalgi; 5.8
fiskespa; 5.8
flåtbid; 5.8
forkølelse; 5.8; 5.12
forkølelsessår; 5.9
fødevareallergi; 5.2
galdesten; 5.9
gastric bypass; 5.9
gendefekt; 5.9
generelle principper; 4.2
gigtfeber; 5.9
Gilbert-Meulengrachts syndrom; 5.9
glutenallergi; 5.9
graviditet; 5.9
gul feber; 5.9
gulsot; 5.9
handicappede donorer; 5.10
hash; 5.10
hepatitis; 5.10
herpes; 5.11
HIV; 5.11
hjerneblødning; 5.11
hjernerystelse; 5.11
hjertesygdomme; 5.11
hornhindetransplantation; 5.11
hortons hovedpine; 5.11
hospitalspersonale; 5.11
hovedtraume; 5.11
HTLV-I/II; 5.11
hudsygdomme; 5.11
huller i ørerne; 5.11
hypertension; 5.11
hypotension; 5.12
hæmoglobinkoncentration; 4.5
hæmokromatose; 5.12
høfeber; 5.3; 5.12
immunsygdomme; 5.12
insektstikallergi; 5.3
Kala-Azar; 5.12
karlidelse; 5.12
kikkertundersøgelse; 5.13
kirurgi; 5.13
klinisk forsøg; 5.13
knoglebrud; 5.13
knogleskørhed; 5.13
kokain; 5.13
KOL; 5.13
kolesterol; 5.13
kontrastrøntgen/-skanning; 5.13
kronisk træthedssyndrom; 5.13
kræftlidelser; 5.13
kyssesyge; 5.13
kønssygdomme; 5.14
kørestolsbrugere; 5.14
latexallergi; 5.3
Leishmaniasis; 5.14
luftvejssygdomme; 5.14
lægemiddelallergi; 5.3
malaria; 5.14
malariaområder; 5.15
mavesår; 5.15
mave-tarm sygdomme; 5.15
medicinindtagelse; 5.15
mononukleose; 5.16
MRSA; 5.16
mutation (genetisk); 5.16
narkomaner; 5.16
narkotika; 5.17
neurofibromatose; 5.17
nikkelallergi; 5.3
nyrelidelser; 5.17
operation; 5.17
ornithose; 5.17
osteoporose; 5.13
polycystisk ovariesyndrom; 5.17
polycythaemia vera; 5.17
psykisk abnorme; 5.17
puls og blodtryk; 4.3
Q-feber; 5.17
rejsekarantæne; 5.18
risikoadfærd; 5.18
seksuel adfærd; 5.19
skarifikation; 5.19
slidgigt; 5.19
smitte; 4.5
smitteområder; 5.19
spedalskhed; 5.19
sprogkundskaber; 4.3
stiklæsion; 5.19
stiknarkomani; 5.19
stofskiftesygdomme; 5.19
stær; 5.19
svangerskab; 5.19
syfilis; 5.20
talassæmi; 5.20
tandlægebehandling; 5.20
tatovering; 5.20
toxoplasmose; 5.20
transfusion; 5.20
transplantation; 5.20
trypanosomiasis; 5.20
tuberkulose; 5.20
tyroidealidelser; 5.20
vaccinationer; 5.21
vægt; 4.3
væksthormon; 5.22
West Nile Virus; 5.22
øjensygdomme; 5.22
Donor-recipient
anonymitet; 6.2
Donors samtykke
overflytning; 6.2
Donortapning
bivirkninger; 17.1
se blodtapning; 6.2
Dopingmidler
donorkriterier; 5.15
Dosimeter
ordforklaring; 52.4
DSKI
ordforklaring; 52.4
Dura mater transplantation
donorkriterier; 5.7
DVI
bloddonorer; 14.3
erytroblastose; 14.3
nyfødte; 13.2; 14.3
ordforklaring; 52.4
patienter; 14.3
D-vitaminindsprøjtning
donorkriterier; 5.6
Døvhed
donorkriterier; 5.7
Ebola
donorkriterier; 5.7
Edb-programmer
indbyggede kontroller; 25.3
udarbejdelse; 25.3
ændringer; 25.3
Edb-system
back-up; 25.2
beskrivelse; 25.2
fejlrapport; 25.3
instruktioner; 25.2
manuel indlæsning; 25.3
Manuel indlæsning; 25.3
udskrifter; 25.3
EDI meddelelser
ISBT 128; 23.2
Efterundersøgelse
kvalitetsstyringssystem; 2.30
Egnede lokaler
blodtapning; 6.7
Egnethed
allogene vævsdonorer; 26.1
Ehlers-Danlos syndrom
donorkriterier; 5.7
Eksem
donorkriterier; 5.2
Eksterne ydelser
kvalitetsstyringssystem; 2.6
Ekstra materiale
prøvemateriale; 7.2
Én blodtypebestemmelse
blodtype; 13.2
Endoskopisk undersøgelse
donorkriterier; 5.7
Epilepsi
donorkriterier; 5.7
Erklæring
blodtapning; 3.4
donorerklæring; 3.4
Erstatningsdonor
ordforklaring; 52.5
Erstatningspersonnummer
uidentificeret patient; 13.2
Erstatningsregler
skade forvoldt i forbindelse med
tapning; 3.1
Erytroblastose
DVI; 14.3
Erytroblastosecenter
indikation for henvisning; 18.1
Erytrocytaferese
donorkriterier; 6.6
Erytrocytantigener (udgået), ISBT 128
tabel A6.5; 23.28
Erytrocytkomponenter
ordforklaring; 52.5
Erytrocytter
AB0 plasmakontrol; 14.2
ordforklaring; 52.5
Etikette
ISBT 128; 23.44
Euforiserende stoffer
donorkriterier; 5.7
Fabrikants identitet og katalognummer
ISBT 128; 23.16
Faktor V Leiden
donorkriterier; 5.8
Faktorpræparater
ordforklaring; 52.5
Familiær hyperkolesterolæmi
donorkriterier; 5.8
Farligt; 5.8
Feber
donorkriterier; 5.8
Fedmeoperation
donorkriterier; 5.8
Fejl
rapport; 6.9; 25.3
ved anvendelse af edb-systemer; 25.3
FFP
ordforklaring; 52.5
FFP til patientbehandling
opbevaring; 12.2
Fibromyalgi
donorkriterier; 5.8
Figur A10.1
ISBT 128, posefabrikants etiket; 23.49
Figur A10.2
ISBT 128 etiket; 23.51
Figur A10.3
ISBT 128 etiket; 23.53
Fiskespa
donorkriterier; 5.8
Flag
ISBT 128; 23.6
Flere laboratorier
samme lot nr.; 14.1
Flergangsdonor
ordforklaring; 52.5
Flåtbid
donorkriterier; 5.8
Forbedringer
kvalitetsstyringssystem; 2.9
Forbytninger
blodtapning; 6.8
Forbytningsfejl
blodtapning; 6.9
Forebyggende handlinger
kvalitetsstyringssystem; 2.9
Forholdsregler
katastrofeberedskab; 20.1
Forkølelse
donorkriterier; 5.8; 5.12
Forkølelsessår
donorkriterier; 5.9
Forligelighedsprøve
ordforklaring; 52.5
Forligelighedsundersøgelse
akutte hastesituationer; 15.6
blodprøve; 13.5
forlængelse af gyldighedsperiode; 13.5
gyldighedsperiode; 13.5
mærkning; 13.1
recipient; 13.5
rekvisition; 13.1
selvstændig blodprøve; 13.2
Forligelighedsundersøgelse/BAC/BAS/BF
standardbesvarelser; 22.2
Forsendelse til andre blodbanker mv.
forsendelsesliste; 12.5
Forsendelsesliste
fraktioneringsvirksomheder; 12.5
kontrol; 12.5
Forsikring
bloddonorer; 3.1
Forskning
blod fra donorer; 7.6
prøvemateriale; 7.1
Forskningsformål
donorblod; 14.1
Forskrifter
hygiejneforskrifter; 8.2
Fraktioneringsblanket
apparatur; 8.3
medarbejder; 8.3
Fraktioneringsliste
blodkoponenter; 8.3
Fraktioneringsvirksomheder
returnering af forsendelseslister; 12.5
Fremstillere af blodderivater
orientering; 12.6
Fremstilling af blodkomponenter
apparatur; 8.1
Lægemiddelstyrelsen; 1.2
metoder; 8.1
personale; 8.1
Fremstilling af blodprodukter
forhindring af kontamination; 8.2
Fremstillingsmetoder
validering; 9.2
Frigivelse
blodkomponenter; 11.2
ordforklaring; 52.5
Frigivelsesliste
definition; 12.1
dobbeltkontrol; 12.1
dokumentation; 12.1
Frigivelsesprocedure
smittemarkørscreening; 12.1
Frisk frosset plasma
ordforklaring; 52.5
Frog-leap teknik
autolog blodtransfusion; 21.3
Fuldblod; 6.1
Fødevareallergi
donorkriterier; 5.2
Fødselsdato, patient
ISBT 128; 23.19
Følgesddel
returnering; 16.3
Følgeseddel
afslutning af blodtransfusion; 16.3
blodkomponentens navn; 15.3
blodtransfusion; 16.3
dokumentation; 16.3
elektronisk registrering; 15.4
ikke returneret; 15.3
opbevaring; 16.3
oplysninger; 15.3
recipientdata; 15.3
returnering; 15.3
signaturer; 16.3
system til efterspørgsel; 15.3
tappe- eller batchnummer; 15.3
transfusionskomplikation; 16.3
Følsomme personoplysninger
definition; 27.2
Galdesten
donorkriterier; 5.9
Gastric bypass
donorkriterier; 5.9
GDRP; 52.6
Gendefekt
donorkriterier; 5.9
Genmutationer; 5.9
Gigtfeber
donorkriterier; 5.9
Gilbert-Meulengrachts syndrom
donorkriterier; 5.9
Glutenallergi
donorkriterier; 5.9
GMP
god fremstillingspraksis; 8.1
good manufacturing practices; 8.1
God fremstillingspraksis
GMP; 8.1
Good manufacturing practices
GMP; 8.1
Gravide
blodtypebestemmelse; 18.1
forligelighedsundersøgelse; 13.5
screening for irregulære antistoffer;
18.1
Graviditet
donorkriterier; 5.9
Gul feber
donorkriterier; 5.9
Gulsot
donorkriterier; 5.9
Handicappede donorer
donorkriterier; 5.10
Hash
donokriterier; 5.10
HBc
nye donorer; 11.1
HBV-smitte
look-back; 11.4
HCV
immunblot inkonklusiv; 11.9
HCV-smitte
look-back; 11.4
Helbredsoplysninger
overflytning; 6.2
Helbredsundersøgelse
bloddonor; 3.4
Henvisningslaboratorier
kvalitetsstyringssystem; 2.6
Hepatitis
donorkriterier; 5.10
Herpes
donorkriterier; 5.11
HFDN
diagnose; 18.4
årsag; 18.4
HIV
donorkriterier; 5.11
kombitest; 11.9
HIV-smitte
look-back; 11.4
Hjemmeside
ICCBBA; 23.3
ISBT 128; 23.3
Hjerneblødning
donorkriterier; 5.11
Hjernerystelse
donorkriterier; 5.11
Hjertesygdomme
donorkriterier; 5.11
Hornhindetransplantation
donorkriterier; 5.11
Hortons hovedpine
donorkriterier; 5.11
Hospitalspersonale
donorkriterier; 5.11
Hovedtraume
donorkriterier; 5.11
HTLV
allogene vævsdonorer; 26.3
HTLV-I/II
donorkriterier; 5.11
Hudsygdomme
donorkriterier; 5.11
Huller i ørerne
donorkriterier; 5.11
Hvornår anvendes blodtransfusion
information om blodtransfusion; 19.1
Hygiejne
hygiejneforskrifter; 8.2
Hygiejneforskrifter
håndtering af blod og blodprodukter;
8.2
lokaler; 8.2
personalets adfærd og påklædning; 8.2
udstyr; 8.2
Hypertension
donorkriterier; 5.11
Hypotension
donorkriterier; 5.12
Hæmoglobin
måling ved blodtapning; 6.2; 6.5
tidligere værdier; 6.3
Hæmoglobin før tapning
tabel 5.1; 6.3
Hæmoglobinkoncentration
donorkriterier; 4.5
Hæmokromatose
donorkriterier; 5.12
Hæmolyseundersøgelser
standardesvarelser; 22.5
Høfeber
donorkriterier; 5.3
donorkritierier; 5.12
Håndvask
blodtapning; 8.2
ICCBBA
hjemmeside; 23.3
ISBT 128; 23.3
ISBT 128 identifikationskoder; 24.1
kontakt; 23.3
produktkoder; 23.11
registrering; 24.1
Identifikation
standardbesvarelser; 22.9
Identifikationskoder til danske blodbanker
ISBT 128; 23.3
Identifikationsnummer, patient
ISBT 128; 23.19
Identifkation af blodindsamlingssteder
ISBT 128; 3.5
Identitetssikring
bevidstløs patient; 13.1
blodprøvetagning; 13.1
tappenummer; 23.5
udtagning af blodprøver; 13.1
Idetifikation
bloddonor; 3.3
IgG
måling af; 6.5
Immunblot inkonklusiv
HCV; 11.9
Immundefekte recipienter
bestrålede blodkomponenter; 15.7
Immunsygdomme
donorkriterier; 5.12
Indberetning
bivirkninger; 1.4
utilsigtede hændelser; 1.4
Indikation
indføres i patientens journal; 15.1
Indstiksstedet
eksem; 6.10
hudinfektion; 6.10
sårdannelse; 6.10
Infektionssygdomme
donorkriterier; 5.12
Information om blodtransfusion
bivirkninger; 19.2
fakta om donorblod; 19.1
hvornår anvendes blodtransfusion?;
19.1
samtykke; 19.1
undersøgelser før blodtransfusion; 19.1
Informationsfolder
prøvemateriale; 7.6
Initialer
sygejournal; 16.3
transfusionsjournal; 16.3
Insektstikallergi
donorkriterier; 5.3
Inspektionsrapport
indhold; 2.17
ledelsen evaluering; 2.17
Instruktion
blodtapning; 6.7
orientering af danske fremstillere af
blodprodukter; 12.7
rengøring af blodbankens lokaler og
udstyr; 6.7
Instruktioner
autoriseret; 2.5
dateret; 2.5
edb-system; 25.2
Intern audit
analysevirksomhed; 2.17
blodbankvirksomhed; 2.17
kvalitetsstyringssystem; 2.16
Interval
autolog blodtransfusion; 21.3
blodtapning; 6.2
cytaferese; 6.1
plasmaferese; 6.1
Interview
allogene vævsdonorer; 26.1
Intrauterin transfusion
bestrålede blodkomponenter; 15.8
Irregulære antistoffer
gravide; 18.1
testblodlegemer; 14.4
Irregulære blodtypeantistoffer
antistofscreentest; 13.3
blodtypesvar; 13.3
ISBT 128
AB0/RhD blodtype; 23.9; 23.42
afgifter; 23.4
andre anvendelser; 23.53
anvendelse af flag; 23.6
attributgrupper og attributkoder; 23.44
blodpose; 23.16
blodposefabrikants identitet; 23.16
blodposens lotnummer; 23.17
blodposer; 23.16
Danmark; 23.3
databaser; 23.4
datastrukturer; 23.4
definition; 23.1
donoridentifikationsnummer; 23.17;
23.42
EDI meddelelser; 23.2
etiket til patientjournal; 23.52
etikettens udformning; 23.44
fabrikants identitet og katalognummer;
23.16
fordeling af løbenummer; 23.5
generelt; 23.1
hjemmeside; 23.3
ICCBBA, copyright og licens; 23.3
identifikation af blodindsamlingssteder;
3.5
identifikationskoder til danske
blodbanker; 23.3; 24.1
kerneforhold; 23.44
komponentklasser; 23.43
lotnummer (andet end blodposer);
23.18
læsbar fremstilling; 23.46
modifikatorer; 23.43
nedre, højre kvadrant; 23.52
nedre, venstre kvadrant; 23.51
nye produktkoder; 23.11
og Danmark; 23.3
opbygningen af produktkoder; 23.43
patient fødselsdato; 23.19
patient identifikationsnummer; 23.19
personaleidentifikationsnummer; 23.17
posefabrikantens etiket; 23.47
posetype; 23.16
princip for blodbankens etikettering;
23.49
produktionstidspunkt; 23.13
produktkoder; 23.10; 23.42
produktændring; 23.50
programmering af stregkodescannere;
23.24
publikationer; 23.3; 23.4
RFID tags; 23.2
RSS stregkoder; 23.2
sammenkædning af stregkoder; 23.25
sammensat meddelelse; 23.18
smittemarkører; 23.20
special Testing
Genomiske HLA-A, -B og DRB1
antigener; 23.15
HLA og HPA antigener; 23.15
specielle egenskaber; 23.13
Erytrocytantigener – Finsk; 23.14
Erytrocytantigener – Generel; 23.14
Erytrocytantigener [udgået]; 23.14
Generel; 23.13
specifikation; 23.3
stamceller; 23.53
standarden; 23.4
stregkodemærkning; 23.1
stregkodet etikettekst; 23.46
tappenummer; 23.5; 23.42
tappetidspunkt; 23.12
technical specification; 23.3
teknisk specifikation, officiel
publikation; 23.3
tildeling af nye produktkoder; 23.11
todimensionelle stregkoder; 23.2
udløbstidspunkt; 23.12; 23.42
udløbstidspunkt måned og år; 23.20
væv; 23.53
øvre, højre kvadrant; 23.51
øvre, venstre kvadrant; 23.50
øvrig etikettekst; 23.47
ISBT 128 etiket
Figur A10.2; 23.51
Figur A10.3; 23.53
ISBT 128 etiket, forkortelser
tabel A6.13; 23.47
ISBT 128, etikettekst
tabel 6.17; 23.48
ISBT 128, posefabrikants etiket
Figur A10.1; 23.49
IT-systemer; 25.1
IVDR; 52.6
Jerntilskud
autolog blodtransfusion; 21.3
Journal
bloddonor; 3.5
blodtypesvar; 13.3
Journalpligt
donoroplysninger; 6.2
Kala-Azar
donorkriterier; 5.12
Kaliumlækage
bestrålede blodkomponenter; 15.8
Karantænelager
overførsel; 12.1
Karantæneområde; 12.2
Karlidelse
donorkriterier; 5.12
Kassation
blod og blodprodukter; 12.4
inkonklussiv smittemarkørscreening;
11.2
positiv smittemarkørscreening; 11.2
registrering; 12.4
Kasserede portioner
mærkning; 12.4
Katastrofeberedskab
beredskabsplan; 20.1
blodforsyning; 20.1
blodposer; 20.2
forholdsregler; 20.1
fuldblod tappet i CPD; 20.3
kapacitetsoverskridelse; 20.2
katastrofeplan; 20.1
kritiske forbrugsartikler; 20.4
manglende strømforsyning; 20.4
massetapning; 20.1
nedsat strømforsyning; 20.3
normal infrastruktur; 20.2
utensilier; 20.1
Katastrofenummer
uidentificeret patient; 13.2
Katastrofeplan
katastrofeberedskab; 20.1
Kerneforhold
ISBT 128; 23.44
produktkoder; 23.43
Kikkertundersøgelse
donorkriterier; 5.13
Kirurgi
donorkriterier; 5.13
Klager
kvalitetsstyringssystem; 2.7
Klinisk forsøg
donorkriterier; 5.13
Klinisk skøn
blodtapning; 6.8
kvalificeret person; 6.8
omfatter; 6.8
Knoglebrud
donorkriterier; 5.13
Knogleskørhed
donorkriterier; 5.13
Kokain
donorkriterier; 5.13
KOL; 5.13
donorkriterier; 5.13
Kolesterol
donorkriterier; 5.13
Kombitest
HIV; 11.9
Kompetente myndighed; 1.2; 1.4; 3.5; 4.3;
6.14; 8.1; 12.6
Komplikationer ved blodtransfusion; 16.4
Komponentklasser
ISBT 128; 23.43
Konduktivitet
LISS; 14.6
Konferering
før blodtransfusion; 16.2
udlevering; 15.3
Kontraktgennemgang
kvalitetsstyringssystem; 2.5
Kontrastrøntgen/-skanning
donorkriterier; 5.13
Kontrol
forsendelsesliste; 12.5
nummerkonverteringliste; 12.5
omnummerering; 12.5
udlevering; 15.3
Kontrollant
ansvar; 6.9
blodtransfusion; 16.2
Kontrolmateriale
donorblod; 14.1
Korrektion af fejl
blodtapning; 6.9
Korrigerende handlinger
kvalitetsstyringssystem; 2.9
Krav
blodbankvirksomhed; 1.3
prøvemateriale; 7.1
Kritiske forbrugsartikler
katastrofeberedskab; 20.4
Kronisk træthedssyndrom
donorkriterier; 5.13
Kræftlidelser
donorkriterier; 5.13
Krævede oplysninger
fra bloddonor; 3.3
Kunder
definition; 2.1
Kvalietsstyringssystem
organisation og ledelse; 2.2
Kvalificerede personer
bedømmelse af donors egnethed; 4.3
Kvalificeret person
klinisk skøn; 6.8
Kvalificering
CE-mærkede reagenser mv; 14.1
modtagelse af reagenser; 14.2
Kvalitetshåndbog
kvalitetspolitik; 2.4
kvalitetsstyringssystem; 2.4
Kvalitetskontrol
ansvarlig; 2.2
Kvalitetspolitik
kvalitetshåndbog; 2.4
kvalitetsstyringssystem; 2.4
Kvalitetssikring; 7.3
antiglobulinreagens; 14.5
bestrålede blodkomponenter; 15.9
blod fra donorer; 7.6
definition; 2.1
kvalitetsstyringssystem; 2.29
LISS; 14.5
PBS; 14.5
prøvemateriale; 7.1
saltvand; 14.5
Kvalitetssikringssamtykke
prøvemateriale; 7.2; 7.5
Kvalitetsstyring; 2.1
Kvalitetsstyringssystem; 2.2
afvigelser; 2.8
dokumentstyring; 2.5
eksterne ydelser; 2.6
forbedringer; 2.9
forebyggende handlinger; 2.9
henvisningslaboratorier; 2.6
intern audit; 2.16
klager; 2.7; 2.8
konraktgennemgang; 2.5
korrigerende handlinger; 2.9
kvalitetshåndbog; 2.4
kvalitetspolitik; 2.4
kvalitetssikring; 2.29
laboratorieudstyr; 2.20
ledelsens evaluering; 2.17
leverancer; 2.6
lokaler; 2.18
områder dækket af; 2.2
personale; 2.17
procedurer til efterundersøgelse; 2.30
procedurer til præeksamination; 2.27
rapportering af resultater; 2.31
registreringer; 2.10
rådgivningsydelser; 2.7
selvinspektion; 2.16
svar; 2.31
undersaøgelsesprocedurer; 2.28
Kyssesyge
donorkriterier; 5.13
Kønssygdomme
donorkriterier; 5.14
Kørestolsbrugere
donorkriterier; 5.14
Laboratorieudstyr
definition; 2.1
kvalitetsstyringssystem; 2.20
Lager
disponibelt; 12.1
karantæne; 12.1
Ledelse
ansvar; 2.3
kvalitetsstyringssystem; 2.2
Ledelsens evaluering
inspektionsrapport; 2.17
kvalitetsstyringssystem; 2.17
Leishmaniasis
donorkriterier; 5.14
Leukaferese
se leukocytaferese; 6.1
Leukocytaferese
se cytaferese; 6.1
Leveranceaftaler
indhold; 12.6
Leverancer
kvalitetsstyringssystem; 2.6
Licens
ISBT 128; 23.3
LISS
konduktivitet; 14.6
kvalitetssikring; 14.5
pH; 14.6
Lokaler
blodkomponenterr; 8.1
kvalitetsstyringssystem; 2.18
Look-back
HBV-smitte; 11.4
HCV-smitte; 11.4
HIV-smitte; 11.4
positive smittemarkørundersøgelser;
11.3
screening af bloddonorer; 17.1
Lotnummer (andet end blodposer)
ISBT 128; 23.18
Lov om fremskaffelse og anvendelse af
humant blod
frivillige og ubetalte bloddonorer; 3.1
Luftvejssygdomme
donorkriterier; 5.14
Lægehjælp
blodtapning; 6.7
Lægelige kriterier
udlevering; 15.1
Lægemiddelallergi
donorkriterier; 5.3
Lægemiddelstyrelsen
fremstilling af blodkomponenter; 1.2
orientering; 12.6
tilsyn med blodbankernes produktion;
1.4
underrettes; 12.7
Læsbar fremstilling
ISBT 128; 23.46
Løbende forbedringer
definition; 2.1
Løbenummer
ISBT 128; 23.5
Malaria
allogene vævsdonorer; 26.3
donorkriterier; 5.14
Malariaområder
donorkriterier; 5.15
Manuel indlæsning
edb-system; 25.3
Massetapning
katastrofeberedskab; 20.1
Mavesår
donorkriterier; 5.15
Mave-tarm sygdomme
donorkriterier; 5.15
MDR; 52.8
Medarbejder
fraktioneringsblanket; 8.3
Medicinindtagelse
donorkriterier; 5.15
Metoder
blodbank; 2.5
instruktioner; 2.5
Mikrobiel kontaminering
transfusionskomplikationer; 16.4
Miljøforhold
kvalitetsstyringssystem; 2.18
Moder-barn
standardbesvarelser; 22.5
Modifikatorer
ISBT 128; 23.43
produktkoder; 23.43
Modtagelse af reagenser
kvalificering; 14.2
Mononukleose
donorkriterier; 5.16
MRSA
donorkriterier; 5.16
Mutation (genetisk)
donorkriterier; 5.16
Mærkning
inkonklussiv smittemarkørscreening;
11.3
kasserede portioner; 12.4
positiv smittemarkørscreening; 11.3
reaktiv smittemarkørscreening; 11.2
uddaterede portioner; 12.4
Narkomaner
donorkriterier; 5.16
Narkotika
donorkriterier; 5.17
Naturlægemidler
donorkriterier; 5.15
Navngivet patient
udlevering; 15.2
Navngivne patienter
transport af blod; 12.6
Nedre, venstre kvadrant
ISBT 128; 23.51
Neurofibromatose
donorkriterier; 5.17
Nikkelallergi
donorkriterier; 5.3
Nummerkonverteringlister
kontrol; 12.5
Nye donorer
anti-HBc; 11.8
HBc; 11.1
Nyfødte; 13.1; 13.3; 14.3
blodtypebestemmelse; 14.3
DVI; 13.2; 14.3
Nyrelidelser
donorkriterier; 5.17
Nældefeber
donorkriterier; 5.2
Nødstrøm
katastrofeberedskab; 20.3
Obligatoriske smittemarkørundersøgelser
positivt resultat; 11.2
Obligatoriske undersøgelser
arkivprøve; 11.1
CE-mærkning; 11.1
Omnummerering
kontrol; 12.5
tappenummer; 12.5
Opbevaring
autologt blod; 21.3
FFP til patientbehandling; 12.2
følgeseddel; 16.3
prøve af udleveret blod; 15.4
recipientdata; 15.3
temperatur; 12.1
transport; 12.4
Opbevaringstemperatur
alarm; 12.1
dokumentation; 12.1
Opbevaringstidsrum
sporbarhed; 2.10
Opbygningen af produktkoder
ISBT 128; 23.43
Operation
donorkriterier; 5.17
Oplysninger
afstå fra at give blod; 3.2
blodets grundlæggende egenskaber;
3.2
donorblods betydning; 3.2
fra bloddonorer; 3.3
hepatitis; 3.2
HIV/AIDS; 3.2
informeret samtykke; 3.2
midlertidig og permanent udelukkelse;
3.2
misbrug af narkotika; 3.2
risiko for infektionssygdomme; 3.2
risikofyldt sexuel adfærd; 3.2
testresultater; 3.2
til bloddonor; 3.1
Oplysningsmateriale
bloddonor; 3.4
Opsætning af blodtransfusion
konferering; 16.2
sikring; 16.2
Opsætning af transfusion
skriftlig instruks; 16.1
Ordforklaring
aferese; 52.1
albumin; 52.1
BAC-test; 52.2
BAS-test; 52.1
batch; 52.2
blod; 52.2
blodbank; 52.2
blodbankvirksomhed; 52.2
blodcenter; 52.2
bloddepot; 52.2
blodderivater; 52.2
blodkomponenter; 52.3
blodprodukt; 52.3
buffy-coat; 52.3
CE-mærkning; 52.3
CMV; 52.3
CPD; 52.3
DART; 52.4
donor; 52.4
dosimeter; 52.4
DSKI; 52.4
DVI; 52.4
erstatningsdonor; 52.5
erytrocytkomponenter; 52.5
erytrocytter; 52.5
faktorpræparater; 52.5
FFP; 52.5
flergangsdonor; 52.5
forligelighedsprøve; 52.5
frigivelse; 52.5
frisk frosset plasma; 52.5
SOP; 52.11
Ordination
indføres i patientens journal; 15.1
Ordination af blodkomponenter; 15.1
Organisation
kvalitetsstyringssystem; 2.2
Orientering
af Lægemiddelstyrelsen; 12.6
fremstillere af blodderivater; 12.6
Orientering af danske fremstillere af
blodprodukter
instruktion; 12.7
Ornithose
donorkriterier; 5.17
Osteomyelitis
donorkriterier; 5.17
osteoporose
donorkriterier; 5.13
Overflytning
donors samtykke; 6.2
helbredsoplysninger; 6.2
Overførsel
disponibelt lager; 12.1
karantænelager; 12.1
Overvågning
bloddonor; 6.11
blodtapning; 6.11
Paragraf 6
blodbankvirksomhed; 1.2
Patient fødselsdato
ISBT 128; 23.19
Patient identifikationsnummer
ISBT 128; 23.19
Patientens journal
indikation; 15.1
ordination; 15.1
Patienter
blodtypebestemmelse; 14.3
DVI; 14.3
registrering af data; 15.3
Patientforsikringen; 3.1
bloddonorer; 3.1
Patientidentifikation
skriftlig instruks; 16.1
PBS
kvalitetssikring; 14.5
NaCl indhold; 14.5
pH; 14.5
Personale
aferesetapning; 6.12
anvendelse af edb-systemer; 25.1
blodtapning; 6.8
celleseparator; 6.8
fremstilling af blodkomponenter; 8.1
instruktion i afhentning og levering af
blod; 15.2
kvalitetsstyringssystem; 2.17
plasmaferesemaskine; 6.8
tapperum; 6.11
Personlige adgangskoder
edb-systemer; 25.2
instruktion for; 25.2
Personoplysninger
definition; 27.2
PFF
definition; 5.1
pH
LISS; 14.6
PBS; 14.5
Piercing
donorkriterier; 5.17
Plasma til fraktionering; 10.1; 11.3
Plasma til transfusionsbehandling
TRALI; 9.3
Plasmaferese
definition; 6.1
interval; 6.1
Plasmaferesemaskine
blodtapning; 6.8
personale; 6.8
Plasmakontrol
erytrocytter; 14.2
plasmamængde, udtagne
ekstrakorporalt volumen; 6.6
Pneumatic Tube System
udlevering; 15.2
Polycystisk ovariesyndrom
donorkriterier; 5.17
Polycythaemia vera
donorkriterier; 5.17
Posefabrikantens etiket
ISBT 128; 23.47
Posetype
ISBT 128; 23.16
Positive smittemarkører
algoritmer; 11.8
Positive smittemarkørundersøgelser
tilbagekaldelse; 11.3
Produktion
ansvarlig; 2.2
Produktionstidspunkt
ISBT 128; 23.13
Produktkoder
attributter; 23.43
ICCBBA; 23.11
ISBT 128; 23.10; 23.42
kerneforhold; 23.43
komponentklasse; 23.43
modifikator; 23.43
Programmering af stregkodescannere
ISBT 128; 23.24
Projektbeskrivelse
donorblod; 7.1
Præeksamination
kvalitetsstyringssystem; 2.27
Prøvemateriale
anonymisering; 7.2
ekstra materiale; 7.2
forskning; 7.1
information til bloddonor; 7.6
informationsfolder; 7.6
krav; 7.1
kvalitetssikring; 7.1
kvalitetssikringssamtykke; 7.2; 7.5
procedure for udlevering; 7.3
samarbejdsaftale; 7.4
skabelon for udlevering; 7.3
videnskabsetisk samtykke; 7.2
Prøvetagning til type &
forligelighedsundersøgelse
skriftlig instruks; 16.1
Psykisk abnorme
donorkriterier; 5.17
Publikationer
ISBT 128; 23.3
Puls
donorkriterier; 4.3
Q-feber
donorkriterier; 5.17
Rapport
fejl; 6.9
Reagens
Ce-mærkning; 14.1
Reagenser
kvalitetskontrol; 11.1
Recipient
blodtypebestemmelse; 13.2
blodtypesvar; 13.3
forligelighedsundersøgelse; 13.5
irregulære blodtypeantistoffer; 13.5
Recipientdata
følgeseddel; 15.3
opbevaring; 15.3
transfusionskomplikation; 16.5
Recipienter
bivirkninger; 17.1
Referenceområder
donorblod; 14.1
Referencer
andre officielle danske bestemmelser;
51.8
dansk lovgivning mv.; 51.1
Det Europæiske Fællesskab; 51.9
Europarådet; 51.12
oplysninger på Internettet; 51.1
Registre
blodbankvirksomhed; 1.3
Registrering
af brugere af edb-system; 25.2
afvisning; 6.1
blodbankvirksomhed; 1.2
bloddonor; 3.5
blodtapning; 6.1
kassation; 12.4
komplikationer; 3.5
obligatoriske laboratorieundersøgelser;
6.1
Registrering af bivirkninger; 6.13
Registrering af følgeseddel
blodcenter; 15.3
Registrering af komplikationer
bloddonor; 3.5
Registreringer
kvalitetsstyringssystem; 2.10
Registreringsfejl
blodtapning; 6.8
Rejsekarantæne
donorkriterier; 5.18
rejsekarantænelisten
donorkriterier; 5.15
Rekvisition
blodprøver til transfusionsmedicinske
undersøgelser; 13.1
definition; 15.1
mærkning; 13.1
Rengøring af blodbankens lokaler og
udstyr
dokumentation; 6.7
instruktion; 6.7
Reserveret blodtransfusion (directed
blood donation); 12.1
Resultater
kvalitetsstyringssystem; 2.31
Returnering
følgeseddel; 15.3
Returnering af forsendelseslister
fraktioneringsvirksomheder; 12.5
RFID tags
ISBT 128; 23.2
RhD erytrocytdiagnose
testreagenser; 14.3
RhD immunprofylakse
RhD bestemmelse; 18.3
tidsfrister; 18.2
RhD typebestemmelse
immunprofylakse; 18.3
moder; 18.3
recipient; 13.2
Risikoadfærd
donorkriterier; 5.18
RSS stregkoder
ISBT 128; 23.2
Rådgivningsydelser
kvalitetsstyringssystem; 2.7
Saltvand
kvalitetssikring; 14.5
Samarbejdsaftale
prøvemateriale, udlevering af; 7.4
Samme lot nr.
flere laboratorier; 14.1
Sammenkædning af stregkoder
ISBT 128; 23.25
Sammensat meddelelse
ISBT 128; 23.18
Samtykke
allogene vævsdonorer; 26.5
information om blodtransfusion; 19.1
opslag i elektronisk journal; 3.4
Samtykkeerklælring
allogene vævsdonorer; 26.5
Samtykkeerklæringer
donorblod; 7.1
Screentest for irregulære antistoffer
standardbesvarelser; 22.2
Seksuel adfærd
donorkriterier; 5.19
Selvinspektion
kvalitetsstyringssystem; 2.16
Sikkerhed
bloddonation; 1.3; 1.4
Sikring
før blodtransfusion; 16.2
Skabelon
udlevering af prøvemateriale; 7.3
Skarifikation
donorkriterier; 5.19
Skriftlig instruks
anvendelse af blod; 16.1
Skriftligt, informeret samtykke
autolog blodtransfusion; 21.2
Slidgigt
donorkriterier; 5.19
Smitte
donorkriterier; 4.5
Smittemarkører
ISBT 128; 23.20
Smittemarkørscreening
frigivelsesliste; 12.1
frigivelsesprocedure; 12.1
ikke-reaktiv; 11.1
Smittemarkørundersøgelser
akutte hastesituationer; 15.6
Smitteområder
donokriterier; 5.19
SOP
ordforklaring; 52.11
Special Testing
Genomiske HLA-A, -B og DRB1
antigener
ISBT 128; 23.15
HLA og HPA antigener
ISBT 128; 23.15
Specielle egenskaber
Erytrocytantigener – Finsk
ISBT 128; 23.14
Erytrocytantigener – Generel
ISBT 128; 23.14
Erytrocytantigener [udgået] ISBT 128; 23.14
Generel
ISBT 128; 23.13
ISBT 128; 23.13
Specifikation af reagens
ændring; 14.1
Spedalskhed
donorkriterier; 5.19
Sporbarhed
mellem donor og recipient; 15.3
opbevaringstidsrum; 2.10
Sprog
donorkriterier; 4.3
Spørgeskema
allogene vævsdonorer; 26.8
Stamceller
ISBT 128; 23.53
Stamcelletransplantation
standardbesvarelser; 22.8
Standardbesvarelser
antistofidentifikation; 22.2
direkte antiglobulintest; 22.4
forligelighedsundersøgelse/BAC/BAS/BF
; 22.2
hæmolyseundersøgelser; 22.5
identifikation; 22.9
moder-barn; 22.5
screentest for irregulære antistoffer;
22.2
stamcelletransplantation; 22.8
titrering; 22.3
transfusionskomplikation; 22.4
trombocytter; 22.8
øvrige blodtyper; 22.2
Statistisk proceskontrol
blodkomponenter; 9.2
kvalitetskontrol; 9.2
Stiklæsion
donorkriterier; 5.19
Stiknarkomani
donorkriterier; 5.19
Stofskiftesygdomme
donorkriterier; 5.19
Stregkodemærkning
ISBT 128; 23.1
Stregkodet etikettekst
ISBT 128; 23.46
Stær
donorkriterier; 5.19
Sundhedsloven
blodbankvirksomhed; 1.2
Svangerskab
donorkriterier; 5.19
Svar
kvalitetsstyringssystem; 2.31
Sværhedsgrad donorbivirkninger
definition; 6.12
Syfilis
donorkriterier; 5.20
Sygejournal
tappenummer; 16.3
Tabel 6.17
ISBT 128, etikettekst; 23.48
Tabel A6.5
ISBT 128,Erytrocytantigener (udgået);
23.28
Talassæmi
donorkriterier; 5.20
Tandlægebehandling
donorkriterier; 5.20
Tapning
autologt blod; 21.3
Tapning af blod
blodforsyningsloven; 1.2
Tappe- eller batchnummer
følgeseddel; 15.3
Tappefekvens
blodtapning; 6.2
Tappefrekvens
donorkorps; 20.2
katastrofeberedskab; 20.2
Tappenummer
identitetssikring; 23.5
ISBT; 23.42
ISBT 128; 23.5; 23.42
ISBT 128 identifikationskoder; 24.1
omnummerering; 12.5
serier af løbenummer; 23.5
sporbarhed til blodposens
batchnummer; 2.22
sygejournal; 16.3
transfusionsjournal; 16.3
Tappepersonale
ansvar; 6.11
Tapperen
ansvar; 6.8
Tapperum
personale; 6.11
Tappesystem
sikring af donor; 6.8
Tappetidspunkt
ISBT 128; 23.12
Tatovering
donorkriterier; 5.20
Technical specification
ISBT 128; 23.3
Temperatur
opbevaring; 12.1
Testblodlegemer
antistofidentifikation; 14.4
irregulære antistoffer; 14.4
Testreagenser
AB0 erytrocytdiagnose; 14.2
RhD erytrocytdiagnose; 14.3
Tidsfrist
anden; 12.3
Tidsfrister
RhD immunprofylakse; 18.2
Tilbagekaldelse
positive smittemarkørundersøgelser;
11.3
Tilbagekaldelser
fremstillere af blodderivater; 12.6
kvalitetsstyringssystem; 2.8
procedurer; 12.6
sporing; 12.6
vurdering af behov for; 12.6
Tilladelse
blodbankvirksomhed; 1.2
Tilsyn
blodbankvirksomhed; 1.4
Tilsyn med produktion
blodbanker; 1.4
Lægemiddelstyrelsen; 1.4
Titrering
standardbesvarelser; 22.3
Todimensionelle stregkkoder
ISBT 128; 23.2
Toxoplasmose
donorkriterier; 5.20
Transfusion
donorkriterier; 5.20
forligelighedsundersøgelsens
gyldighedsperiode; 13.5
uden forligelighedsundersøgelse; 13.6
Transfusionsassocieret GvH
bestrålede blodkomponenter; 15.7
Transfusionsjournal
tappenummer; 16.3
Transfusionskomplikation
følgeseddel; 16.3
meddelelse til leverandør; 16.4
prøve af udleveret blod; 15.4
recipientdata; 16.5
Transfusionskomplikation
standardbesvarelser; 22.4
Transfusionskomplikationer
definition; 16.4
mikrobiel kontaminering; 16.4
udredning; 16.4
Transfusionsråd
anvendelse af blod; 16.1
Transfusionssæt
udskiftning; 16.4
Transplantation
donorkriterier; 5.20
Transport
navngivne patienter; 12.6
Trombaferese
se trombocytaferese; 6.1
Trombocytaferese
se cytaferese; 6.1
Trombocytter
standardbesvarelser; 22.8
Trypanosomiasis
donorkriterier; 5.20
Tuberkulose
donorkriterier; 5.20
Tyroidealidelser
donorkriterier; 5.20
Ubemandet bloddepot
undervisning; 15.2
Uddannelse
ved anvendelse af edb-systemer; 25.1
Uddaterede portioner
mærkning; 12.4
Uddatering
bestrålede blodkomponenter; 15.8
blod og blodprodukter; 12.4
ukontrollerede
temperaturomstændigheder; 12.2;
12.3
Udlevering
blod og blodkomponenter; 15.2
blodtypespecifikke blodkomponenter;
15.4
fremstillingspris; 15.2
identifikation af afhenter; 15.2
instruktion af personale; 15.2
konferering; 15.3
kontrol; 15.3
lægelige kriterier; 15.1
navngivet patient; 15.2
registrering af patientdata; 15.3
transport; 15.2
vital indikation; 15.1
Udlevering, blod
blodkomponenter af anden blodtype;
15.4
Udlevering, procedure for
prøvemateriale; 7.3
Udløbskontrol
af frigivne blodkomponenter; 12.4
Udløbstidspunkt
ISBT 128; 23.12; 23.42
Udløbstidspunkt måned og år
ISBT 128; 23.20
Udredning
transfusionskomplikationer; 16.4
Udskiftning
transfusionssæt; 16.4
Udskiftningstransfusion
bestrålede blodkomponenter; 15.8
Udskrifter
edb-system; 25.3
Udstyrskontrol
skabe eller rum; 12.1
Udtagning af blodprøver
identitetssikring; 13.1
uidentificeret patient; 13.2
Udtagningsrapport
allogene vævsdonorer; 26.7; 26.10
Uidentificeret patient
blodprøvetagning; 13.2
erstatningspersonnummer; 13.2
identitetssikring; 13.2
katastrofenummer; 13.2
udtagning af blodprøver; 13.2
Undersøgelser før blodtransfusion
information om blodtransfusion; 19.1
Undersøgelsesprocedurer
kvalitetsstyringssystem; 2.28
Uoverensstemmelse i etikettering; 6.9
Uoverensstemmelser
blodtapning; 6.9
Utensilier
katastrofeberedskab; 20.1
Utilsigtede hændelser
blodcenteret; 17.2
indberetning; 1.4
medicinsk udstyr; 17.3
uden for blodcenteret; 17.2
Vaccinationer
donorkriterier; 5.21
Validering
af edb-systemer; 25.1
definition; 2.22
områder dækket af; 2.2
Valideringsmasterplan; 9.2
dokumentation; 2.22
Valideringsprotokol; 2.23
dokumentation; 2.22
Valideringsrapport; 2.23
dokumentation; 2.22
Venepunktur
desinfektion; 6.9
Videnskabsetisk samtykke
prøvemateriale; 7.2
Vital indikation
udlevering; 15.1
Vægt
donorkriterier; 4.3
Væksthormon
donorkriterier; 5.22
Væv
ISBT 128; 23.53
Vævsdonorjournal
allogene vævsdonorer; 26.9
West Nile Virus
donorkriterier; 5.22
Working Party on Automation and Data
Processing (WPADP)
ISBT 128; 23.1
Zika; 5.22
Ændring
specifikation af reagens; 14.1
Øjensygdomme
donorkriterier; 5.22
Øvre, højre kvadrant
ISBT 128; 23.51
Øvre, venstre kvadrant
ISBT 128; 23.50
Øvrig etikettekst
ISBT 128; 23.47
Øvrige blodtyper
standardbesvarelser; 22.2
Årsag
HFDN; 18.4